Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5G Space Appeal?

En hoe kan het dat zo weinig mensen op de hoogte zijn van dit belangrijke appèl en de onderliggende (wetenschappelijke) informatie?

Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal. Ruim vier maanden later, op 31 januari 2019 hebben maar liefst 40.346 personen en organisaties deze oproep ondertekend. Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie.

In navolging hiervan heeft Let’s Talk About Tech dit internationale appèl in januari 2019 aan de Nederlandse overheid aangeboden. Daarnaast hebben wij deze belangrijke informatie onder de aandacht gebracht van media, scholen, bedrijven, politici, beleidsmakers, zorgverleners, wetenschappers, natuur- en maatschappelijke organisaties.

Waarom is dit appèl zo belangrijk?

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo en het maatschappelijk debat spitst zich momenteel toe op fundamentele vragen aangaande privacy en digitale veiligheid. Een andere, minstens zo belangrijke en urgente kwestie, komt nauwelijks ter sprake: namelijk de gezonde leefomgeving. De signalen en wetenschappelijke bewijzen dat de straling van onze draadloze technologie schadelijk is voor onze gezondheid en ons eco-systeem stapelen zich op. En met de voorgenomen uitrol van het vijfde generatie draadloze netwerk (5G) is deze kwestie extra prangend.

Om allerlei ‘smart’-toepassingen, zoals slimme lantaarnpalen en verkeerslichten (met wifi, sensoren en camera’s), mogelijk te maken zullen er vanaf 2020 overal op lantaarnpalen en in bushokjes zendantennes (5G) geplaatst gaan worden. Dit heeft een enorme toename van de hoeveelheid straling in de directe leefomgeving van inwoners tot gevolg. Momenteel wordt er in Nederland op verschillende locaties getest met 5G-toepassingen. Waar en wanneer dat precies gebeurt is voor de burger niet inzichtelijk, omdat deze testen niet in het Antenneregister of ergens anders openbaar worden gemaakt. Leefbaarheid en keuzevrijheid zijn hiermee in het geding.

Het idee dat radiofrequente straling, algemeen bekend als radiogolven, onschadelijk zou zijn, werd in de jaren zeventig in laboratoria over de hele wereld weerlegd en de schade voor mensen, dieren en planten is sindsdien bevestigd in duizenden peer-reviewed studies. Als 5G wordt uitgerold, zal het stralingsniveau 10 tot 100 keer zo hoog worden. Zijn er dan nog plaatsen op deze aarde waar je gevrijwaard bent van deze straling? En wat voor gevolgen heeft dit voor onze gezondheid?

Groeiende bewustwording over de risico’s van straling

Ondanks geruststellende woorden van Nederlandse overheidsinstanties dat er wel aanwijzingen zijn dat er gezondheidseffecten optreden, maar dat hiervoor nog geen 100% bewijs is, maakt ruim 40% van de Nederlandse bevolking zich zorgen tot zeer ernstige zorgen over straling. En ongeveer 10% neemt er zelfs maatregelen tegen. Ook maakt meer dan de helft van de bevolking zich zorgen over de schadelijke effecten van de mobiele communicatie op de langere termijn. Dit blijkt uit een rapport dat in 2017 in opdracht van het Antennebureau, het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie, is opgesteld.

Verder is er een petitie Verminder Electrosmog waarvoor inmiddels ruim 15.000 handtekeningen van bewuste burgers tegen 5G en toename van straling verzameld zijn. Deze burgers vragen de overheid om toepassing van het voorzorgsprincipe en om aandacht voor de gezondheidsrisico’s van en een juiste voorlichting over straling.

Waar baseren al deze bezorgde burgers zich op? Is het mogelijk dat onze overheid ons onvoldoende beschermt tegen de schadelijke effecten van straling en dat de schaal waarop deze effecten zich nu al voordoen vele male groter is dan menigeen veronderstelt? En zo ja, welke informatie is van belang om verantwoorde keuzes te kunnen maken in een rap digitaliserende maatschappij?

5G Space Appeal: waarschuwing van duizenden wetenschappers, artsen, ingenieurs en (tech-) professionals voor ernstige, permanente schade voor de mens en alle ecosystemen door uitrol 5G

Via het 5G Space Appeal waarschuwen wereldwijd vele wetenschappers, artsen, ingenieurs en tech-professionals dat de 5G-plannen ernstige, onomkeerbare gevolgen voor de mens en permanente schade aan alle ecosystemen op aarde dreigen te veroorzaken. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

Het appèl bevat uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing (met verwijzingen naar publicaties) van de schadelijkheid van straling van draadloze technologie. Wij, de expertgroep Let’s Talk About Tech, onderschrijven het 5G Space Appeal met de expertise die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan en vinden het belangrijk om deze informatie te delen. Wij nodigen je van harte uit om kennis te nemen van dit internationale appèl en onze actie te ondersteunen door deze informatie verder te verspreiden in jouw netwerk.

Hier vind je de brief waarmee wij het 5G Space Appeal aankondigen. Tips om jezelf en jouw dierbaren beter te beschermen tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden en straling vind je hier. Bij voorbaat hartelijk dank voor je aandacht en inzet.

Namens expertgroep Let’s Talk About Tech,

Anne, Anouk, Martine, Mirjam, Nanny, Silvia, Vera en Wendy

Lees ook:Bellen schaadt cellen” van De Groene Amsterdammer over het onderzoek naar 5G. Dit betreft een artikel van 16 januari 2019 over de politieke achtergronden, belangenverstrengeling en de gezondheidsrisico’s van 5G en straling in het algemeen.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.