Acties van stralingsbewuste groepen

Op deze pagina tref je een overzicht aan van acties en ­­bijeenkomsten die onlangs zijn georganiseerd door diverse burgerinitiatieven. We hopen je hiermee te inspireren om zelf ook mee te helpen aan het zorgen voor meer bewustwording in onze samenleving over de gezondheidsrisico’s van straling.

Er zijn inmiddels ruim 60 stralingsbewuste werkgroepen en burgerinitiatieven in Nederland bij ons bekend. De contactgegevens kun je vinden op deze plattegrond. Het is belangrijk dat mensen die zelf actief willen worden, gelijkgestemden in hun buurt kunnen vinden, zodat ze kunnen samenwerken en kennis delen. Ben je zelf al actief in jouw buurt, geef je gegevens dan aan ons door, zodat buurtgenoten ook jouw initiatief kunnen vinden.

Bekijk hier het Stappenplan over hoe je zelf, of met een lokale groep, in gesprek kunt gaan met jouw gemeente. En bekijk ook deze ervaringen en tips.

Overzicht van acties van recente burgerinitiatieven:

Prachtig burgerinitiatief in gemeente Renkum

Diverse gemeenten zijn al volop bezig met het maken van plannen voor de invoering van de zogenaamde ‘slimme lantaarnpalen’ met ingebouwde camera’s, geluidssensoren, wifi, 5G, etc. Maar ze vergeten vaak daarbij eerst te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor o.a. de privacy en gezondheid. Burgers worden meestal zelfs in het geheel niet betrokken bij de smart city plannen. En dat is natuurlijk de wereld op z’n kop. Gemeenten zijn er om de belangen van haar burgers te behartigen.

Een groep inwoners uit gemeente Renkum heeft via een WOB-verzoek inzage gevraagd in de smart city-plannen. De belangrijkste stukken werden echter vanwege vertrouwelijkheid niet openbaar gemaakt. Burgerinitiatief Burgers aan Zet heeft daar bezwaar tegen ingediend en op 15 mei 2024 het recht benut om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering. Een prachtig pleidooi dat het waard is om te bekijken. En gelijk een mooi voorbeeld voor anderen. Lees meer…

Bewonersplatform EMV Gooise Meren doet zelf stralingsmetingen en schrijft adviesstuk

Een groep inwoners van gemeente Gooise Meren maakt zich ernstige zorgen over de toename van straling en is o.a. gestart met het zelf verrichten van metingen met professionele apparatuur op basis van een strikt meetprotocol in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. De stralingsmetingen in hun regio zijn te zien op emfkaart.nl.

In december 2022 heeft het bewonersplatform op verzoek van de gemeente een uitgebreid ‘Adviesstuk elektromagnetische straling inclusief 5G‘ geschreven over de effecten van 5G op onze gezondheid, op flora & fauna en op de privacy. In dit stuk hebben zij diverse beleidssuggesties gegeven aan de gemeente. Ze adviseren o.a. om het voorzorgsprincipe toe te passen en een eigen antennebeleid op te stellen, zodat zendmasten bij voorkeur niet in woonwijken en natuurgebieden worden geplaatst. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal lokale politici. Het Adviesstuk kun je zelf ook mooi gebruiken om (samen met buurtgenoten) in gesprek te gaan met jouw gemeente. Lees meer…

Er verscheen op 2 mei 2023 een mooi en uitgebreid artikel in de Gooi- en Eemlander over hun activiteiten. Je kunt het artikel hier lezen.

Goed nieuws uit Apeldoorn: Uitrol ‘wittte kastjes’ gaat niet door

Een mooi resultaat van de Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn! Na een petitie, een brieven-actie en gesprekken met de gemeente is het uiteindelijk gelukt om de uitrol van de multipoint-kastjes (‘witte kastjes’) door het bedrijf RadioLED tegen te houden. Op 11 april 2023 heeft gemeente Apeldoorn aangegeven de samenwerking met het bedrijf RadioLED te beëindigen. Alle inspanningen van de werkgroep en medestanders zijn uiteindelijk beloond. Lees meer…

Update: Op 29 mei 2023 werd er een interessante video gepubliceerd waarin Jan van Gils in gesprek ging over de smart city-ontwikkelingen in Apeldoorn met Sissi Bijleveld van de Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn en Antoon Huigens, Raadslid voor BVNL in Apeldoorn. De video kun je HIER bekijken (duurt 46 minuten).

Betoog Belangengroep Stralingsarm Maasduinen aan gemeente Gennep

De belangengroep Stralingsarm Maasduinen heeft op 24 april 2023 een uitgebreid inhoudelijk Betoog ingediend bij gemeente Gennep en betrokken partijen inzake de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een 5G zendmast in de kerktoren van Ottersum.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van haar inwoners en voor een veilige leefomgeving. De belangengroep vraagt de gemeente om de aanvraag voor de omgevingsvergunning af te wijzen en om verdere implementatie van 5G uit te stellen totdat er grondig onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor mensen, dieren en planten. Ze doen een dringende oproep om het voorzorgsprincipe te hanteren. Een mooie inspiratie voor andere groepen die met hun gemeente in gesprek willen gaan.

Groep buurtbewoners slaagt erin nieuwe zendmast op grotere afstand van hun huizen te krijgen

Op bungalowpark De Hullen in de gemeente Midden-Drenthe hebben buurtbewoners zich met succes verzet tegen de komst van een zendmast pal naast hun huizen. De mast wordt nu 500 meter verderop geplaatst. Dit voorbeeld laat zien dat het onderwerp “EMV en Gezondheid”, waarover op landelijk niveau wordt besloten, een gemeentelijk onderwerp kan worden, als het zich op lokaal niveau manifesteert in de zorgen van een groot aantal burgers, die van zich laten horen. Lees meer en bekijk de petitie en handout…

Motie unaniem aangenomen in Wageningen

De samenwerking tussen inwonersgroep Stralingsbewust Wageningen en gemeenteraadsleden van Wageningen heeft op 30 mei 2022 geleid tot een unaniem aangenomen motie over slimme lantaarnpalen. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om voorlopig af te zien van toezeggingen aan bedrijven die slimme infrastructuur willen installeren.

Daarnaast wordt gevraagd om een visie op het plaatsen en gebruiken van slimme infrastructuur en het verzamelen en gebruiken van data waarbij vooraf voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de bevolking. En een oproep om duidelijk beleid te maken over de veiligheid en het eigenaarschap van data en hierover te communiceren met en naar inwoners. Een mooi resultaat! Lees meer…

Stichting Stralingsbewust Zeist – Informatie- en adviespunt

De actiegroep Stralingsbewust Zeist heeft in 2021 een subsidie van € 15.000 gekregen van gemeente Zeist om een stichting op te richten om inwoners van Zeist te ondersteunen, informeren en adviseren rondom stralingsgerelateerde zaken. Zie ook dit bericht in het AD. Je kunt in ons nieuwsbericht van 3 april 2021 lezen wat hier o.a. aan vooraf ging.

Update: Het informatie- en adviespunt is inmiddels een feit. Zie voor meer informatie hun website www.stralingsbewustzeist.nl. Een prachtig voorbeeld dat als burgers en gemeenteraadsleden samenwerken er ook iets moois kan ontstaan!

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Wilma de Jong heeft zich al jarenlang juridisch ingezet om niet alleen de plaatsing van de zendmast in haar woonplaats Haarlo te voorkomen, maar vooral ook om op te komen voor de gezondheidsbelangen van ons allemaal. Op 20 oktober 2020 heeft er een zitting bij de rechtbank plaats gevonden en de bestuursrechter heeft haar beroep gegrond verklaard.

De bestuursrecht heeft Wilma als belanghebbende aangemerkt en hij sloot verhoogde gezondheidsrisico’s door draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten niet uit. De veiligheidsclaim van de blootstellingslimieten van de ICNIRP is hiermee juridisch van tafel. Een prachtig resultaat! Lees hier wat deze uitspraak betekent. Op 31 december 2020 publiceerde De Telegraaf een goed artikel over de gewonnen rechtszaak. Lees meer berichten van Wilma de Jong.

Gezamenlijk boek ‘Straling van alle kanten bekeken’

Op 20 november 2020 heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland het boek ‘Straling van alle kanten bekeken‘ gepubliceerd. In dit boek delen meer dan 30 wetenschappers en (ervarings)deskundigen hun voortschrijdende inzichten over straling. Het platform is uiteraard geen actiegroepen, maar het is wel een prachtig voorbeeld van samenwerking en krachten bundelen om de 5G-controverse te overbruggen.

Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Daarnaast staan er veel adviezen in voor politici en gemeenten. Je kunt dit boek bijvoorbeeld ook aan jouw gemeente aanbieden, zodat zij alle informatie en adviezen zelf nader kunnen onderzoeken.

Stichting Stop5GNL

Een groep burgers heeft de stichting Stop5GNL opgericht om een kort geding aan te kunnen spannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G stop te zetten. Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan straling van 5G.

De stichting heeft een advocaat ingeschakeld en op 25 februari 2020 is de dagvaarding verzonden aan de Nederlandse staat. Op 4 mei heeft de zitting van het kort geding plaats gevonden. Je kunt hier de video van de zitting bekijken en het verslag lezen. De teleurstellende uitspraak van het kort geding vond plaats op maandag 25 mei, bekijk hier het verslag. Op 17 juni is het hoger beroep tegen de uitspraak ingediend. Medio november zal de datum van het hoger beroep worden vastgesteld.

Korte film met presentaties stralingsarme gebieden

Op 17 oktober 2020 werden tijdens de landelijke contactdag van Stichting EHS presentaties gegeven van 4 initiatieven voor stralingsarm wonen en stralingsarme opvang. Hiervan is een mooie korte film gemaakt.

Jos Timmer ging in op de Witte Zone als stralingsarme opvangplek voor stralingsgevoeligen, waarbij ook diverse vormen van begeleiding beschikbaar komen. Rob Mesman vertelde over zijn initiatief en ontwerp van een nog te bouwen achthoekig gebouw, waarin 16 stralingsarme appartementen worden gerealiseerd: Het Octagoon. Namens Stralingsbewust Wonen vertelde Rob Verboog over het project Woongemeenschappen in stralingsarme gebieden. En Chantal Halmans vertelde over haar plan om een stralingsarme opvang te gaan realiseren in provincie Overijssel. Lees meer…

Actiegroep informeert gemeente over gevolgen ecosysteem

Op maandag 18 mei 2020 vond er in de gemeente Huizen een vergadering plaats van de Commissie Sociaal Domein. Sylvia Slegers van Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee, heeft tijdens deze vergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers.

Gedurende de 5 minuten spreektijd werd een Powerpoint-presentatie getoond waarin een combinatie van drie thema’s onder de aandacht werd gebracht: het Australische Mount Nardi bio-diversiteits-onderzoek, de brochure Voorstel nulmeting 5G Culemborg en het boek Elektrisch Ecosysteem. Je kunt hier de video bekijken van de presentatie (5 minuten). Lees meer…

Gemeente Bergen neemt unaniem motie aan

Een actiegroep in Bergen heeft met succes de gemeenteraad geïnformeerd over 5G met als resultaat een door de voltallige gemeenteraad aangenomen motie rondom de uitrol van 5G. Als vervolg daarop zijn er door gemeente Bergen diverse brieven gestuurd aan de Tweede Kamer, de verantwoordelijk Staatssecretaris, de VNG en alle gemeenteraden in Nederland. In de raadsvergadering van 29 oktober 2020 is er vastgesteld dat er rekening gehouden moet worden met mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling. Een prachtig resultaat dat mede tot stand is gekomen door de enorme inzet van burgers uit Bergen!

Bekijk HIER de video van de unanieme motie van 12 december 2019 (5:24 min.) en lees HIER de samenvatting van alle vervolg-acties in gemeente Bergen.

5B Burgers

Een groep betrokken, bevlogen, behulpzame, bewuste & behoedzame burgers, oftewel 5B Burgers, heeft de minister-president op 11 mei 2020 via een video-boodschap gevraagd naar de naakte waarheid rondom het 5G-beleid. Ze willen dat Mark Rutte nog eens kritisch gaat kijken naar de gezondheidsrisico’s van 5G.

Verder vertellen ze in de video over de zorgen van onafhankelijke wetenschappers, de uitkomsten van onafhankelijke onderzoeken naar gezondheidseffecten van straling en de belangen van de ICNIRP. Bekijk hier de video (7:04 min). Help mee door dit bericht bij Mark Rutte te brengen door het met zoveel mogelijk mensen te delen.

Stralingsbewust Zeist

De actiegroep Stralingsbewust Zeist is volop in beweging om te zorgen voor meer bewustwording in regio Zeist over de gevolgen van 5G voor onze gezondheid en samenleving. Op 18 februari 2020 vond er op initiatief van de gemeente Zeist een raadsinformatiebijeenkomst plaats, die volledig is opgenomen op video en hier valt terug te kijken.

Als vervolg op de bijeenkomst wordt er nu door een aantal lokale politieke partijen gewerkt aan een initiatiefvoorstel om onderzoek te gaan doen naar de effecten van 5G en om een meldpunt op te starten. Daarnaast heeft de actiegroep een aantal oplossingen en wensen op een rijtje gezet.

Op zaterdag 28 maart heeft Stralingsbewust Zeist een ludieke lantaarnpalenactie uitgevoerd om ook meer aandacht te vragen voor het verlies van privacy door 5G. Bekijk hier de video van de actie (2:30 min.) en lees hier hun verslag van de laatste ontwikkelingen in Zeist. Op 25 april 2020 organiseerde de actiegroep een lokale demonstratie bij het RIVM: Ook voor 5G geldt “eerst de volksgezondheid, en dan de rest”. Lees meer…

Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Op 31 januari 2020 is het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan. Dit betreft een burgerinitiatief van een groep hoogleraren met een wetenschappelijke achtergrond. Het platform werd opgericht met het doel om kennis en kunde samen te brengen en nieuwe kennis te genereren in een open wetenschappelijke sfeer. Het tracht ook een plaats van samenkomst en samenwerking te zijn met een maatschappelijke uitstraling en een keuze voor actie.

Het platform wil ook een samenbindend karakter hebben in het verbrokkelde landschap van diegenen die zich, zeer gemotiveerd, tegen de uitrol van 5G technologie verzetten, dit ook om voldoende kritische massa te krijgen in ons politiek-culturele landschap. Het verbindt daarmee mensen die heel verschillende meningen kunnen hebben wat betreft achtergronden en mogelijke oplossingen. Het platform heeft inmiddels 45 deskundige leden. Lees hier het laatste nieuws van het platform.

Stralingsbewust Amsterdam

Dit burgerinitiatief is gestart door Catherine van Ommeren en Renée van Gennip. In korte tijd is dit initiatief uitgegroeid tot een vereniging van burgers die zich ernstig zorgen maken over de opgedrongen straling in de ether en daar wat aan willen doen.

Na het organiseren van een lezing van Dr. Martin Pall op 21 november 2019 heeft Stralingsbewust Amsterdam op 25 januari 2020 de landelijke 5G Protest-mars in Amsterdam georganiseerd (als onderdeel van de wereldwijde 5G Protestdag). Er waren in Amsterdam uiteindelijk zo’n vijfhonderd mensen aanwezig bij de protestbijeenkomst op de Dam. Diverse sprekers hielden daar op het podium een bevlogen toespraak. De overheid werd dringend opgeroepen om de gezondheid van mens, dier en natuur serieus te nemen; het voorzorgsprincipe toe te passen en te stoppen met de uitrol van 5G. Daarna werd er met een groep van ongeveer 1.500 demonstranten een protestmars gelopen van de Dam naar het Museumplein. Lees hier de terugblik op de protestdag.

Stralingsbewust 5G Noordoostpolder

Deze actiegroep heeft een brief gestuurd aan de gemeente Noordoostpolder waarin zij hun zorgen hebben geuit en de gemeente hebben opgeroepen tot onderzoek. Naar aanleiding van deze brief zijn ze in gesprek gegaan met de gemeenteraad. Verder is er een petitie opgesteld: ‘Eerst onderzoek gezondheidsrisico’s voor uitrol 5G in Noordoostpolder’, deze is door 700 inwoners ondertekend en overhandigd aan de gemeenteraad. De fractievoorzitter van de PvdA pleitte er vervolgens voor “om niet af te gaan wachten wat Den Haag gaat doen, maar om zelf initiatief te nemen en te lobbyen om te zorgen dat er wat gebeurt”.

Naar aanleiding van de petitie zijn er vragen gesteld aan het college van B&W en op 18 november 2019 is er een themabijeenkomst over 5G gehouden op het gemeentehuis in Emmeloord. Doel was om de raadsleden te informeren over 5G. Je kunt hier de presentatie van Anouk de Bont van Let’s Talk About Tech bekijken. De initiatiefnemers mochten ook hun verhaal doen en wezen de raadsleden op het voorzorgsprincipe en de ethische kanten. Er is toegezegd dat de gemeenteraad bij het omgevingsbeleid invloed zal uitoefenen. Lees meer…

Werkgroep 5G Eindhoven

Op 20 november 2019 is er een demonstratie georganiseerd in Eindhoven. Er waren ruim 100 deelnemers en zij kwamen ook weer uit het hele land. Op het Stadhuisplein werden er diverse toespraken gehouden en nam de locoburgemeester van Eindhoven (de burgemeester was verhinderd) de uitgebreide ‘Informatiemap 5G en Gezondheid’ in ontvangst. Deze is ook digitaal naar alle gemeenteraadsleden en het college van B&W verstuurd. Lees meer…

Actiegroep 5G Den Haag: Landelijke demonstratie Stop5G!

In de stad Den Haag is in maart 2019 de Actiegroep “5G Den Haag” opgericht. De aanleiding hiervoor was dat het lokale bestuur van de Gemeente Den Haag aankondigde in 2020 de eerste 5G stad te willen worden van Nederland. Hun doel is om de uitrol van 5G stop te zetten door de lokale politiek van de stad Den Haag te bewegen om het zogenaamde Voorzorgsprincipe toe te passen. Dit in navolging van Brussel, Florence, Rome, kantons in Zwitserland en enkele staten in Amerika, waar het gelukt is om de uitrol van 5G stop te zetten.

De Actiegroep 5G Den Haag heeft vervolgens een Landelijke Demonstratie georganiseerd op 9 september 2019 in Den Haag. Ruim duizend mensen kwamen uit het hele land om aan de overheid kenbaar te maken dat ze het onverantwoord vinden om 5G uit te rollen terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van 5G. Lees meer…

Groep Maastricht Stralingsinfo

In juli is in Maastricht de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand gebracht. Het eerste basisstation maakt gebruik van een testlicentie op de 3,5 GHz frequentie. Veel Maastrichtenaren maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en willen helemaal geen 5G in hun stad.

De groep ‘Maastricht Stralingsinfo’ heeft daarom op 21 augustus 2019 een informatieavond georganiseerd om gemeente en inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Je kunt de video van de avond hier terugkijken.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er veel ongerustheid ontstaan. De gemeenteraad heeft de actiegroep, samen met 100 inwoners, vervolgens op 27 augustus uitgenodigd om zich te laten informeren over de gevaren van 5G. Daaraan voorafgaand vond er een protestactie plaats tegen de uitrol van 5G in Maastricht. Een mooie inspiratie voor burgers in andere gemeenten! Lees meer…

Stralingsbewust Regio Leiden

Inmiddels is er ook in Regio Leiden een groep bezorgde ouders opgestaan die zich zorgen maken over de alsmaar toenemende hoeveelheid straling met name voor hun kinderen en op scholen. Ook zij verbazen zich over het gebrek aan voorlichting door de overheid. De groep bezorgde ouders willen mensen gaan informeren over alternatieven en gaan praten met de lokale overheid over beperking van straling in de openbare ruimte en beperking van de inzet van draadloze apparatuur. Lees hier meer over deze actiegroep.

Op 29 mei 2019 heeft Stralingsbewust Regio Leiden in samenwerking met Let’s Talk About Tech en StopUMTS een klacht ingediend bij de hoofdredacties van de Volkskrant, de Trouw en NRC. Lees hier de brief die aan de Volkskrant is gestuurd. Een vergelijkbare brief is naar Trouw en NRC verzonden. We hebben als burgers recht op eerlijke en volledige informatie over de impact van 5G.

Actiegroep 5G: Het Gooi zegt Nee!

Ook in het Gooi is onlangs een initiatief gestart tegen de lokale uitrol van 5G. Op 25 mei 2019 was er een interview namens de actiegroep bij NH Gooi Radio (de lokale omroep voor Huizen, Laren en Eemnes). Hierin werd Rob Verboog gedurende ruim 12 minuten live geïnterviewd door presentatoren Bea Kuijs en Mischa Spelt. Centraal in het interview stond 5G en de gezondheidsrisico’s van straling. Het zeer informatieve radio-interview kun je hier terugluisteren.

Verder heeft deze actiegroep een brochure gemaakt met een aantal belangrijke feiten op een rijtje: ‘Vraagtekens bij 5G: Privacy en Gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen’ (PDF) en zijn onlangs een petitie gestart. Je kunt hier meer lezen over de actiegroep in het Gooi.

Ongerust over 5G in Het Hogeland (Groningen)

Sinds begin 2019 heeft ‘Ongerust over 5G’, een groep bewoners uit Het Hogeland, gesproken over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G met de fracties van nagenoeg alle politieke partijen van de Provinciale Staten van Groningen en de nieuwe gemeente Het Hogeland. Het eerste dat in deze gesprekken opviel was dat politici vaak in de veronderstelling zijn dat gemeente- en provinciebesturen niets over de komst van 5G te zeggen hebben.

Echter als bewoners willen we er op kunnen vertrouwen dat onze bestuurders garant staan voor een veilige leefomgeving. De uitrol van 5G is onverantwoord voordat 100% zeker is dat het geen schade kan aanrichten. We willen voorkomen dat Groningen een proeftuin voor 5G wordt. Op 11 april 2019 is er een informatieavond ‘5G: JA OF NEE?’ georganiseerd in Winsum (Groningen). Daar hebben diverse sprekers interessante presentaties over 5G houden. Bekijk hier de video van deze avond of lees hier meer over de actiegroep.

Stralingsbewust Zaanstad

Op 28 februari 2019 is er op initiatief van een aantal inwoners tijdens de raadsvergadering van gemeente Zaanstad uitgebreid aandacht besteed aan 5G en ‘slimme’ netwerken. Lees hier meer over dit initiatief en bekijk de video-opname van de vergadering.

Als vervolg daarop heeft er op 7 maart een gesprek plaatsgevonden met de wethouder milieu en ruimtelijke ordening van Zaanstad en twee beleidsadviseurs (milieu en gezondheid). Tijdens dit gesprek zijn problemen van mensen met EHS ter sprake gekomen, zoals hun problemen met wonen, versterkt door ontwikkelingen ten behoeve van verduurzaming (warmtepompen en zonnepanelen). Mensen die mee willen denken of interesse hebben in aanvullende informatie kunnen contact met ons opnemen via geen5Ginzaanstad@outlook.com.

StralingsBewust Son en Breugel

Begin januari 2019 is er ook in Son en Breugel een burgerinitiatief gestart: StralingsBewust Son en Breugel. “Wij maken ons zorgen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving. Na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en een artikel in de plaatselijke krant, hebben we een planning gemaakt voor de komende maanden. Bewustwording rondom straling willen wij bereiken via acties op de 7 scholen waarmee we de ouders en de kinderen willen bereiken en een voorlichtingsavond voor de inwoners en het college van burgemeester en wethouders. Onze insteek is dat we van onderaf bewustwording bereiken om de nodige veranderingen te bewerkstelligen.” Lees meer…

Actie tegen uitrol van 5G in gemeente Berkelland

5G? Nee! Woon je in de gemeente Berkelland en wil je ook je stem laten horen over de (ophanden zijnde) uitrol van 5G? Kom dan net als Wilma de Jong in actie. In de ontwerpnotitie over het nieuwe antennebeleid wordt namelijk terloops, in slechts 5 woorden, de vergunningsvrije uitrol van 5G genoemd. Wat veel burgers daarbij niet weten is dat 5G, door de grote hoeveelheid data die verstuurd moet worden, een zodanige dichtheid van antennes vraagt, dat deze o.a. op alle lantaarnpalen zullen worden geplaatst. Met deze nieuwe internetgeneratie zal de stralingsdichtheid met een factor 1.000 toenemen. Met andere woorden, de elektrosmog zal enorm toenemen.

Jullie inspraakreactie heeft zin. De gemeente is verplicht om alle inspraakreacties te vermelden en de inhoud samen te vatten en als bijlage in de beleidsnotitie op te nemen. Hoe meer mensen er reageren, hoe meer indruk het maakt. Een inspraakreactie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je je zorg uitspreekt over de gezondheidsrisico’s dan geef je al een signaal af. Dus help mee en stuur vóór 27 december 2018 je inspraakreactie naar de gemeente Berkelland, Postbus 200, 7270 HA Borculo. Lees meer…

Burgerinitiatief Eindhoven

Een aantal burgers uit Eindhoven zijn in oktober 2018 een burgerinitiatief gestart om er voor te zorgen dat zendmasten die dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven staan worden verplaatst. Zij willen kinderen een stralingsarme omgeving geven om in op te groeien, te leren en te spelen.

In gemeente Eindhoven staan bij vijftien basisscholen (23%) en twintig kinderdagverblijven (35%) GSM zendmasten op minder dan honderd meter afstand. Bijvoorbeeld, GSM zenders zijn bevestigd op de kerktoren van het kinderdagverblijf De Schatkamer en op tachtig meter afstand van basisschool De Regenboog. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen slapen, spelen en verblijven hele dagen in het stralingsveld. Het gemeten stralingsniveau op het kinderdagverblijf en in de directe omgeving was al zeer hoog. Door plaatsing van de extra zenders is de stralingssterkte alleen nog maar verder toegenomen.

Een burgerinitiatief met 250 handtekeningen geeft burgers de mogelijkheid om een kwestie in de stad rechtstreeks aan de gemeenteraad voor te leggen. Een aantal burgers uit Eindhoven wil de GSM zendmasten bij kinderdagverblijf De Schatkamer op deze manier aankaarten bij het gemeentebestuur. Zendmasten hoeven niet dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven te staan en kunnen gemakkelijk herplaatst worden naar industrieterreinen. Het burgerinitiatief heeft uiteindelijk ongeveer 350 handtekeningen verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die het burgerinitiatief binnenkort zal gaan behandelen. Klik hier voor meer informatie.

Besluit ‘slimme’ verlichting gemeente Heusden

Op 13 juni 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten was er de mogelijkheid om in te spreken tijdens het agendapunt ‘Openbare verlichting/Slimme lantaarnpalen’. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. De videobeelden zijn hier te bekijken (vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur).

In de raadsvergadering is besloten om in het plan van aanpak de gezondheidsrisico’s van de ‘slimme’ verlichting mee te nemen, de leverancier van de ‘slimme’ lantaarnpalen aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsrisico’s voor inwoners, te zorgen dat de gemeente de eigen regie behoudt en dat de privacy wordt gewaarborgd.

Op 3 juli jl. is het aangepaste beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In dit beleidsplan wordt o.a. gesproken over de uitrol van 5G, slimme lantaarnpalen, LED verlichting en Smart City. Het beleidsplan is na de raadsinfovergadering van 13 juni aangepast op een aantal punten. Vrijwel alle aanbevelingen zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Dit heeft de gemeente helaas niet in het plan opgenomen, maar de gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng. Zie ook dit nieuwsbericht van 7 juli jl.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de groep Stralingsbewust Heusden.

Actie Zendmasten Weesp

Vanwege de verlenging van een vergunning voor een zendmast aan de Leeuwenveldseweg in Weesp zijn er 21 bezwaarschriften ingediend en heeft er een hoorzitting plaats gevonden. Daarnaast is er een petitie opgestart tegen deze mast met de oproep aan het College van B&W om het belang van een gezonde leefomgeving voorop te zetten en het voorzorgsprincipe na te leven. De petitie is 247 keer mede-ondertekend en is op 29 mei 2018 overhandigd aan de Burgemeester en wethouder Vos, zie dit bericht op de voorpagina van het Weespernieuws.

De stralingsproblematiek is tijdens een fractievergadering van GroenLinks toegelicht en er is ook meerdere keren gesproken met de fractievoorzitter van de PvdA. De lokale politiek heeft het serieus opgepakt. Op initiatief van GroenLinks is de motie ‘Duurzaam Antennebeleid’ namens GroenLinks, PvdA, CDA en VVD ingediend. Deze motie is op 14 juni 2018 unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp.

In de motie wordt het college o.a. opgeroepen om bij aanvragen van vergunningen voor zendmasten bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden. Om hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen en geen zendmasten nabij woningen toe te staan, de straling te minimaliseren met behoud van bereik en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners. En om het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk. De volledige tekst is hier na te lezen.

Mocht je vragen hebben of willen afstemmen over antennebeleid of een zendmastkwestie dan kun je contact opnemen met Anouk de Bont via zendmastenweesp@gmail.com.

Actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Een groep inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zich verenigd onder de naam ‘Stralen doen we liever zelf’ en wil dat de gemeente het besluit over het plaatsen van slimme lantaarnpalen uitstelt. Zij maken zich niet alleen zorgen over de volksgezondheid, maar ook omdat dit de privacy van burgers schendt. Zij hebben op 10 januari 2018 een petitie opgestart en in een week tijd waren er al 737 handtekeningen van medestanders verzameld. Deze zijn inmiddels aangeboden aan de gemeente. Op 16 januari hebben een aantal mensen van de actiegroep een interview gegeven op Radio 90FM. Hierin hebben zij hun zorgen duidelijk onder woorden gebracht. Via deze link kun je het interview beluisteren (32 min.) Lees hier het verdere verhaal.

De geplande besluitvorming op 8 februari is uitgesteld. Op 19 februari 2018 heeft er een extra raadsvergadering plaats gevonden met als sprekers: Heerd Jan Hoogeveen (Economic Board Utrecht), Hugo Schooneveld (wetenschapper en bioloog), Rob Verboog (praktijkdeskundige) en Carolien Schooneveld (professional op gebied van aanpak elektrostress). Bekijk onderstaand de samenvatting van 20 minuten of bekijk via deze link de volledige video-registratie van deze zeer informatieve avond (2,5 uur).

Op 8 maart 2018 is besloten om voorlopig geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken. Unaniem besloot de gemeenteraad uitsluitend de verlichting aan te besteden. Extra functionaliteiten zullen niet eerder worden toegepast dan nadat deze ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd. Op deze wijze houdt de raad zelf de regie in handen. Dat was een cruciaal principe. Er moet eerst meer bekend zijn over de gezondheidsrisico’s en mogelijke schendingen van de privacy. Pas dan kan een weloverwogen besluit worden genomen. De wethouder verwacht dat dit op z’n vroegst medio 2019 is, in de bouwteamfase van de aanbesteding van de openbare verlichting en kabelnet. Zie ook dit persbericht. Update: lees het vervolg (inclusief tips voor andere lokale groepen) in dit bericht.

‘Eerlijk over Straling’ op de Nationale GezondheidsBeurs 2018 & 2019

Op 25 januari 2018 is het initiatief ontstaan om op de Nationale GezondheidsBeurs in Utrecht een stand te huren, waar diverse stralingsbewuste mensen en organisaties gezamenlijk eerlijke informatie geven over straling. Wat een prachtige uiting van verbondenheid en samenwerking!

Het idee is ontstaan in een besloten facebookgroep voor stralingsbewuste mensen. Als de landelijke overheid ons niet juist informeert, dan moeten wij daar zelf maar voor gaan zorgen. Het enthousiasme was zo groot dat binnen 10 uur tijd (!) het aanzienlijke bedrag voor de huur van de stand al bijeen was gebracht. Een grote hoeveelheid mensen wilde niet alleen geld bijdragen, maar ook nog belangeloos meehelpen en aanwezig zijn op de beurs om onze medemensen van eerlijke informatie te voorzien. Mooi om te zien dat zoiets ook tot stand kan komen vanuit eensgezindheid onder de mensen zelf.

Van donderdag 1 februari tot en met zondag 4 februari 2018 stond er dagelijks een wisselend team van stralingsbewuste mensen en organisaties onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ op de gezamenlijke stand. De belangstelling bij de beursbezoekers bleek groot. Er werden vele vragen beantwoord over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en er werden tips geven over wat je zelf in je eigen huis of leven kunt doen om straling te beperken. Er zijn weer een hoop mensen bereikt en velen zijn weer een stukje bewuster geworden. Zie ook deze korte video over de stand ‘Eerlijk over Straling’ (01:29 min) en het persbericht over deze inspirerende samenwerking.

En ook in februari 2019 stonden de stralingsbewuste mensen en organisaties weer gedurende vier dagen op de Gezondheidsbeurs om alle bezoekers te informeren over het eerlijke verhaal. Lees hier een kort verslag en bekijk de foto’s voor een sfeerimpressie.

Werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

Deze werkgroep is ontstaan tijdens de ontwikkelingen rondom de plaatsing van een zendmast tussen de flat aan de Claus Sluterweg en het Coornhert Lyceum in Haarlem. Er is vervolgens ingesproken bij de commissie Beheer en er zijn 65 handtekeningen van bezorgde inwoners aangeboden aan het gemeentebestuur.

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op woensdag 29 november 2017 een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Het doel van de Raadsmarkt was om de gemeenteraadsleden zo breed mogelijk te informeren over het onderwerp straling, zodat er in de toekomst weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden en er passend beleid binnen de regio Zuid-Kennemerland kan worden vastgesteld.

De werkgroep heeft een informatieve brochure gemaakt met een uitgebreide samenvatting van de presentaties die gehouden zijn tijdens de Raadsmarkt. De brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid kun je hier downloaden (pdf-bestand). Zie voor meer informatie de pagina Raadsmarkt. Hier zijn o.a. de samenvatting, het programma en alle gehouden presentaties te vinden.
N.B. De werkgroep en de website zijn per 1 januari 2020 opgeheven.

Actiegroep zendmast Lombok (Utrecht)

Naar aanleiding van de plaatsing van een zendmast in Lombok is Mirjam Bout vorig jaar met een aantal inwoners een actiegroep gestart. Haar doel was om alle Utrechters die last hebben van straling te verzamelen en met elkaar in contact te brengen. Zodat ze informatie kunnen delen en sterker staan naar de Utrechtse GGD en gemeente. Dit heeft geresulteerd in een Raadinformatiebijeenkomst op 12 januari 2017. Onderstaand kun je de hele bijeenkomst (18 fragmenten) zelf terug kijken:

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente Utrecht op 18 mei 2017 een motie aangenomen over de gezondheidskwestie rondom straling.

Help je ook mee?

Je kunt meehelpen door ook in jouw omgeving – bij vrienden, school, huisarts, gemeente, etc. – voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico’s van straling te zorgen. Je kunt diverse voorbeeldbrieven, posters en flyers vinden op deze pagina. En op deze plattegrond kun je kijken of er al een actiegroep in jouw buurt actief is. Zo niet, dan kun je uiteraard zelf ook een initiatief starten met een paar buurtgenoten. We horen het graag, zodat we ook jouw actiegroep aan de plattegrond kunnen toevoegen.

Samen maken we het verschil!

“You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.”
– Jane Goodall

Disclaimer: Alle burgerinitiatieven, werkgroepen en actiegroepen handelen onder eigen verantwoordelijkheid. StralingsBewust.info verzamelt alleen de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen van de genoemde partijen of de door hen weergegeven informatie. Wij vinden dat protesten vreedzaam dienen plaats te vinden en wijzen elke vorm van geweld en vernieling nadrukkelijk af.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.