Frequentieveiling 5G gestart ondanks serieuze waarschuwingen en nieuw kritisch rapport over ICNIRP

Ondanks alle serieuze waarschuwingen is de regering vandaag gestart met de veiling van de 5G frequenties. Let’s Talk About Tech heeft een persbericht naar alle media gestuurd om hen te informeren over de recente ontwikkelingen, waaronder het verschijnen van een zeer kritisch rapport over de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Uit dit door twee Europarlementariërs uitgebrachte rapport blijkt dat de leden van de machtige ICNIRP vele banden hebben met de Telecom-industrie en dat het een wetenschappelijk bevooroordeelde commissie is. Is het wel zo verstandig dat de Nederlandse regering de adviezen van deze commissie één op één overneemt als veiligheidsrichtlijnen? Lees onderstaand het persbericht van Let’s Talk About Tech.

Persbericht

Vandaag begint de overheid met het veilen van 5G frequenties. De uitkomst van het hoger beroep in de zaak van Stichting Stop5GNL tegen de Staat wordt niet afgewacht. Ook op de resultaten van het onderzoek dat de Gezondheidsraad uitvoert naar de veiligheid van het niet geteste 5G-netwerk in opdracht van de Tweede Kamer, wordt niet gewacht. Vorige week verscheen een zeer kritisch rapport van twee Europarlementariërs over de ICNIRP, de commissie die de blootstellingslimieten voor straling van draadloze technologie adviseert. Het desondanks doorgaan van de veilingen van 5G doet denken aan wat eerder gebeurde met bijvoorbeeld asbest, klimaatverandering en pesticiden.

De titel van het rapport luidt ‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. Na eerdere kritiek op de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en een kritisch artikel van Investigate Europe, onderzochten zij de werkwijze van de in totaal 45 leden van de ICNIRP en de deelnemers van de wetenschappelijke expertgroep. Doel was om vast te stellen of de commissie “volledig onafhankelijk werkt en of […] haar leden zich in belangenconflictsituaties bevinden”.

De ICNIRP is een relatief onbekende, maar machtige wetenschappelijke ngo, die in Duitsland is gevestigd. Ze werkt nauw samen met de Europese Commissie en stelt de veiligheidsrichtlijnen op voor mobiele telefoonstraling. Ook de Nederlandse regering baseert de veiligheidsrichtlijnen op de adviezen van de ICNIRP. Het rapport dat in opdracht van twee Europarlementariërs, de Franse Michèle Rivasi (Europe Ecology) en de Duitser Klaus Buchner (Ecologisch-Democratische Partij), werd opgesteld concludeert onder andere dat de ICNIRP een wetenschappelijk bevooroordeelde organisatie is, met banden met de telecomsector.

Het door onderzoeksjournalisten Hans van Scharen en Tomas Vanheste uitgevoerde onderzoek legt een bom onder de autoriteit van de ICNIRP, haar onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de veiligheidsrichtlijnen. De uitkomsten geven Rivasi en Buchner een ongemakkelijk déjà-vu: lidstaten van de EU sluiten de ogen voor echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen. Daarmee wordt eenzelfde scenario als in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden zichtbaar. Zij stellen dat overheden de zelfverklaarde legitimiteit van de ICNIRP niet ter discussie stellen en dat de mobiele telefoonindustrie via de ICNIRP haar eigen grenswaarden bepaalt.

Twee vooraanstaande deskundigen, prof. dr. ir. Hans Kromhout (voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad en betrokken bij het onderzoek naar de veiligheid van 5G in opdracht van de Tweede Kamer) en prof. Chris Portier (Universiteit van Maastricht, design, analyse en interpretatie van milieugezondheidsgegevens met de nadruk op carcinogeniteit) bevestigen in het Rivasi-Buchner rapport:

“zoals eerder geconcludeerd, heeft een hechte kring van gelijkgestemde wetenschappers van ICNIRP een zelfgenoegzame club gemaakt, met een gebrek aan biomedische expertise en een gebrek aan wetenschappelijke expertise op het gebied van risicobeoordeling en risicomanagementfilosofieën, wat zou kunnen leiden tot tunnelvisie”

Van alle leden van de ICNIRP zijn de biografie en werkzaamheden onder de loep genomen. Bij Eric van Rongen, de huidige vicevoorzitter van de ICNIRP en tevens secretaris van de Nederlandse Gezondheidsraad, valt op dat hij met zijn positie, lidmaatschappen en activiteiten niet alleen de schijn van belangenverstrengeling met de industrie wekt. Uit concrete voorbeelden blijkt dat hij en vele andere leden van de ICNIRP banden heeft met de telecomindustrie.

De auteurs van het rapport geven aan dat er steeds meer wetenschappelijke publicaties verschijnen over de gevaarlijke en schadelijke, biologische effecten van elektromagnetische velden, maar dat dit grotendeels wordt genegeerd en ontkend in de publieke discussie over de introductie van 5G. Ook de ICNIRP neemt de biologische effecten niet mee.

Online IT-magazine AG Connect  schreef naar aanleiding van het rapport: “De bewering dat de ICNIRP belangeloos en vrij van de telecomsector zijn werk kan doen, is een leugen. De steun die het instituut krijgt komt weliswaar niet direct van de telecomindustrie maar van overheden. Die zijn echter geen onafhankelijke partij in deze vanwege de hoge bedragen die telecomaanbieders bieden bij frequentieveilingen en de economische stimulans die de telecomnetwerken opleveren. Daarbij doet de telecomindustrie er alles aan om via gesponsord onderzoek, brochures en websites het publiek en overheden te overtuigen dat er geen enkel risico bestaat.” Evenals de Nederlandse overheid, die van plan is om een publiekscampagne te lanceren.

Het rapport is een zoveelste waarschuwing aan het adres van de Nederlandse overheid. Eerder al trokken vele belangengroepen en wetenschappers aan de bel, omdat zij grote zorgen hebben over de impact van de draadloze netwerken op gezondheid van mens, flora, fauna. Daarnaast zitten er ook vergaande privacyaspecten aan deze technologie en komen CO2 doelstellingen door het enorme energieverbruik in het geding.

Het kritische geluid begint steeds luider te worden, zoals onder andere blijkt uit het recent opgerichte Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Dit initiatief van 35 hoogleraren en andere academici, heeft in mei de overheid met klem gevraagd een nationaal research programma naar de effecten van 5G EMF-frequenties in de mens te starten en de uitrol van 5G op te schorten.

Ook internationaal nemen de twijfels over verdere implementatie van 5G met installatie van miljoen antennes en mogelijk meer dan 10.000 satellieten boven onze atmosfeer toe. Zwitserland liep voorop met de uitrol van 5G, maar heeft naar aanleiding van de gezondheids- en veiligheidsvraagstukken besloten voorlopig de verdere uitrol stop te zetten. In andere landen zijn de 5G veilingen uitgesteld. In Frankrijk riepen afgelopen week de minister van Leefmilieu en de minister van Volksgezondheid de regering op om “de evaluatie van het Anses (het Nationaal Agentschap voor Voeding, Milieu en Arbeidsveiligheid) af te wachten alvorens 5G in te zetten”. Dit omdat burgers vragen om een beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid en het milieu.

Let’s Talk About Tech vindt de veilingen van 5G frequenties prematuur, onverantwoord en onethisch. Bij de introductie van een nieuwe technologie die gepaard gaat met straling en waarbij de leefbaarheid en keuzevrijheid op het spel staan hoort eerst een maatschappelijk debat over de wenselijkheid en noodzaak te worden gevoerd.

Bekijk PDF-versie van het persbericht inclusief contactgegevens, noot voor de redactie, bijlagen en extra info uit het Rivasi-Buchner rapport over de vermeende belangenverstrengeling van Van Rongen met de Telecom-industrie.

Lees ook:
ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.