Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie

Op 4 juli vond op de valreep van het zomerreces dan toch nog het debat in de Tweede Kamer plaats over de uitrol van 5G. Blijkbaar hebben alle acties, demonstraties, brieven en de overhandiging van de landelijke petitie effect gehad want zeven van de acht sprekers van de diverse politieke partijen noemden in het debat het onderwerp Gezondheidsrisico’s. Een aantal politici gaf ook aan vele mails en reacties van burgers hierover ontvangen te hebben.

Helaas wapperde staatssecretaris Mona Keijzer de meeste argumenten gelijk weer van tafel, dus het blijft wel belangrijk om te zorgen dat we de Kamerleden blijven informeren dat de werkelijkheid toch echt anders is dan wat er wordt voorgespiegeld. Onderstaand een terugblik op de demonstratie en op wat er in het Kamerdebat werd besproken.

Demonstratie voorafgaand aan debat

De actiegroep Eerlijk over 5G organiseerde voorafgaand aan het debat een demonstratie op de Hofplaats in Den Haag. Het was wel vervelend dat het debat op het laatste moment tot twee keer aan toe werd verschoven. Voor elke verschuiving moest weer opnieuw toestemming aangevraagd worden voor de demonstratie en moesten mensen ook opnieuw weer vrije tijd regelen.

Foto’s: Marloes van Mensvoort

Gelukkig kwamen er ondanks het vele geschuif toch nog heel wat mensen opdagen, die duidelijk maakten dat de uitrol van 5G geen goed idee is. Aangezien er nog helemaal geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G moet het voorzorgsprincipe worden toegepast. Onze gezondheid is toch echt veel belangrijker dan economische winst en wat gemak voor de burger!

Debat Uitrol 5G

Na de demonstratie startte uiteindelijk rond 17.00 uur het Kamerdebat over de uitrol van 5G. In het 5G-debat werden diverse onderwerpen besproken, waaronder de toekomst van de 3,5 GHz-band, de mogelijke inzet van het bedrijf Huawei voor het 5G-netwerk door KPN, de beveiliging van het C2000-netwerk, de Nota Mobiele Communicatie 2019, de maatregelen om het telecomnetwerk te beschermen en de gezondheidseffecten voor de bevolking. Veel onderwerpen in weinig tijd.

Er was een afvaardiging van acht politieke partijen die ieder vier minuten de tijd kregen om hun vragen te stellen aan de staatssecretaris. De afwezige politieke partijen bij dit belangrijke onderwerp waren: Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, 50Plus en DENK.

Aangezien onze website gaat over de gezondheidsrisico’s van straling, beperken we ons in dit bericht tot de inbreng van de politieke partijen op het onderwerp Gezondheid. De eerste spreker was Sjoerd Sjoerdsma van D66, hij heeft het onderwerp gezondheid niet genoemd. De overige zeven sprekers noemden hun zorg voor de gezondheid wel. Het hele debat kun je hier terugkijken of hier nalezen. Onderstaand een ingekort overzicht van de gestelde vragen per spreker.

Vragen van politieke partijen aan staatssecretaris

Arne Weverling, VVD:
Ondanks dat de staatssecretaris van EZK een heel duidelijke brief over eventuele gezondheidsrisico’s van 5G naar de Kamer heeft gestuurd, blijf ik heel veel berichten ontvangen van mensen die zich zorgen maken over eventuele risico’s en over de verandering van de fysieke leefomgeving door de plaatsing van antennes. Kan de staatssecretaris aangeven hoe ervoor gezorgd gaat worden dat iedereen goed wordt voorgelicht over wat de uitrol van 5G betekent voor de fysieke leefomgeving en op welke manier rekening wordt gehouden met gezondheidsrisico’s?

Laura Bromet, GroenLinks:
Ik begin met het onderwerp straling, want net als de collega’s krijgen wij veel berichten van mensen die bang zijn hiervoor. De regering heeft sinds 2006 al 16,6 miljoen uitgegeven aan onderzoek naar elektromagnetische velden. Agentschap Telecom gaat metingen uitvoeren bij de testopstelling van 5G-antennes in de publieke leefomgeving, zo schrijft de minister. Wanneer en waar gaan deze metingen plaatsvinden, is mijn vraag. Wij hebben al een suggestie. Ik sprak hierover met een wethouder uit Eindhoven. 5G gaat daar al getest worden en de TU Eindhoven zou hierin wellicht een rol kunnen spelen. Graag een reactie van de staatssecretaris.

William Moorlag, PvdA:
Heel veel mensen hebben angst voor nadelige en schadelijke effecten van straling. We spraken daar al eerder over. De mails blijven binnenstromen. Op basis van de gegevens van de Gezondheidsraad en het RIVM moeten we aannemen dat de schadelijke effecten er niet of slechts in zeer beperkte mate zijn. Maar dat wordt door heel veel mensen in twijfel getrokken. Ik neem afstand van degenen die complottheorieën opwerpen of in zeer onheuse bewoordingen onderzoeken en onderzoekers diskwalificeren, maar er moet wel ruimte zijn voor wetenschappelijke twijfel. Wetenschappelijke discussie moet er ook zijn. Niets is honderd procent zeker. Decennialang werd immers aangenomen dat gaswinning geen aardbeving met veiligheidsrisico’s kon veroorzaken, totdat het tegendeel bleek.

De PvdA stelt voor om een proces in te richten waar ruimte wordt gevonden voor wetenschappelijke joint fact-finding en joint fact-checking. Dat is ook gedaan bij het inschatten van de veiligheidsrisico’s van de CO2-opslag in lege gasvelden. De industrie-, natuur- en milieuorganisaties, die lijnrecht tegenover elkaar stonden, hebben samen die stap gezet. Samen hebben ze onderzoek gedaan naar de feiten en naar nut en noodzaak van CO2-afvang en -opslag. Samen hebben ze de feiten in beeld gebracht en dat heeft de polarisatie doen verminderen. Mijn vraag is of de staatssecretaris bereid is om zo’n proces te faciliteren.

Joba van den Berg, CDA:
Wij hebben de brief over 5G en gezondheid ontvangen. Echter, het CDA ontvangt nog steeds berichten van mensen die aangeven gezondheidsklachten te ervaren door elektromagnetische velden en straling. Kan de regering dit punt op de Europese agenda zetten?
In een eerder debat heeft het CDA een verzoek gedaan met betrekking tot de financiering van het kennisplatform EMV & Gezondheid. Hoe staat het daarmee? Is het kabinet het met het CDA eens dat het voor de onafhankelijkheid beter zou zijn wanneer alleen de overheid dit platform financiert?

Frank Futselaar, SP:
Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen van straling door 5G. Ik wil hier stellen, niet alleen als woordvoerder Economische Zaken, maar ook als woordvoerder Wetenschap, dat ik geen serieus wetenschappelijk bewijs zie om die zorg te rechtvaardigen. Maar dat betekent niet dat de klachten van deze mensen niet reëel zijn, en het betekent ook niet dat deze mensen niet op een of andere manier gehoord zouden moeten worden.

Op zich is daarvoor het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden een logische instantie, alleen valt ons op dat, als het gaat om de voorlichting, het Kennisplatform indirect wordt gefinancierd door telecomoperators, via een stichting weliswaar. Ik hecht eraan dat operators op een of andere manier bijdragen, maar het zou toch logischer zijn om dit op een meer onafhankelijke manier te organiseren. Dat verschaft ook het platform een meer onafhankelijke status. Als we bijvoorbeeld een klein deel van de opbrengst van de veiling inzetten voor de instandhouding van dat platform, dan zijn die telecomoperators eruit. Dan is een belanghebbende eruit en voorkomen we de schijn van belangenverstrengeling.

Chris Stoffer, SGP:
Ik wil beginnen met een verwijzing naar de voormalige senator van de ChristenUnie Egbert Schuurman. Hij waarschuwde in zijn boeken voor technicisme, voor het verabsoluteren van de macht van techniek en wetenschap gedreven door een menselijke heilsverwachting, met als keerzijde dat de ethiek het onderspit moet delven. Dat gevoel bekruipt mij ook een beetje bij 5G. Laten we met beide benen op de grond blijven en kijken naar de kansen, maar ook oog hebben voor de keerzijde van 5G voor gezondheid en veiligheid.

Volgens het kabinet blijft de straling binnen de normen. Negatieve effecten op de gezondheid zouden onvoldoende bewezen zijn. Tegelijkertijd zijn er serieuze signalen dat het wel problemen op kan leveren en hier moeten we niet aan voorbij gaan. Ik heb een artikel in het medische vakblad The Lancet gelezen waarin duidelijk staat dat er veel onderzoeken liggen met negatieve effecten. Daarom pleit de SGP voor voorzichtigheid.

Ik wil graag eerst meer inzicht in de bijdrage van 5G aan het stralingsniveau bij toepassing op kleine schaal en bij grootschalige uitrol. Wat maakt 5G anders dan 3G en 4G en wat betekent dat voor de mate waarin zich eventueel gezondheidseffecten voordoen? Als ik op de website van de Gezondheidsraad “5G” als zoekwoord invoer, krijg ik nul ter zake doende resultaten en het RIVM vermeldt ook nauwelijks wat over 5G. De SGP pleit daarom voor goed onderzoek door het RIVM en de Gezondheidsraad naar de mogelijke gevolgen van implementatie van 5G en die hiaten in bestaand onderzoek.

Helemaal tot slot de VNG. Het kabinet en marktpartijen stralen uit dat gemeenten maar moeten meebewegen met de uitrol van 5G, maar dat is in de praktijk niet zo eenvoudig en kan ook bij heel veel burgers weerstand opleveren. Wij zeggen daarom: zorg voor een goede betrokkenheid van de gemeenten bij deze uitrol.

Dion Graus, PVV:
Wij stellen de voorwaarde dat er geen gevaar mag bestaan voor de gezondheid van mensen en dieren. Voor de langetermijneffecten moeten we wat de PVV betreft epidemiologische en zo mogelijk oncologische onderzoeken afwachten. Ik weet dat er in het verleden ook al verschrikkelijke dierproeven zijn gedaan bij 3G en 4G. Daar ben ik fel op tegen. Ze gaan dan bijvoorbeeld een aap telefoontjes aan zijn hoofd binden, terwijl een aap helemaal niet representatief is voor de mens. En bijvoorbeeld de bijen hebben ook last van straling. De bijen staan aan het begin van onze voedselcyclus en die hebben er al last van; dat is aangetoond. Dus dan moeten de mensen er ook last van hebben.

Zolang er geen schadelijke effecten voor mens en dier kunnen worden aangetoond, zou de PVV kunnen instemmen met de uitrol. Collega Bromet zei ook al dat er 16,6 miljoen is uitgegeven aan onderzoeken aangaande elektromagnetische velden. Kan 5G verhoogde of verkeerde celdeling veroorzaken? En zo niet, wat is het verschil met 3G en 4G? Wij willen dat er totaal geen gezondheidsrisico’s worden genomen.

Nu schreef de staatssecretaris in een brief die we hebben gekregen dat de Gezondheidsraad ook heeft vastgesteld dat zolang je onder vastgestelde normen blijft, er geen gezondheidseffecten zijn. En hoogleraar Hans Kromhout van de Universiteit Utrecht onderzoekt de langetermijneffecten van mobiele straling op de mens. Hij kan op dit moment niet garanderen dat de straling van mobiele telefonie gevaarlijk is, maar ook niet dat zij veilig is. Kromhout adviseert om meer onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheidseffecten van straling op langere termijn.

Beantwoording van vragen door de staatssecretaris

Staatssecretaris Mona Keijzer startte met de volgende reactie op de vragen: “Het zou mijn eer te na zijn om vandaag niet te beginnen met aan te geven dat uit onderzoek is gebleken dat Nederland op dit moment nog steeds beschikt over zeer hoogwaardige mobiele netwerken. We behoren daarmee tot de absolute wereldtop. In de Digital Economy and Society Index staan wij op een derde plaats. Dat is maar goed ook, want connectiviteit is zo langzamerhand een basisbehoefte geworden voor mensen en van essentieel belang voor een concurrerende economie.”

Het gaat dus om ‘de eer’ van Mona Keijzer en het streven om koploper te zijn en tot de absolute wereldtop te behoren. Dit maakte gelijk maar weer even duidelijk dat de economische belangen voorop staan en niet de volksgezondheid. Onderstaand vijf besproken onderwerpen.

1. Lokaal beleid van gemeenten

Staatssecretaris: “Lokale overheden spelen uiteraard een heel belangrijke rol bij het stellen van de juiste randvoorwaarden om die hoogwaardige digitale infrastructuur te bereiken. In het Actieplan Digitale Connectiviteit vindt u verschillende acties die al uitgevoerd zijn of in uitvoering zijn. De heer Sjoerdsma en de heer Stoffer vroegen aan mij of gemeentes goed voorbereid zijn, wat er op dat gebied allemaal al gebeurt en wat er nog meer zou kunnen.

Het Handvest 5G is door diverse partijen, zoals het ministerie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), telecompartijen en kennisinstellingen ondertekend. Hierin is afgesproken om samen te werken bij de uitrol van 5G. We doen met de VNG onderzoek naar de effecten van het lokaal antenne- en vergunningenbeleid op de realisatie van 5G. Het is natuurlijk belangrijk dat het op zo veel mogelijk plaatsen op elkaar afgestemd wordt om te voorkomen dat elke keer het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Ook zijn er gesprekstafels met gemeentes over digitale connectiviteit ingericht om ervoor te zorgen dat de uitrol zo snel mogelijk gaat. Er is een site die geactualiseerd is: Samensnelinternet.nl. Daar kunnen gemeentes informatie krijgen om goed voorbereid te zijn, zoals handreikingen en good practices.” […]

“Mevrouw Van den Berg zei dat het veld aangeeft dat de ingebruiknameverplichting en de dekkingseisen die we opgenomen hebben niet reëel zijn. Ik heb niet gehoord dat er kritiek is op de ingebruiknameverplichting. Wel heb ik begrepen dat er vraagtekens gezet worden bij de dekkingseis. […] Ik denk dat het wel heel goed is om een dekkingseis op te nemen. Op zichzelf is dit nog niet definitief; ik wil een ambitieuze en realistische eis stellen. Ik ga een voorstel doen in de ontwerpvergunning die ik in september of oktober consulteer, samen met de veilingregeling. Na die consultatie neem ik daarover een definitief besluit.”

[Redactie: Lees ook ons eerdere bericht over het Actieplan Digitale Connectiviteit. In dit 48 pagina’s tellende rapport is welgeteld één alinea opgenomen over de zorg voor de volksgezondheid, namelijk: De blootstellingsnormen die al werden toegepast, worden nu ook in de telecommunicatiewet vastgelegd. In dit Actieplan is ook voorgesteld om een dekkingsverplichting in te voeren voor 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland. De vraag waar de mensen die gezondheidshinder ondervinden door straling dan moeten gaan wonen en leven wordt niet genoemd of beantwoord. Het goede nieuws is dat het besluit van de dekkingseis blijkbaar nog niet definitief genomen is. Hier lijkt nog ruimte tot discussie.

Daarnaast wordt de vrijheid van handelen voor individuele gemeenten ernstig beperkt door een overheid die gericht is op zo snel mogelijk overal 5G uitrollen. Het reeds ondertekende Handvest 5G, de VNG, gesprekstafels, handreikingen en good practices hebben ongetwijfeld ook goede intenties, maar zijn daarnaast uiteraard ook sterk sturende invloeden. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre je daar als gemeente zelf nog iets over in te brengen hebt. En dat terwijl de nieuwe Omgevingswet juist meer bewegingsvrijheid aan individuele gemeenten moest gaan geven.]

2. Gezondheid

Staatssecretaris: “Ik wil ook uitgebreid ingaan op de gezondheidsvragen. Ik heb begrepen dat er een heleboel belangstelling op de publieke tribune is voor dit onderwerp. Ik heb de Kamer eerder een uitgebreide brief hierover gestuurd, waarin ik uiteengezet heb wat wij daar allemaal aan doen. Dat is de brief van 16 april. In grote lijnen komt het erop neer dat er internationale eisen gesteld zijn; als je je daaraan houdt, kun je ervan uitgaan dat er voldoende veiligheid is.” […]

“De Gezondheidsraad concludeert dat er geen bewezen verband bestaat met langdurig en frequent gebruik van de mobiele telefoon. Welke voorlichting wordt daarover gegeven? Je kunt al deze informatie vinden op de site van de Gezondheidsraad en de site van ZonMw. Op de website van het Antennebureau kun je vinden dat er metingen gedaan worden. Overal in het land wordt geregeld gemeten, zowel voor 3G, 4G als 5G, als dat gebruikt wordt. Elke keer wordt vastgesteld dat het tienvoudige onder de gestelde internationale normen gemeten wordt. De mensen die er verstand van hebben, zeggen dat er geen gezondheidseffecten zijn als de internationale normen worden aangehouden. Samen met gemeenten zorgen wij ervoor dat deze informatie ook daar beschikbaar komt, zodat mensen dat weten.”

[Redactie: De stelling dat de internationale blootstellingsnormen voldoende veiligheid bieden heeft weinig te maken met de realiteit. De normen zijn gebaseerd op kortdurende blootstelling en op alleen de opwarmings-effecten. De langdurige effecten zijn hier niet in meegenomen en er is geen rekening gehouden met de biologische effecten van straling op de gezondheid van mens, dier en milieu. Lees hier de goed onderbouwde reactie van de Stichting EHS en lees ook deze informatiemap van StopUMTS.]

3. Europees verband

Staatssecretaris: “Mevrouw Van den Berg heeft gevraagd of wij ook nog eens in Europees verband hiervoor aandacht kunnen vragen. Ja, dat wil ik absoluut doen. Onderzoek is wel lastig, ook omdat de aard van klachten verschillend is. Ook de bronnen die worden ervaren, zijn verschillend. Toch is het goed om te bekijken of er een goede begripsomschrijving en een diagnosemethode gevonden kunnen worden. Ik wil daarvoor, conform het verzoek van een aantal woordvoerders, aandacht vragen in Europees verband, want volgens mij is dat de plek waar je dit moet doen.”

Op een vraag van Sjoerd Sjoerdsma (D66) of er een financiële boete aan vast kan zitten als je je niet houdt aan Europese regelgeving, antwoordt de staatssecretaris: “Dat kan uiteindelijk de consequentie zijn. Maar dat zijn procedures die beginnen met de stelling van de Europese Commissie dat je je niet houdt aan bepaalde wetgeving. Dan wordt aan jou gevraagd: klopt dat, en zo ja, hoe komt dat? Dan heb je daar natuurlijk met elkaar een gesprek over. Een land dat zijn uiterste stinkende best doet, ook vanuit welbegrepen eigenbelang, om te zorgen dat die technologie beschikbaar komt, is natuurlijk iets anders dan een land dat zegt: “nou, boeien! Ik vind dat niet zo belangrijk”. Dat laatste geldt voor mij op dit onderwerp zeer zeker niet.”

Joba van den Berg (CDA) heeft een motie ingediend, waarin zij de regering verzoekt om in Europees verband aandacht te vragen voor de gezondheidsklachten onder mensen die aangeven dat deze worden veroorzaakt door elektromagnetische velden en straling. Deze motie, die wordt ondersteund door Arne Weverling (VVD), Laura Bromet (GroenLinks), William Moorlag (PvdA) en Chris Stoffer (SGP), is aangenomen.

[Redactie: Het initiatief voor 5G werd al in 2012 genomen door een werkgroep van de International Telegraph Union, een publiek-privaat agentschap voor ICT van de Verenigde Naties. In datzelfde jaar ging de telecomindustrie in gesprek met de Europese Commissie, die een jaar later een voorstel accepteerde om een Europees publiek-privaat samenwerkingsverband te beginnen. 5G komt via de Verenigde Naties en de Europese Unie dus ‘van boven naar beneden’. Lees ook dit eerdere bericht van politicoloog dr. Edwin van Rooyen die hier onderzoek naar deed.

De Europese Commissie heeft allang besloten dat 5G er moet komen, dus het is nog maar de vraag of we hier objectieve medestanders gaan vinden. Aan de andere kant zijn er wel diverse Europese landen die al veel verder zijn in de erkenning van de gezondheidsrisico’s van straling, dus laten we hopen dat deze erkenning daar ook bij betrokken gaat worden.]

4. Onafhankelijkheid Kennisplatform EMV

Staatssecretaris: “Ik zie absoluut meerwaarde in het Kennisplatform EMV om wetenschappelijke publicaties te beoordelen. Tot het einde van het jaar wordt het gefinancierd door betrokken partijen. Ik ben in gesprek met betrokken partijen over de voortzetting en de besluitvorming over de financiering is het sluitstuk daarvan. Maar je moet er wel voor zorgen dat niet het idee kan ontstaan dat het ministerie, dat verantwoordelijk is voor het veilen van frequenties, ook het ministerie is dat verantwoordelijk is voor de financiering daarvan. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je daarin onafhankelijkheid betracht. Je moet niet in de situatie terechtkomen waarin de slager zijn eigen vlees keurt.”

Frank Futselaar (SP) meldt dat “dit ook geldt voor de financiële betrokkenheid van de telecombedrijven die daar natuurlijk ook een belang in hebben. Je moet het dus op een of andere manier financieel borgen. Als de staatssecretaris zegt daarover in gesprek te zijn, dan laat ik het daarbij. We krijgen dan wel te horen hoe dat loopt. Maar laat ik zeggen: onafhankelijkheid van alle betrokkenen, want anders lopen we dat risico.” De Staatssecretaris geeft aan dat “absolute objectiviteit natuurlijk niet bestaat. Maar ik ben wel op zoek naar een financieringsmodel waarvan je in alle redelijkheid kunt zeggen: dit gaat op de juiste manier, zo onafhankelijk mogelijk.”

5. Wetenschappelijke dialoog

William Moorlag (PvdA) pleit ervoor “om in navolging van wat de natuur- en milieuorganisaties en de industrie hebben gedaan, een gezamenlijk proces van joint fact-finding and fact-checking te gaan faciliteren met degenen die wetenschappelijk onderbouwd kritiek hebben. Ik moet gewoon vaststellen dat er heel veel zorg is bij mensen, dat er sprake is van lijden bij mensen, maar dat er ook sprake is van wetenschappelijke discussie. Ik snap dat de minister zegt: mijn koers wordt bepaald door het RIVM en de Gezondheidsraad. Vanuit haar positie is dat heel goed te billijken. Maar ik vraag haar: bied ook ruimte voor wetenschappelijke dialoog, om ook de onderbouwde kritiek van de mensen die zorgen hebben, een goede plek te geven.”

[Redactie: Samenwerking met onafhankelijke wetenschappers die andere inzichten hebben gebaseerd op peer reviewed onderzoek is inderdaad van groot belang. Het artikel ‘Bellen schaadt cellen’ dat de Groene Amsterdammer op 16 januari 2019 publiceerde maakt inzichtelijk dat er inderdaad ’twee kampen’ zijn in het stralingsonderzoek.

Er zijn al vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die wel degelijk schadelijke effecten van straling op onze gezondheid hebben aangetoond. Het is hoog tijd dat deze onderzoeksresultaten worden erkend. Zie verder ook de inhoud van het 5G Space Appeal dat op 7 juni al 100.091 keer is ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen. Zij pleiten ervoor om de uitrol van 5G te stoppen en het voorzorgsprincipe toe te passen.]

Conclusie

Positief bekeken is er inmiddels in de Tweede Kamer op zijn minst enige aandacht voor de gezondheidsrisico’s van straling. Zeven van de acht sprekers hebben hun zorg over de gezondheid genoemd, dus dat is vooruitgang. En het heeft dus zin om als burger van je te laten horen!

Het was wel teleurstellend om te zien dat de staatssecretaris zo eenzijdig blijft vasthouden aan de verouderde visie van de Gezondheidsraad dat straling beneden de internationale blootstellingsnormen niet schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Er is een overweldigende hoeveelheid onafhankelijk wetenschappelijk bewijs dat het tegendeel aantoont. Daarnaast maakt 5G gebruik van andere technieken en veel hogere frequenties. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de specifieke gezondheidseffecten van 5G. Alle reden dus om het voorzorgsprincipe toe te passen en 5G niet uit te rollen.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat het besluit omtrent de dekkingsverplichting voor 98% van het grondoppervlak van elke gemeente nog niet definitief is. Hier zal in september/oktober over besloten gaan worden. Het lijkt mij dan ook heel belangrijk om er nadrukkelijk aandacht voor te vragen dat er stralingsarme woongebieden blijven bestaan, zodat mensen die gezondheidshinder ervaren van straling nog ergens kunnen wonen en leven. Fred Woudenberg, Hoofd van de afdeling Gezondheid & Milieu van de GGD, heeft hier in 2018 al voor gepleit (zie dit bericht).

Verder is er in het debat een oproep gedaan om te faciliteren dat de reguliere wetenschap gaat samenwerken met degenen die wetenschappelijk onderbouwde kritiek hebben. Hierdoor kan er een verbreding van de discussie ontstaan. Het is van groot belang dat ook de effecten bij langdurige blootstelling en de biologische effecten van straling hierin meegenomen gaan worden.

Aan het eind van het debat is er een motie aangenomen waarin is toegezegd om in Europees verband aandacht te vragen voor de gezondheidsklachten door straling. Er zijn al diverse Europese landen die de gezondheidseffecten wel erkennen, dus laten we hopen dat deze wijsheid ook bij de Nederlandse overheid terecht komt.

Landelijke demonstratie 9 september

I’m no 5G Lab Rat!

Er is inmiddels enige aandacht voor de gezondheidseffecten van straling, maar het blijft dus heel belangrijk dat we als burgers onze bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s door de uitrol van 5G onder de aandacht blijven brengen bij de overheid.

Wij willen niet gebruikt worden als proefkonijnen!
Dus stop de uitrol van 5G zolang niet is bewezen dat dit veilig is voor de volksgezondheid.

Op 9 september vanaf 12.00 uur vindt er een landelijke demonstratie plaats in Den Haag. Je kunt hier meer lezen over deze demonstratie. Dus zet deze datum alvast in je agenda en kom ook op voor de gezondheid van ons allemaal. Samen zijn we sterk!

Silvia Belgraver

Nagekomen bericht 13 juli 2019:
Het standpunt van Forum voor Democratie is dat ze willen stoppen met de implementatie van 5G-netwerken [zie deze video]. Ze willen zelfs een algeheel moratorium. Dat klinkt hoopvol, maar FVD was wel de grote afwezige bij het 5G-debat in de Tweede Kamer vorige week. Een enorme gemiste kans. Laten we hopen dat dit standpunt geen populariteitsstunt is en dat ze daadwerkelijk hebben ingezien dat 5G een groot risico is voor de volksgezondheid. Het zou mooi zijn als ze op dit punt gaan samenwerken met de zeven politieke partijen die tijdens het 5G-debat al opkwamen voor de volksgezondheid.

Lees ook:
> Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer
> Informatiemap 5G en Gezondheid (PDF)
> Zorgen over risico’s van 5G nemen toe: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij
> Kans op huidproblemen door 5G
> De overheid vindt de volksgezondheid blijkbaar niet belangrijk
> Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.