Stop5G België: “Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren”

Ook in België wordt duidelijk zichtbaar dat de kloof tussen burgers en politieke besluitvormers rondom 5G steeds groter wordt. Het Collectief Stop5G.be werd in november 2019 opgericht naar aanleiding van de overhandiging van de internationale petitie tegen 5G aan de bevoegde ministers op alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal. De primaire doelstelling van het Collectief is het stopzetten van de implementatie van 5G.

Maar na 2 jaar kunnen zij niet anders concluderen dan dat inspraak voor burgers een illusie is.

Persbericht Collectief Stop5G.be

Het dossier over de uitrol van 5G wordt gekenmerkt door de totale kloof tussen burgers en politieke besluitvormers. Reeds meer dan 2 jaar doet het Collectief stop5G.be er alles aan om de bevolking van ons land te wijzen op de onvermijdelijke en dramatische gevolgen van de uitrol van 5G.

Gebruik makend van alle democratische middelen om zijn zaak te bepleiten, heeft het Collectief – zonder veel illusies – aanvaard om deel te nemen aan de inspraakprocedure georganiseerd door de regering van het Brusselse Gewest. Deze procedure gaf 45 geselecteerde burgers de illusie dat zij invloed konden uitoefenen op de politieke besluitvorming. Het bleek echter dat noch het principe van de 5G-uitrol, noch de veiligheidsnormen voor blootstelling aan straling ter discussie stonden. Kennelijk zullen slechts enkele aanpassingen aan projecten van antenne-installaties in overweging worden genomen. Het gaat hier duidelijk om een pseudo-democratisch rookgordijn, waarbij burgers worden gebruikt om een sociaal nutteloos en ecologisch destructief project te steunen.

In het Waalse Gewest had de regering een groep experts gevraagd een voorstudie te maken over de impact, rekening houdend met de verschillende relevant geachte aspecten: economie, werkgelegenheid, energie, milieu, gezondheid. De keuze van deze experts was uiteraard van cruciaal belang om de ernst van deze studie te garanderen. Wat gezondheid betreft, werden de drie aangestelde experts uiteraard gekozen vanwege hun eerdere standpunten, die gunstig waren voor de visie van de industrie. Volgens hen hebben de niet-thermische effecten van niet-ioniserende straling geen enkel effect op de gezondheid. Het was dan ook geen verrassing dat ten minste twee van de drie experts oordeelden dat de uitrol van 5G geen enkel probleem voor de volksgezondheid oplevert.

Dit “thermische” paradigma wordt echter al vele jaren ontkracht door duizenden studies en door een overweldigende meerderheid van wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie (onder meer door de Belgische Hoge Gezondheidsraad).

Het Collectief Stop5G.be vond het nuttig de Waalse parlementsleden voor te stellen een van deze internationaal erkende onafhankelijke experts te horen, professor Paul Héroux van de McGill Universiteit in Montreal (hoogleraar toxicologie en de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid aan de Faculteit Geneeskunde).

Stop5G.be startte hierover een petitie, die in recordtijd bijna 4000 handtekeningen opleverde. Dit verzoekschrift werd logischerwijze door het Waalse parlement aanvaard, vermits het volledig beantwoordde aan de geldende regelgeving.

De Commissie Milieu van het Waalse parlement heeft, na de argumenten van de verzoekers te hebben gehoord, met 6 stemmen tegen 2 (PTB en CDH) geweigerd professor Héroux te horen en heeft zich aldus, zonder enige kritische zin, aangesloten bij het advies van de minister van Leefmilieu, die van oordeel was dat de groep experts evenwichtig was en dat deze hoorzitting dus overbodig was.

De burger is niet te spreken over deze minachtende houding ten aanzien van een verzoek dat door duizenden burgers werd ondertekend.

Is het dan verwonderlijk dat de bevolking zich meer en meer afkeert van incompetente politieke partijen die debatten naar hun hand zetten en tegelijkertijd doen alsof ze inspraak van de burgers willen?

Deze twee situaties bewijzen dat kleine kansen voor de burgers om hun mening te geven, slechts een marginale invloed kunnen hebben op de compromissen die de partijen over hun hoofd onderhandelen. Door burgers enkel schijnbare inspraak te verlenen, bevorderen de partijen ten gronde de ondermijning van de democratie.

Zie voor contactgegevens deze link.

Naschrift redactie:
Helaas zijn de ervaringen van Collectief Stop5G.be heel herkenbaar. Ook in Nederland moeten we concluderen dat inspraak van burgers over 5G vooral wordt genegeerd en tegengewerkt door de politieke besluitvormers en de telecomindustrie.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.