Stralingsbewust Stemadvies Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamer­verkiezingen. We hebben op 16 februari een vragenlijst gestuurd naar alle 37 deelnemende politieke partijen om te informeren naar hun standpunt inzake de aanpak van de gezondheids­risico’s door straling. Het overzicht van de ingevulde vragenlijst kun je via deze link bekijken.

Onderstaand brengen we alle reacties en relevante partijstandpunten in beeld. Om het overzicht wat te structureren hebben we de partijen ingedeeld conform ons stemadvies ‘Positief’, ‘Misschien’ of ‘Negatief’. Alle nieuwe partijen die niet hebben gereageerd en van wie we geen standpunt over straling hebben kunnen vinden in hun verkiezingsprogramma, hebben we buiten beeld gelaten. (Zie ook het naschrift onderaan dit bericht over kieskringen, de kiesdrempel en blanco stemmen.)

Samenvattend kunnen we voor wat betreft het onderwerp straling een positief stemadvies afgeven voor de volgende partijen (alfabetisch): Forum voor Democratie, JezusLeeft, Lijst30, NL Beter, Partij voor de Dieren, SGP en Trots op Nederland. Onderstaand vind je al onze bevindingen en de reacties op onze vragenlijst. We willen je oproepen om je stemrecht weloverwogen te benutten, zodat het nieuwe kabinet de stralings­problematiek nu wel serieus kan gaan oppakken.

Stemadvies Positief:

(Alfabetisch op partijnaam gesorteerd en voor de nieuwe partijen een link naar hun website)

Forum voor Democratie
Op 4 juli 2019 heeft FVD twee moties ondersteund: om gezondheids­onderzoek te doen op locaties waar 5G al operationeel is; en om onafhankelijk onderzoek te (blijven) verrichten naar eventuele schadelijke effecten voor mens en dier op langere termijn.

In 2019 bracht FVD een videobericht uit met hun 5G-standpunt, waarin Thierry Baudet pleitte voor een moratorium op 5G. Op 6 februari 2020 diende FVD een motie in om de uitrol van 5G voorlopig te stoppen en meer onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk. En tevens een motie om het 4G-netwerk te optimaliseren, aangezien er geen urgentie is om 5G uit te rollen.

Op 19 februari jl. hebben we een kort persoonlijk gesprek gehad met Kamerlid Wybren van Haga. Hij is zelf electrotechnicus en gaf aan dat hij het probleem met de gezondheidsrisico’s door straling wel herkende. Hij vertelde dat een kennis van hem was hersteld door afscherming van straling (kooi van Faraday) en het was hem ook bekend dat er iets grondig mis is met de blootstellingsnormen. Hij gaat het in de fractie bespreken om te bekijken wat ze hiermee kunnen doen. We zijn inmiddels inhoudelijk in gesprek met de betreffende beleidsmedewerker n.a.v. onze vragenlijst. Aangezien FVD moties heeft ingediend en ondersteund, en zij open staan voor discussie geven wij hen een positief stemadvies.

Jezus Leeft
Reactie n.a.v. vragenlijst: “Jezus Leeft wil serieus onderzoek naar de effecten op ons DNA door 4G en 5G straling. Nederland moet het EU 5G Appel serieus nemen en er iets mee gaan doen. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk en kan dus besluiten niet door te gaan met 5G zolang niet bewezen is dat het onschadelijk is.” [>> Website]

Lijst 30 (Willem Engel)
Reactie n.a.v. vragenlijst: Lijst30 is het volledig eens met alle stellingen op onze vragenlijst. Willem Engel heeft aangegeven dat ze de gezondheidsrisico’s door straling onder de aandacht zullen brengen van hun themagroep Gezondheid.

In hun partijprogramma staat o.a.: “LIJST30 gaat zorgen voor een vrije en menselijke samenleving, waarin de overheid echt in dienst staat van de bevolking. Op basis van onze kernwaarden Liefde, Vrijheid, Vertrouwen en Verbinding. Het beleid van de afgelopen jaren heeft een situatie gecreëerd waarin onderzoeken naar overheidsfalen worden tegengewerkt […]. LIJST30 heeft kandidaten op haar kieslijst staan die niet zwichten voor druk van machthebbers. Kandidaten die er om bekend staan dat ze (blijven) staan voor de rechten van de Mens. Ja, met een hoofdletter M. Onze kandidaten komen op voor alle mensen en zorgen ervoor dat niemand die in de verdrukking zit wordt vergeten.” [>> Website]

We zien hierin veel raakvlakken. Ook wij voelen ons niet gehoord in de stralings­problematiek en ook wij ervaren veel ontkenning en tegenwerking vanuit de overheid, terwijl er prima oplossingen mogelijk zijn. Met name het streven van Lijst30 naar de menselijke maat en de vrijheid om over het eigen leven en lichaam te beslissen (integriteit) is voor stralingsgevoeligen van groot belang, aangezien zij ongevraagd en ongewenst gedwongen worden om in straling te leven terwijl ze daar ziek van worden. We geven Lijst30 daarom een positief stemadvies.

NL Beter
Reactie n.a.v. vragenlijst: “Straling is, net zoals virussen, niet direct zichtbaar. Het wordt daardoor al snel een onderwerp dat leidt tot polarisatie in de maatschappij. Het is dus van groot belang zolang er twijfels zijn over (mate van) schadelijkheid veel te investeren in voortdurend onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dit om zowel overdreven bezorgdheid als het negeren van gezondheidsrisico’s en ziektes met alle gevolgen van dien met feiten te blijven onderbouwen.”

Met als toevoeging door de invuller van de vragenlijst: “Ik heb jullie vragenlijst ingevuld vanuit mijn hoedanigheid als arts. Het is glashelder dat we veel niet weten over de impact van straling op gezondheid en dat veel meer onafhankelijk onderzoek nodig is. Zakelijke belangen staan dat vaak in de weg. Dat geldt overigens ook voor gezonde voeding en de invloed van de ‘lobby’ daarop.” [>> Website]

Partij voor de Dieren
Reactie n.a.v. vragenlijst: “De Partij voor de Dieren bepleit voorzichtigheid in onze algemene omgang met elektromagnetische velden. Het is en blijft cruciaal om in de telecomsector strikt te handhaven op stralingsnormen, inclusief gecombineerde effecten van meerdere antennes. Zowel normering als handhaving dienen afgestemd te worden op de meest recente technische ontwikkelingen en onafhankelijke wetenschappelijke inzichten. Hierbij kan niet vertrouwd worden op geruststellingen vanuit de industrie.

5G bouwt voort op bestaande technieken voor mobiele telefonie en leidt tot de plaatsing van extra (kleinere) antennes. Over de biologische en gezondheidseffecten van de 5G-frequenties bestaan maatschappelijke en wetenschappelijke zorgen. De Partij voor de Dieren is van mening dat bij ontwikkelingen op het gebied van elektromagnetische velden, zoals de stap naar 5G-netwerken, voldoende oog moet zijn voor deze zorgen. Vanuit het voorzorgsbeginsel is het verstandig om wetenschappelijk rapporten als basis te nemen, meer en diervriendelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zo nodig een pas op de plaats te maken met het plaatsen van meer antennes.”

Op 4 juli 2019 heeft PvdD twee moties ondersteund: om gezondheids­onderzoek te doen op locaties waar 5G al operationeel is; en om onafhankelijk onderzoek te (blijven) verrichten naar eventuele schadelijke effecten voor mens en dier op langere termijn. Op 9 september 2019 heeft Kamerlid Lammert van Raan twintig goede Kamervragen gesteld over de uitrol van 5G.

SGP
Reactie n.a.v. vragenlijst: “De SGP vindt dat problemen die mensen ervaren serieus genomen moeten worden. Voor allerlei (chemische) stoffen, gewasbeschermings­middelen en medicijnen zijn er strenge (toelatings)eisen met het oog op de risico’s van de mens. Bij hoogfrequente 5G-straling is dat niet het geval omdat er nog te weinig gegevens verzameld en doorgerekend zijn. De huidige normen zijn eenzijdig. Hier is dus actie nodig: meer meten en strenger toetsen! Alvorens het 5G-netwerk uitgerold wordt is snel meer onderzoek nodig naar de gezondheidsrisico’s. Dit moet eerst duidelijk zijn.” De SGP is een van de weinige partijen die de gezondheidsrisico’s door straling concreet in hun verkiezingsprogramma benoemen (pagina 105, 113 en 140).

Op 4 juli 2019 heeft de SGP de motie ondersteund om gezondheids­onderzoek te doen op locaties waar 5G al operationeel is. Op 26 januari 2021 heeft de SGP een zestal goede schriftelijke Kamervragen ingediend naar aanleiding van het wetenschappelijke essay van prof. John William Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G.

Trots op Nederland
Reactie n.a.v. vragenlijst: “Trots op NL streeft naar maximale autonomie, zelfbeschikking en vrijheid, gewaarborgd in een democratische en herstelde rechtstaat waarin de rechten van de burger op een vrij en gezond leven worden gerespecteerd. Aangezien elektromagnetische straling van draadloze technologie schadelijk is voor de gezondheid moet die zo laag mogelijk worden gehouden waarbij iedereen de keuze moet kunnen maken om zich daar al dan niet aan bloot te stellen zonder daarbij de voordelen van internet en digitalisering te hoeven verliezen. Daarom kiest Trots in navolging van het advies van het EPRS (onderzoeksdienst van de Europese Raad) zoveel mogelijk voor bekabelde verbindingen. Onder het motto: veiliger, sneller en gezonder. Verder onderschrijven wij alle in de vragenlijst genoemde stellingen.” [>> Website]

Nieuwkomer Trots op NL is (voor zover wij konden zien) de enige politieke partij die een goed geïnformeerde inhoudelijke expert op de kandidatenlijst heeft staan op het gebied van gezondheidsrisico’s door straling, te weten drs. Vera Verhagen. In 2017 schreef zij een informatief artikel over hoogfrequente straling en zie ook de visie van Trots op NL over Digitalisering en burgerrechten. Deze vakkennis is van groot belang voor de Tweede Kamer nu 5G steeds verder wordt uitgerold.

Stemadvies Misschien:

50Plus, DENK, PvdA, PVV en SP
We hebben van deze partijen geen reactie ontvangen op onze vragenlijst en ook geen relevante informatie gevonden in hun verkiezingsprogramma.

Op 4 juli 2019 hebben deze partijen wel twee moties ondersteund: om gezondheidsonderzoek te doen op locaties waar 5G al operationeel is; en om onafhankelijk onderzoek te (blijven) verrichten naar eventuele schadelijke effecten voor mens en dier op langere termijn. Daarom krijgen zij het stemadvies ‘Misschien’.

GroenLinks
Reactie n.a.v. vragenlijst: “We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de effecten van elektromagnetische straling. Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek, onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie, geen relatie tussen straling en gezondheid laat zien, blijft GroenLinks onafhankelijk onderzoek stimuleren. Mede op initiatief van GroenLinks heeft de Gezondheidsraad daarom onderzoek gedaan naar 5G en de mogelijke schade die straling van 5G kan opleveren voor de gezondheid van de mens. Zij komt tot de conclusie dat zij nog geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. GroenLinks wil daarom dat er meer onderzoek naar wordt gedaan en dat, in lijn met de aanbevelingen van de Gezondheidsraad, kritisch gekeken moet worden naar het in gebruik nemen van de frequentieband van 26 GHz voor 5G zolang mogelijke gezondheidsrisico’s niet zijn onderzocht.”

Op 4 juli 2019 heeft GL twee moties ondersteund: om gezondheidsonderzoek te doen op locaties waar 5G al operationeel is; en om onafhankelijk onderzoek te (blijven) verrichten naar eventuele schadelijke effecten voor mens en dier op langere termijn. Daarentegen zijn er ook andere ervaringen. In bijvoorbeeld 2017 hebben een aantal stralingsbewuste deskundigen intensieve gesprekken gevoerd met Jesse Klaver over de gezondheidsrisico’s door straling en is er veel aanvullende informatie aangeleverd. Helaas kwam Jesse Klaver zijn toezeggingen niet na en is hier verder geen vervolg aan gegeven. Vandaar dat we GL toch het stemadvies ‘Misschien’ geven.

Modern Nederland
Reactie n.a.v. vragenlijst: “Modern Nederland is een neutrale partij zonder standpunten. Als neutrale partij hebben wij hier geen mening over, wél kunnen wij zeggen dat dit een belangrijk onderwerp is waar heel Nederland over zou moeten meedenken en stemmen op dergelijke punten.”

En zij gaven de volgende toelichting: “Modern Nederland heeft geen politieke richting behalve het veranderen van de democratische vorm. Onze visie is gecentreerd rondom twee kernpunten: Directe Digitale Democratie en Politiek op Maat. Onder Directe Digitale Democratie verstaat Modern Nederland het periodiek digitaal stemmen op landelijke onderwerpen. Hiermee wil Modern Nederland de Nederlandse burger directe zeggenschap geven over desbetreffende landelijke onderwerpen.

Onder Politiek op Maat verstaat Modern Nederland directe ondersteuning vanuit het hoogste platform, voor zowel persoonlijke- als zakelijke situaties. De beweging vindt het belangrijk dat de burger altijd- en direct gezien en gehoord kan worden zonder enige omwegen. Zo wil Modern Nederland bijvoorbeeld locaties door het hele land opzetten zodat zij direct fysiek bereikbaar zijn voor alle burgers.” [>> Website]

Stemadvies Negatief:

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie
Helaas moeten we constateren dat het huidige demissionaire kabinet (VVD, CDA, D66 en CU) in de afgelopen kabinetsperiode onze pogingen om daadwerkelijk iets te doen voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling, structureel hebben genegeerd en/of tegengewerkt. Op de vele alarmerende brieven en oproepen van de diverse belangenverenigingen en stralingsgevoeligen is meestal niet of een enkele keer afhoudend en niet inhoudelijk gereageerd. De mogelijke oplossingen die er wel degelijk zijn willen ze niet (v)erkennen.

Uit hun verkiezingsprogramma’s blijkt dat ze uitsluitend de mogelijke voordelen van 5G benoemen en dat ze zo snel mogelijk ons hele land willen voorzien van zendantennes en “slimme” draadloze toepassingen. De gezondheidsrisico’s worden in het geheel niet besproken, terwijl deze uitgebreid onder hun aandacht zijn gebracht. Ze hebben ook niet op onze vragenlijst gereageerd.

Op 4 juli 2019 hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie twee goede moties verworpen: om gezondheidsonderzoek te doen op locaties waar 5G al operationeel is; en om onafhankelijk onderzoek te (blijven) verrichten naar eventuele schadelijke effecten voor mens en dier op langere termijn. We kunnen dan ook niet anders dan voor hen een negatief stemadvies af te geven.

Het verleden is meestal een goede indicator van wat je in de toekomst kunt verwachten. Dus als je in de aankomende kabinetsperiode ander beleid wilt rondom de gezondheidsrisico’s door straling dan is het uitermate belangrijk om niet op de huidige kabinetspartijen te gaan stemmen.

Gelukkig zijn er ook een aantal hoopgevende andere en nieuwe partijen die zeker een kans verdienen. Dus benut je stemrecht goed en kies voor een van de andere politieke partijen!

Naschrift:
Let op: 17 van de nieuwe politieke partijen doen niet mee in alle kieskringen.
Bekijk hier het officiële overzicht van de 37 deelnemende politieke partijen en in welke kieskringen je voor hen kunt kiezen.

Bij twijfel tussen een bestaande partij en een nieuwe partij, kun je beter voor een bestaande partij kiezen. Een stem op een partij die niet in de Tweede Kamer zit kan uiteindelijk de kiesdrempel niet halen, waardoor je stem -als restzetel- naar een partij kan gaan waar je helemaal niet op wilde stemmen. Je kunt ook blanco stemmen, dan gebeurt dat niet.

Lees ook:
>> Verkiezingen komen eraan – Overzicht van Moties en Kamervragen over gezondheidsrisico’s straling


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.