Overzicht ingevulde vragenlijsten Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben op 16 februari een vragenlijst gestuurd naar alle 37 deelnemende politieke partijen om te informeren naar hun standpunt inzake de aanpak van de gezondheids­risico’s door straling. Onderstaand vindt je het overzicht van wat de politieke partijen hebben ingevuld.

Vragenlijst politieke partijen inzake gezondheidsrisico’s straling

  1. De Gezondheidsraad verklaart dat gezondheidsrisico’s door straling niet zijn uit te sluiten en adviseert om voorzorg toe te passen en de blootstelling zo laag mogelijk te houden.

Mijn partij vindt de volksgezondheid belangrijker dan de verdere intensieve verspreiding van draadloze technieken zoals 5G en IoT (Internet of Things).

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. De overheid hanteert de blootstellingsrichtlijnen van de private organisatie ICNIRP. De limieten zijn gebaseerd op het thermische effect en niet op andere biologische effecten. De richtlijnen zijn omstreden vanwege mogelijke belangenverstrengeling met de telecomindustrie en ondoorzichtige bedrijfsvoering, zoals o.a. is beschreven in het rapport van Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi.

Mijn partij vindt onafhankelijk vastgestelde blootstellingsrichtlijnen van groot belang en wil daarom dat de organisatie ICNIRP én de betreffende richtlijnen grondig worden bekeken en herzien door onafhankelijke partijen.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. De Gezondheidsraad adviseert om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van straling, met name naar de 5G-frequenties.

Mijn partij wil fondsen vrijmaken zodat er meer onafhankelijk (niet door de telecom gefinancierd) wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden naar de gezondheidseffecten van draadloze technieken, rekening houdend met biologische, klinische, cumulatieve en langetermijn effecten.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. Volgens schattingen ervaart 3% tot 7% van de mensen gezondheidsklachten door straling. In Nederland betreft dit dus minimaal 550.000 mensen. Veel burgers en scholen zijn niet op de hoogte van de mogelijke gezondheidsrisico’s van frequent en langdurig gebruik van draadloze toepassingen (smartphone, wifi, tablets, etc.). In het buitenland vinden proactief voorlichtings­campagnes plaats.

Mijn partij wil dat ook in Nederland burgers en scholen proactief worden voorgelicht over de gezondheidsrisico’s van draadloze technologieën en hoe preventie toe te passen (zoals bedraad gebruik, bij slapen wifi uit, gebruik smartphone volgens gezondheidsvoorschrift fabrikant).

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. Er is sprake van een sterke toename van SOLK-klachten (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten). Waarschijnlijk is een aanzienlijk gedeelte van deze klachten stralingsgerelateerd, waardoor mensen onnodig in het medische circuit blijven ronddwalen. Gezondheidsklachten kunnen mogelijk verholpen worden door de blootstelling aan straling te verminderen. Hierdoor kunnen onnodige zorgkosten en een onnodige belasting van de zorgcapaciteit worden vermeden.

Mijn partij wil dat (huis)artsen proactief worden geïnformeerd over de mogelijke relatie tussen SOLK-klachten en stralingsgerelateerde klachten, zodat zij meer betrokkenheid kunnen tonen bij stralingsklachten. Hierbij valt te denken aan het advies om o.a. bedrade toepassingen te gebruiken.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. Mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling zijn gebaat bij het verminderen van de hoeveelheid straling die van buitenaf hun huis in komt. De gemeente kan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) benutten om bijv. stralingwerende verf/raamfolie/gordijnen te vergoeden. Of om materialen om zich buitenshuis te bewegen mogelijk te maken, zoals raamfolie om de auto af te schermen of stralingwerende kleding.

Mijn partij wil mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling erkennen, en deze mensen helpen door WMO-budget vrij te maken om afschermmaatregelen te kunnen bekostigen.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland, NL Beter
☐ Oneens:

  1. Er is een significante groep mensen die zeer ernstige gezondheidsklachten ervaart door straling (ElektroHyperSensitief). Zij zijn dringend op zoek naar een plek om te herstellen, alsmede naar adequate (medische en praktische) hulpverlening.

Mijn partij neemt deze gezondheidsklachten serieus en wil zich inzetten om een landelijk expertisecentrum te realiseren, dat ingezet kan worden voor diagnose, laagdrempelige crisisopvang en revalidatie/herstel, zodat deze groep mensen daadwerkelijk geholpen wordt.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. De overheid heeft bij de frequentieveiling van 5G voor de telecomproviders een dekkingsverplichting van 98% van het grondgebied van elke gemeente vastgesteld. Hierdoor verdwijnen stralingsarme gebieden en wordt het voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling steeds moeilijker om nog een leefbare woon- en werkomgeving te vinden. (N.B. stralingsarm is iets anders dan stralingsvrij; om 112 te kunnen bellen is slechts heel weinig draadloos bereik nodig.)

Mijn partij is bereid om zich in te spannen om beleid te maken dat het realiseren van diverse stralingsarme woon- en werkgebieden in Nederland mogelijk maakt.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. Het ministerie van EZK heeft een conceptregeling gepubliceerd waarin de ICNIRP-blootstellings­richtlijnen landelijk worden vastgelegd. Hierdoor raken gemeenten en provincies hun autonomie en regierol kwijt en worden zij afhankelijk van de willekeur van telecomproviders. Dit is ook strijdig met de zorgplicht van gemeenten en met de juridische uitspraak dat mensen met stralingsklachten als belanghebbend moeten worden aangemerkt, hetgeen betekent dat gemeenten bij de plaatsing van antennes met hun belangen rekening moeten houden.

Mijn partij wil dat gemeenten en provincies hun autonomie en regierol behouden, zodat er ingespeeld kan worden op lokale behoeften en situaties door bijvoorbeeld plaatselijk lagere blootstellingslimieten te hanteren of zendantennes op andere locaties te installeren.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, SGP, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens:

  1. Wereldwijd blijken grote verzekeringsmaatschappijen het risico op gezondheids­schade door straling niet meer te willen verzekeren. De risicoaansprakelijkheid is niet toegewezen, terwijl niet uitgesloten kan worden dat er een substantieel risico is dat straling gezondheidsschade kan opleveren. De overheid heeft via de frequentieveiling van de eerste 5G-frequenties 1,23 miljard euro ontvangen.

Mijn partij vindt dat een deel van de inkomsten van de frequentieveilingen gereserveerd moet worden in een apart ‘gezondheidsfonds’, waaruit in de toekomst eventuele aanspraken kunnen worden betaald bij het mogelijk optreden van gezondheidsschade.

☐ Eens: JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, Trots op Nederland
☐ Neutraal: Modern Nederland
☐ Oneens: SGP

OPEN VRAAG:

De bezoekers van StralingsBewust.info zijn bekend met het standaard overheidsstandpunt dat “gezondheidsklachten door straling niet zouden zijn aangetoond, dat de overheid de ICNIRP-richtlijnen volgt, dat blootstelling beneden die richtlijnen veilig zou zijn en dat Agentschap Telecom de blootstelling monitort”.

Heeft uw partij andere specifieke standpunten, wensen, suggesties of visies op het gebied van beleid inzake de Aanpak gezondheidsrisico’s door straling?

(alfabetisch weergegeven)

JezusLeeft: JezusLeeft wil serieus onderzoek naar de effecten op ons DNA door 4G en 5G straling. Nederland moet het EU 5G Appel serieus nemen en er iets mee gaan doen. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk en kan dus besluiten niet door te gaan met 5G zolang niet bewezen is dat het onschadelijk is.

Lijst30: Zie daarvoor zowel de website van Lijst30.nl als Viruswaarheid.nl.

Modern Nederland: Modern Nederland is een neutrale partij zonder standpunten. Als neutrale partij hebben wij hier geen mening over, wél kunnen wij zeggen dat dit een belangrijk onderwerp is waar heel Nederland over zou moeten meedenken- en stemmen op dergelijke punten.

NL Beter: Straling is, net zoals virussen, niet direct zichtbaar. Het wordt daardoor al snel een onderwerp dat leidt tot polarisatie in de maatschappij. Het is dus van groot belang zolang er twijfels zijn over (mate van) schadelijkheid veel te investeren in voortdurend onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dit om zowel overdreven bezorgdheid als het negeren van gezondheidsrisico’s en ziektes met alle gevolgen van dien met feiten te blijven onderbouwen.

SGP: De SGP vindt dat problemen die mensen ervaren serieus genomen moeten worden. Voor allerlei (chemische) stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen zijn er strenge (toelatings)eisen met het oog op de risico’s van de mens. Bij hoogfrequente 5G-straling is dat niet het geval omdat er nog te weinig gegevens verzameld en doorgerekend zijn. De huidige normen zijn eenzijdig. Hier is dus actie nodig: meer meten en strenger toetsen! Alvorens het 5G-netwerk uitgerold wordt is snel meer onderzoek nodig naar de gezondheidsrisico’s. Dit moet eerst duidelijk zijn.

Trots op Nederland: Mijn partij streeft naar maximale autonomie en zelfbeschikking en vrijheid, gewaarborgd in een democratische en herstelde rechtstaat waarin de rechten van de burger op een vrij en gezond leven worden gerespecteerd. Aangezien Elektromagnetische straling van draadloze technologie schadelijk is voor de gezondheid moet die zo laag mogelijk worden gehouden waarbij iedereen de keuze moet kunnen maken om zich daar al dan niet aan bloot te stellen zonder daarbij de voordelen van internet en digitalisering te hoeven verliezen. Daarom kiest Trots in navolging van het advies van het EPRS (onderzoeksdienst van de Europese Raad) zoveel mogelijk voor bekabelde verbindingen. Onder het motto: veiliger sneller en gezonder. Verder onderschrijven wij alle bovengenoemde stellingen.

KLIK HIER voor ons uitgebreide stralingsbewuste Stemadvies, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken bij de Tweede Kamerverkiezingen.