Wetenschap

Kennisplatform ElektroMagnetische Velden van de Overheid. In het kennisplatform werken samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw.
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection): privé organisatie die blootstellingsrichtlijnen voor elektromagnetische velden heeft vastgesteld. Deze dateren uit 1998. In maart 2020 is er een update gepubliceerd. Zie ook het commentaar op deze blootstellingsrichtlijnen van natuurkundige Dr. Leendert Vriens en het pleidooi voor betere richtlijnen van bioloog Dr. Hugo Schooneveld.
ICBE-EMF. Internationale commissie die de EMV limieten baseert op biologische effecten van straling (in tegenstelling tot ICNIRP die alleen kijkt naar thermische effecten). ICBE-EMF bestaat uit wetenschappers, artsen en profesionals en is opgericht in 2021. Zie ook hun wetenschappelijke artikelen.
WHO heeft straling ingedeeld in categorie 2B mogelijk kankerverwekkend 31-5-2011 - De Wereld Gezondheidsorganisatie vindt een oorzakelijk verband tussen straling en kanker aannemelijk en heeft straling in dezelfde categorie ingedeeld als lood, nikkel, DDT (insectenspray), chloroform, ethylbenzeen uit brandstof, nitrobenzene (input voor rubber en pesticiden), etc.
BioInitiative Report 2012 – rapport van 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts uit 10 landen gebaseerd op meer dan 1800 wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van de mens. Bekijk ook: Verkort overzicht Biologische effecten van straling en de Website.
Platform van de Technische Universiteit Aken met een systematische samenvatting van wetenschappelijke onderzoeksgegevens over de effecten van elektromagnetische velden (in het Engels en Duits). De basis van dit platform is een uitgebreide literatuur-database met 26.862 publicaties en 6.210 samenvattingen van individuele wetenschappelijke studies.
Joel M. Moskowitz, Ph.D. (School of Public Health, University of California, Berkeley) heeft een samenvatting van de resultaten van de afgelopen 30 jaar van wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van draadloze straling en elektromagnetische velden gepubliceerd op zijn website EMR Safety. De publicaties van de onderzoeken kunnen daar ook gedownload worden.
Het National Toxicology Program heeft experimenten gedaan bij ratten naar de gezondheidsrisico's van straling van mobiele telefoons. In 2016 hebben zij een rapport uitgegeven met enkele belangrijke uitkomsten. Er is na blootstelling aan straling bij ratten een verhoogd risico gebleken op tumoren in hersenen en hart. Zie ook dit persbericht van het Amerikaanse National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) uit 2016. En zie dit overzicht met vervolgpublicaties in 2018 en 2019.
Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA) - Een onafhankelijke groep van academici en wetenschappelijke onderzoekers uit Australië met de omvangrijkste gecategoriseerde online databank van peer-reviewed studies op het gebied van de elektromagnetische straling. Zie ook het artikel uit The Lancet: Planetary electromagnetic pollution, it is time to assess its impact (december 2018).
International Appeal: Stop 5G on Earth and in Space. Dringende oproep van een grote groep wetenschappers en artsen aan de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen. Het Appeal is uitstekend onderbouwd met links naar vele verwijzingen van concrete peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zie hier de Nederlandstalige versie. De oproep is inmiddels 301.951 keer ondertekend (november 2020).
Prof. dr. Martin Pall, Washington State University, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences. Bekijk hier zijn publicaties. Lees hier het verslag van een lezing die hij in 2019 in Nederland gaf. En zie ook zijn rapport van 25 februari 2020 over de te verwachten effecten van 5G. In deze video uit 2018 zet hij in 9 minuten de belangrijkste punten op een rijtje. En zie ook zijn dringende video-oproep, die op 18 februari 2020 naar de Tweede Kamer en Regering is gestuurd om de uitrol van 5G te stoppen.
Wetenschappelijke overzichten - overzicht van wetenschappelijke studies naar de biologische effecten van elektromagnetische straling verzameld door dr.ir. Jan-Rutger Schrader van JRS Electro Health. De heer Schrader is ingenieur elektrotechniek, gepromoveerd aan de Universiteit Twente met als specialisatie micro-elektronica en communicatie-technologie.
Overzichtslijst onderzoeken straling – lijst van internationale onderzoeken met hyperlinks en Toelichting wetenschappelijke stand van zaken van dr. Leendert Vriens van StopUMTS.nl. De heer Vriens is natuurkundige en werkte 30 jaar lang als onderzoeker bij het NatLab van Phillips. Zie ook dit overzicht van 26-04-2018: Literatuur over gezondheidseffecten veroorzaakt door straling.
Wifi - A Thalidomide in the Making - Onderzoeksrapport uit 2013 van Barrie Trower met een goed leesbare toelichting over de schadelijke effecten van wifi op de voortplanting bij met name tienermeisjes. De Britse Barrie Trower is een gepensioneerd wetenschapper die tientallen jaren gewerkt heeft voor de militaire inlichtingendienst op het gebied van microgolfstraling en stealth technologie. Zie ook dit interview met Barrie Trower over de gevaren van microwave technologie.
Wetenschappelijk Platform EMF Nederland bestaande uit meer dan 35 (em)hoogleraren en andere academici / deskundigen, welke de overheid met klem vraagt een nationaal research programma naar de effecten van 5G EMF-frequenties in de mens te starten. De landelijke research organisaties NWO en ZonMw steunen dit voorstel en ook de Gezondheidsraad is hiertoe benaderd. Lees ook de Risico-inschatting van het 5G-netwerk. En zie de open brief aan staatssecretaris Mona Keijzer om de patstelling in de wetenschap te doorbreken.
Publicatie van Dominique Belpomme en Philippe Irigaray: EMF-overgevoeligheid (EHS) in nieuw onderzoek geïdentificeerd en gekarakteriseerd als een objectieve neurologische stoornis: hoe de ziekte gediagnosticeerd, behandeld en voorkomen kan worden. Lees samenvatting van de publicatie met aansluitend commentaar van prof. dr. D.K.F. Meijer, Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, en drs. Jos Timmer, Stichting EHS. Mei 2020.
Expertreactie van Prof. dr. Lennart Hardell (Zweedse wetenschapper en oncoloog) op het Advies ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad en de Kabinetsreactie. December 2020. Hardell levert met zijn internationaal gerespecteerde onderzoeksgroep al jarenlang een belangrijke bijdrage aan het internationale debat over de gezondheidsrisico’s van EMV. Lees ook deze toelichting van Let's Talk About Tech.
Op 6 april 2021 is een belangwekkend wetenschappelijk artikel verschenen waarin 223 papers zijn geëvalueerd. Het artikel levert het meest uitgebreide bewijs tot nu toe dat EMV een verhoogde oxidatieve stress veroorzaakt in cellen. Hiermee staat EMV aan de basis van allerlei gezondheidsproblemen, zoals neurologische problemen, DNA schade, verminderde immuunsysteemwerking en verminderde vruchtbaarheid. Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en opgesteld aan de Universiteit van Bern. Lees de samenvatting of het artikel van Diagnose: Funk.
In februari 2022 is de allereerste studie over de gezondheidseffecten van 5G-straling op mensen gepubliceerd in het tijdschrift Medicinsk Access no. 1/2022. De Zweedse studie werd uitgevoerd door oncoloog en onderzoeker Lennart Hardell (Research Foundation for Environment & Cancer) en Mona Nilsson (Radiation Protection Foundation). De casestudie toont aan dat 5G leidt tot een enorme toename van straling en dat 5G typische symptomen van het microgolfsyndroom (EHS) veroorzaakt. De studie bevestigt dat straling ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus schadelijk is voor de gezondheid. Lees hier de Engelstalige toelichting van Environmental Health Trust.

Dit betreft slechts een kleine selectie van de duizenden wetenschappelijke onderzoeken die al zijn gedaan.

Hoe onafhankelijk is wetenschappelijk onderzoek?

Er is al jarenlang een discussie gaande over het wel of niet schadelijk zijn van straling. Hierbij is het van groot belang om te bekijken wie het wetenschappelijke onderzoek betaalt. Als de telecomindustrie meebetaalt aan onderzoeken, dan is er geen sprake meer van onafhankelijkheid. Want: ‘Wie betaalt, bepaalt.’

Dr. Henry Lai van de University of Washington heeft voor 326 wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische effecten van straling, bekeken of de uitkomsten beïnvloed worden door degene die het onderzoek betaalt. Hieruit blijkt dat 70% van de onafhankelijke onderzoeken schadelijke effecten aantoont. Een meerderheid. Terwijl dat van onderzoek gefinancierd door de telecomindustrie slechts 32% is, een minderheid. Zie deze link (vanaf 10:30 min.).

Video’s van lezingen

Onderstaand een aantal video’s van lezingen van Nederlandse wetenschappers:

  • Gastspreker dr. ir. Jan-Rutger Schrader tijdens Utrechtse Raadsinformatiebijeenkomst, januari 2017 (10 min.).
  • Samenvatting van de lezing over straling door natuurkundige dr. Leendert Vriens. TU Delft, april 2016 (41 min.).
  • Lezing van bioloog dr. Hugo Schooneveld in 4 delen. Deel 1: Het verband tussen elektromagnetische velden en elektrostress (8 min.), Deel 2 : Wat zijn elektromagnetische velden? (21 min.), Deel 3: Het nut van veldreductie (6 min.) en Deel 4: Ziek van straling (44 min.). Openbare Bibliotheek Wageningen, november 2014.
  • Voorlichting door de Haarlemse dr. Hans Moolenburgh over de gezondheidsrisico’s van zendmasten. Zendmastprotest Haarlemmermeer, december 2013 (27 minuten).
  • Gastcollege van prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar biochemie en milieukunde van de Universiteit van Amsterdam, waarin hij de risico’s van radiofrequente velden verduidelijkt. Studium Generale TU Delft, 4 oktober 2010 (55 min.). Zie ook zijn optreden als spreker bij Zendmastprotest Haarlemmermeer van 19 december 2013 (45 min.) en dit interview met hem in het Facility Management Magazine van mei 2010.

Andere Wetenschapspagina’s

Zie voor meer informatie deze pagina’s:
Wat is straling?  |  Gezondheidsklachten  |  Blootstellingsnormen  |  Politiek/Overheid  |  5G en Smart Cities  |  Straling beperken/afschermen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.