EU-intimidatie van mensen met vragen over de veiligheid van 5G

In de conclusies van 9 juni 2020 van de Raad van de Europese Unie over de digitale toekomst van Europa staat een zorgwekkende bepaling opgenomen. Er wordt benadrukt dat er bij de uitrol van 5G effectief ingezet moet worden op wetshandhaving in “het belang van het bestrijden van de verspreiding van verkeerde informatie met betrekking tot 5G, met bijzondere aandacht voor valse beweringen dat dergelijke netwerken een bedreiging voor de gezondheid vormen”.

Poeh, dat is nogal een statement. Mensen met kritische vragen over 5G kunnen volgens de Raad van de Europese Unie dus vervolgd worden. Gezondheidsklachten door straling worden nog steeds niet serieus genomen, ondanks alle ervaringen en bewijzen van het tegendeel. En nu wordt deze ongemakkelijke waarheid zelfs actief bestreden met wetshandhaving. Onze website mag blijkbaar ook niet meer bestaan.

Dr. Hugo Schooneveld, bioloog en adviseur van de stichting EHS, schreef onderstaande blog over deze publicatie van de Raad van de Europese Unie.

Samenvatting

Al jaren promoot de EU de opmars van digitale netwerken, opdat Europa de wereldleider kan worden op het gebied van digitale communicatie en andere technieken. Het grote plan heet: ‘Shaping Europe’s digital future’. Het algemene secretariaat van de Raad van de EU heeft een discussiestuk voor lidstaten opgesteld met opsomming van randvoorwaarden waarbinnen de digitalisering kan worden geoptimaliseerd. Paragraaf 36 benadrukt dat de wetgevende autoriteiten en security hun wettelijke functies effectief moeten uitvoeren, de internationale richtlijnen t.a.v. de impact van EMV op de gezondheid respecterend.

Het gevecht tegen verspreiding van misinformatie m.b.t. 5G netwerken is volgens de opstellers belangrijk, evenals dat tegen de valse claims dat de netwerken een bedreiging zijn voor de gezondheid en dat er een link is met Covid-19. Dit is dreigende taal. Allen die begaan zijn met gezondheid en constateren dat de telecomoperators nooit vooraf enig onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidsproblemen 5G hebben uitgevoerd kunnen hier niet in berusten en voelen zich geïntimideerd.

Europa koploper in digitalisatie

De Europese Unie maakt zich al jaren hard voor de promotie van nieuwe internettechnieken en sinds kort voor ”Shaping Europe’s digital future”. Ook de Raad van de EU heeft zich hierover gebogen en heeft op 9 juni jl. een 24-pagina’s tellende studie (proceedings) gepubliceerd met daarin de ambities en randvoorwaarden waarbinnen de ‘toekomst’ gestalte kan worden gegeven. Hoog wordt opgegeven van de grote mogelijkheden die de nieuwe technieken betekenen voor de EU en zijn burgers en belemmeringen voor de uitrol van technieken moeten worden weggenomen.

Het begrip ‘gezondheid’ wordt enkele keren aangeroerd waar het betreft toepassingen van techniek in de gezondheidszorg, maar nooit waar het gaat om de mogelijke gezondheidsgevaren die de nieuwe vormen van 5G straling met zich meebrengt. Sterker nog, mensen die zich uiten met zorgen en vragen over 5G technieken worden in dit rapport geïntimideerd, blijkens het gestelde in punt 36 van het rapport:

“STRESSES that the roll out of new technologies such as 5G/6G, should preserve the abilities of law enforcement agencies, security authorities and the judiciary to perform their legitimate functions. TAKES into account the international guidelines concerning the health impact of electromagnetic fields. EXPRESSES the importance of fighting against the spread of misinformation related to 5G networks, with special regard to false claims that such networks constitute a health threat or are linked to COVID-19.”

Hoezo misinformatie?

De uitdrukking ‘misinformatie’ is in dit verband zo merkwaardig omdat juist de telecom uitblinkt in het achterhouden van informatie over hun ontwikkelingsplannen en de werking van de apparatuur die de komende tijd geïnstalleerd gaat worden, of al in bedrijf is. In het bijzonder de nieuwe frequenties in de 26 GHz band roepen vragen op met betrekking tot eventuele effecten.

De gebruikte millimeterstraling vormt ronduit een gevaar omdat de mm-golven in de huid blijven steken en daar biologische verstoringen teweeg kunnen brengen die zeer bedreigend zijn voor de algemene gezondheid. Ik heb dat onlangs in een presentatie uitgelegd. Een punt is dat vele studies aangeven dat weefsels van mens en dier ‘gevoelig’ zijn voor millimeterstraling en ook onder zwakke veldsterkten abnormale ontwikkelingen tonen. Maar zoals Leszczynsky aangeeft is dat niet op zichzelf het directe bewijs dat de gezondheid wordt getroffen. Anderzijds worden sommige mensen ziek in de nabijheid van zendmasten en zoeken we daar een verklaring voor. Voorzichtigheid lijkt geboden.

Geen onderzoek gedaan naar schadelijkheid 5G

De telecom is niet geïnteresseerd in mogelijke gezondheidsschade en heeft geen onderzoek verricht om de veiligheid van hun ‘producten en diensten’ voor de gebruiker te garanderen. Op de site van de US senaat is een onderhoud te zien van Senator Richard Blumenthal (Connecticut) met vertegenwoordigers van de Telecom in de US. Datum 6 februari 2019. Aan de orde is de vraag of er t.a.v. de inwerkingstelling van 5G netwerken wel onderzoek naar de gezondheidsklachten was gedaan. Geen van de vertegenwoordigers wist van enig wetenschappelijk onderzoek in zijn bedrijf; ook bleek dat er geen plannen waren zulk onderzoek te ondernemen. Blumenthal:

So there really is no research ongoing. We are kind of flying blind here, as far as health and safety is concerned”.

In Europa zijn deze vragen niet gesteld, ook niet in Nederland. Bij het uitgeven van licenties voor gebruik van zendfrequenties had het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat heel goed kunnen eisen dat voorafgaand onderzoek naar eventuele gezondheidseffecten met garanties moest worden overlegd. Dat is niet gebeurd.

Bezorgde burgers

Burgers hebben doorgaans ervaren dat straling van EMV bronnen, zoals zenders voor draadloze communicatie, hen ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten’ (SOLK) geeft. Ze willen bestuurders duidelijk maken dat er aan de plaatsing van 5G-zenders paal en perk gesteld moet worden zolang er geen garantie is dat de gezondheid niet wordt geschaad. Kamervragen in de 2e Kamer, gericht aan de Staatssecretaris van EZK, Mona Keijzer, hebben als resultaat gehad dat nadere informatie wordt ingewonnen over mogelijke gevaren. De Staatssecretaris heeft op 10 juni jl. een goed gesprek gevoerd met enkele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder stichting EHS. Eén van de gespreksonderwerpen was de aanwijzing van een ‘Witte zone’ waar elektrogevoelige personen – ver van zenders – tot rust konden komen. Zo zijn er nuttige suggesties gedaan om het leven van enkele honderdduizenden enigszins te vergemakkelijken.

Aanwijzingen voor stralingsrisico’s en gemeentelijke maatregelen

Op 15 mei jl. was er een webinar georganiseerd om gemeentebesturen op de hoogte te brengen van mogelijkheden van 5G technologie èn de mogelijke bezwaren die kleven aan de hogere te gebruiken frequenties. Ook werden opties gegeven voor handelingsperspectieven die gemeentebesturen hebben binnen het kader van de Telecommunicatiewet. In een powerpointpresentatie werd uitgelegd waar lacunes waren in wetenschappelijk onderzoek naar stralingseffecten. Op de site van Let’s talk about tech zijn de webinar presentaties, met nog enkele andere relevante documenten, te raadplegen.

De intimidaties spreken boekdelen

Meerdere gemeenten en landen delen in de onzekerheid t.a.v. de veiligheid en wenselijkheid van de 5G systemen omdat eerlijke en objectieve voorlichting met relevante technische gegevens van hogerhand ontbreekt. Met drie soorten van acties als gevolg: (1) eisen t.a.v. verlaging van de blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP; (2) brandstichting van zendmasten; (3) fake-berichten als zou 5G de oorzaak zijn van de Covid-19 pandemie. Voor alle duidelijkheid, we nemen krachtig afstand van punten 2 en 3. Trouwens, de EU Raad spreekt over fake-berichten t.a.v. de bedreiging van de gezondheid door 5G. Het verdient aanbeveling dat de 5G providers wat meer openheid zouden geven over de mogelijkheden van hun systemen, wat de burgers ervan gaan merken en wat er gedaan wordt aan medische/epidemiologische monitoring om mogelijke gezondheidseffecten tijdig te signaleren.

Vertraging uitrol dreigt

Mede gezien de vrijheid die gemeenten zich nemen om niet alleen aan de Telecommunicatiewet tegemoet te komen, maar ook aan wensen van de bevolking, zijn telecom operators bezorgd dat de uitrol van hun systemen minder snel gaat dan was voorzien. Niet verwonderlijk dus als de lobby vanuit de telecom om de voortgang van uitrol zo veel mogelijk te bespoedigen tot pressie binnen de Europese Unie zou leiden. De bovenvermelde dreigende taal aan het adres van actievoerders en waarheid zoekers is daaruit te verklaren. Maar het is toch van de zotte dat de EU organisatie zich keert tegen zijn eigen burgers waar het gaat om de gezondheid van zijn burgers!

Bron: Dr. Hugo Schooneveld

Lees ook: Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.