Dringende oproep: steun de Extra Ledenvergadering van Milieudefensie om 5G te stoppen

Op 26 maart stuurde het bestuur van Milieudefensie een brief aan al haar leden, waarin zij aangeeft de aangenomen moties over 5G niet uit te gaan voeren en derhalve géén campagne te gaan voeren tegen 5G. Een grote groep leden van de Vereniging Milieudefensie is hier verontwaardigd over en roept op tot een extra ALV om ervoor te zorgen dat er een nieuw bestuur benoemd wordt, zodat de moties alsnog uitgevoerd kunnen worden. Onderstaand hun oproep aan iedereen om mee te helpen via steunbetuigingen.

Dringende oproep

Op 7 december jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), het hoogste orgaan van Milieudefensie, de motie ‘5G, weg ermee’ aangenomen. In deze motie wordt de vereniging opgedragen om de uitrol van de 5e Generatie draadloos mobiel internet zo spoedig mogelijk via een kort geding tegen de Nederlandse staat tegen te houden. Het bestuur, dat eerder al het onderwerp 5G van de agenda had geweerd en een negatief stemadvies had afgegeven, beloofde uitvoering te geven aan de motie.

De initiatiefnemers van de moties tegen 5G werden vervolgens niet geïnformeerd over de voortgang, hoewel zij – en diverse andere betrokken leden – herhaaldelijk hun assistentie aanboden en het bestuur stukken toezonden waarmee de uitvoering van de motie ondersteund kon worden. De urgentie van de zaak, namelijk de komst van de 5G-frequentieveilingen van de Nederlandse overheid aan de Telecombedrijven, werd hierbij keer op keer genegeerd.

Na twee maanden is er door de initiatiefnemers van de moties een bemiddelaar ingeschakeld om met het bestuur te praten. Ook deze bemiddelaar kreeg het bestuur niet bereid tot enig overleg of toelichting op de motie. Uiteindelijk heeft het bestuur op 26 maart 2020, ruim 3 maanden later dan dat de motie was aangenomen, een brief naar de leden gestuurd, waarin zij aangeeft geen uitvoering te gaan geven aan de motie.

Het bestuur beargumenteert deze beslissing met een aantal punten:

“De Algemene Ledenvergadering is onze ‘wetgevende’ macht. Het bestuur is onze ‘uitvoerende’ macht. En de Geschillencommissie zou je kunnen zien als onze ‘rechterlijke‘ macht. Er is geen hiërarchische verhouding tussen deze machten. Juist een systeem van ‘checks and balances’ maakt een democratie sterk.”

Het bestuur ontkent hiermee dat het uitvoering moet geven aan de besluiten van de algemene ledenvergadering, die de zeggenschap heeft binnen de vereniging. Het heeft bij uitstek laten zien dat zij op de stoel van de algemene ledenvergadering is gaan zitten, door de met grote meerderheid van stemmen aangenomen motie niet uit te voeren.

“Juridisch gezien hoeft een bestuur een door de ALV aangenomen motie niet uit te voeren. Het bestuur probeert naar beste inzicht invulling te geven aan het vastgestelde beleid van Milieudefensie. Het bestuur houdt dus rekening met meer zaken dan alleen aangenomen moties.”

De overheid is de belangrijkste subsidiegever van de vereniging. De overheid is echter aanwijsbaar nalatig in de uitvoering van het voorzorgsprincipe, ook ten opzichte van natuur, milieu en klimaat, als het gaat om de uitrol van 5G. Milieudefensie is bij uitstek de organisatie in Nederland die zich hiervoor hard zou moeten maken. Het heeft ook de financiële middelen om een kort geding te voeren, zoals is toegezegd door de nieuwe penningmeester op de ALV van 7 december 2019.

“Coronacrisis: voorkomen dat momentum klimaat verloren gaat.
[…] Als iets de wereld met de neus op de feiten heeft gedrukt, is het deze crisis wel. Als klimaatbeweging hadden we de wind in de zeilen. 2020 zou het jaar van het klimaat worden. Door de coronacrisis zou dat momentum nu kunnen verlopen. Maar als het aan ons ligt, gaat dat niet gebeuren. Want de coronacrisis kan ook uitgroeien tot een herziening van de bestaande verhoudingen in de wereld. Dat kan als we gelijk met het aanpakken van de komende economische crisis de klimaatcrisis aanpakken. Dat betekent juist nu alle hens aan dek voor Milieudefensie en focus op klimaat en economie. En niet op 5G.”

Het lijkt erop dat de coronacrisis als excuus is gebruikt om het onderwerp 5G te mijden, terwijl 5G juist alles met het klimaat/milieu te maken heeft. Verregaande digitalisering heeft enorme consequenties op het energieverbruik! “Anderhalf miljoen zelfrijdende auto’s verbruiken per dag meer data dan de volledige wereldbevolking die nu online is”, geeft Marleen Stikker van onderzoeksinstituut De Waag aan. Daarnaast hebben 3G en 4G al aanwijsbare schade voor dieren, planten, bomen, milieu en klimaat tot gevolg. Het risico dat mogelijk nog veel groter is bij hogere voltages en frequenties moet eerst worden onderzocht, voordat de overheid dit op grote schaal door de telecomindustrie kan laten uitrollen. Het bestuur van Milieudefensie neemt hierin haar verantwoordelijkheid niet, ontkent de effecten van straling op dieren, planten, bomen, milieu, klimaat en rechtvaardigheid en brengt het daarmee schade toe.

“Daar staat tegenover dat de leden van Milieudefensie in 2015 ons Algemeen Beleidsplan (ABP) 2016-2025 hebben vastgesteld. Een gezamenlijk besluit om ons als vereniging te richten op de grootste uitdaging van onze generatie: het voorkomen van de ecologische ineenstorting door klimaatverandering, en ons met alle kracht in te zetten voor klimaatrechtvaardigheid.”

Dit beleidsplan is aangenomen toen er nog helemaal geen sprake was van 5G. Juist in de afgelopen jaren werden – door wetenschappelijke onderzoeken – de ernstige effecten van de sterk toegenomen straling op o.a. milieu, natuur en leven pas op grote schaal duidelijk. En juist van de 5G-frequenties worden, vanwege de specifieke eigenschappen, nog veel meer problemen verwacht. Vandaar deze motie.

Extra ledenvergadering

Omdat het huidige bestuur haar taak veronachtzaamt, willen wij voldoende steun verzamelen om via een extra Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur te benoemen en alsnog de motie te laten uitvoeren. Om deze vergadering te laten plaats vinden, zijn minimaal 250 steunbetuigingen van leden nodig. Uw steun is nu dringend nodig.

Wat kunt u doen?

Stuur een e-mail naar: extraalv@protonmail.com

Kopieer in uw e-mail onderstaande tekst en vul uw gegevens in:  

Ja, ik ben lid van Vereniging Milieudefensie en ik ondersteun de oproep tot een extra algemene ledenvergadering om: 

    • ervoor te zorgen dat de motie 5G Weg ermee! wordt uitgevoerd, waarin het bestuur van Milieudefensie wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk een kort geding tegen de staat te starten om de uitrol van 5G in Nederland te stoppen, en daartoe: 
    • het bestuur ter verantwoording te roepen omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de motie; 
    • het bestuur te ontslaan omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de motie; en 
    • een nieuw (interim) bestuur te benoemen zodat de motie wordt uitgevoerd.

Ik ben lid van Vereniging Milieudefensie

achternaam:

voorletters:

woonplaats:

e-mailadres: 

Namens de initiatiefnemers Catherine, Ysabelle, Renée, Annette, Suzanne, Jan, Elizabeth, Emil, Mine en Ricarda: Bedankt voor uw hulp!

Lees ook: Motie tegen 5G aangenomen door Milieudefensie, maar hoe onafhankelijk zijn zij eigenlijk?


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.