Rapport Doelgroepenbeleid Antennebureau boven tafel

Het Antennebureau is een relatief onbekend voorlichtingsorgaan van de overheid dat voor informatie over zendmasten benaderd kan worden door burgers en gemeenten. Het Antennebureau liet het bureau SAMR onderzoek doen naar de informatiebehoefte van de bevolking over antennes.

De al in juni 2017 gedane rapportage werd aangehaald bij de verkenning van de toekomst van de antenneregistratie, maar bleek om onduidelijke redenen niet openbaar. Inmiddels is het rapport op verzoek van Stichting EHS alsnog vrijgegeven en op de website van het Antennebureau geplaatst. Het rapport blijkt belangwekkende informatie te bevatten.

De vraagstelling van het betreffende onderzoek, zoals door SAMR geschreven, was als volgt: ‘Wat weten burgers van antennes en hoe staan ze er tegenover? Welke latente vragen en behoeftes leven er onder burgers als het gaat om antennes? Welke zorgen hebben burgers als het gaat om de straling van hun smartphone of andere apparaten? En hoe gaan zij op zoek naar informatie als zij hier vragen over hebben? De boodschap van het Antennebureau is nu dat er (vooralsnog) geen schadelijke effecten van straling bekend zijn, maar dat blijkt in praktijk vaak een lastige boodschap. Want als mensen eenmaal aankloppen bij het Antennebureau, is het moeilijk die zorgen nog weg te nemen. In hoeverre is er daarom behoefte aan meer proactieve informatievoorziening vanuit het Antennebureau, nog voordat er echte zorgen zijn?

Verzwegen inzichten

Het gaat dus om het ontwikkelen van een communicatiestrategie. En daar is op zichzelf niets mis mee. Bevreemdend is echter dat de verkregen inzichten rond de zorgen die onder de bevolking leven, niet werden gepubliceerd. Geïnventariseerd werd welke vragen er bij burgers en professionals (scholen en gemeenten) inzake antennes leven, om zo doelgroepen voor de communicatiestrategie van het Antennebureau te kunnen onderscheiden. Daar werd uitgebreid verslag van gedaan. Dat leverde inderdaad voldoende duidelijk te onderscheiden doelgroepen op. Maar met de inhoudelijke resultaten van de enquête werd niets gedaan. Van die resultaten hieronder een zeer beknopte weergave.

Grote bezorgdheid bij burger over straling

In grote lijnen samengevat komt het erop neer dat in 2017 meer dan 40% van de mensen zich enige tot ernstige zorgen blijken te maken over straling. Zo’n 10% van de bevolking neemt er zelfs maatregelen tegen. Bovendien houdt meer dan de helft van de mensen rekening met schadelijke effecten van mobiele telefonie op de lange termijn.

Je zou zeggen dat dit toch resultaten zijn die je als overheid niet binnenskamers hoort te houden, zelfs als je de mening bent toegedaan dat die burgers onterecht bezorgd zijn. Waarom zijn deze resultaten dan genegeerd en niet betrokken in de discussie rond de uitrol van 5G? Waarom vinden we hiervan niets terug in het Actieplan Digitale Connectiviteit?

Vooringenomen en aanmatigende houding

Ook de houding in het rapport ten opzichte van die bezorgde burger doet de zaak geen goed. Mensen die eenmaal bezorgd zijn, zijn niet meer van hun standpunt af te brengen, is hun opvatting en bovendien zouden ze behept zijn met een behoefte anderen van hun inzicht te overtuigen. De fora die ze bezoeken heten van bedenkelijke kwaliteit en op die fora zou de bezorgde burger door de ‘spookverhalen’ van het verkeerde overtuigd raken.

Tja, wie heeft hier de wijsheid in pacht? Is het niet zo dat veel van die bezorgde burgers bekend zijn met ziekte door straling en op grond van de persoonlijke ervaring ‘straling weg = klacht weg’ volharden in hun overtuiging? En is het niet zonder meer te rechtvaardigen dat het enorme aantal burgers dat kampt met onverklaarbare gezondheidsklachten, zoekt naar gezondere levenswijzen en zich zorgen maakt over de opgedrongen elektrostress? En dwingen ontwikkelingen als bijvoorbeeld de alsmaar toenemende kankerincidentie of incidentie van Alzheimer of het wegvagen van de insectenpopulatie mensen niet terecht tot een zoeken naar mogelijke oorzaken?

Adviezen aan het Antennebureau

Het Antennebureau wordt door SAMR geadviseerd om zich vooral op gemeenten te richten en deze proactief te informeren hoe om te gaan met informatie aan direct betrokkenen bij plaatsing van nieuwe zendmasten. De bezorgde burger of school zou eventueel gerustgesteld kunnen worden met een stralingsmeting die laat zien dat de belasting beneden de normen ligt. Ook raadt SAMR het Antennebureau aan zich, ter voorkoming van brede ongerustheid onder de bevolking, met haar algemene communicatie alléén te richten op die burger die zelf al actief informatie zoekt. Het belang wordt daarbij genoemd om online beter vindbaar te worden dan alternatieve fora en daartoe met de website in te spelen op ook relevante zoektermen als ‘negatieve effecten van straling’ en ‘RIVM’ en ‘GGD’. Om daarbij de vinger aan de pols te houden, wordt aangeraden de sociale media goed in de gaten te houden.

Onze adviezen aan het Antennebureau

Met dat laatste advies kunnen we natuurlijk volmondig instemmen. Wij nodigen het Antennebureau dan ook uit om niet alleen langdurig rond te zwerven op websites als die van Stichting EHS, StopUMTS, SOS Straling, Verminder Electrosmog, Stralingsbewust.info, JRS Electro Health, VEMES en dergelijke en de daar geëtaleerde kennis en ontwikkelingen goed in u op te nemen. We nodigen u ook uit om u in te leven wat er op Facebook over verschijnt, nauwlettend te volgen wat er over getwitterd wordt en schrijf u zich vooral in voor de diverse nieuwsbrieven.

En als u dan toch daarmee aan de slag gaat, ga dan ook eens te rade bij hoog gekwalificeerde onafhankelijke wetenschappers als degenen die opriepen tot een moratorium op de uitrol van 5G (zie 5Gappeal) of bekijkt u eens de oproep aan de VN tot blootstellingsreductie (zie Vimeo), uitgesproken door de ons onlangs helaas ontvallen, zeer gewaardeerde wetenschapper Dr. Martin Blank. Of leest u zijn in 2013 uitgekomen boek ‘OVERPOWERED, What science tells us about the dangers of cell phones and other wifi-age devices’. Dan komt er 22 oktober de documentaire Ubiquity op TV, mis hem niet!

Wij hopen dat u dan eindelijk een licht opgaat: Die bezorgdheid heeft een gegronde reden en verdient alle aandacht én respect en de resultaten van het SAMR-onderzoek dienen publiek geëvalueerd en bij verdere beleidsvorming betrokken te worden. En gaat u vooral met de bezorgde burgers om de tafel zitten voor een goed gesprek, face to face! Die openheid werkt gegarandeerd constructiever. Tot slot: Het is dringend gewenst dat u als voorlichtingsorgaan de niet actief informatie zoekende burger proactief gaat informeren over de risico’s van straling, zoals bijvoorbeeld de Duitse overheid doet (zie StopUMTS).

Meer weten?

Het rapport is te vinden via deze link van het Antennebureau of bekijk hier het PDF-document.

Corriëlle van Vuuren


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.