Goed onderbouwd artikel van De Groene Amsterdammer: Bellen schaadt cellen

De Groene Amsterdammer publiceerde deze week een informatief en goed onderbouwd, journalistiek artikel over 5G: “Bellen schaadt cellen“. Hierin valt te lezen hoe de Europese Commissie in haar streven om 5G overal zo snel mogelijk uit te rollen, de mogelijke gezondheidsrisico’s en de weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector negeert.

Bij steeds meer mensen begint gelukkig het besef door te dringen dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Wetenschappelijke onenigheid

In het stralingsdebat is sprake van een alsmaar voortdurende situatie van wetenschappelijke onenigheid. De Europese Commissie stelt zich op het standpunt dat straling onder de officieel vastgestelde blootstellingslimieten onschadelijk is. En aan de andere kant zijn er steeds meer wetenschappelijke studies die wel degelijk mogelijke schadelijke gezondheidseffecten aantonen bij straling (ver) onder die limieten.

De Europese Commissie wacht op concrete bewijslast, maar die komt altijd te laat. “Als de schadelijkheid eenmaal is bewezen, is de schade al berokkend.” Dat hebben we natuurlijk ook al gezien bij de gezondheidsschade door o.a. tabak, asbest, Roundup en chroom-6. Daar waren de aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s ook al tientallen jaren bekend voordat dit werd erkend.

De Groene Amsterdammer en Investigate Europe (een Europees team van negen onderzoeksjournalisten uit acht landen) hebben daarom onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken. Zij hebben met tientallen onderzoekers, telecombedrijven en regelgevers gesproken en vele beleidsdocumenten en onderzoeken bestudeerd. Zij hebben o.a. geconstateerd dat “een bepaald kamp steevast de boventoon voert in het debat en dat daarmee belangrijke wetenschappelijke bevindingen onderbelicht blijven, vooral bij beleidsmakers”.

Voorzorgsbeginsel

Heel terecht wordt er in het artikel op gewezen dat als er aanwijzingen zijn van mogelijke schadelijke gezondheidseffecten, dat de Europese beleidsmakers dan ook de politieke verantwoordelijkheid hebben om het voorzorgsbeginsel toe te passen om de Europese bevolking daartegen te beschermen. “Zeker als de gevolgen ernstig en onomkeerbaar zijn.”

In tegenstelling tot de Europese Commissie past de verzekeringssector wel al jaren het voorzorgsbeginsel toe. Geen enkele verzekeraar blijkt de gezondheidsrisico’s vanwege blootstelling aan straling te dekken! En ook de telecombedrijven zelf zijn zich bewust van de toenemende aanwijzingen dat elektromagnetische straling schadelijk kan zijn:

“Ze komen daarvoor uit en dekken zich ertegen in, zo lezen we in hun jaarverslagen. Vodafone schrijft over elektromagnetische straling dat het ‘aangezien kan worden als een gezondheidsrisico’. Telefonica waarschuwt voor ‘mogelijke effecten (…) op de gezondheid van mensen’ en Deutsche Telekom voor een ‘risico op regelgevende interventies, zoals verlaagde limieten voor elektromagnetische velden of het invoeren van voorzorgsmaatregelen in de mobiele communicatie’.”

Belangenverstrengeling

De blootstellingsnormen voor straling zijn in 1998 internationaal vastgesteld door de ICNIRP. Daarnaast evalueert de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO-EMF groep) de effecten van straling en heeft de Europese Commissie hun eigen wetenschappelijke commissie SCENIHR een uitgebreid literatuuronderzoek laten doen naar de gevaren van elektromagnetische straling.

In het artikel wordt gesteld dat het probleem hierbij is dat deze gesloten adviesorganen grotendeels bestaan uit dezelfde mensen en dat ze veelal banden hebben met de private (telecom)industrie. Hun constateringen zijn zorgelijk:

“Van de huidige dertien ICNIRP-leden zetelen er zes in minstens één van de andere adviesorganen. Bij de WHO EMF-groep is dat zelfs zes van de zeven. Van de Europese SCENIHR-commissie die in 2015 met stralingsaanbevelingen kwam was een derde verweven met andere adviesgroepen.

Het feit dat ICNIRP zijn eigen commissieleden kiest is juist de kern van het probleem. ‘In mijn ogen zijn ICNIRP en de EMF-groep van de WHO een en dezelfde’, zegt hij. ‘Ze hebben dezelfde oprichter, dezelfde leden en zeggen dezelfde dingen.’

Wat de banden met de industrie betreft: acht van de dertien ICNIRP-leden hebben of hadden een band met de telecom- of elektriciteitsindustrie via consultancywerk of onderzoeksfinanciering. Binnen de WHO EMF-groep zijn dat er vijf van de zeven en binnen het Europese SCENIHR is het de helft.”

Weerstand

Er blijkt niet alleen veel weerstand en bezorgdheid te zijn bij burgers, maar ook bij lokale overheden en zelfs de telecomsector is kritisch. De telecombedrijven moeten straks namelijk miljarden gaan betalen voor het gebruik van de 5G-frequenties. Maar deze bedragen moeten wel weer terugverdiend gaan worden in tijden waarin klanten daar juist steeds minder geld voor willen betalen.

De topman van een Portugees telecombedrijf stelt dat 5G “vooral met een politieke agenda wordt doorgedrukt, zonder te kijken of er werkelijk behoefte is aan die technologie. Het is niet aan de politiek om nieuwe technologieën te stimuleren. Die moeten voortkomen uit een werkelijke behoefte van de markt.” Wijze woorden.

Tijd voor bezinning

Met al deze argumenten is het dus heel onverstandig dat de Europese Unie honderden miljarden euro’s aan de uitrol van 5G wil gaan besteden zonder de zekerheid te hebben dat dit veilige technologie betreft. Het blijft onvoorstelbaar dat ze met oogkleppen op alleen maar naar de economische kant van het verhaal blijven kijken, terwijl er zoveel aanwijzingen zijn dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn.

En dan hebben we het hier alleen nog over de onderzoeksresultaten naar de gezondheidseffecten van de huidige technologie. De effecten van de hogere frequenties van 5G zijn nog helemaal niet wetenschappelijk onderzocht. Vorig jaar heeft de Zwitserse onderzoeksstichting IT’IS, die nota bene door de telecomsector wordt gefinancierd, al gewaarschuwd dat de hogere 5G-frequenties voldoende energie kunnen opwekken om huidweefsel permanent te beschadigen. Dat zijn toch duidelijke signalen om heel serieus te nemen!

Het is dan ook de hoogste tijd dat de blootstellingsnormen volledig worden herzien op basis van onafhankelijke onderzoeken en dat er wordt geluisterd naar alle wetenschappers, artsen en burgers die ons allen hier al heel lang op wijzen. Waarom wachten tot het te laat is?

Hierbij willen wij iedereen van harte uitnodigen om even wat tijd vrij te maken om het hele artikel van De Groene Amsterdammer te lezen. Het is belangrijke informatie en het gaat hier om de gezondheid van ons allemaal.

Silvia Belgraver

Lees ook:
The 5G mass experiment: Big promises, unknown risks – Investigate Europe, 13-01-2019
Willen we 5G als we weten dat het schadelijk is? – Eke Vriens, Eindhovens Dagblad, 25-01-2019


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.