Internetconsultatie over frequentieveiling – voorbereiding uitrol 5G

Op 5 december is er door de overheid een openbare internetconsultatie gestart over het voorgenomen beleid voor de frequentieveiling van de 700-, 1400- en 2100 MHz-band. Deze frequentiebanden zijn vastgesteld als de eerste frequenties die gebruikt zullen gaan worden voor 5G. De Europese Commissie streeft naar een snelle uitrol van 5G en heeft alle lidstaten verplicht gesteld om uiterlijk 30 juni 2020 de 700 MHz-band al in gebruik te hebben gegeven aan de telecomproviders.

De volgende stap in het proces naar de uitrol van 5G is hiermee ingezet. Het is treurig dat de overheid blind de dictaten van Europa blijft uitvoeren en alle waarschuwingen van onafhankelijke wetenschappers, signaleringen van burgers die nu al (ernstige) gezondheidsklachten ervaren, petities, demonstraties, etc. blijft negeren. Binnenkort zal er daarom een kort geding tegen de overheid worden aangespannen om 5G te stoppen. Het is volstrekt onverantwoord om technologie uit te rollen waarvan de effecten op de volksgezondheid nog niet bekend zijn. Het is dan ook belangrijk om deze internetconsultatie te benutten om nogmaals een duidelijk signaal af te geven aan de overheid. Je kunt nog tot en met 15 januari 2020 je reactie indienen op de plannen.

Overheid ontvangt minimaal 914 miljoen

De Nederlandse overheid heeft een concept regeling met toelichting opgesteld omtrent de verdeling van de vergunningen in de 700-, 1400- en 2100 MHz-band via een frequentieveiling. (MHz = Megahertz. Een ‘band’ is een groep van frequenties in hetzelfde frequentiegebied.) De uitgifte van deze frequentiebanden zal voor 20 jaar plaats vinden, waarmee zekerheid aan de telecomproviders wordt gegeven over de uitrol van de nieuwe 5G-netwerken. Het voornemen is nu om in totaal 26 vergunningen te veilen met een looptijd tot 31 december 2040. Voor deze vergunningen zijn minimale prijzen vastgesteld:

  • 700 MHz-band: 6 vergunningen (genoemd vergunning K) -> minimale prijs € 75.180.000 x 6 vergunningen = € 451.080.000
  • 1400 MHz-band: 8 vergunningen (genoemd vergunning L) -> minimale prijs € 5.030.000 x 8 vergunningen = € 40.240.000
  • 2100 MHz-band: 12 vergunningen (genoemd vergunning M) -> minimale prijs € 35.279.000 x 12 vergunningen = € 423.348.000

Dat betekent dat de overheid in totaal minimaal € 914.668.000 aan inkomsten tegemoet kan zien. En dit betreft minimumbedragen. Het is aannemelijk dat er uiteindelijk wel een miljard aan inkomsten zal gaan zijn. En dat is alleen nog voor deze drie frequentiebanden. Later zal de frequentieveiling voor de 3,5 GHz-band (GHz = Gigahertz) en andere nog hogere frequentiebanden gaan volgen als het aan de overheid ligt.

Een ander aspect is dat er in de voorwaarden van de frequentieveiling een dekkingsverplichting is opgenomen. De telecomproviders zijn hierdoor verplicht om binnen twee jaar na de vergunningverlening 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente te voorzien van een draadloze dekking buitenshuis met een minimale snelheid van 8 Mbps. Dit heeft tot gevolg dat mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling straks letterlijk bijna nergens meer kunnen wonen en leven. Er zijn in het geheel geen voorzieningen getroffen voor deze aanzienlijke groep mensen (naar schatting betreft dit ca. 3% van de bevolking).

Dictaat uit Europa

Het handelen van de Nederlandse overheid staat uiteraard niet op zichzelf. De Europese Unie heeft hier een sterk sturende rol in. Wil je hier meer over weten, lees dan ook deze samenvatting die politicoloog dr. Edwin van Rooyen vorig jaar schreef over de achtergronden in de besluitvorming rondom 5G.

De Europese Commissie heeft in mei 2017 in een officieel besluit afgedwongen dat alle lidstaten uiterlijk per 30 juni 2020 de 700 MHz-band in gebruik moet hebben gegeven aan de telecomproviders. Er worden geen sancties genoemd in het document voor als een lidstaat hier niet aan voldoet. Maar we weten inmiddels dat besluiten niet vrijblijvend zijn. Tijdens het 5G-debat in de Tweede Kamer op 4 juli jl. gaf staatssecretaris Mona Keizer de volgende reactie op de vraag of er een financiële boete aan vast kan zitten als je je niet houdt aan Europese regelgeving:

“Dat kan uiteindelijk de consequentie zijn. Maar dat zijn procedures die beginnen met de stelling van de Europese Commissie dat je je niet houdt aan bepaalde wetgeving. Dan wordt aan jou gevraagd: klopt dat, en zo ja, hoe komt dat? Dan heb je daar natuurlijk met elkaar een gesprek over. Een land dat zijn uiterste stinkende best doet, ook vanuit welbegrepen eigenbelang, om te zorgen dat die technologie beschikbaar komt, is natuurlijk iets anders dan een land dat zegt: ‘nou, boeien! Ik vind dat niet zo belangrijk’. Dat laatste geldt voor mij op dit onderwerp zeer zeker niet.”

Dat er wel degelijk enorme boetes worden opgelegd bleek bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof vond dat België zich niet voldoende had ingespannen om breedband internet overal makkelijk en betaalbaar beschikbaar te maken. Met name in de stad Brussel werd niet aan deze richtlijn voldaan. Het Hof legde een boete op van € 5.000 per dag zolang dit niet gerealiseerd is. Dat is dus een bedrag van € 1.825.000 per jaar. Dan zorg je als land uiteraard wel dat dat alsnog snel geregeld is. Financiële prikkels zijn heel doeltreffend. Nederland is een lidstaat van de Europese Unie en heeft dus ook te maken met sterk sturende krachten vanuit de Europese Unie.

Eigen verantwoordelijkheid oppakken

Dit betekent uiteraard niet dat de Nederlandse overheid zich daar achter kan verschuilen. De overheid is mede-verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Als er vele aanwijzingen zijn dat een besluit schadelijke gevolgen kan hebben, dan is het haar (morele) plicht om het voorzorgsprincipe toe te passen. Er is inmiddels op alle mogelijke manieren door groepen van wetenschappers en artsen duidelijk gemaakt dat er serieuze gezondheidsrisico’s aanwezig zijn bij de blootstelling aan elektromagnetische straling van zendmasten, wifi en smartphones.

Het wetenschappelijk onderbouwde 5G Space Appeal is inmiddels 187.503 keer ondertekend door mensen en groepen uit 202 landen. Het Appeal zal in januari 2020 worden aangeboden aan de VN, WHO, Europese Unie, Raad van Europa en overheden van alle landen. Zaterdag 25 januari 2020 is uitgeroepen tot wereldwijde protestdag tegen 5G. De twee weken voorafgaand aan deze protestdag zullen er internationaal allerlei acties georganiseerd gaan worden. De werkgroep Stralingsbewust Amsterdam is momenteel bezig met de voorbereidingen voor een protest-mars op 25 januari in Amsterdam.

Daarnaast zijn er diverse juridische acties gaande om de overheid aansprakelijk te stellen voor het willens en wetens negeren van de gezondheidsrisico’s en voor het feit dat ze de bevolking willen blootstellen aan ongeteste draadloze technologieën waarvan niet is vastgesteld dat die veilig zijn voor de volksgezondheid. Na alle brieven, mails, petities, demonstraties, appeals, etc. kan de overheid echt niet meer zeggen ‘wir haben es nicht gewusst‘. De feiten en bewijzen zijn allang op alle mogelijke manieren onder hun aandacht gebracht. Dit negeren is een misdaad tegen de mensheid.

De overheid is hiervoor verantwoordelijk en derhalve ook juridisch aansprakelijk. Er zijn al allerlei voorbereidingen gaande om een kort geding aan te spannen tegen de overheid, onder andere via de stichting Stop5GNL en via Milieudefensie. Kortom, er is een flinke tegenbeweging gaande.

Help je ook mee?

Hierbij wil ik je oproepen om ook jouw bezorgdheid over de uitrol van 5G richting de overheid uit te spreken via de internetconsultatie die nu gaande is (zie bijvoorbeeld deze reacties die al zijn ingediend). Reageren kan nog tot en met 15 januari 2020. Daarnaast wil ik je vragen om zaterdagmiddag 25 januari 2020 vrij te houden om vanaf 13.00 uur mee te lopen in de landelijke protest-mars in Amsterdam. Binnenkort volgt daar meer informatie over.

De internetconsultatie lijkt misschien klein en onbelangrijk, maar dat is het zeker niet. Alle grote en kleine acties tezamen vormen een gezamenlijk krachtenveld. Als we allemaal op onze eigen manier meehelpen aan dit bewustwordingsproces, dan kunnen we het tij nu nog keren. We zijn in een kritieke richtingbepalende tijd aangekomen. Help jij ook mee om de uitrol van 5G te stoppen nu het nog kan?

Silvia Belgraver

N.B. uiteraard zijn er meerdere argumenten waarom 5G een slecht idee is, zoals de schending van onze privacy en de verwachte enorme toename van het energieverbruik, maar onze website beperkt zich tot de effecten van straling op onze gezondheid.

Lees ook: Informatiemap 5G en Gezondheid

Naschrift: Er hebben uiteindelijk 724 mensen gereageerd op de internetconsultatie, dank voor ieders inzet! Ook StralingsBewust.info heeft een reactie ingediend, deze kun je hier nalezen.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.