Stichting EHS in beroep tegen veiling 3,5 GHz frequentie – Zitting op dinsdag 12 maart

Stichting EHS heeft beroep aangetekend tegen het besluit dat de veiling van de 3,5 GHz-frequentie mogelijk moet maken. Het ministerie van EZK wil deze 3,5 GHz-frequentie, één van de 5G-frequenties, binnenkort gaan uitrollen.

Op dinsdag 12 maart om 14.00 uur zal de rechtbank in Rotterdam het verzoek om een voorlopige voorziening behandelen. Dit om voor elkaar te krijgen dat de 3,5 GHz-band niet geveild wordt zolang er geen definitief besluit van de rechtbank is op het beroepschrift van Stichting EHS. Onderstaand kun je het persbericht van Stichting EHS lezen.

Persbericht

Stichting EHS vindt dat de uitrol van 5G een serieus risico vormt voor de volksgezondheid en met name voor kwetsbare mensen, zoals ook mensen met EHS. De uitrol van 5G zal een verslechtering betekenen van de positie en van de gezondheidssituatie van deze groep. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap, waar mensen met EHS onder vallen en zich op kunnen beroepen.

Uitrol in strijd met het VN-verdrag Handicap

Stichting EHS beroept zich in het beroepschrift onder meer op het VN-verdrag Handicap. In contacten met koepelorganisatie Ieder(in), het College voor de Rechten van de Mens en het ministerie van VWS heeft Stichting EHS bevestigd gekregen dat mensen met EHS onder het VN-verdrag Handicap vallen. Dat betekent dat zij net als iedereen recht hebben op een toegankelijke en inclusieve samenleving.

De steeds verdergaande uitrol van netwerken en digitalisering maakt de maatschappij voor hen steeds minder toegankelijk. Dit vormt een enorme inbreuk op hun vrijheden en een ernstige verslechtering van hun positie en van hun gezondheidssituatie. Ook moeten burgers er zelf voor kunnen kiezen of ze wel of niet worden blootgesteld aan 5G-netwerken. Dit stelt ook het Europees Economisch en Sociaal Comité over de maatschappelijke en ecologische impact van 5G.

Uitrol 3,5 GHz onverantwoord

De uitrol is om zowel gezondheidsredenen als om ethische redenen onverantwoord. Het mantra van het Ministerie van EZK dat alle draadloze technieken veilig zijn gaat volledig voorbij aan alle kritieken en signalen die er al zijn en betekent een serieus risico voor de volksgezondheid.

Het Ministerie van EZK negeert daarbij ook de oproep van de Gezondheidsraad om voorzorg toe te passen en stelt andere belangen boven die van volksgezondheid. De overheid voldoet zo niet aan de verplichting de gezondheid van haar burgers te beschermen. Ze negeert hiermee een groep kwetsbare burgers die al jarenlang vergeefs om gehoor voor hun problematiek vraagt.

Blootstellingsrichtlijnen voor straling die de overheid hanteert beschermen gezondheid niet

Stichting EHS toont in het beroepschrift aan dat er een relatie is tussen gezondheidsklachten en straling van draadloze communicatie, en specifiek de nieuwe 5G-frequenties. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die schadelijke effecten laten zien, ook ver beneden de zogeheten ICNIRP-richtlijnen die de overheid hanteert. Het is onverantwoord – gezien de vele kritieken op deze ICNIRP-richtlijnen – om hieraan vast te houden omdat ze de volksgezondheid onvoldoende beschermen.

Een belangrijk punt van kritiek is dat de ICNIRP-richtlijnen alleen rekening houden met opwarmingseffecten die op korte termijn optreden en niet met de schadelijke biologische langetermijn- en cumulatieve effecten. Naar de gezondheidseffecten van de 3,5 GHz-frequentie is zelfs helemaal geen onderzoek gedaan.

Deze kritiek klinkt ook door vanuit de Nederlandse Gezondheidsraad. Professor Kromhout, voorzitter van de voormalige commissie EMV van de Gezondheidsraad, vindt de uitleg van EZK dat het invoeren van 5G veilig is veel te kort door de bocht.

Extra gezondheidsrisico voor kwetsbaren, zoals mensen met EHS

Verder houden de richtlijnen geen rekening met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken met lagere tolerantie, zoals mensen met EHS. Dit stelt ook voormalig lid van de ICNIRP professor James C. Lin, in 2023.

Dat 5G een serieus risico vormt voor de gezondheid blijkt ook uit de praktijk. Uit een aantal recente casestudies uit Zweden komt naar voren dat mensen ernstige gezondheidsklachten kregen na invoering van 5G. Experimenteren hiermee valt dan ook niet te rechtvaardigen.

DE ZITTING OVER DE VOORLOPIGE VOORZIENING IN DEZE ZAAK ZAL PLAATSVINDEN OP DINSDAGMIDDAG 12 MAART A.S. OM 14.00 UUR BIJ DE RECHTBANK IN ROTTERDAM.

Zie voor meer informatie het goed onderbouwde beroepschrift en de website van Stichting EHS.

Update 13 maart 2024: Rechter wijst verzoek voorlopige voorziening af, uitrol 5G mag voorlopig doorgaan

Op 12 maart heeft de rechtbank in Rotterdam het verzoek van Stichting EHS om een voorlopige voorziening helaas afgewezen. Een teleurstellend resultaat. De argumenten die de voorzieningenrechter aanvoert zijn niet steekhoudend. Er wordt hier volledig gevaren op de ICNIRP-richtlijnen terwijl de Stichting juist heeft aangevoerd dat deze onvoldoende bescherming bieden voor de volksgezondheid in het algemeen en zeker voor kwetsbare mensen met EHS. Dit is duidelijk verwoord in het beroepschrift. Dit had ook in een voorlopige voorzieningen­procedure naar voren moeten komen. Lees verder op de website van Stichting EHS.

Update 15 juni 2024: Stichting EHS ziet af van verdere procedure

Stichting EHS heeft besloten de rechtszaak tegen de uitrol van de 3,5 GHz-frequentie niet voort te zetten. Dit na rijp beraad en overleg met juridische deskundigen. Stichting EHS zal – als het verder zou gaan – de bestuursrechter ervan moeten overtuigen dat de visie van de officiële organen niet klopt en de wettelijke bescherming tekortschiet. Daarvoor zal een heel grondig en breed pleidooi gevoerd moeten worden over de stand van de wetenschap en het verweer van ieder van de tegenpartijen zal krachtig zijn.

Zeker ook de enorme (economische) belangen die opgevoerd zullen worden als reden voor de uitrol van 3,5 GHz, bemoeilijken een goede kans van slagen. De financiële middelen die met zo’n beroepsprocedure gepaard gaan, naar schatting tussen de 100.000 en 150.000 euro, zijn voor de Stichting ook niet op te brengen. Lees verder op de website van Stichting EHS.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.