Klacht eenzijdige journalistiek: impact van digitalisering en 5G wordt uit beeld gehouden

De reguliere kranten blijken hun lezers steeds maar weer eenzijdig en beperkt te informeren over de impact van de steeds verder gaande digitalisering en de komst van 5G. Wij hebben als burgers recht op eerlijke en gebalanceerde berichtgeving over de gevolgen hiervan op onze gezondheid en op onze leefomgeving. Door steeds de kant te kiezen van het bedrijfsleven, de telecomsector en de officiële (achterhaalde) overheidsstandpunten is er geen sprake meer van onafhankelijke journalistiek.

Op 29 mei heeft de actiegroep Stralingsbewust Regio Leiden in samenwerking met Let’s Talk About Tech en StopUMTS een klacht ingediend bij de hoofdredacties van de Volkskrant, de Trouw en NRC. Onderstaand de brief die aan de Volkskrant is gestuurd. Een vergelijkbare brief is naar Trouw en NRC verzonden.

Geachte hoofdredactie van de Volkskrant,

Naar aanleiding van uw berichtgeving over de toenemende digitalisering en de toename van telecomnetwerken in onze maatschappij willen wij graag uw aandacht voor het volgende.

Probleem: eenzijdige journalistiek

Een groeiende groep Nederlanders maakt zich zorgen over de manier waarop ons land en de publieke ruimte wordt gevuld met zendmasten, sensoren en andere draadloze apparatuur. Steeds meer mensen ervaren klachten die almaar niet door de medische sector kunnen worden geduid. Er is weinig kennis over de gevolgen van de toename aan elektromagnetische velden, en de kennis en de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van straling worden nauwelijks door uw krant beschreven. Met deze brief dienen wij hierover een klacht in.

Door beperkte berichtgeving in uw krant, of het achterwege laten van berichtgeving, dan wel het uitsluitend belichten van de kansen die digitalisering biedt, stelt u de lezers niet in de gelegenheid om kennis te nemen van de ernstige klachten die mensen ervaren als gevolg van elektromagnetische straling, die nu praktisch overal in Nederland in aanzienlijke mate aanwezig is.

Verder stelt u de lezers niet of nauwelijks in staat om de ontwikkelingen die er nu gaande zijn echt te doorgronden. Wat betekent de komst van 5G voor onze gezondheid bijvoorbeeld? Het wordt niet onderzocht door de overheid en de telecomsector, en niet in uw krant belicht. De uitrol van het 5G netwerk kan vergaande invloed hebben op ons leven en dit ingrijpend wijzigen door de toepassingen van het gebruik van algoritmen, artificiële intelligentie, Internet of Things, robots en elektrische auto’s.

U laat ook na om te berichten over waarschuwingen van het Europees Parlement, de Raad van Europa alsmede de oproep van 186 wetenschappers (Freiburger Appel) en het internationale 5G Space Appeal met inmiddels 93.532 ondertekenaars, waaronder een aanzienlijk aantal academici, professionals en organisaties uit 170 landen (stand per 24 mei 2019). U laat Nederlanders die het gesprek willen aangaan over de grenzen van digitalisering niet aan het woord.

U laat na te berichten over hoe in de landen om ons heen met het onderwerp elektromagnetische straling wordt omgegaan. Zo bericht u bijvoorbeeld niet dat er in Brussel, de hoofdstad van Europa, waar het groene licht is gegeven voor de uitrol van het nieuwe telecomnetwerk 5G, een verbod op het verhogen van de stralingsnormen is afgegeven om de bevolking tegen straling  – veroorzaakt door 5G – te beschermen.

Ook onderzoekt u niet waarom in andere landen de normen voor elektromagnetische straling zoveel lager zijn, en wat hiervoor de argumentatie is. Bovendien heeft u ook eenzijdige informatie verstrekt rond het verbod op wifi en mobiele telefoons op scholen in Frankrijk: het zou vooral te veel afleiden, terwijl het verbod primair is ingesteld om kinderen tegen straling te beschermen.

Gevolgen

Doordat u deze informatie niet heeft verstrekt komt onze maatschappij in een moeilijke situatie: slechts een beperkt aantal mensen heeft een (beperkt) overzicht van de op handen zijnde ontwikkelingen van de digitalisering. De overgrote meerderheid is nooit geïnformeerd over de enorme stijging van het aantal sensoren, draadloze apparaten en dus de straling die op ons af zal komen. Hierdoor overkomt de toename aan elektromagnetische velden ons en kunnen uw lezers zich vooraf geen mening vormen. Intussen wordt onze leefomgeving ingericht door het bedrijfsleven, met instemming van de overheid. Het gevolg is niet alleen dat mensen niet op de hoogte zijn van mogelijke effecten van straling, maar ook dat zij mogelijk klachten die zij hebben niet kunnen thuisbrengen. Ook hebben mensen niet de informatie gekregen om hun standpunt te vormen over de op handen zijnde verandering van hun leefomgeving.

U schreef wèl over hoe een poeptransplantatie mensen kan helpen, een artikel dat niet werd onderbouwd door enig wetenschappelijk onderzoek, maar u belichtte nooit eens de vele wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat elektromagnetische straling schadelijk is voor het menselijk lichaam. Door zich niet in deze materie te verdiepen stelt u ons zeer teleur.

Ook werd door u een commentaar, dat verwees naar de standpunten van de Gezondheidsraad, geplaatst bij een “Brief van de dag” van de hand van Wendy Schouten, die veel expertise heeft met betrekking tot gezondheid en straling. Een ongebruikelijke actie, waarbij de boodschap van uw krant lijkt te zijn dat de standpunten van de Gezondheidsraad (namelijk dat er niets gevaarlijks aan de hand is met de huidige hoeveelheid en blootstellingsniveaus van straling) datgene is dat bij de lezer moet blijven hangen.

U laadt de verdenking op zich geen onafhankelijke journalistiek te bedrijven, maar aan de leiband te lopen van het grote bedrijfsleven cq de telecomsector.

Wij roepen u op tot de volgende acties

Hierbij verzoeken wij u dringend om de verslaggeving over dit onderwerp op orde te brengen, om gebalanceerde berichtgeving te verzorgen over straling zonder hierbij altijd de telecomindustrie of de overheid het laatste woord te geven. Ook roepen wij op om het publiek alsnog tijdig – voor de uitrol van 5G – te informeren over de gevolgen van de toename van elektromagnetische velden in onze leefomgeving. Verder verzoeken wij u dringend te gaan schrijven over de wereld na de aanleg van 5G, waarbij er minder privacy zal zijn, er satellieten in de lucht worden gebracht die nog een extra laag straling leggen. Ook vragen wij u om te beschrijven wat 5G mogelijk gaat maken en hoe ons leven ingrijpend zal veranderen indien er meer besluiten door computers worden genomen.

Nieuwsfeiten waar u weinig of geen aandacht aan besteedde:

 • Dat de Belgische minister van Milieu heeft geweigerd om de stralingsnormen voor 5G te verhogen in Brussel.
 • Dat de rechter in Italië heeft verordonneerd dat de Italiaanse regering de bevolking moet waarschuwen tegen de gevaren van straling.
 • Dat de Europese Commissie alle signalen met betrekking tot gezondheidsrisico’s en elektromagnetische straling negeert, zoals in een artikel in de Groene Amsterdammer wordt omschreven.
 • Dat de scholen in Frankrijk een WiFi verbod hebben vanwege de gezondheidseffecten van straling op kinderen.
 • Dat andere landen maatregelen nemen en hun stralingsnormen hebben aangepast.
 • U schreef niet over gemeenten waar bezwaar wordt gemaakt tegen experimenten met 5G zoals Utrechtse heuvelrug.
 • Dat er onderzoek is waaruit blijkt dat kinderen als gevolg van elektromagnetische straling minder slim.
 • Dat er mensen in Europa en in Nederland erkend elektrogevoelig zijn, en dat zij op basis hiervan een uitkering op basis van de ziektewet krijgen.
 • Dat er in ons omringende landen veel meer kennis over de effecten van straling wordt opgebouwd.
 • Dat het aantal kankergevallen de laatste 17 jaar explosief is gestegen van 48000 naar 110000 nieuwe gevallen per jaar – en dat vooral zaadbalkanker hierbij 5 keer “over de kop” is gegaan van ruim 2000 gevallen naar ruim 12.000 nieuwe gevallen per jaar. Of er een mogelijk verband is met kanker moet bij bijvoorbeeld zaadbalkanker maw nodig worden onderzocht, maar dit gebeurt niet en u schrijft er niet over.
 • Dat ook de GGD het belang van het realiseren van stralingsarme zones in Nederland erkent (Dr. Fred Woudenberg, Hoofd GGD Amsterdam en voorzitter van het platform Elektromagnetische Velden EMV).
 • Dat Stichting 113 straling meeneemt als mogelijke oorzaak in onderzoeken naar zelfdoding (als vervolg op depressie).
 • Dat de huidige blootstellingsnormen dateren uit 1998 en alleen zijn gebaseerd op de opwarmingseffecten en niet op de biologische effecten, waardoor gezondheidsklachten worden veroorzaakt. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de cumulatieve (stapelende) effecten.
 • Dat het Europees parlement in 2009 heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van Elektromagnetische straling.
 • Dat de WHO heeft geconstateerd dat elektromagnetische straling mogelijk kankerverwekkend is (2011).
 • Dat de Raad van Europa heeft geadviseerd om het voorzorgsprincipe toe te passen (2011).
 • Dat een groep van 186 wetenschappers en artsen uit 36 landen de EU dringend hebben gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. (Freiburger Appell). Zij verzoeken de EU om te stoppen met de uitbreiding van 5G; om het voorzorgsprincipe toe te passen (Resolutie 1815); om burgers te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling en hoe zij draadloze communicatie kunnen beperken; om een onafhankelijke werkgroep in te stellen om (zonder inmenging van de telecomindustrie) de gezondheidrisico’s te her-evalueren en te beslissen over nieuwe blootstellingsnormen; om de lobby van de telecom industrie te weren en om bedrade digitale netwerken te implementeren (i.p.v. draadloze netwerken).
 • Dat het 5G-Space Appeal al door 91.382 mensen en organisaties is ondertekend, waarbij mensen de overheid oproepen om te stoppen met de uitrol van 5G vanwege de gevolgen die de installatie zal hebben op de gezondheid van de mens en dier.
 • Dat smartphones en sociale media inmiddels bij steeds meer mensen ook (zeer) verslavende effecten heeft (geestelijke gezondheid).

Voor nadere informatie over wetenschappelijke publicaties verwijzen we naar www.5Gspaceappeal.org, www.stralingsbewust.info en www.stopumts.nl.

Wij zijn uiteraard bereid om een nadere toelichting te geven over onze motivatie om deze brief te schrijven. Wij zien uit naar een spoedige reactie.

Hoogachtend,

Stralingsbewust Regio Leiden, te bereiken via bezorgdeouders@yahoo.com
Lets Talk About Tech en
StopUMTS


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.