Biologische effecten van EMV door draadloze technologie

De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative organiseerde in Mainz van 4 tot en met 6 oktober een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van Elektromagnetische Velden. Stichting EHS woonde deze conferentie bij en schreef er onderstaand verslag over.

De vakvereniging bestaat uit wetenschappers, artsen, juristen en technici, en is vooral gericht op gezondheids- en milieurisico’s van straling door mobiele communicatie. Stichting EHS woonde deze conferentie met twee personen bij. Samen met 400 andere deelnemers hebben zij gedurende drie dagen presentaties van meer dan 14 gerenommeerde wetenschappers kunnen volgen over de huidige stand van het onderzoek naar gezondheidseffecten van Elektro Magnetische Velden (EMV).

In de verklaring vooraf aan de conferentie wordt gesteld: ‘Volgens de huidige stand van zaken in innovatief risico-onderzoek is er nu duidelijk bewijs van zogenaamde biologische effecten van draadloze communicatie-technologieën, die kunnen variëren van een verminderd welzijn tot ernstige aandoeningen of schade aan de kwaliteit van leven en gezondheid.’

Volgens de sprekers is er voldoende bewijs dat draadloze technologie een schadelijk effect op de hersenen heeft en met name op die van kinderen. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat deze EMV de beweeglijkheid van sperma vermindert, celstress geeft en kankerverwekkend is bij een blootstelling die duidelijk lager ligt dan de norm die de Nederlandse overheid veilig noemt. De ICNIRP die deze grenzen heeft vastgesteld werd door diverse sprekers leugenachtig genoemd. De reden voor deze uitspraak is dat de ICNIRP blijft vasthouden aan het uitgangspunt dat schade door EMV alleen mogelijk is als gevolg van opwarming.

In Duitsland worden momenteel juridische stappen voorbereid tegen de overheid. Daarnaast wordt geadviseerd de bevolking, en met name de ouders van kinderen, bewust te maken van de invloed van smartphones en spelcomputers op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.
De effecten van 5G zijn in dit congres niet meegenomen. Wel zijn er enkele uitspraken over gedaan. Men verwacht dat de gezondheidsproblemen zullen toenemen vanwege de uitbreiding van het aantal zenders en de te verwachten schadelijke effecten van 5G op de huid.

Samenvatting van de presentaties

Prof. Darius Leszcynski (Finland) vindt dat er voldoende aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek zijn om het voorzorgsprincipe te hanteren. Verschillende onderzoeken versterken elkaar zodanig, dat er sterke aanwijzingen zijn dat bij ratten kanker optreedt bij blootstelling onder de ICNIRP norm. Ook stelde hij vast dat Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) daadwerkelijk bestaat. Volgens hem moet er meer onderzoek worden gedaan naar de invloed van co-factoren zoals zware metalen, pesticiden en Lyme bij mensen met EHS.

Volgens Prof. Martin Pall (VS) zijn er veel bewijzen van diverse schadelijke effecten door EMV, zoals onvruchtbaarheid, DNA-schade, oxidatieve stress en beschadiging van de bloed-hersen-barrière, wat onder anderen kan leiden tot Alzheimer. Pulsering, modulatie en het nano gebied van de golflengte zijn de meest schadelijke onderdelen van RF Straling. De relatie tussen hoogte van de blootstelling en het effect op biologisch weefsel loopt niet gelijkmatig omhoog (dosis-respons is niet lineair) en is veel complexer dan de ICNIRP voorspiegelt. Mensen worden bij de introductie van 5G aan een experiment blootgesteld zonder dat ze daar vooraf toestemming voor hebben gegeven en dat is in tegenspraak met de Neurenberg code.

Prof. Wilhelm Mosgöller (Oostenrijk) merkt dat de geldkraan voor wetenschappelijk onderzoek naar EMV en gezondheid verder dichtgeknepen wordt. Bij zijn onderzoeken (Athem 1 en 2) bleek dat er gevoelige en ongevoelige cellen zijn voor RF straling. Bij een mooi opgezette studie van slijmvlies in de wang bleek dat blootstelling aan GSM 900 en UMTS een significant grotere kans geeft op cel-beschadiging dan de niet bestraalde andere wang. Daarbij was sprake van een aanlooptijd (latentie) waardoor er na korte blootstelling (<20 min) andere effecten optraden dan na langdurige blootstelling (>4 uur).

Prof Karl Hecht (Duitsland) ziet geen wezenlijk verschil in schadelijkheid tussen ioniserende en niet ioniserende straling. Hecht concludeert eigenlijk dat het vooral de pulserende (en modulerende) eigenschappen zijn van RF straling die schadelijk zijn. Het lichaam raakt uit balans door de sterke fluctuerende wisselingen in EMV die dit met zich meebrengen.

Dr. Marinelli (Italië) heeft met een studie aan het Ramazzini instituut de uitkomsten van de National Toxicology Program (NTP) studie kunnen bevestigen. Daaruit blijkt dat RF straling bij ratten kankerverwekkend is en dat dit niet veroorzaakt kan worden door opwarming, zoals de ICNIRP concludeert. Ook volgens hem is de dosis respons curve bij RF straling niet lineair, waarbij de latentietijd afhankelijk is van de frequentie van de straling. De lengte van de zweetklieren en het uiteinde van de zenuwen in de huid vormen perfecte antennes voor de hoge frequenties van 5G.

Dr. Devra Davis (USA, Environmental Health Trust) heeft uit analyses van onderzoek vastgesteld dat kinderen meer RF straling absorberen dan men op grond van hun dunnere schedel zou verwachten. Wanneer mobiele (smart) phones dichtbij het lichaam worden gedragen dan geven ze 3 tot 4 x meer belasting dan volgens de ICNIRP norm als veilig wordt beschouwd. In de voorste broekzak komt de telefoon dichtbij de testis en zal invloed hebben op de zaadkwaliteit. Zwangere vrouwen die regelmatig bellen of de telefoon op hun lichaam dragen hebben een grote kans op gedragsstoornissen bij hun kind na de geboorte.

Prof Michael Kundi (Oostenrijk) zag dat de verslaving van jongeren aan mobiele telefoons groot is. Bepaalde onderzoeken bij jongeren moesten gestopt worden omdat zij niet zonder telefoon verder konden. Zijn onderzoek bevestigt dat kinderen veel kwetsbaarder zijn dan wordt aangenomen. De absorptie van RF straling blijkt veel groter dan gedacht. Gedragsstoornissen van kinderen van moeders die mobiele telefoons gebruiken tijdens de zwangerschap zijn: emotionele stoornissen, ADHD, relatieproblemen met familie en leeftijdgenoten.

Peter Hensinger (Duitsland, Diagnose Funk) weet dat scholen in Duitsland binnenkort door de overheid kunnen worden gedwongen om digitaal onderwijs te geven via smartphones (tablets) en wifi in elk lokaal. Er is geen onderwijskundige onderbouwing dat dit tot betere leerprestaties leidt. Eerder het omgekeerde, want er is aangetoond dat het geheugen en leervermogen afnemen bij kinderen onder invloed van RF straling en dat hun stress niveau wordt verhoogd. De ICNIRP heeft zich hiertegen ingedekt door te stellen dat hun grenswaarden niet gelden voor sensibele mensen zoals kinderen en ouderen. Ze geven niet aan hoe die aangepast moeten worden.

Prof Gertraud Teuchert-Noordt (Duitsland) heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker van de hersenen en ziet dat de ontwikkeling van de hersenen wordt verstoord door RF straling, zodat het leervermogen, het geheugen achteruit gaan en het vermogen om te leren plannen wordt verstoord. Via activering van de opiaatreceptoren zorgt RF straling voor een lichamelijke verslaving aan smartphone gebruik, die bij kinderen blijvende schade kan veroorzaken.

Prof Dominique Belpomme (België) heeft biologische kenmerken gevonden, die bij EHS en MCS kunnen dienen ter ondersteuning van de diagnose. Met MRI is vastgesteld dat hersenen bij EHS-ers anders functioneren. EHS en MCS (overgevoeligheid voor geuren) zijn uitingen van eenzelfde onderliggende pathologie.

Prof Lennart Hardell (Zweden) vindt dat het risico op kanker wordt onderschat door de ICNIRP. Zij verdraaien de feiten uit het NTP onderzoek. De ICNIRP stelt namelijk dat kanker veroorzaakt wordt door opwarming van straling en dat is onwaar en leugenachtig. Het aantal gevallen van tumorgroei in de hersenen na intensief bellen is relatief klein: rond de 10 per 100.000 mensen.

Volgens dr. Monica Krout arts (Duitsland) zijn er meters ontwikkeld die zowel de belasting aan RF straling meten en tegelijkertijd de hartfrequentie bepalen. Uit kleinschalig onderzoek bij de mens zowel als een dier (een Alpaca) blijkt dat er een direct verband bestaat tussen de blootstelling aan verandering in straling van een zendmast en de hoogte van de hartfrequentie. Bloedtesten op granulocyten (bepaalde witte bloedcellen) lijkt ook een mogelijke bio-marker voor RF straling.

Prof Wilfried Kühling (Zwitserland) vindt dat de politiek uiteindelijk een inschatting dient te maken of de bevolking een bepaald risico kan dragen. De beoordeling van dat risico is subjectief, daar zijn geen criteria voor. Het is niet aan de wetenschap om die afweging te maken. Bij de beoordeling gaat het erom de feiten te scheiden van de waarde die men eraan toe kent. Er zit altijd een subjectieve waarde bij het eindoordeel. Bij deze beoordeling moeten maatschappelijke organisaties ook betrokken worden.

Bernd Budzinski jurist, voormalig rechter (Duitsland) stelt dat Duitsland geen enkele maatregel neemt vanuit het voorzorgsprincipe, terwijl er bewijzen en sterke aanwijzingen voor schadelijke effecten zijn. Bewijzen zijn er voor de beïnvloeding van hersengolven. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen voor beschadiging van sperma, oxidatieve cel stress en kanker. Hoofdpijn bij kinderen wordt gerelateerd aan de blootstelling aan wifi. De Staat komt volgens hem zijn plicht niet na om de bevolking te beschermen. Het is moeilijk om de ICNIRP aan te klagen omdat het een particuliere organisatie is. Schadelijke effecten bij dieren moeten volgens veel wetenschapsgebieden worden meegenomen als alarmsignalen .

Volgens dr. George Carlo (VS) staan we nog op hetzelfde niveau om schadelijke effecten erkend te krijgen als 25 jaar geleden. De industrie en andere belanghebbenden hebben een geraffineerde strategie ontwikkeld om gezondheidsklachten en kritische wetenschappers te neutraliseren en daarmee politici te beïnvloeden. Het vergt een harde strijd om deze te winnen en het is daarnaast goed om de bevolking beter bewust te maken van de schadelijke effecten die RF straling geven.

Uitspraken die over 5G werden gedaan:

  • ‘We kunnen 5G niet meer stoppen. Claim dat 5G veilig is of riskant zijn niet onderbouwd’ (Lesczynski)
  • ‘Er zijn veel aanwijzingen dat 5G veel schadelijker is dan 4G’ (Pall)
  • ‘Er is geen weten over 5G. er zijn alleen overtuigingen’ (Mosgöller)
  • ‘We kunnen 5G niet stoppen, alleen vertragen’ (Davis)
  • ‘De noodzaak van 5G voor de samenleving is niet aangetoond. Het wordt door technologen gepusht vanwege commerciële doelen.’ (Hardell)
  • ‘Het is noodzakelijk om bijwerkingen van 5G te laten melden en door onderzoek te doen (monitoren). (Budzinski)
  • ‘Vanwege het hoge energie verbruik wordt 5G wel een klimaatkiller genoemd.’ (Budzinski)

Zie voor meer informatie: Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V.
Als afgevaardigden van Stichting EHS waren bij dit congres aanwezig: Jos Timmer (bestuurslid) en Rob van der Boom (voorzitter).

Bron: Stichting EHS


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.