Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen

In oktober en november van dit jaar was Professor Dr. Martin Pall in Nederland om lezingen te geven over 5G. Pall is emeritus hoogleraar Biochemie en Fundamentele Medische Wetenschappen aan de Washington State University. Ook na zijn officiële pensionering heeft hij veel internationale wetenschappelijke erkenning gekregen voor zijn doorgaande onderzoek in de milieu-geneeskunde. Hij heeft belangrijk wetenschappelijk werk geleverd op het gebied van o.a. MCS, ME/CVS, fibromyalgie en later ook EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit).

Nu echter waarschuwt hij dat elektromagnetische velden, en in het bijzonder 5G, ook voor mensen zonder overgevoeligheden zeer schadelijk zijn. De uitrol van 5G noemt hij „absoluut krankzinnig“. Voor artikelen van zijn hand zie de website https://researchgate.net/profile/martinPall en de genoemde links hieronder.

Op 5 oktober jl. hield Dr. Martin Pall een lezing op het congres „Onwel door Welvaart“ in Oegstgeest, georganiseerd door de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Alle reden om naar dit congres toe te gaan. Marieke was erbij en schreef er onderstaand verslag over.

Verslag congresbezoek en lezing van Prof. Dr. Martin Pall

Hij was de eerste spreker van die dag, en begon zijn lezing met een waarschuwing aan het publiek: “ik ga u dingen vertellen die u liever niet wilt horen, en mogelijk ook niet zult geloven”. De lezing ging over een voor Nederland uiterst actueel en urgent thema, namelijk de gevaren van 5G, de nieuwe generatie internet, waarover waarschijnlijk nog voor de Kerst een besluit genomen gaat worden in de Tweede Kamer, en was getiteld:

“Massive Predicted Effects of 5G in the context of Safety Guideliness Failure”, ofwel “De enorme effecten van 5G die voorspeld worden in de context van falende veiligheidsrichtlijnen”.

Achtereenvolgens legde hij ons uit:

 1. De veiligheidsrichtlijnen voor EMV (elektromagnetische velden) voorspellen niet de biologische effecten, voorspellen geen veiligheid.
 2. Hoe geven EMV’s deze biologische effecten en welke effecten zijn er nu al?
 3. Het belang van pulsering: 5G is veel gevaarlijker dan alles waar we tot nu toe aan blootgesteld werden.
 4. Zes manieren waarop 5G ons snel kan vernietigen.

Waar het bij punt 1 om ging is dat de huidige veiligheidsrichtlijnen alleen gebaseerd zijn op hoeveel het lichaam warmer wordt bij blootstelling aan EMV’s, ongeveer zoals je warmte kunt ervaren van een gloeilamp. Teveel opwarming mag niet, daar moeten mensen tegen beschermd worden. Dat is het enige waar de huidige officiële richtlijnen over gaan.

Maar, en daar kwam punt 2: mensen zijn geen zakken met water die alleen maar wel of niet opgewarmd kunnen worden, mensen zitten veel ingewikkelder in elkaar. Dat blijkt alleen al uit het feit dàt mensen ziek kunnen worden van straling/EMV’s*, ook als die beneden de huidige blootstellingsnormen blijft. Dat blijkt ook – heel interessant – doordat die ziekteverschijnselen verminderd of zelfs geblokkeerd kunnen worden door een middel dat in omloop is als medicijn tegen hoge bloeddruk, namelijk Calciumblokkers (ook wel Calciumantagonisten genoemd). Zo werd aangetoond in 28 verschillende wetenschappelijke studies.

(* straling is de voortbeweging van de golven waaruit de elektromagnetische velden bestaan – vergelijk het maar met de voortbeweging van de golven van de zee, maar dan heel erg veel sneller.)

Hoe kan dat? Wat doen Calciumblokkers in het lichaam? Die blokkeren de kanaaltjes in de cel-wand die de instroom van calcium (kalk, het is nodig voor meer dan alleen je botten) moeten reguleren. Komt er calcium de cel in, dan wordt deze op allerlei manieren aan het werk gezet. Komt er te weinig calcium in de cel, dan ontstaat er energie-gebrek, komt er te veel in, dan ontstaat er schade. Die kanaaltjes worden op z’n Engels VGCC’s genoemd, Voltage-gated-calcium-channels, omdat de regulering gebeurt door poortjes in die kanalen die gebruik maken van het verschil in lading tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel.

Prof. Pall legde minutieus uit hoe die VGCC’s precies werken. Belangrijkste daarvan is dat elektromagnetische velden/straling krachten op die ladinggevoelige poortjes uitoefenen, ze extra activeren. Dat er daardoor te veel calcium de cellen instroomt, en er dus schade ontstaat. En dat die poortjes zodanig zijn samengesteld en geplaatst (namelijk in de vetachtige laag die de celwand is) dat die elektromagnetische velden daar een 7,2 miljoen keer zo sterke kracht op uitoefenen als op de waterige celinhoud – terwijl alleen met dat laatste in de officiële (opwarmings-) veiligheidsrichtlijnen rekening was gehouden.

Alleen al daarom zijn dus de veiligheidsrichtlijnen die tot nu toe alleen gebaseerd zijn op opwarmingseffecten veel te laag. De instantie die die veiligheidsrichtlijnen opstelt, ICNIRP, is volgens Pall opgezet door de industrie: de industrie vertelt ons dus hoe wij de industrie moeten reguleren. Maar een maat voor opwarming, zoals de industrie hanteert, rekent niet met de gevolgen die niet door opwarming veroorzaakt worden. Het blijkt nu echter op grond van o.a. de effecten op de VGCC’s heel goed te verklaren dat er wel degelijk niet-thermische (niet door opwarming veroorzaakte) effecten zijn van EMV’s/straling.

Bovendien blijken er ook nu al, nog vóór 5G is ingevoerd, veel van die niet-thermische effecten daadwerkelijk – in wetenschappelijke onderzoek – waargenomen te worden. Pall noemde:

 1. verlaagde vruchtbaarheid, bij mannen en vrouwen, op basis van 25 overzichtsartikelen*,
 2. neurologische/neuropsychiatrische effecten, waaronder slaap- en concentratieproblemen, hoofdpijn, depressie, geheugenveranderingen, rusteloosheid/spanning/angst, etc. op basis van 29 overzichtsartikelen,
 3. DNA-schade, drie verschillende types: spelen een rol bij het ontstaan van kanker, maar kunnen ook leiden tot aangeboren afwijkingen, op basis van 24 overzichtsartikelen,
 4. apoptose, ofwel geprogrammeerde celdood: speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten en bij het ontstaan van onvruchtbaarheid, op basis van 15 overzichtsartikelen,
 5. oxidatieve stress/schade door vrije radicalen, een belangrijk mechanisme bij het ontstaan van vrijwel alle chronische ziektes, op basis van 25 overzichtsartikelen,
 6. endocriene, ofwel hormonale stoornissen, zowel in de geslachtshormonen als in de andere hormonen, bijvoorbeeld insuline en melatonine, het slaaphormoon, op basis van 15 overzichtsartikelen,
 7. verhoogde calcium-niveaus in de cellen, veronderstelde oorzaak van alle andere effecten, op basis van 16 overzichtsartikelen,
 8. kanker, met inbegrip van het doen ontstaan ervan, de voortgang van het proces en van de tumor, weefsel-invasie en uitzaaiing, op basis van 38 overzichtsartikelen,
 9. effecten op het hart, met inbegrip van hartkloppingen, een te snel, te langzaam of onregelmatig kloppend hart, die in combinatie kunnen leiden tot plotselinge hartdood. Plotselinge hartdood is de oorzaak van meer dan 5% van de totale sterfte in technologisch vooroplopende landen, met mogelijk dus EMV’s/straling als (mede-) oorzaak, op basis van 9 overzichtsartikelen.

(* “overzichtsartikel” als vertaling van de term “review”. Elk wetenschappelijk artikel is natuurlijk mede gebaseerd op alles wat daarvoor al aan kennis is verzameld. Daarop voortbouwend  voegen onderzoekers in zo’n artikel eigen bevindingen toe. Een review is dan doorgaans weer een systematische samenvatting van heel veel – tientallen tot honderden is mogelijk – artikelen.)

Met al deze overzichtsartikelen bij elkaar, en dat is heel belangrijk, is er dus sterk en overtuigend bewijs dat EMV’s/straling ook beneden de nu geldende veiligheidsrichtlijnen belangrijke, niet-thermische gezondheidseffecten hebben. Willen industrie en overheid desondanks blijven volhouden dat de EMV’s beneden de huidige veiligheidsrichtlijnen veilig zijn, dan zullen ze elk van bovenstaande overzichtsartikelen plus de onderliggende studies moeten weerleggen. Dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Ze negeren ze gewoon. Dat betekent dat de standpunten die genoemde organisaties innemen – dat ze rustig verder kunnen uitbreiden – fout zijn, met zeer ernstige gevolgen. Zie ook de links naar de artikelen van professor Pall, onder aan dit verslag.

Met punt 3 in zijn verhaal, het belang van pulsering, behandelde prof. Pall een volgende reden waarom de officiële veiligheidsrichtlijnen niet deugen – en waarom 5G zo gevaarlijk is. Dat is omdat die officiële richtlijnen er geen rekening mee houden dat de elektromagnetische straling voor mobiele communicatie “gepulseerd” is.

Dat wil zeggen dat die bestaat uit steeds hele korte slagen/stoten en daartussen een hele tijd niets. Doordat de veiligheidsrichtlijnen uitgaan van een gemiddelde intensiteit van de straling, tellen ze heel veel “niets” op bij slechts enkele slagen/stoten en berekenen daar het gemiddelde over. Alsof je de gemiddelde prijs van de staatsloterij uitrekent, dacht ik: alles wat groot is verdwijnt dan uit zicht. Inmiddels is al in 13 overzichtsartikelen aangetoond dat gepulseerde EMV’s in de meeste gevallen inderdaad biologisch meer actief zijn, d.w.z. een sterkere uitwerking op het lichaam hebben. De conclusie van prof. Pall: de gemiddelde intensiteiten kunnen dus niet worden gebruikt om biologische effecten te voorspellen.

De ellende daarbij is dat elke volgende generatie mobiel internet een sterkere pulsering gebruikt, omdat daar meer informatie mee kan worden overgedragen. 2G was dus minder gevaarlijk dan 3G en dat weer minder dan 4G. 5G zal nog veel sterker gepulseerd zijn. Of zoals prof. Pall samenvatte: “the smarter they are, the more pulsed they are”.

Dat is echter nog niet alles: andere fouten in de onderbouwing van de veiligheidsrichtlijnen zijn bijvoorbeeld dat sommige celtypen gevoeliger zijn voor elektromagnetische straling dan andere, dat sommige frequenties* ook schadelijker zijn dan andere, en dat er specifieke intensiteiten* zijn die slechter voor het lichaam zijn dan de lagere intensiteiten en – anders dan verwacht – ook schadelijker zijn dan net iets hogere intensiteiten. Ook dat verdwijnt allemaal uit zicht wanneer je alleen uitgaat van gemiddelden.

(* over de betekenis van frequentie en intensiteit: frequentie is het aantal trillingen/golven per seconde, intensiteit is hoe hard het doorkomt; voorbeelden: bij geluid bepaalt frequentie de toonhoogte, intensiteit hoe hard je het hoort, bij radio bepaalt de frequentie de zender, de intensiteit of de ontvangst goed is.)

Allemaal dingen die in de huidige “veiligheidsrichtlijnen” – die alleen uitgaan van opwarming en gemiddelden – uit zicht blijven. Allemaal redenen dus waarom de huidige veiligheidsrichtlijnen frauduleus zijn. In de woorden van prof. Pall: “Massive fraud”.

In punt 4, zes manieren waarop 5G ons snel kan vernietigen, combineerde prof. Pall het voorgaande, d.w.z. de effecten die er nu al zijn en het buitengewoon hoge pulseringsniveau van 5G, met nog andere specifieke eigenschappen van 5G: doordat het een kortere golflengte heeft en sterker geabsorbeerd wordt, moet de intensiteit omhoog om toch door muren heen te kunnen en moeten er ook heel veel antennes bijgeplaatst worden, dus ook bij huizen, scholen en ziekenhuizen.

(De schatting voor Nederland is om de 10 à 12 huizen één, en ook in bushokjes, lantaarnpalen, verkeerslichten; bedrijven hebben, als de nieuwe wet doorgaat, zie onder, geen vergunning meer nodig.)

Daardoor zal de straling altijd van meerdere kanten komen en onverwachte optellings-effecten geven. De uitwerking op ons lichaam kan zeer krachtig zijn en de huidige veiligheidsrichtlijnen vertellen ons daar niets over. De gevolgen zullen naar verwachting zijn:

 1. dat het onmogelijk wordt de buitengewoon hoge blootstelling te ontlopen,
 2. terwijl 5G twintig keer zo diep in het lichaam doordringt als de industrie zegt (o.g.v. door de CIA vertaalde onderzoeken uit het Russisch),
 3. dat er veel grotere effecten zullen zijn dan van de huidige apparaten/mobieltjes (“devices”, mogelijk bedoelde hij er ook de antennes mee),
 4. dat er ernstige effecten zullen zijn zowel in de buitenste gedeeltes van het lichaam (ogen (blindheid), huid (melanomen, maar ook roodheid en pijn als in EHS zullen vaak gaan voorkomen)) als toch ook in de dieper gelegen delen van het lichaam. Immuuncellen circuleren namelijk door het hele lichaam. Hij verwacht een toename in auto-immuunziekten naast de boven beschreven ellende, en een flinke toename van plotselinge hartdood. En een ecologische ramp, door de effecten op kleinere dieren, insecten en planten (hebben met de VGCC’s overeenkomende structuren).
 5. dat de vruchtbaarheid nog verder omlaag gaat. EMV’s/straling beïnvloeden de vruchtbaarheid op vele onderdelen (zie ook boven: op basis van 25 overzichtsartikelen), waaronder hormonen, structuur en weefsels van geslachtsorganen, miskramen, en zelfs libido – en deze effecten zijn onomkeerbaar. Het blijkt inderdaad de laatste tijd ook erg slecht te gaan met de vruchtbaarheid in de technologisch vooroplopende landen. De sperma-concentraties zijn inmiddels beneden de 50% van normaal. Volgens een recent onderzoek is 78 of 79% van de Deense en Finse mannen laag-vruchtbaar of onvruchtbaar. Alleen al de effecten van 5G op de voortplanting kunnen volgens prof. Pall de hele Europese cultuur doen crashen. (In de tweede lezing werden ook hormoon-verstorende stoffen als mogelijke oorzaak genoemd.)
 6. meer neurologische veranderingen. Op grond van wat er nu al waargenomen is aan effecten op het zenuwstelsel, verwacht prof. Pall dat 5G ook Alzheimer op erg jonge leeftijd en andere vormen van dementie gaat veroorzaken. In combinatie met de boven al genoemde neurologische gevolgen is het volgens hem waarschijnlijk dat we te weinig collectieve (hersen-)capaciteit overhouden om onze maatschappij draaiende te houden en alle dementerenden te verzorgen. Hij verwacht dat dat al over enkele jaren gaat gebeuren.

Prof. Pall besloot zijn lezing met dat, in het licht van de huidige kennis, het plaatsen van vele tientallen miljoenen antennes wereldwijd, dicht bij vrijwel alle huizen zodat een massieve blootstelling niet te vermijden is en gebaseerd op frauduleuze “veiligheidsrichtlijnen” en dit alles zonder dat er ook maar één enkele test is geweest van het echte 5G met alle pulseringen die het inhoudt, dat dat op z’n minst kandidaat is voor het allerstomste dat er ooit is gedaan.

Hij noemde het ook, na de atoombom, de grootste bedreiging van de mensheid.

In de paar minuutjes die hij na de lezing had voor hij weer het vliegtuig naar Mainz moest gaan halen zei hij dat veel van wat men met 5G wil bereiken ook met andere technologieën kan. Hij zei ook meer hoop te hebben voor Europa dan voor de V.S., omdat onze democratieën beter zijn. Hij riep ons op tegen onze regeringen te zeggen: “J’accuse” (ik beschuldig). Over hoe je dat kunt doen, zie hieronder.

Verdere informatie over 5G 

Websites van prof. Pall over 5G en wifi:

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/SafetyGuidelineFraud2.pdf, ook op:

https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2019/05/SafetyGuidelineFraud2.pdf

Dit document van 28 pagina’s is ongeveer gelijk aan de boven samengevatte lezing; er is hier en daar voor de samenvatting ook gebruik van gemaakt.

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf, ook op:

https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/Pall-EU-EMF2018-6-11US3.pdf

Een boek van 90 pagina’s over de gevaren van 5G, met o.a. een hele lijst van artikelen die door de tech-industrie genegeerd worden, plus schokkend bewijs van propaganda en bluf van tech-bedrijven.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355?via%3Dihub

Over wifi als belangrijke bedreiging van de gezondheid. Hierin o.a. een paragraaf waarin hij onderzoeken weerlegt, die (ten onrechte dus) claimen de veiligheid van wifi aangetoond te hebben.

Veel wetenschappers roepen dringend op de voortgang van 5G op te schorten:

https://emfscientist.org/:

In 2015 deden al 224 wetenschappers deden een beroep op de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsorganisatie en de UTEP (de milieuorganisatie van de VN) om mensheid en natuur te beschermen tegen EMV’s. In 2019 dienden ze hun appèl opnieuw in, erop wijzend dat het nu buitengewoon dringend is, vanwege de enorme hoeveelheid antennes die t.b.v. 4G en 5G bijgeplaatst gaan worden, met o.a. hogere frequenties en sterkere biologisch-verstorende pulsering. Ook zij wijzen op de niet-adequate veiligheidsrichtlijnen. Op 15 oktober 2019 hadden inmiddels 252 wetenschappers, allen nauw verbonden aan onderzoek naar  de gezondheidseffecten van 5G, ondertekend.

https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/:

https://www.5gappeal.eu/

Meer dan 170 wetenschappers en artsen uit 37 verschillende landen hebben al in 2017 de EU dringend verzocht te stoppen met de uitbreiding van 5G, totdat onafhankelijke wetenschappers kunnen verzekeren dat 5G onschadelijk is voor EU-burgers, i.h.b. kinderen en zwangere vrouwen, alsmede voor het milieu. Inmiddels, december 2019, hebben 265 wetenschappers en artsen uit meer dan 40 landen ondertekend. 5G zal in combinatie met het “Internet of Things” – bovenop de miljoenen extra antennes komen er ook 10 tot 20 miljard verbindingen bij met slimme wasmachines, zelf-rijdende auto’s, etc. – een enorme toename van lange-termijn-blootstelling betekenen voor alle EU-burgers. Ze noemen dezelfde nu al waargenomen gezondheidseffecten als prof. Pall, en beroepen zich op diverse internationale richtlijnen die de gezondheid, veiligheid en rechten van burgers moeten garanderen. Zie de website.

De politieke situatie in Nederland met betrekking tot 5G:

Zie: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode:

De EU verplicht landen 5G in te voeren: richtlijn 2018/1972 tot vaststelling van Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse overheid heeft daartoe opgesteld: “wetsvoorstel implementatie Telecomcode”: de internetconsultatie is gestopt op 9 september jl. Een samenvatting van de bezwaren die twintig Nederlandse gemeentes hebben ingediend is te vinden op: https://letstalkabouttech.nl/nieuws/, hetgeen weer is samengevat in:

https://stralingsbewust.info/2019/09/26/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/

N.B.: Dit wetsvoorstel komt waarschijnlijk nog voor de Kerst in stemming in de Tweede Kamer. De veiling van de eerste benodigde internetfrequenties zal in 2020 plaatsvinden. De millimetergolven worden in Nederland pas over enkele jaren toegevoegd. Volgens het Kennisplatform EMV, dat de overheid adviseert, blijft 5G onder de “blootstellingslimieten”, en zijn alleen elektrogevoeligen tegen. De veiling van alleen al de eerste frequenties zal de overheid naar verwacht 900 miljoen euro opleveren. In Duitslang ging het om miljarden.

Gevolgen voor gemeenten (en provincies, waterschappen, etc.) van deze wet (zullen) zijn: dat ze toegang dienen te verlenen tot publieke infrastructuur (inclusief straatmeubilair als lantaarnpalen, bushokjes en verkeerslichten) voor de plaatsing van “small cells” (kleinere zendkastjes). Gevolg voor de bedrijven is dat de uitrol vergemakkelijkt wordt: zij hebben geen vergunning van de gemeente meer nodig voor plaatsing van antennes.

Dat de zeggenschap van de burgers werd verminderd ten gunste van de telecom-bedrijven is vaker voorgekomen, zie:

https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70 (Kort fragment uit Zembla, 7 jan 2017: UMTS – (geheime) Deal tussen Overheid en Telecom-bedrijven. Doel: bevolking buitenspel zetten.) en zie:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukkken/plenaire-verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-uitrol-van-5G

In het Tweede-Kamer-debat op 4 juli 2019 werd gevraagd naar het Kennisplatform EMV, dat deels gefinancierd zou worden door telecombedrijven: is de onafhankelijkheid wel verzekerd?

Andere informatieve websites over 5G en elektromagnetische straling:

https://stralingsbewust.info/, en in het bijzonder daarvan:

https://stralingsbewust.info/2019/11/29/5g-antennes-hoe-werken-ze/

https://stralingsbewust.info/2019/11/01/voor-gemeenten-en-provincies-handleiding-voor-5g-beslissingen/

Wat kunnen we nog doen? Voor wie wil en kan:

Schrijf naar de Tweede Kamer, naar je gemeenteraad, t.z.t. de Eerste Kamer, bel of schrijf naar de kranten, televisieprogramma’s, probeer het ook – via anderen? – op de sociale media te krijgen.

E-mail adressen van Tweede Kamerleden zijn makkelijk te vinden door de zoekopdracht te geven “naamkamerlid” in combinatie met “@tweedekamer.nl”. N.B. Als je het nog deze week doet, heeft het mogelijk nog effect.

Je kunt laten weten: dat uitvoerig is aangetoond dat de huidige blootstellingsnormen niet voldoen (verwijs naar de links van prof. Pall en van de beide appèls), dat iedereen gevaar loopt en niet alleen de elektro-overgevoeligen, dat je als burger bescherming eist, en eventueel dat je het democratisch niet OK vindt.

Gemeenteraadsleden kun je mogelijk vinden via de huis-aan-huis-bladen, anders via internet (site van de gemeente of site van de lokale afdeling van de betreffende partij). Wijs hen op de handleiding voor gemeentes (zie bovengenoemde link). Kunnen gemeenteraadsleden nog wat, nu de internetconsultatie is afgesloten? Het lijkt van wel, gezien het resultaat dat in Apeldoorn is bereikt: https://www.dlmplus.nl/2019/10/08/apeldoorn-stelt-onder-druk-aansprakelijkstelling-besluit-5g-netwerk-uit/. Dat was weliswaar niet door vriendelijke overtuiging, maar maakt wel duidelijk dat het proces nog stopgezet kan worden. De gevolgde methode wekt wel weerstand: https://www.stadszaken.nl/smart/technologie/2444/stichting-lsquointimideertrsquo-apeldoornse-gemeenteraad-om-aanleg-5g-netwerk.

Verder kregen we de tip van de CPLD Vereniging & Eerlijkoverstraling.nl: “In 2020 zal de veiling van de vergunningen voor het gebruik van de 700, 1400 en 2100 MHz-frequenties plaatsvinden. Burgers en organisaties kunnen hun mening geven over deze geplande veiling en dat is ook wel noodzakelijk, want aan “gezondheid” wordt helaas niet gedacht! Zie: https://www.internetconsultatie.nl/multibandveiling.” N.B. dit kan nog tot 15 januari 2020.

Verslag: Marieke

Bekijk ook: Video uit 2018 waarin Dr. Martin Pall in 9 minuten de belangrijkste punten op een rijtje zet


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.