Stralingsbewust Wonen – Bericht aan Gemeenten

Lost u ook graag meerdere maatschappelijke vraagstukken tegelijk op?

Dat kan! Ons burgerinitiatief voor stralingsarme woongemeenschappen is een praktische oplossing voor diverse actuele thema’s. We zijn momenteel op zoek naar locaties om deze nieuwe woon- en samenleefvormen te realiseren. Is er wellicht in uw gemeente zo’n locatie beschikbaar?

De afgelopen tijd is in de media veel aandacht geweest voor het onderwerp straling, zendmasten en 5G. U heeft hier in uw gemeente ongetwijfeld ook al de nodige aandacht aan besteed. De visies hierover zijn verdeeld, maar het is in ieder geval duidelijk dat steeds meer burgers graag in een stralingsarme omgeving willen wonen.

Het gaat daarbij niet alleen om mensen die vanwege gezondheidsredenen stralingsarm willen leven, maar ook om een grote groep mensen die bewust kiest voor een andere levensstijl. In tijden van globalisering & digitalisering groeit de groep mensen die kleinschalig en met gelijkgestemden willen samenleven, in harmonie met de natuur, met een focus op gezondheid, stralingsarm leven, duurzaamheid, lokale economie, eigen voedselproductie, persoonlijk contact en zorg voor elkaar.

Tegelijkertijd valt te constateren dat de maatschappij momenteel bijna geen ruimte biedt om een stralingsarm leven ook daadwerkelijk duurzaam te kunnen realiseren. Zeker nu de overheid het voornemen heeft om, naast alle huidige zendantennes, ook 5G uit te rollen, zullen er steeds minder stralingsarme locaties zijn. Deze situatie sluit niet aan bij de wensen en behoeften van een grote groep Nederlanders.

Ons plan

Wij zien een oplossing voor alle partijen door als burgercollectief proactief vanuit een coöperatieve vereniging stralingsarme woongemeenschappen te gaan oprichten in Nederland. Het idee daarbij is dat burgers die stralingsarm willen wonen gezamenlijk op een specifieke locatie gaan wonen, waardoor het voor overheden en telecomproviders voor die locaties niet nodig is om te zorgen voor een intensieve draadloze dekking.

We streven er naar om in elke provincie een zogenoemde Stralingsbewuste Woongemeenschap op te richten. We willen daarbij graag samenwerken met lokale overheden en ook gelijk een maatschappelijke bijdrage leveren aan de regio. Wilt u de eerste gemeente in Nederland zijn die zo’n stralingsarm woongebied mogelijk maakt?

Graag komen we in contact met u als gemeente indien u:

 • Open staat om plek te bieden aan inwoners met behoefte aan innovatieve nieuwe woon- en samenleefvormen, vergelijkbaar of in combinatie met andere burgerinitiatieven zoals tiny houses, ecodorpen, erfdelen, etc. Dit betreft moderne vormen van efficiënt ruimtegebruik.
 • Maatschappelijke vraagstukken wilt helpen oplossen en nieuwe manieren zoekt om de Sustainable Development Goals te bereiken. Wij richten ons alleen op inwoners die iets terug willen doen voor de samenleving op het gebied van zorg, welzijn, lokale/regionale economie, opleiding, educatie, recreatie, kunst/cultuur, etc.

Wat voor locaties zoeken we precies?

 • Locaties met een omvang vanaf 1 hectare, liever meer.
 • Bij voorkeur in het buitengebied / aan de rand van of in de natuur gelegen en omringd door bomen aangezien dit een natuurlijke vorm van stralingswering betreft.
 • Die geschikt (te maken) zijn voor bewoning.
 • Denk aan vrijkomende agrarische terreinen (VAB-locaties) of een leegstaand / binnenkort leegkomend klooster, fort, zorgcomplex, kasteel, landgoed, buitenplaats, gemeentehuis, school, fabriek of monumentaal pand in het buitengebied waar een nieuwe of betere invulling voor gezocht wordt. We verwachten natuurlijk niet dat u als gemeente in alle gevallen eigenaar bent van dat soort plekken. Maar wel dat het plekken zijn waar u als gemeente een nieuwe of betere invulling voor wenst of dit in elk geval actief ondersteunt.
 • Waar de hoeveelheid (elektromagnetische) straling en zendmasten ten behoeve van mobiele communicatie nu al minder is dan gemiddeld, of dat kan worden op duurzame basis.
 • Bij stralingsarm denken wij qua richtlijn aan een maximale stralingsbelasting van 10 microwatt per vierkante meter conform de SBM 2015-normen. Deze blootstellingsnormen zijn aanzienlijk lager dan de richtlijnen van de ICNIRP die de Nederlandse overheid hanteert. In de praktijk zal dit, afhankelijk van de specifieke situatie, neerkomen op een afstand tot lokale zendmasten van ten minste 500 meter tot 1 kilometer.
 • De “stralingsarme” dekking waar wij het over hebben, is ruim voldoende om bijvoorbeeld 112 mobiel te bereiken.

Wilt u dat verkennend bespreken met ons? We horen graag van u!

Voordelen voor (lokale) overheden

 • Er zijn in Nederland steeds meer vrijkomende agrarische terreinen (met of zonder bebouwing) waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Een Stralingsbewuste Woongemeenschap zou hier één van de mooie en zinvolle invullingen voor kunnen zijn.
 • Het bevordert de participatiemaatschappij. Burgers nemen zelf proactief deel aan de samenleving en dragen bij aan de maatschappelijke doelen van een gemeente of de regio. Te denken valt hierbij aan een kenniscentrum met informatie en workshops over bijvoorbeeld duurzaam kweken van voedsel, afvalscheiding/hergebruik, inclusie, gezondheid, kunst & cultuur, etc.
 • De Gemeenschappen zijn een prachtige oplossing voor de eenzaamheidsproblematiek. In communities leef je samen en ben je er voor elkaar; het verbindt mensen. Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit nog steeds. Recent onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen ouderen, maar 40 tot 70% van de jongeren aangeeft geregeld eenzaam te zijn.
 • Het is goed dat we mensen die gevoelig zijn voor straling (naar schatting 3% van de bevolking), een bij hen passende leefomgeving bieden. Dit zorgt voor inclusiviteit. Dit heeft voor de maatschappij het voordeel dat daardoor mogelijk minder geld uitgegeven hoeft te worden aan uitkeringen voor WIA, WW, Wmo en bijstand.
 • Het plan past binnen het gewenste overheidsbeleid, dat er vanuit gaat dat 2% van het grondgebied van elke gemeente niet verplicht van draadloze dekking hoeft te worden voorzien; in het wetsvoorstel implementatie Telecomcode staat een dekkingsplicht van 98% van het grondoppervlak. In de regionale omgevingsvisie en het jaarlijkse plaatsingsplangesprek met telecomproviders kunnen hier nadere afspraken over gemaakt worden.
 • De Woongemeenschappen geven een lokale invulling aan de Sustainable Development Goals (VN): goede gezondheid en welbevinden (doel 3), duurzame steden en communities (doel 11) en samenwerkingsverbanden (burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden) om beleidsdoelen te realiseren (doel 17).

Stand van zaken

We zijn momenteel aan het zoeken naar potentiële woongebieden in Nederland die stralingsarm zijn. Daarnaast hebben we afgelopen jaar een uitgebreid interesseformulier op onze website geplaatst om inzicht te krijgen in hoeveel mensen hier serieuze interesse in hebben, hoe de woongemeenschappen er uit zouden kunnen zien en wie er mee willen helpen in het realiseren hiervan.

Er hebben zich 511 potentiële bewoners voor stralingsarme woongebieden in Nederland aangemeld (stand per 30 april 2021). De leeftijden van de geïnteresseerden lopen uiteen van 24 tot 73 jaar; van jonge gezinnen tot gepensioneerden. Ongeveer een derde van de aanmeldingen betreft een aanmelding met een of meer (jonge) kinderen.

Het betreft een diverse groep enthousiaste mensen met veel ideeën, kennis, ervaring en kwaliteiten. De mensen werken o.a. in de volgende beroepen: elektromonteur, natuurgeneeskundig therapeut, ICT-er, leraar, bouwbioloog, verzorgende, beeldend kunstenaar, schrijver, biologische catering, stralingsdeskundige, grafisch ontwerper, lifestylecoach, websitebouwer, ecologisch hovenier, masseur, zangdocent, ecodorp deskundige, kunstenaar, fotograaf, etc.

Daarnaast zijn we in gesprek met de Rijksoverheid om handelingsperspectieven voor gemeenten vast te stellen en overleg te faciliteren tussen alle betrokken partijen. Voor het feitelijk oprichten en inrichten van de woongemeenschappen hebben we al een uitgebreid netwerk aan samenwerkingspartners en experts. Er wordt momenteel gewerkt aan een Roadmap met een nadere uitwerking en invulling van onze plannen.

Uw gemeente?

We hopen dat u ook enthousiast bent over onze plannen en dat uw gemeente een voortrekkersrol wil vervullen om lokaal een burgerinitiatief voor een stralingsarm woongebied mogelijk te maken.

Zodra er een eerste gemeente is gestart met een pilot, verwachten wij dat er meer gemeenten zullen volgen. Het onderwerp staat al bij diverse gemeenten op de politieke agenda. Het is zeker een onderwerp dat leeft bij de bevolking.

Ons burgerinitiatief biedt een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden verder te verkennen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Zie ook:
> Brief verzonden aan alle 355 gemeenten over onze plannen
> Oproep aan de overheid om beleid te maken voor stralingsarme woongebieden
> Plan Stralingsbewuste Woongemeenschappen en stand van zaken
> Veelgestelde vragen over stralingsbewuste woongemeenschappen

Stralingsbewuste Woongemeenschappen bieden een oplossing voor vele maatschappelijke en sociale vraagstukken in het belang van ons allen!