Mona Keijzer wil discutabele ICNIRP-limieten landelijk vastleggen en gemeenten buitenspel zetten

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 20 november een concept Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 gepubliceerd. Met dit Besluit wil zij de blootstellingslimieten zoals die zijn vastgesteld door de privé organisatie ICNIRP, landelijk vastleggen.

Mona Keijzer wil dit zo regelen dat lagere overheden, zoals gemeenten, niet langer meer de bevoegdheid zullen hebben om zelf lagere limieten te stellen ter bescherming van de volksgezondheid of het milieu. Over dit concept Besluit loopt nu een internetconsultatie van de overheid, waar iedereen op kan reageren. Dus geef ook jouw mening! Reageren kan nog tot en met 4 januari. In dit bericht vind je meer informatie over de inhoud en gevolgen van dit voorgenomen besluit.

Keijzer ontneemt gemeenten mogelijkheid tot voorzorg

Met dit Besluit zegt de staatssecretaris zekerheid te willen geven aan burgers dat de straling van elektromagnetische velden overal binnen de limieten zal blijven. Maar ze blijft daarbij wel uitgaan van de wetenschappelijk omstreden limieten van de ICNIRP[1]. Net als in de kabinetsreactie op het Gezondheidsraad Advies doet Mona Keijzer het in dit Besluit voorkomen alsof uit het Advies van de Gezondheidsraad kan worden opgemaakt dat er niets aan de hand is zolang de ICNIRP-normen niet zijn overschreden.

In het Advies van de Gezondheidsraad is echter duidelijk gesteld dat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden. De Gezondheidsraad heeft weliswaar geadviseerd de nieuwste ICNIRP-richtlijnen als basis te gebruiken, maar zij adviseert tegelijkertijd ook voorzorg toe te passen. Mona Keijzer neemt zelf geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid tot het nemen van de door de Gezondheidsraad geadviseerde voorzorg. Daar bovenop wil zij nu ook gemeenten de mogelijkheid ontnemen zelf voorzorgsmaatregelen te treffen met het oog op de gezondheid.

Kabinet kan dit regelen buiten Tweede Kamer om

Op dit moment kunnen gemeenten ook eigen limieten stellen ter bescherming tegen elektromagnetische velden. Als dit Besluit in werking gaat dan zal dat betekenen dat de ICNIRP-limieten wettelijk verankerd zijn. Deze regels zijn uitputtend en hebben voorrang op eventuele regels die gemeenten zelf stellen. Afwijkende of aanvullende regels zijn niet langer rechtsgeldig. Ook de nieuwe Omgevingswet wordt bij voorbaat omzeild. Dit omdat er hier sprake is van een uitputtende regeling (meer hierover bij de punten 5.1 en 5.2 van de nota van toelichting bij het concept Besluit, pagina 12).

Dit betekent dus dat gemeenten geen enkele vrijheid meer zullen hebben om via blootstellingslimieten eigen beleid met betrekking tot gezondheid te voeren. Ze zullen geen beschermend beleid uit voorzorg meer kunnen voeren. Mona Keijzer houdt zo geen enkele rekening met de grote groep burgers die zich zorgen maakt over eventuele gezondheidseffecten of nu al gezondheidsklachten ervaart.

Belangrijk is dat het hier niet gaat om een wetsvoorstel, maar om een wijziging van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze AMvB hoeft niet langs de Tweede Kamer. Deze wijziging kan simpelweg worden geregeld door de staatssecretaris van EZK en de Ministerraad. De Tweede Kamer komt er daarna in principe niet meer aan te pas.

In de Tweede Kamer is nog niet gesproken over het Advies van de Gezondheidsraad over 5G. Nog voor deze discussie plaats heeft gevonden heeft de staatssecretaris met bovenstaand concept Besluit al een belangrijk voorschot genomen op de beslissingen. Hopelijk vragen de Tweede Kamerleden zelf om agendering en aanpassing van dit concept Besluit.

Wat rechtvaardigt deze overheidsinterventie?

Het argument voor deze landelijke vastlegging is dat het Agentschap Telecom anders niet op de juiste manier toezicht kan houden en handhaven (zie beantwoording vraag 5 van de 7 vragen uit het IAK). Dat argument is oneigenlijk, want dit is alleen houdbaar met betrekking tot de bovengrens van de limieten. Prima ook als gemeenten niet naar boven mogen afwijken. Maar als gemeenten naar beneden zouden afwijken, dan blijven ze nog steeds voldoen aan de gestelde eisen. Vanuit toezicht en handhaving is er geen argument om de gemeenten deze ruimte om naar beneden af te wijken niet te geven. Of is het argument om bezorgde burgers bij voorbaat buitenspel te kunnen zetten? Dat zou zeer ondemocratisch zijn.

Internetconsultatie en informeren gemeenten

Dit Besluit zal alles rond de ICNIRP-limieten in een keer uitputtend regelen. Zowel de Kamer als de gemeenten dreigen hier buitenspel te komen staan. Het is daarom belangrijk om opnieuw weer van ons te laten horen. Dat kan door te reageren op de pagina van de internetconsultatie. Reageren kan tot en met 4 januari 2021. (Bekijk hier eventueel de reeds geplaatste reacties ter inspiratie.)

Daarnaast kun je ook je eigen gemeenteraadsleden informeren. Wellicht zijn zij er nog niet van op de hoogte dat zij straks geen enkele vrijheid meer zullen hebben om eigen beleid te voeren. En dat zij dan dus ook geen enkele mogelijkheid meer zullen hebben om zelf hun burgers met betrekking tot de gezondheid extra te beschermen.

[1] Lees meer over de omstreden ICNIRP-normen:
>> Prof. dr. Lennart Hardell:
Expertreactie Lennart Hardell aan Gezondheidsraad en Kabinet inzake 5G en gezondheid. Aanvullend: Nederlandstalige toelichting van Let’s Talk About Tech
>> Klaus Buchner en Michèle Rivasi (twee leden van het Europees Parlement):
ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G.
Artikel over hun rapport: ‘Europese Commissie te veel beïnvloed door industrie inzake 5G’AG Connect
>>
Dr. Leendert Vriens:
ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid
>> Drs. Jos Timmer:
Defensieve strategieën: The Telecom Industry Self Protection
>> Dr. Hugo Schooneveld:
Blootstellingsnormen ICNIRP zijn ongepast
>> Dr. Susan Pockett, New Zealand:
Conflicts of Interest and Misleading Statements in Official Reports about the Health Consequences of Radiofrequency Radiation

Zie ook de reeds ingediende reacties op de internetconsultatie van:
> Stichting EHS
> Stichting Stop5GNL
> Burgercollectief StralingsBewust.info
> Burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen
> Stralingsbewust Wageningen
> StopOverdosisStraling.nu
> Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee
> Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit

Bekijk alle 236 reacties onder elkaar in 1 PDF-document:
> Alle reacties op de internetconsultatie EMV-besluit, sluitingsdatum 04-01-2021


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.