Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?

Diverse mensen vragen zich af waar die internetconsultatie van de overheid over het ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’ nu ineens vandaan komt.

Wilma de Jong heeft zich verdiept in de materie en onderstaand een toelichting geschreven over de achtergrond van deze consultatie. Ze reikt ook interessante literatuur aan voor degenen die zich er verder in willen verdiepen. Maar het belangrijkste is uiteraard dat je ook jouw reactie geeft op deze internetconsultatie.

Van wie komt de internetconsultatie en wat is de bedoeling?

De internetconsultatie komt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en vormt een voorbereiding op de landelijke uitrol van de nieuwe internetgeneratie 5G. Om 5G soepel te kunnen uitrollen moeten er wetswijzigingen plaatsvinden in de Telecommunicatiewet. Een internetconsultatie gaat aan zo’n wetswijziging vooraf om te voldoen aan ons democratisch bestel. Met andere woorden, mensen krijgen op deze wijze de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

Om te begrijpen waarom het van belang is om dat als burger ook daadwerkelijk te doen, even een stukje geschiedenis. Deze wetswijzigingen vormen namelijk een herhaling van zetten om burgers en lokale overheden buitenspel te zetten als het gaat om de uitrol van draadloze netwerken.

Het nationale antennebeleid en het buitenspel zetten van gemeenten en burgers

Rond de millenniumwisseling kwam het Nationaal Antennebeleid tot stand om een soepele uitrol van draadloze technologieën veilig te stellen. De landelijke overheid was hierin van het begin af aan belanghebbende, omdat de verkoop van frequentie-gebieden aan de telecom-industrie de schatkist miljarden oplevert. Bovendien had het kabinet in die tijd al de ambitie om bij de Europese top te komen (waar zij zich nu bevindt) als het gaat om digitale connectiviteit. Niet alleen de telecom-industrie, ook het kabinet had dus belang bij een voorspoedige uitrol van draadloze netwerken.

Bij de uitrol van het GSM-netwerk was lokaal echter veel verzet gekomen van burgers en gemeenten die zich zorgen maakten over de gezondheidsrisico’s en de landelijke overheid greep in. Om het Nationaal Antennebeleid mogelijk te maken, moest de wetgeving zodanig worden aangepast, dat het verzet van gemeenten en burgers kon worden gepareerd. En zo gebeurde.

Antenne-installaties kleiner dan 5 meter werden vergunningsvrij gemaakt en voor antenne-masten kleiner dan 40 meter werd een ‘licht regime’ vastgesteld, wat erop neerkomt dat gemeenten geacht worden zich uitsluitend nog bezig te houden met ‘ruimtelijke inpassing’. Gezondheidsbescherming zou vanaf nu landelijk worden bepaald. Zie ook het videofragment hierboven van Zembla over de ‘deal’ met de industrie.

Duizenden wetenschappelijke studies laten ernstige gezondheidsschade zien

De landelijke overheid baseert onze veiligheid op de zogenaamde ICNIRP-blootstellingslimieten. Deze limieten, die al decennialang ter discussie staan, gaan echter uitsluitend uit van het zogenaamde ‘thermische effect’, dat wil zeggen, de aangetoonde opwarming die plaatsvindt van de huid. Iedereen kan dat voelen. Je oor of de gezichtshelft waar je je mobiele telefoon tegenaan houdt wordt op een bepaald moment warm.

Maar bij draadloze technologie is er veel meer aan de hand. De hoogfrequentie elektromagnetische golven die worden gebruikt, worden gepulst om de data de kunnen versturen met extreem lage frequenties. Deze gepulseerde techniek, die door industrievriendelijke wetenschappers als factor wordt genegeerd, blijkt in onafhankelijk onderzoek gezondheidsschade te veroorzaken.

Dat de telecomindustrie zelf op de hoogte is van de gezondheidsschade verbonden aan mobiele telefonie, blijkt uit een rapport uit 2000 van het Ecolog-Institute uit Hannover, getiteld Mobile Telecommunications and Health. Review of the current scientific research in view of precautionary health protection’ . Dit rapport werd in opdracht van o.a. T-Mobile geschreven en gaat in op de in de wetenschap aangetoonde biologische effecten van straling van mobiele telefoons, waaronder gentoxiciteit (ofwel ‘vergiftiging’ en beschadiging van ons DNA), effecten op het immuunsysteem, op het centrale zenuwstelsel (waar onze hartfunctie toe behoort), relaties tot kanker en vruchtbaarheid en effecten op de cognitieve functies.

Het internet staat bomvol informatie. Voor wie het wil weten, is de schadelijkheid van draadloze technologie al tientallen jaren aangetoond. Voor een actueel overzicht van wat er werkelijk gaande is kun je terecht op de website www.stralingsbewust.info. Op www.stopumts.nl vindt je een compilatie van maatregelen die wereldwijd worden genomen om de bevolking te informeren en tegen stralingsrisico’s te beschermen. Maatregelen die in Nederland uitblijven.

Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode

Het plan van het Ministerie van Economische Zaken is om de publieke infrastructuur beschikbaar te maken voor de telecomindustrie, zodat 5G soepel kan worden uitgerold. Als de wetswijziging erdoor komt betekent dit, zoals je op de overheidswebsite kunt lezen, het volgende:

Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells”. 

Met deze wetswijziging is er dus geen beletsel meer om 5G zonder enige vorm van verzet landelijk uit te rollen. Burgers en lokale overheden hebben geen mogelijkheden meer om dit tegen te houden. Er zullen op ongeveer elke honderd tot tweehonderd meter antennes worden geplaatst, in lantaarnpalen, putdeksels, bushokjes en ander ‘straatmeubilair’. Daarmee kan niemand meer aan stralingsbelasting ontsnappen. Dit terwijl telecomproviders, naar aanleiding van de eis van de Amerikaanse senator Blumenthal om de veiligheid van 5G aan te tonen, hebben erkend dat deze technologie niet op gezondheidsrisico’s is getest. Zie: https://ctmirror.org/2018/12/03/blumenthal-wants-fcc-prove-5g-wireless-technology-safe en http://www.keepcellantennasawayfromourelkgrovehomes.org/senator-blumenthal-5g-letter-to-fcc/.

Een extra probleem, als de door het Ministerie van EZK voorgestelde wetswijziging erdoor komt, is dat het moeilijker wordt om een beroep te doen op de rechter, vanwege artikel 120 in de Grondwet, waarin staat: “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.” Wat erop neerkomt, dat de rechter niet tegen wettelijke kaders in kan gaan. Wel is het zo dat de Grondwet boven alle andere wetten staat, dus er blijven wel mogelijkheden om aan te tonen dat de wetgeving in strijd is met de Grondwet. Maar beter nu gehandeld.

Hoe te reageren op de internetconsultatie?

Hier nogmaals de link naar de internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode. Een reactie kan eenvoudig zijn. Waar het om gaat is dat we ervoor zorgen dat we onze stem behouden als het gaat om de gezondheidsrisico’s van straling en dat we het Ministerie van EZK daarin een duidelijk signaal afgeven.

Natuurlijk kun je als je daar de tijd en energie voor hebt ook het ‘Voorstel van wet’ en de daarbij behorende ‘Memorie van toelichting’ doorspitten (te downloaden via bovenstaande link). Dan kun je een meer inhoudelijke reactie op het wetsvoorstel geven. Maar nodig is dat niet.

Zelf gebruik ik momenteel een zestal wetenschappelijke artikelen om aan mensen te laten zien dat draadloze technologie een groot gezondheidsrisico vormt en dat het onjuist is om alleen van korte termijn (thermische) effecten uit te gaan, terwijl we 24/7 worden blootgesteld aan straling. Ter illustratie van de stompzinnigheid van de huidige limieten: Ze zijn oorspronkelijk gebaseerd op de opwarming van een zak waterig zout van 72 kg, een volwassen man representerend. Deze zak zout werd in 6 minuten met 1 °C opgewarmd. Daar is onze veiligheid op gebaseerd. Waarbij voor het gemak even vergeten wordt dat ons lichaam een complex biologisch en neurologisch systeem is, dat zelf met allerlei elektromagnetische prikkels werkt om hersenen, zintuigen, zenuwstelsel, hart, celdeling etcetera goed te laten functioneren.

Hieronder vindt je een zestal links naar de wetenschappelijke artikelen die ik meestal gebruik om aan geïnteresseerden toe te sturen. Je kunt deze artikelen eventueel gebruiken om (wetenschappelijk onderbouwde) inspiratie uit te halen voor je reactie op de internetconsultatie. Ze zijn gratis vanaf internet te downloaden. De meeste zijn wel in het Engels en een aantal is wat ontoegankelijk voor leken, maar je hoeft ze ook niet helemaal te begrijpen, mocht je ze mee willen sturen met de reactie op de internetconsultatie. Daar mag de overheid zich over buigen, lijkt me. Waar het om gaat is dat de boodschap van deze artikelen eenduidig en helder is: draadloze technologie schaadt onze gezondheid.

Ik geef je hieronder een korte beschrijving en de links:

1. Het artikel ‘Elektromagnetische hypersensitiviteit: Feit of fictie?’ van de Canadese wetenschappers Stephen Genius en Christopher Lipp (Nederlandstalig): https://www.stopumts.nl/pdf/Genuis-Lipp2012-NL.pdf

2. Een artikel met richtlijnen van een Slovaakse onderzoeksgroep Igor Belyaev e.a. voor preventie, diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziekten gerelateerd aan elektromagnetische velden (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses

3. Een artikel van Franse oncoloog professor Dominique Belpomme (Engelstalig): http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf

4. Een in het Nederlands vertaald artikel van de Engelse dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen, na Oxford en Cambridge de derde universiteit van het Verenigd Koninkrijk en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid. Hij besteedde vele jaren aan het bestuderen van de calciumhuishouding in levende cellen en hoe cellen, weefsels en organismen worden beïnvloed door elektrische en elektromagnetische velden: https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf

5. Een artikel van de Amerikaanse dr. Martin Pall, over de grote gevaren van WiFi (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/323998588_Wi-Fi_is_an_important_threat_to_human_health

6. Een artikel dat begin dit jaar in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet verscheen, waarin de balans wordt opgemaakt over de impact van draadloze technologie, met een verwijzing naar een databank (ORSAA) met 2266 studies over de (schadelijke) effecten van EMV: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

Misschien is informatie als deze ook voor jou nieuw. Dan zal het niet eenvoudig zijn om het te verwerken. Ik hoop niettemin dat je daartoe bereid bent. Het gaat hier niet alleen om onze gezondheid, maar ook om die van onze kinderen en ook om die van de komende generaties. Heb ik je ongerust gemaakt? Gebruik die ongerustheid dan om je reactie op de internetconsultatie te schrijven. Ik hoop dat ik je met deze informatie heb voorbereid om dat ook daadwerkelijk te doen. Je hebt tot en met 9 september de tijd.

Hier nogmaals de link naar de consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode.

Laat je stem horen! Samen maken we het verschil!

Wilma de Jong

Reactie van een lezer:
Gemeentes en burgers worden inderdaad buitenspel gezet, maar het is allemaal nog kwalijker. De weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid die op dit moment in de Telecommunicatiewet is opgenomen zal voor small cells niet gelden. Dit blijkt uit pagina 51 van de Memorie van toelichting:

“Hoofdstuk 5A van de Telecommunicatiewet voorziet in een weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid. In dit kader is van belang de in voorbereiding zijnde wijziging van het Besluit radioapparaten 2016. Hierin zullen landelijke voorschriften worden gesteld ter beperking van de blootstelling van burgers aan elektromagnetische velden van radioapparaten.

In de Europese aanbeveling (1999/519/EG) ter bescherming van de bevolking tegen de mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische velden worden blootstellingslimieten gehanteerd die door de International Commission on Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) zijn aanbevolen. Deze ICNIRP-blootstellingslimieten bevatten een ruime veiligheidsmarge, zodat ook rekening gehouden wordt met ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. In Nederland mogen de elektromagnetische velden niet boven deze limieten uit komen.

Om zorg te dragen dat de maximaal toegestane blootstelling voor elektromagnetische velden in heel Nederland uniform wordt toegepast worden de internationaal gehanteerde normen (die nu in de praktijk ook worden gehanteerd) vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Deze limieten gelden ook voor de small cells die zullen worden ingezet voor de uitrol van 5G. Met de vastlegging van deze normen in het Besluit radioapparaten wordt uitputtend dit vraagstuk geregeld en is het niet nodig om een weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid in artikel 5c.3 op te nemen”.

Kortom de volksgezondheid wordt ook volledig buitenspel gezet omdat met de vastlegging van de ICNIRP normen dit vraagstuk uitputtend (!) geregeld zou zijn (!). De overheid legt de ICNIRP norm als dictaat op en miskent alle andere onderzoeken. De overheid geeft hiermee misleidende informatie en maakt elke vorm van oppositie (bijvoorbeeld bij de rechter) m.b.t. gezondheid bij voorbaat onmogelijk. Dit is het buitenspel zetten van democratische processen.

Naschrift:
Er zijn in totaal 1165 reacties ingediend, deze kun je hier bekijken.
Zie ook ons eerdere bericht over de internetconsultatie.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.