Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid.

Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling. Het standpunt van de Gezondheidsraad is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellings­normen blijft. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is echter allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Uitrol 5G

Inmiddels heeft de overheid toegestaan dat de bevolking, naast de huidige zendantennes, nu ook wordt blootgesteld aan 5G. En dat terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G. In plaats van het toepassen van het voorzorgsprincipe worden we als bevolking gebruikt als proefkonijnen.

Bij de 5G-frequentieveiling in juli 2020 heeft de overheid zelfs verplicht gesteld dat telecomaanbieders binnen twee jaar moeten zorgen voor een mobiele dekking van 98% van het grondgebied van élke gemeente. Mensen die gezondheids­klachten ervaren door straling kunnen (straks) letterlijk nergens meer wonen en leven. En dat vinden wij een zorgwekkende situatie!

Onze oproep aan de overheid:
  1. Informeer burgers, scholen, huisartsen, gemeenten en andere betrokkenen over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling, zodat er op een veilige manier gebruik gemaakt kan worden van de digitale technologie.
  2. Stop met de uitrol van 5G, zolang niet bewezen is dat dit veilig is voor de volksgezondheid.
  3. Doe eerst onafhankelijk onderzoek naar de biologische- en langetermijneffecten van straling op de volksgezondheid en de gevolgen voor dieren, natuur en milieu.
  4. Organiseer eerst een grootschalig maatschappelijk debat over nut, noodzaak en consequenties van 5G. In een democratisch land horen burgers ook zeggenschap te hebben over het beleid.
  5. Zorg dat gemeenten hun autonomie en regierol behouden in hun eigen regio, zodat ze kunnen inspelen op lokale situaties.
  6. Zorg ervoor dat er in alle gemeenten ook stralingsarme woongebieden blijven bestaan, zodat stralingsgevoelige mensen ergens kunnen wonen en leven.

Aktueel

Nieuw boek: 5G, een revolutie, maar waar leidt die naartoe?

Een ongemakkelijke waarheid in 12 informatieve artikelen. De artikelen zijn geschreven door Sylvia Slegers en ze zijn in de periode van januari tot juni 2022 gepubliceerd in De Andere Krant. Zie voor meer informatie en een korte vooruitblik per artikel de website opnaareenstralendetoekomst.nl. Zie voor meer boeken onze Boekenpagina.

Verslag Internationale bijeenkomst in België & Lancering video

Op 18 juni vond de internationale bijeenkomst van stralingsgevoeligen in België plaats. Tijdens dit evenement werd o.a. de video “Die Andere Burn-out” gelanceerd. Lees meer…

Verzoek bij Raad van State ingediend tot heropening rechtszaak

Op maandag 16 mei 2022 vond de zitting plaats van de hoger beroepsprocedure van Wilma de Jong bij de Raad van State. Tijdens de zitting is haar verweerschrift geweigerd en is er technisch veel mis gegaan. Wilma heeft op 30 mei een verzoek bij de Raad van State ingediend tot heropening van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting (voordat uitspraak wordt gedaan). Lees meer…

Europees burgerinitiatief gelanceerd om 5G te stoppen

Op 1 maart 2022 is het Europese Burgerinitiatief Stop(((5G))) Stay connected but protected gelanceerd. Om van dit Burgerinitiatief een succes te maken is het belangrijk brede steun te krijgen van jou, jouw netwerk en alle betrokken organisaties en groepen. Stem daarom op dit Burgerinitiatief en deel de informatie zoveel mogelijk. Lees meer…

Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport

Een frauduleus rapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad is de basis voor de verzekering aan burgers, het parlement en het kabinet dat er geen reden is om ons zorgen te maken over de gezondheidseffecten van 5G. Het onderzoek is niet deugdelijk uitgevoerd, maar erger nog, er blijkt sprake te zijn van regelrechte fraude. Lees verder…

Stralingsbewust Zeist krijgt € 15.000 subsidie voor informatiepunt

Op 20 april werd tijdens een gemeenteraadsvergadering een voorstel om Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist € 15.000 subsidie te geven voor het ondersteunen, informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling unaniem aangenomen. Lees in ons eerdere bericht wat hieraan vooraf ging. Inmiddels is de stichting opgericht en is het informatie- en adviespunt voor de inwoners van Zeist een feit. Zie voor meer informatie www.stralingsbewustzeist.nl. Een prachtig resultaat!

5G is niet veilig, aldus voormalig president van Microsoft Canada

Video-oproep (10:49 min.) van Frank Clegg, voormalig president van Microsoft Canada. Hij heeft 40 jaar in de technologiesector gewerkt en verklaart dat 5G niet getest is. Hij vindt de huidige implementatie van draadloze technologie niet veilig en potentieel schadelijk voor de gezondheid. De macht verschuift steeds meer naar de telecomindustrie. Clegg benadrukt de noodzaak om te zorgen voor onderzoek en wetgeving voor veiligere technologie.

Uitgelichte berichten

Nieuwsberichten

Op de pagina Nieuws kun je alle nieuwsberichten lezen die zijn geplaatst op de website StralingsBewust.info. Dit is een open platform waar we inhoudelijke artikelen verzamelen naar aanleiding van het nieuws of activiteiten rondom informatieavonden, actiegroepen, etc. Het doel van deze nieuwsberichten is om te zorgen voor meer stralingsbewustzijn bij gemeenten, scholen, (huis)artsen en andere mede-mensen.

Mocht je ook een informatief artikel of bericht willen schrijven dan is dat welkom. Het is niet de bedoeling dat hier reclame wordt geplaatst. Teksten kunnen aangeleverd worden via de contactpagina.

Stralingsbewuste websites

Gelukkig is de bewustwording van de effecten van straling op onze gezondheid groeiende. Vanuit de samenleving zelf zijn er al diverse regionale en landelijke informatieve websites ontstaan rondom straling. Zie bijvoorbeeld:

Stichting EHS  |  StopUMTS  |  Stichting Stralingsbewust ZeistStop5GNL  |  SOS straling  |  Verminder Electrosmog  |  Let’s Talk About Tech  |  Zeeuws Platform Stralingsrisico  |  Beperk de straling  |  Wireless Info  |  Nationaal Platform Stralingsrisico’s  |  Stralingsleed  |  Straling Bewust Goeree-Overflakkee  |  Vereniging EHS Vlaanderen  |  Collectief Stop5G.be  |  Environmental Health Trust  |  Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit

Waar staan zendmasten

Op het Antenneregister is te zien waar de zendmasten in Nederland precies staan, wanneer ze zijn geplaatst, welke frequentie wordt gebruikt, wat het vermogen is, op welke hoogte ze staan en in welke richting ze stralen. Zie voor diverse andere antenneregisters en kaarten van wifi hotspots, in Nederland en in het buitenland, de pagina Waar staan zendmasten.

Gemeenten

Alle gemeenten krijgen vroeger of later te maken met de opkomst van slimme technologieën, zoals slimme lantaarnpalen (met wifi, sensoren en camera’s), slimme verkeerslichten, etc. Om dit mogelijk te maken wil de overheid vanaf 2020 overal op lantaarnpalen en in bushokjes zend-antennes (5G) laten plaatsen. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg. Wij roepen de gemeenten hierbij dan ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners en te zorgen voor stralingsbewust beleid. Wij verwijzen alle gemeenteraadsleden graag naar onze pagina Advies aan gemeenten.

Actiegroepen in Nederland

Op de plattegrond hiernaast kun je zien waar al stralingsbewuste burgerinitiatieven en actiegroepen actief zijn in Nederland. Dat zijn er momenteel al ruim 60! Mocht je je willen aansluiten bij een groep, dan kun je op de plattegrond de contactinformatie vinden.

Zie voor een overzicht van diverse acties en voorlichtings­bijeenkomsten die onlangs zijn georganiseerd door de diverse actiegroepen deze pagina. Aanvullingen zijn welkom, daar kun je anderen weer mee inspireren. Je kunt dit doorgeven via onze contactpagina.

Help jij ook mee?

Elke verandering begint met bewustwording. Aangezien er nog veel onwetendheid is in Nederland, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meehelpen door het onderwerp bespreekbaar te maken.

Op deze website staat veel informatie over straling, tips om straling te beperken / af te schermen, een breed aanbod van relevante nieuwsberichten, boeken, video’s, lokale actiegroepen, een stappenplan, diverse voorbeeldbrieven en brochures. Help jij ook mee? Samen maken we het verschil!

Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof