Historische omslag: erkenning EHS in Nederland is een feit!

Sinds vele jaren wordt de gevoeligheid voor elektromagnetische velden en de aandoening – als je erg gevoelig bent –  ElektroHyperSensitiviteit (EHS) in Nederland door de Overheid, gelieerde instellingen en ook door telecom en vele medische instanties genegeerd en ontkend.

Onlangs heeft echter eindelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aandoening EHS als officiële handicap erkend! Dit in navolging van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens.

Op het symposium Digitalisering en Energietransitie van het door de Overheid ingestelde Kennisplatform Elektromagnetische Velden, wat plaatsvond 29 november jl. in Beeld en Geluid te Hilversum, stond elektrogevoeligheid zelfs prominent op de agenda! Tevens werd een recente beleidsverandering van het Kennisplatform EMV inzake elektrogevoeligheid aangekondigd. Oud-staatssecretaris Medy van der Laan vertelde op openhartige wijze over haar elektrogevoeligheid en deed een aantal aanbevelingen.

Zowel het ministerie VWS als het Kennisplatform EMV zullen binnenkort ongetwijfeld nader in detail gaan informeren, maar deze goede berichten willen wij je graag nu al als fantastische Kerstboodschap meegeven. Zodat je ook andere betrokkenen hierover kunt informeren: een goed begin van het nieuwe jaar!

Over elektrogevoeligheid en soorten elektromagnetische velden

Elektrogevoeligheid (en EHS) houdt in dat je gezondheidsklachten ervaart als je wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden (EMV).

Dat kunnen EMV zijn als gevolg van elektriciteit, welke door een kabel of apparaat stroomt en waardoor een sterk magnetisch veld ontstaat: dat zijn de ‘laagfrequente elektromagnetische velden’. Meest bekend in Nederland zijn de zeer sterke velden bij hoogspanningskabels en transformatorhuizen, maar ook elektriciteit in huis kan gezondheidsklachten veroorzaken als je te dichtbij bent.

Bij draadloze communicatie – dus de draadloze overdracht van data door de lucht – is sprake van ‘hoogfrequente elektromagnetische velden’, oftewel ‘straling’. Die straling is niet alleen van zendmasten, wifi, smartphones, maar ook van zenders in allerlei apparaten in huis en buitenshuis. Ook in auto’s, fietsen, openbaar vervoer, gebouwen, etc.

Over Kennisplatform EMV

Het Kennisplatform EMV is opgezet door de Overheid en is een samenwerking tussen 6 partijen, te weten RIVM (onderdeel van VWS), TNO, landelijke GGD, DNV (waarin het oude KEMA), RDI (Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur, het oude Agentschap Telecom) en ZonMW (wetenschappelijk fonds). Daarnaast zijn tevens diverse andere partijen betrokken, waaronder telecom, andere ministeries (o.a. I&W, Defensie, BIZA), Vereniging Nederlandse Gemeentes, vakbonden en ook ‘stralingsbewuste organisaties’. Zo maken stichting EHS en wij als Stralingsbewust.info/wonen al jaren deel uit van de zogenaamde Klankbordgroep van het Kennisplatform.

De presentatie van Medy van der Laan

Medy van der Laan was staatssecretaris van Cultuur (D’66) en is thans o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en commissaris bij Luchthaven Schiphol nv.

Zij stelde in 2017 vast dat haar gezondheidsklachten werden veroorzaakt door zowel voor laagfrequente- als hoogfrequente elektromagnetische velden: elektrogevoelig dus.

Dat had veel consequenties: niet meer rijden in een elektrische auto, net geïnstalleerde zonnepanelen en warmtepomp in haar huis werden weer uitgeschakeld, vervangen elektrisch verstelbaar bed door gewoon houten bed, elektra geheel uitgeschakeld op de slaapkamer ’s nachts om goede nachtrust mogelijk te maken, dimmers verlichting niet meer gebruiken, overal bluetooth en wifi uitzetten….. Ook problemen met smartphone en met bijv. de vele draadloze microfoons tijdens vergaderingen, die altijd leiden tot enorme hoofdpijn. Ook de relatie met depressieve gevoelens door langdurige blootstelling aan EMV kwam aan bod en dat deze gevoelens zonder blootstelling aan EMV weer snel verdwenen.

Elektrogevoeligheid geeft ook veel gedoe: steeds bleek de bestelde taxi elektrisch en de volgende ook… Een nieuwe TV kopen lijkt gemakkelijk, maar zelfs de verkopers en fabrikant weten niet hoe de bluetooth en wifi uitgezet kunnen worden. Waarom moeten een koelkast en radiator wifi hebben? Waarom moet alles draadloos en waarom is er geen keuze?

Medy van der Laan riep o.a. op om:

  • Elektrogevoeligheid serieus te nemen door alle betrokken partijen
  • De samenleving en ook vooral medici deugdelijk te informeren over elektrogevoeligheid en hoe je het aan kunt pakken om tot diagnose en oplossingen te komen
  • Dat producenten op hun apparaten een gemakkelijke ‘aan/uit knop’ gaan plaatsen om straling zoals wifi, 4G of bluetooth uit of aan te kunnen zetten
  • Meer intensiever onderzoek naar de relatie tussen gezondheidsklachten en straling.
Symposium Kennisplatform EMV 29 november 2023

Medy’s presentatie op dit symposium was baanbrekend, vooral ook door haar statuur. Het is prijzenswaardig dat zij met haar elektrogevoeligheid op deze wijze naar buiten kwam: chapeau!

De sheets van haar presentatie kun je hier bekijken.

Een goed verslag door stichting EHS van het gehele symposium kun je hier lezen.  Ook zeker interessant aangezien ook de energietransitie leidt tot een enorme verzwaring van het elektriciteitsnet en bijv. het aantal transformatoren. Die leiden in de dicht bebouwde kom van de meeste steden tot moeilijke keuzes en processen inzake blootstelling van bewoners aan magnetische velden. Gemeente Amsterdam en GGD vertelden daarover.

Zie ook het verslag van het Kennisplatform zelf over het symposium: https://www.kennisplatform.nl/symposium-digitalisering-en-energietransitie/.

Een kritische noot van de verslaggever

Ja, er is echt sprake van een historische omslag!

Partijen als ministerie VWS, RIVM, het Kennisplatform EMV & de partners verkondigen nu een andere opstelling en hebben blijkbaar afstand genomen van het jarenlang bewust, gericht en stelselmatig ontkennen en negeren van elektrogevoeligheid, ook die bij ruim onder de officiële blootstellingslimieten. Ze konden ook niet anders, al kun je dit tevens zien als ‘een vlucht naar voren’. De afgelopen jaren is er zoveel bekend geworden inzake de gezondheidsrisico’s van EMV, dat kon niet meer worden genegeerd, zonder zelf in de beklaagdenbank te gaan komen.

Ons is bekend dat bijvoorbeeld binnen VWS en RIVM zelf medewerkers (en hun partners) stralingsgevoelig zijn geworden, dat maakt ontkenning toch lastig. Er vonden afgelopen jaar diverse gesprekken plaats met ministerie VWS, o.a. inzake de 53.000 ondertekenaars van de petitie Stop 5G, waarin o.a. gevraagd werd om 2 nieuwe goede onderzoeken te doen. VWS is door de Tweede Kamer (Vaste Commissie VWS) verzocht om te reageren op deze petitie.

Binnen het Kennisplatform wordt door de stralingsbewuste organisaties ook al jarenlang onderbouwd aandacht gevraagd voor elektrogevoeligheid, maar – tot nu – zonder het gewenste resultaat. Ongetwijfeld heeft het door deze stralingsbewuste organisaties georganiseerde overleg in augustus jl. tussen wetenschappers van het Kennisplatform en o.a. 2 wereldwijd toonaangevende stralingsbewuste Amerikaanse professoren de ogen verder geopend van het Kennisplatform dat hun beleid diende te worden aangepast. En last but not least: het voornemen voor nieuwe specifieke juridische procedures tegen betrokken bestuurders moet ook een zwaard van Damocles zijn geweest.

Naast erkenning heeft die historische omslag nog meer goede vérgaande consequenties, zoals het moeten gaan informeren van de medische instanties, die elektrogevoeligen vrijwel altijd voor gek verklaren. Voor woningverhuurders en gemeentes, waarvan de afdeling Wmo dus ten onrechte stralingsgevoeligen niet ondersteunen met te nemen maatregelen inzake afscherming EMV. En wat gaan we nu doen met de straling (smartphones en wifi) in de openbare gebouwen? En die vette zendmast in het centrum van het dorp, gaan we die verplaatsen? En gaan voortaan de medewerkers van de Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur en het Kennisplatform in hun interviews aan de media en hun lezingen aan gemeentes nu wel serieus en juist om met de gezondheidsrisico’s door straling en elektrogevoeligheid? En natuurlijk niet de nieuwe Omgevingswet vergeten, waarin nu iedere gemeente in Nederland vanaf 1 januari 2024 haar Antennebeleid en omgang met EMV omschrijft.

Het wordt vast een mooi en strálend jaar 2024!

Verslag: Rob Verboog

Naschrift van de redactie:
Geweldig om te zien dat er nu daadwerkelijk veranderingen zichtbaar aan het worden zijn. Er is veel bereikt de afgelopen periode. Deze eerste vorm van erkenning door het Ministerie van VWS is mede tot stand gekomen na een reeks gesprekken van de Stichting EHS met de gehandicapten­organisatie Ieder(in), het College voor de Rechten van de mens en diverse contacten met het Ministerie van VWS vanaf maart 2022. Je kunt daar hier meer over lezen.

Maar ook de jarenlange inzet van vele stralingsbewuste groepen en personen heeft veel bijgedragen aan het maatschappelijke draagvlak dat nu steeds meer vorm begint te krijgen. Mooie resultaten; dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Maar dit is pas het begin van de omwenteling, dus we willen iedereen oproepen om vooral door te gaan met het zorgen voor meer stralingsbewustwording. Ieder op z’n eigen manier, samen sterk! De redactie wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2024.

Lees ook:
> Activiteiten Stichting EHS op weg naar erkenning EHS als handicap (artikel Stichting EHS)
> Succesvol bezoek van prof. Kent Chamberlin en Dr. David Gee en hoopvol gesprek met Kennisplatform EMV
> Oproep voor meldingen aan het College voor de Rechten van de Mens
> Europese burgers reizen naar Europees Parlement om risico’s straling onder de aandacht te brengen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.