CDA stelt vragen aan Tweede Kamer over straling en stralingsgevoeligheid

Maurits von Martels (Kamerlid CDA) heeft op 9 november 2017 schriftelijke kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit. Hulde aan het CDA voor het stellen van vragen in de Tweede Kamer!

Wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden. Onderstaand de gestelde vragen:

Vraag 1: Bent u ermee bekend dat in Nederland geen of weinig voorzorgsmaatregelen worden genomen ten aanzien van elektromagnetische straling in vergelijking tot andere landen? ¹

Vraag 2: Hoe geeft u invulling aan het advies van de Gezondheidsraad om de blootstelling aan mobiele telefonie zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden en de effecten te blijven onderzoeken? ²

Vraag 3: Ziet u mogelijkheden om richtlijnen te geven om elektromagnetische straling redelijkerwijs zo laag mogelijk te houden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4: Wordt in het beleid betreffende elektromagnetische velden rekening gehouden met onderzoeken waaruit blijkt dat elektromagnetische velden naast opwarming van weefsel ook andere schadelijke biologische effecten op celniveau kunnen veroorzaken? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5: Is er sprake van een toename van elektrohypersensitiviteit in Nederland? Welke gegevens zijn hierover bekend?

Vraag 6: Bent u, met het oog op het rapport “Meewegen van gezondheid in het omgevingsbeleid” van de Gezondheidsraad dat adviseert om bij complexe en onzekere risico’s belanghebbenden te betrekken, bereid een inspanning te doen om belanghebbenden weer aan tafel te krijgen bij het kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid door het platform meer bij hun wensen aan te laten sluiten? ³

Voetnoten:

¹ M. Redmayne, “International policy and advisory response regarding children’s exposure to radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF)”, in Electromagnetic Biology and Medicine, 19 augustus 2015, zie deze PDF.

² Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer: Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies, zie deze link.

³ Gezondheidsraad, Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen, 20 juli 2016, zie deze link.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.