5G straling kan op lange termijn ernstige effecten hebben op de gezondheid

Ingezonden bericht van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland:

De op Nu.nl geplaatste informatie over vermeende onschadelijkheid van 5G frequenties is wetenschappelijk zeer onvolledig en wat betreft de voorlichting hier en daar zelfs ernstig misleidend. Onlangs is in ons land het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland opgericht waarin 36 hoogleraren/em. hoogleraren en andere deskundigen hun ongerustheid uitspreken over de overhaaste uitrol van 5G technologie, zonder dat er behoorlijk onderzoek is gedaan naar gezondheidseffecten op de mens en de gehele ecologie, zie www.emfscienceplatform.nl.

Dat de opmerkingen op Nu.nl over de penetratie van de huid niet juist zijn blijkt uit onderstaand artikel. Men beseft dat de huid, als een van de grootste organen van ons lichaam, sterk doorbloed is en van haren, zweet en talgklieren voorzien, waardoor de penetratie veel groter blijkt dan gedacht. Dat betekent niet alleen dat er de effecten op lichaamsvochten (in de huidcellen, bloed) van 5G straling zullen zijn die uiteindelijk het hele lichaam zullen bereiken.

Dit is daadwerkelijk gebleken in honderden internationale kwaliteitsartikelen waarin intacte proefdieren of cellijnen werden blootgesteld aan elektromagnetische straling van een sterkte, zelfs ver onder de in ons land slecht onderbouwde “veiligheidsnorm”. Hierbij werden met name non-thermale effecten op het organisme vastgesteld (thermale effecten doen er hier juist niet toe), leidende tot vele soorten aandoeningen van zenuwstelsel en voortplanting, naast het ontstaan van tumoren.

De Telecom-bedrijven hanteren, net als destijds de tabaksindustrie, een mix van nepnieuws en verdraaide wetenschappelijke feiten. Wij vertrouwen erop dat de kritische Nederlandse bevolking hiertegen bestand zal zijn, zeker na het lezen van de info op onze website www.emfscienceplatform.nl. De hier geuite bezorgdheid dat 5G uitrol van een planeet overdekkend stelsel van antennes en satellieten grote gevolgen kan hebben met betrekking tot ons ecosysteem wereldwijd, wordt gedeeld door vele andere wetenschappers in de wereld.

Het platform pleit dus voor veel meer systematisch onderzoek en signaleert niet alleen problemen maar ook wetenschappelijke oplossingen voor de 5G problematiek, onder het motto: “meten is weten”.

Dick K.F. Meijer, voorm. hoogleraar RUG
Dolf Zantinge, voorm. directeur KPN

Onderzoeksproject:

Focus op effecten van 5G/26 GHz elektromagnetische velden op de huid
Motivatie

Er is door internetproviders geen enkel onderzoek verricht naar de veiligheid van de te gebruiken 5G frequentiebanden voor de volksgezondheid. Drie procent van de burgers geeft aan hinder te hebben van huidige tweede tot vierde generatie (4G) van zendprotocollen [1]. Het is daarom zinvol alsnog een programma van wetenschappelijk onderzoek te starten naar de effecten van een specifieke zendfrequentie op weefsel.

Eén van de frequentiebanden die 5G systemen gaan gebruiken is de 26 GHz band. De golflengte daarvan valt in de categorie ‘millimeterstraling’. Deze golven hebben een geringe doordringingskracht en worden bij blootstelling daaraan bijna volledig geabsorbeerd in de menselijke huid [2] (Fig.1).

Figuur 1. Schema van de opbouw van de huid. Aangegeven is voor twee RF-frequenties (42 en 81 GHz) hoe snel de millimetergolven in de water bevattende weefsellagen worden geabsorbeerd. Elk van de aangegeven celsystemen is op zich beïnvloedbaar door EMV [2]. Bron: Y. Le Dréan et al. 2013

Misverstand bij de ICNIRP

De ‘International commission on non-ionizing radiation protection’ (ICNIRP) ziet dat als een voordeel, omdat het ‘centrale’ lichaam dus zou worden gespaard en men de limieten voor maximale blootstelling veilig kan verhogen. De huid zou een indifferente ‘schil’ om het centrale lichaam zijn, met afschermende werking. Dat de huid juist een uitzonderlijke belangrijke hoeder is voor homeostase in het lichaam ontgaat de ICNIRP.

Voor de burger is dat van belang omdat de veiligheid onder de voorgestelde blootstellingslimieten geenszins is verzekerd wanneer men de biologische – non-thermische – effecten van elektromagnetische velden (EMV) negeert. Biologisch onderzoek is alsnog nodig om komende gezondheidsproblemen te duiden [3]. De huid is als eerste blootgesteld aan straling en is dus een voor de hand liggend object voor snel en relevant onderzoek naar de werkelijke organische effecten van 5G straling op de mens.

Eigenschappen van de huid

De huid heeft een mechanisch beschermende functie voor het centrale lichaam, naast drager te zijn van talloze zintuigen en sensoren die de communicatie met de buitenwereld en milieufactoren verzorgen. Zij onderhouden contacten met de centrale regelorganen via vele soorten van motorische en sensorische zenuwsystemen. Zenuwen zijn al of niet voorzien van diverse neuropeptiden met vooralsnog onbekende fysiologische functie [8]. Verder zijn er verschillende typen bloed- en immuuncellen, huidvormende epitheelcellen en andere structuren. Alle zijn beïnvloedbaar door externe EMV. Of dat leidt tot gezondheidsklachten is niet duidelijk.

De huid is dus een complex orgaan, een ideaal modelsysteem voor het verrichten van fundamenteel onderzoek naar fysiologische en moleculaire processen. Door relatief goede toegankelijkheid tevens geschikt voor analyse van EMV effecten op de mens.

De huid als onderzoekobject

De huid is omvangrijk, met een massa van ca. 20 kg en oppervlak van 1,5 m2 voor volwassenen. De huid bezit complexe weefselstructuren die relatief toegankelijk zijn en elk voor zich gevoelig zijn voor invloeden van elektromagnetische velden. Te verwachten is (1) een excessieve opwarming door de concentratie van EMV energie in de <1 mm dunne weefsellaagjes, en (2) fysiologische functieverstoringen door ontregeling van elektrische processen [4].

Ontregeling is mogelijk door veranderingen in o.a. genexpressie, DNA beschadiging en herstel, neuropsychiatrische klachten, oxidatieve stress, hormonale en immunologische regelingen, openen of sluiten van ionenpoorten in celmembranen, hersenfuncties en impulsgeleiding in zenuwen [5, 6]. Miljoenen zweetkliertjes zijn voorzien van geleidende en gespiraliseerde zweet afvoerbuisjes, die werken als perfecte antennen voor mm-golven en het weefsel in principe sterk kunnen verhitten [7].

Er is een koppeling tussen lokale huid/weefselreacties en reacties van het centrale zenuwstelsel. De literatuur kent vele publicaties over de EMV effecten op de meest uiteenlopende celsystemen, al of niet in vitro. Naast schadelijke zijn er ook nuttige toepassingen in de kankertherapie [9]. Hoé fysiologische EMV-effecten bij de elektrogevoelige personen leiden tot brede elektrostresssymptomen en hoe de communicatiewegen lopen is nooit onderzocht. Juist bij oppervlakkige huidstructuren zou dit vraagstuk goed te onderzoeken zijn.

Onderzoekvragen
 • Welke primaire weefsel/celreacties bij bestraling met mm-golven kunnen we in de huid vaststellen, deels gebruikmakende van de kennis die intussen aan andere weefsels is verzameld via klassieke fysiologische methoden (5), DNA schade en genotoxische effecten [10].
 • Relatie ontstaan vrije radicalen en huidkanker; kankertherapie met millimeterstraling.
 • Zijn sommige effecten te vangen in een soort dosis-responserelatie die bruikbaar is voor instelling van biologisch-gebaseerde stralingslimieten?
 • Is er een verklaring te vinden voor de variaties in elektrogevoeligheid tussen personen en de toename in gevoeligheid bij chronische blootstelling aan EMV?
 • Is er sprake van homeostatische regulaties in de huid en neuronale regulaties van activiteit?
 • Zal ICNIRP ooit erkennen dat het zinloos is om limieten vast te stellen voor millimeterstraling, zolang niet is uitgezocht wat precies de uitwerkingen er van zijn op bijvoorbeeld de huid? [11].
Referenties
 1. Kennisplatform EMV & Gezondheid 2016. 0. Rapport consumentenonderzoek EMV.
  https://tinyurl.com/y6uav5th  
 2. Le Dréan, Y. et al. 2013. State of knowledge on biological effects at 40-60 GHz.
  Comptes Rendus Physique 14/5: 402-411.https://doi.org/10.1016/j.crhy.2013.02.005
 3. Schooneveld H. 2020. Blootstellingsnormen ICNIRP ongepast – Betere bescherming van burgers tegen straling gezocht. Weblog https://tinyurl.com/yblmhe47
 4. Romanenko S. et al. 2017. The interaction between electromagnetic fields at megahertz, gigahertz and teraherz frequencies with cells, tissues and organisms: risks and potentials. J. R. Soc. Interface 14: 20170585. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2017.0585
 5. Pall M. 2018. 5G: Great risk for EU, US and international health! Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF).
  https://tinyurl.com/yb9wnbcu
 6. Di Ciaula A. 2018. Towards 5G communication systems: Are there health implications? J. Hygiene Environ. Health 221: 367-375.
 7. Betzalel L. et al. 2018. The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Res. 163: 208-216. https://doi.org/10.2016/j.envres.2018.01.032
 8. Hilleges M. et al. 1995. Ultrastructural evidence for nerve fibers within all vital layers of the human epidermis. J. Invest Dermatology 104: 134-137.
 9. Rojavin M.A. en M.C. Ziskin 1998. Medical application of millimeter waves. Quart. J. Medicine 91: 57-66.
 10. Millenbaugh N.J. et al. 2008. Gene expression changes in the skin of rats induced by prolonged 35 GHz millimeter-wave exposure. Radiation Res. 169: 288-300.
 11. Leszczynski D. 2020. Physiologica effects of millimeter-waves on skin and skin cells: An overview of the to-date pulished studies. Reviews on Environmental Health (In press). https://tinyurl.com/y7t9u62d

H. Schooneveld
8-6-2020