Advies aan gemeenten

Wij roepen alle gemeenten hierbij op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun inwoners, op te komen voor behoud van de regierol in eigen gemeentegebied en te zorgen voor stralingsbewust beleid.

Onderstaand diverse praktische tips en adviezen over wat gemeenten op dit moment concreet kunnen doen. Gevolgd door een aantal voorbeelden van hoe andere gemeenten daar mee omgaan. Maar we willen deze pagina starten met: 1) een goed onderbouwde video-oproep die duidelijk maakt wat nu eigenlijk het probleem is met 5G; 2) een Adviesstuk geschreven door een Inwonersplatform voor gemeente Gooise Meren en 3) de 5G-krant waarin een aantal belangrijke nieuwsberichten worden vermeld, specifiek voor gemeenten.

Video-oproep aan Tweede Kamer en Regering

Op 18 februari 2020 is er door de samenwerkende stralingsbewuste organisaties een dringende video-oproep verzonden aan de Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen. In deze video spreken Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders over de gezondheidsrisico’s van straling en onderbouwen zij de noodzaak van een moratorium op 5G.

De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, de landelijke pers (circa 60 adressen) en alle gemeenten. Lees hier het persbericht en bekijk hier de video-oproep (27 min.).

Adviesstuk van Inwonersplatform voor Gemeenten

Een groep inwoners van gemeente Gooise Meren maakt zich zorgen over de toename van straling en heeft op verzoek van de gemeente in december 2022 een uitgebreid ‘Adviesstuk elektromagnetische straling inclusief 5G‘ geschreven over de effecten van 5G op onze gezondheid, op flora & fauna en op de privacy. In dit stuk hebben zij diverse beleidssuggesties gegeven aan de gemeente. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal lokale politici. Ze adviseren o.a. om het voorzorgsprincipe toe te passen en een eigen antennebeleid op te stellen, zodat zendmasten bij voorkeur niet in woonwijken en natuurgebieden worden geplaatst. U kunt het PDF-document HIER downloaden (48 pagina’s).

De 5G-krant

Een aantal betrokken burgers stelt met enige regelmaat een 5G-krant samen met de recente ontwikkelingen rondom 5G. Deze krant is specifiek samengesteld voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren van Nederlandse gemeenten: 5G-krant 6 maart 2020  /  5G-krant 28 april 2020 (PDF)

Onze tips en adviezen:

Informeer uzelf over 5G

Alle gemeenten krijgen vroeger of later te maken met de opkomst van slimme technologieën, zoals slimme lantaarnpalen (met wifi, sensoren en camera’s), slimme verkeerslichten, etc. Al deze met elkaar communicerende apparaten werken via draadloos internet (het ‘Internet of Things’). Om dit mogelijk te maken zullen er overal op lantaarnpalen en in bushokjes zend-antennes (5G) geplaatst gaan worden. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg.

Er zijn steeds meer mensen die nu al – zonder 5G – gezondheidsklachten ervaren door straling. Zij maken zich grote zorgen over de gevolgen van de aangekondigde komst van nog meer zend-antennes. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsoverzicht van lokale acties van inwoners tegen zendmasten in het hele land. Het is dus belangrijk dat gemeenteraadsleden goed geïnformeerd zijn, verstandige besluiten nemen en het voorzorgsprincipe toepassen om inwoners te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van straling.

Praktische zaken die de gemeente nu al kan uitvoeren

Bewustwording gemeente/GGD/VNG

 • stralingsgerelateerde gezondheidsklachten van inwoners serieus nemen
 • gezondheidsklachten van inwoners nauwkeurig registreren voor meer inzicht en doorsturen naar het RIVM
 • inventariseren van het aantal mensen met SOLK-klachten (= Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten), deze lijken veel op stralingsklachten
 • deskundigheidsbevordering bij de betreffende gemeente-ambtenaren en overleg met externe onafhankelijke deskundigen
 • de informatie over straling bestuderen die wij op deze website hebben verzameld
 • het onderwerp op de agenda zetten om te bespreken in de Raadsvergadering; zie bijvoorbeeld dit uitgewerkte Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) of als PDF
 • een informatiebijeenkomst organiseren voor de gemeenteraadsleden over het onderwerp straling (zie de voorbeelden onder aan deze pagina)
 • deskundigheidsbevordering bij de GGD
 • de GGD Handreiking Elektrogevoeligheid implementeren
 • voor huisartsen en eerstelijns artsen een regionaal meldings- en inventarisatiepunt instellen voor gezondheidsklachten in relatie tot straling, bijvoorbeeld bij de GGD
 • nadenken over de komst van de 5G-technologie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gemeente en haar inwoners
 • nadenken over waar inwoners die gezondheidsklachten ervaren door straling kunnen wonen als er overal zendantennes in de leefomgeving staan (zie bijv. www.stralingsbewustwonen.nl)
 • deze gezondheidskwestie landelijk aankaarten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid en te zorgen dat gemeenten de regierol blijven behouden in hun eigen gemeente

Communicatie en voorlichting inwoners, scholen en (huis)artsen

 • inwoners met gezondheidsklachten desgewenst adviseren over straling
 • doorverwijzen naar Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)
 • open en eerlijke communicatie naar omwonenden bij plaatsing van een nieuwe zend-installatie; ruim vóór de plaatsingsdatum; dit gaat vaak mis, zie bijvoorbeeld deze lange lijst van nieuwsberichten waaruit blijkt dat burgers zich niet serieus genomen voelen door gemeenten
 • pro-actief voorlichting geven aan inwoners, kinderdagverblijven en scholen inzake (eigen) gebruik van wifi, DECT-telefoon, iPad, digitale schoolborden en andere draadloze technologieën
 • pro-actief voorlichting geven aan huisartsen en eerstelijns artsen over de specifieke gezondheidsklachten en mogelijke gezondheidsrisico’s van straling (en betrek SOLK daarbij)
 • op de website van de GGD informatie plaatsen over straling en vermelden dat vragen/klachten bij hen gemeld kunnen worden
 • samenwerken met de GGD Amsterdam (GGD-commissie EMV) die zelf onderzoek heeft gedaan rondom straling (zoals GESOND- en ABCD-onderzoek)

Financiering, samenwerking en vergunning

 • geen vergunning afgeven voor zend-installaties midden in woongebieden en bij kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en andere locaties waar kwetsbare inwoners langdurig verblijven
 • pro-actief samenwerken met telecomproviders en omwonenden om passende locaties te zoeken voor zend-installaties
 • WMO-gelden of budget uit het Ontschottingsfonds gebruiken voor het vergoeden van stralingsmetingen en noodzakelijke afschermingsmaatregelen bij stralingsgevoelige inwoners (de gemeente ontvangt tenslotte ook gelden voor de plaatsing van zend-installaties op gemeentegebouwen/-gronden)
 • stralingsvrije zones creëren in bibliotheek, gemeentehuis en andere openbare gemeentelijke instellingen, zodat stralingsgevoelige inwoners ook gebruik kunnen blijven maken van deze voorzieningen
 • de stralingsintensiteit in de gemeente structureel laten verlagen door de telecomproviders; de uitgezonden elektromagnetische velden zijn nu veel hoger dan noodzakelijk is
 • samen met inwoners en telecombedrijven oplossingen verzamelen, bekijken hoe gezondheidsklachten van mensen kunnen worden verminderd en dit terugkoppelen aan de gemeenteraad
 • samenwerken met burgerinitiatieven die stralingsarme woongebieden willen realiseren, zie voor meer informatie het uitgewerkte plan van burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen.

Informatiebijeenkomst voor gemeenteraad organiseren

De gemeente kan zelf een informatiebijeenkomst organiseren voor de gemeenteraadsleden om er voor te zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn en weloverwogen besluiten kunnen nemen. Op 29 november 2017 heeft er bijvoorbeeld in regio Haarlem een Raadsmarkt (voorlichtingsbijeenkomst) plaats gevonden over het onderwerp straling van zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Zie deze pagina voor het programma, alle presentaties en een verslag van deze Raadsmarkt ter inspiratie. En zie deze brochure voor een uitgebreide samenvatting van deze bijeenkomst. Hierin staan de gezichtspunten van o.a. diverse ervaringsdeskundigen, een bioloog, de afdeling vergunningen van de gemeente, de GGD Kennemerland en het Antennebureau.

Ook de gemeenteraad in Utrecht heeft zo’n bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de bezwaren tegen de plaatsing van een zendmast in Lombok. De videobeelden zijn hier volledig terug te kijken: Raadsinformatiebijeenkomst van gemeente Utrecht op 12 januari 2017 over zendmasten en de gezondheidseffecten (18 achtereenvolgende fragmenten).

En de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een informatieavond georganiseerd rondom het besluit over de aanbesteding van slimme lantaarnpalen (met wifi, camera’s en sensoren). Bekijk via deze link de volledige informatieavond voor de gemeenteraad op 19 februari 2018 (2 uur en 32 minuten). Of bekijk via deze link de samenvatting (20 minuten). Op 8 maart 2018 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug unaniem besloten om geen zendapparatuur (4G, 5G, Wifi), camera’s, sensoren e.d. op de nieuwe straatlantaarns mogelijk te maken.

Zie ook deze pagina voor meer informatie over deze en andere initiatieven.

En dan is er nog de ethische kant

U zult maar lokaal of regionaal politiek verantwoordelijk zijn in deze tijd waarin het debat over de uitrol van het 5G netwerk telkens weer oplaait. Enerzijds heeft u dan te maken met groeperingen en burgers die met klem wijzen op gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV), en anderzijds wordt u door overheids- en adviesorganen met klem gewezen op de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van EMV. Probeer in dat spanningsveld maar eens een goede beslissing te nemen.

Daar bovenop komt het wetsvoorstel dat stelt dat gemeenten een “redelijk verzoek tot plaatsing van draadloze toegangspunten” (dat wil zeggen 5G antenne installaties) zullen moeten inwilligen. Het goede nieuws is, het wetsvoorstel is nog maar een voorstel en zelfs als het wel een wet zou worden, blijft de vraag: Wat is een “redelijk verzoek”? Daarom is voor u een onafhankelijke en op feiten gebaseerde handleiding samengesteld die u helpt om tot een politiek en ethisch verantwoorde beslissing te komen. Lees hier de Handleiding voor 5G beslissingen.

Burgers, actiegroepen en gemeenten in de media

Zie voor de vele nieuwsberichten in de media waarin burgers, actiegroepen en gemeenten uit het hele land in opstand komen tegen de huidige zendmasten en de voorgenomen uitrol van 5G deze pagina: Burgers, actiegroepen en gemeenten in de media.

Informatieve artikelen op deze website

Bijna 90% van de gemeenten heeft te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s 5G (juni 2020)
ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid (juni 2020)
Teleurstellende uitspraak kort geding, frequentieveiling 5G mag doorgaan (mei 2020)
Oproep aan gemeenten: stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert! (april 2020)
Brief over kort geding en andere ontwikkelingen aan alle gemeenten gestuurd (maart 2020)
Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G (febr. 2020)
10 redenen om uitrol 5G te begrenzen (febr. 2020)
Wereldwijde Protestdag tegen 5G: ook in Amsterdam protesteerden honderden mensen (jan. 2020)
Internetconsultatie over frequentieveiling – voorbereiding uitrol 5G (dec. 2019)
Informatiemap 5G en Gezondheid voor gemeenten (dec. 2019)
Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen (dec. 2019)
Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G (sept. 2019)
Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Gemeenten raken autonomie kwijt (juli 2019)
Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie (juli 2019)
Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer (juni 2019)
Zorgen over de risico’s van 5G nemen toe: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij (april 2019)
Kabinet vindt aanvullend onderzoek naar gezondheidsrisico’s 5G niet nodig (april 2019)
Kans op huidproblemen door 5G (maart 2019)
Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5G Appeal? (jan. 2019)
Goed onderbouwd artikel van De Groene Amsterdammer: Bellen schaadt cellen (jan. 2019)
In 33 gemeenten worden openbare ruimten ontoegankelijk voor stralingsgevoeligen (dec. 2018)
Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet? (sept. 2018)
Succesvolle praktijkvoorbeelden van voorzieningen vanuit de Wmo (sept. 2018)
GGD pleit voor stralingsvrij woongebied en behandelcentrum voor elektrogevoeligen (juli 2018)
De overheid vindt de volksgezondheid blijkbaar niet belangrijk (juli 2018)
Elektrogevoelige mensen willen niet van het aardgas af (juni 2018)
Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil (april 2018)
Gemeenten en burgers worden buitenspel gezet (maart 2018)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.