Politiek/Overheid

ICNIRP richtlijnen 1998 – De officiële richtlijnen zoals vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Freiburger Appèl 20-10-2002 – waarschuwing voor de gevaren van straling, oproep aan de politiek tot verlaging van de grenswaarden en het nemen van voorzorgsmaatregelen door meer dan 1000 artsen; ondersteund door ruim 36.000 ondertekenaars wereldwijd.

Resolutie Europees Parlement over gezondheidsrisico’s i.v.m. elektromagnetische velden 02-04-2009 – verzoek tot herziening blootstellingslimieten, waarbij rekening gehouden wordt met de biologische effecten van kunstmatig opgewekte velden, oproep tot toepassing voorzorgsbeginsel en uitvoeren van voorlichtingscampagnes, verzoek om het voorbeeld van Zweden te volgen en stralingsgevoeligheid te erkennen als een handicap.

Antenneconvenant 28-09-2010 in het kader van het nationaal antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie.

Persbericht Raad van Europa straling beperken 27-05-2011 – waarin de Raad adviseert het voorzorgsprincipe toe te passen, oproept om alle benodigde maatregelen te treffen om de blootstelling aan straling te reduceren (met speciale aandacht voor kinderen die het meeste risico lopen op hoofdtumoren), adviseert om voorlichting te geven over de mogelijke gezondheidsrisico’s en om bedrade telefonie/apparatuur aan te raden. Zie hier de volledige tekst van Resolutie 1815 en Doc. 12608 van de Raad van Europa.

WHO heeft straling ingedeeld in categorie 2B mogelijk kankerverwekkend 31-05-2011 – De Wereld Gezondheidsorganisatie vindt een oorzakelijk verband tussen straling en kanker aannemelijk en heeft straling in dezelfde categorie ingedeeld als lood, nikkel, DDT (insectenspray), chloroform, ethylbenzeen uit brandstof, nitrobenzene (input voor rubber en pesticiden), etc.

Internationale Artsen-Appèl 2012 – hernieuwde oproep aan de politiek om o.a. de stralingsbelasting die de huizen van mensen binnen dringt te verminderen, de officiële grenswaarden te verlagen, de voorkeur te geven aan toepassing van bedrade apparatuur (niet draadloos) en kinderen, zieken en kwetsbare mensen te beschermen; ondertekend door 51 artsen en wetenschappers wereldwijd en ondersteund door bijna 300 artsen in Duitsland – Website

Richtlijn van de Oostenrijkse Artsenkamer ÖÄK van 2012  – voor diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling (blz. 9). De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen. De Oostenrijkse Artsenkamer heeft tevens samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zend-installaties (oktober 2014).

Standaard Bouwbiologische Meettechniek (SBM) 2015 – nadere toelichting van dr. ir. Jan-Rutger Schrader op de blootstellingslimieten van de ICNIRP versus de richtlijn volgens de SBM 2015 zoals die is opgesteld door Duitse experts uit de bouwbiologie. De SBM-richtlijnen worden aangeraden door de Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) in plaats van de veel hogere officiële ICNIRP-blootstellingslimieten.

International EMF Scientist Appeal 11-05-2015 – groep internationale wetenschappers roepen de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om beter beschermende richtlijnen tegen straling te ontwikkelen, voorzorgsmaatregelen te nemen en de burgers voor te lichten over de gezondheidsrisico’s (met name kinderen en zwangere vrouwen); het appèl is inmiddels ondertekend door 234 wetenschappers uit 41 landen. Zie hier de korte video-oproep van dr. Martin Blank.

GGD Handreiking Elektrogevoeligheid 04-10-2016 – document waarin de GGD,  in overleg met de Stichting EHS, een handelswijze heeft opgesteld die gevolgd kan worden bij het omgaan met elektrogevoelige mensen die contact zoeken met de GGD.

Persverklaring Europese Commissie 29-05-2017 – verklaring van de Europese Commissie dat zij 120 miljoen euro wil uitgeven aan gratis wifi in openbare ruimten, zodat iedereen in 2020 toegang heeft tot een gratis draadloze internetverbinding op openbare plaatsen.

Rapport doelgroepenbeleid Antennebureau 13-06-2017 – uit dit rapport van onderzoeksbureau SAMR blijkt dat in 2017 meer dan 40% van de mensen zich enige tot ernstige zorgen blijken te maken over straling. Zo’n 10% van de bevolking neemt er zelfs maatregelen tegen. Bovendien houdt meer dan de helft van de mensen rekening met schadelijke effecten van mobiele telefonie op de lange termijn.

5G appèl 13-09-2017 – 186 wetenschappers uit 36 landen waarschuwen de EU voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Daarnaast willen ze dat de Resolutie van de Raad van Europa gevolgd wordt en vragen zij om een onafhankelijke werkgroep om de gezondheidseffecten te her-evalueren, om de lobby van de telecom industrie te weren en om bedrade digitale netwerken te implementeren (in plaats van draadloze netwerken).

Kamervragen beantwoord 06-12-2017 – Antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Maurits von Martels (Kamerlid CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.

Eindrapport Toekomstverkenning Antenneregister 22-12-2017 – In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep onderzoek gedaan naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties.

Beantwoording van kamervragen inzake gebruik van de 3,5 GHz-band voor 5G  door staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer d.d. 13-02-2018. En aanvullende kamerbrief van 25-05-2018.

Internetconsultatie Connectiviteitsplan 15-03-2018 – In november 2017 zijn er diverse ‘Rondetafelsessies’ georganiseerd. Als vervolg daarop heeft het ministerie van Economische Zaken een concept Actieplan Digitale Connectiviteit opgesteld. Van 15 maart tot 11 april 2018 heeft er een internetconsultatie plaats gevonden. Er zijn 239 openbare reacties ingediend, deze zijn hier na te lezen. Het definitieve Actieplan Digitale Connectiviteit is op 03-07-2018 gepubliceerd. Lees ook ons nieuwsbericht hierover.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 01-06-2018 – Rapport van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over wat volgens hen nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering. Zie ook de bijbehorende Kamerbrief van 15-06-2018. En de gezamenlijke reactie van de stralingsbewuste belangengroepen op deze Digitaliseringsstrategie.

5G Space Appeal 17-09-2018 – Een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties heeft een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd. Op 6 september 2020 hebben al 298.719 personen en organisaties uit 220 landen deze oproep mede-ondertekend. Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie. Lees hier de Nederlandse versie (PDF) van het 5G Space Appeal.

Brief van Stichting EHS aan de Tweede Kamer 22-04-2019 – De stichting stelt vast dat het kabinet de klachten van de naar schatting tussen de 150.000 en 500.000 elektrogevoeligen onvoldoende serieus neemt en deze groep mensen geen enkele bescherming geeft. Zij dringen er op aan om de discussie rondom de huidige stralingsnormen zeer serieus te beschouwen, kritisch te kijken naar de huidige wijze van beleidsvorming en het voorzorgsbeginsel toe te passen door aan te sturen op veel lagere en veilige richtlijnen voor straling. Lees meer.

Overhandiging landelijke petitie om uitrol 5G te stoppen aan de Tweede Kamer op 25-06-2019 – De petitie is door ruim 18.000 mensen ondertekend [N.B. de petitie is inmiddels al 29.728 keer ondertekend.]

Debat over de uitrol van 5G in de Tweede Kamer 04-07-2019 – Zeven van de acht sprekers van de diverse politieke partijen tijdens het debat benoemden hun zorgen over de gezondheidsrisico’s. Lees hier onze samenvatting van het debat. Forum voor Democratie was niet aanwezig bij het 5G-debat. FVD meldde op 13-07-2019 dat hun standpunt is dat ze willen stoppen met de implementatie van 5G-netwerken. Ze willen een algeheel moratorium. Zie deze video.

Briefing van Europees Parlement over effecten van 5G op de gezondheid 11-02-2020 – Briefing van de onderzoekscommissie waarin geconcludeerd wordt dat diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen dieren, insecten, microben en planten zal aantasten en dat een voorzichtige aanpak geboden is, aangezien 5G een niet onderzochte technologie is. Lees hier de briefing (PDF).

ICNIRP richtlijnen 12-03-2020 – Hernieuwde aanbeveling over maximale blootstelling van mensen aan EMV gepubliceerd door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Zie ook dit commentaar op de ICNIRP-richtlijnen, geschreven door natuurkundige Dr. Leendert Vriens. En zie dit pleidooi voor betere richtlijnen van bioloog Dr. Hugo Schooneveld.

Kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat 25-02-2020 – De stichting Stop5GNL heeft de overheid gedagvaard om de uitrol van 5G te voorkomen. Het kort geding vond plaats op 4 mei 2020. Het verslag van het kort geding is hier te lezen. De uitspraak was op 25 mei 2020, waarin de uitspraak luidde dat de frequentieveiling van 5G mag doorgaan. Het hoger beroep is op 17 juni 2020 officieel ingediend. De uitspraak wordt medio november 2020 verwacht.

Gesprek met Mona Keijzer 10-06-2020 – Gesprek van Staatssecretaris EZK met stralingsbewuste organisaties over de gezondheidsrisico’s van 5G. Op 07-07-2020 is er een brief met voorgestelde oplossingen aan haar verzonden ter bespreking met Ministeries VWS en BZK.

Advies Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s 5G – 02-09-2020. Lees ook dit artikel. Op 8 oktober 2020 wordt het Advies in een technische briefing besproken tijdens de commissievergadering VWS.

Compilatie maatregelen buitenland – Overzicht van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken rondom straling met hyperlinks naar de publicaties verzameld door dr. Leendert Vriens van StopUMTS.nl (stand per augustus 2020).

Zie tevens de pagina Wetenschap met diverse wetenschappelijke onderzoeken en studies.


Vind je het belangrijk dat deze website blijft bestaan?
Word dan nu donateur, zodat wij je ook in de toekomst van informatie en nieuws over straling kunnen blijven voorzien. Lees meer...