Politiek/Overheid

ICNIRP richtlijnen 1998 – De officiële richtlijnen zoals vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Freiburger Appèl 20-10-2002 – waarschuwing voor de gevaren van straling, oproep aan de politiek tot verlaging van de grenswaarden en het nemen van voorzorgsmaatregelen door meer dan 1000 artsen; ondersteund door ruim 36.000 ondertekenaars wereldwijd.

Resolutie Europees Parlement over gezondheidsrisico’s i.v.m. elektromagnetische velden 2-4-2009 – verzoek tot herziening blootstellingslimieten, waarbij rekening gehouden wordt met de biologische effecten van kunstmatig opgewekte velden, oproep tot toepassing voorzorgsbeginsel en uitvoeren van voorlichtingscampagnes, verzoek om het voorbeeld van Zweden te volgen en stralingsgevoeligheid te erkennen als een handicap.

Antenneconvenant 28-9-2010 in het kader van het nationaal antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie.

Persbericht Raad van Europa straling beperken 27-5-2011 – waarin de Raad adviseert het voorzorgsprincipe toe te passen, oproept om alle benodigde maatregelen te treffen om de blootstelling aan straling te reduceren (met speciale aandacht voor kinderen die het meeste risico lopen op hoofdtumoren), adviseert om voorlichting te geven over de mogelijke gezondheidsrisico’s en om bedrade telefonie/apparatuur aan te raden. Zie hier de volledige tekst van Resolutie 1815 en Doc. 12608 van de Raad van Europa.

WHO heeft straling ingedeeld in categorie 2B mogelijk kankerverwekkend 31-5-2011 – De Wereld Gezondheidsorganisatie vindt een oorzakelijk verband tussen straling en kanker aannemelijk en heeft straling in dezelfde categorie ingedeeld als lood, nikkel, DDT (insectenspray), chloroform, ethylbenzeen uit brandstof, nitrobenzene (input voor rubber en pesticiden), etc.

Internationale Artsen-Appèl 2012 – hernieuwde oproep aan de politiek om o.a. de stralingsbelasting die de huizen van mensen binnen dringt te verminderen, de officiële grenswaarden te verlagen, de voorkeur te geven aan toepassing van bedrade apparatuur (niet draadloos) en kinderen, zieken en kwetsbare mensen te beschermen; ondertekend door 51 artsen en wetenschappers wereldwijd en ondersteund door bijna 300 artsen in Duitsland – Website

Richtlijn van de Oostenrijkse Artsenkamer ÖÄK van 2012  – voor diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling (blz. 9). De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkse artsen. De Oostenrijkse Artsenkamer heeft tevens samen met de telecom-industrie en met één van de grootste zorgverzekeraars (AUVA) een richtlijn opgesteld voor het plaatsen van zend-installaties (oktober 2014).

Standaard Bouwbiologische Meettechniek (SBM) 2015 – nadere toelichting van dr. ir. Jan-Rutger Schrader op de blootstellingslimieten van de ICNIRP versus de richtlijn volgens de SBM 2015 zoals die is opgesteld door Duitse experts uit de bouwbiologie. De SBM-richtlijnen worden aangeraden door de Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) in plaats van de veel hogere officiële ICNIRP-blootstellingslimieten.

International EMF Scientist Appeal 11-5-2015 – groep internationale wetenschappers roepen de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om beter beschermende richtlijnen tegen straling te ontwikkelen, voorzorgsmaatregelen te nemen en de burgers voor te lichten over de gezondheidsrisico’s (met name kinderen en zwangere vrouwen); het appèl is inmiddels ondertekend door 234 wetenschappers uit 41 landen. Zie hier de korte video-oproep van dr. Martin Blank.

GGD Handreiking Elektrogevoeligheid 4-10-2016 – document waarin de GGD,  in overleg met de Stichting EHS, een handelswijze heeft opgesteld die gevolgd kan worden bij het omgaan met elektrogevoelige mensen die contact zoeken met de GGD.

Persverklaring Europese Commisie 29-05-2017 – verklaring van de Europese Commissie dat zij 120 miljoen euro wil uitgeven aan gratis wifi in openbare ruimten, zodat iedereen in 2020 toegang heeft tot een gratis draadloze internetverbinding op openbare plaatsen.

Rapport doelgroepenbeleid Antennebureau 13-06-2017 – uit dit rapport van onderzoeksbureau SAMR blijkt dat in 2017 meer dan 40% van de mensen zich enige tot ernstige zorgen blijken te maken over straling. Zo’n 10% van de bevolking neemt er zelfs maatregelen tegen. Bovendien houdt meer dan de helft van de mensen rekening met schadelijke effecten van mobiele telefonie op de lange termijn.

5G appèl 13-09-2017 – 186 wetenschappers uit 36 landen waarschuwen de EU voor de gevaren van 5G. Zij verzoeken de EU te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is. Daarnaast willen ze dat de Resolutie van de Raad van Europa gevolgd wordt en vragen zij om een onafhankelijke werkgroep om de gezondheidseffecten te her-evalueren, om de lobby van de telecom industrie te weren en om bedrade digitale netwerken te implementeren (in plaats van draadloze netwerken).

Kamervragen beantwoord 06-12-2017 – Antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door Maurits von Martels (Kamerlid CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.

Eindrapport Toekomstverkenning Antenneregister 22-12-2017 – In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Agentschap Telecom, heeft KWINK groep onderzoek gedaan naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties.

Beantwoording van kamervragen inzake gebruik van de 3,5 GHz-band voor 5G  door staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer d.d. 13-02-2018. En aanvullende kamerbrief van 25-05-2018.

Internetconsultatie Connectiviteitsplan 15-03-2018 – In november 2017 zijn er diverse ‘Rondetafelsessies’ georganiseerd. Als vervolg daarop heeft het ministerie van Economische Zaken een concept Actieplan Digitale Connectiviteit opgesteld. Van 15 maart tot 11 april 2018 heeft er een internetconsultatie plaats gevonden. Er zijn 239 openbare reacties ingediend, deze zijn hier na te lezen. Het definitieve Actieplan Digitale Connectiviteit is op 03-07-2018 gepubliceerd. Lees ook ons nieuwsbericht hierover.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 01-06-2018 – Rapport van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over wat volgens hen nodig is om te zorgen dat Nederland sterk blijft op het gebied van digitalisering. Zie ook de bijbehorende Kamerbrief van 15-06-2018. En de gezamenlijke reactie van de stralingsbewuste belangengroepen op deze Digitaliseringsstrategie.

Compilatie maatregelen buitenland – overzicht van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken rondom straling met hyperlinks naar de publicaties verzameld door dr. Leendert Vriens van StopUMTS.nl (stand per augustus 2018).

Zie tevens de pagina Wetenschap met diverse wetenschappelijke onderzoeken en studies.