Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het oprichten van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Inmiddels bestaat het onafhankelijke platform uit 45 wetenschappers en deskundigen en is er een Stuurgroep en een Klankbordgroep samengesteld.

En zo’n platform is hard nodig! Er is sprake van een steeds groter wordende kloof tussen de voor- en tegenstanders van 5G. En bij de uitspraak van het kort geding bleek wederom dat er daarnaast ook sprake is van een almaar voortdurende wetenschappelijke onenigheid over de gezondheidseffecten van straling. De rechter benadrukte bij de uitspraak ook dat er geregeld nieuw onderzoek moest plaats vinden naar mogelijke nieuwe inzichten over gezondheidsrisico’s en dat er door de overheid ingegrepen moest worden als blijkt dat de gezondheid toch in gevaar dreigt te komen. Hier ligt dus een prachtige kans voor een onafhankelijk wetenschapsplatform om deze kloof te dichten.

Op de nieuwe website van het platform www.emfscienceplatform.nl valt al veel te lezen over de doelstellingen, het onderzoeksvoorstel, eigen onderzoek, etc. Onderstaand tref je hun eerste nieuwsbrief aan. Wil je op de hoogte gehouden worden over nieuwe ontwikkelingen vanuit het platform, dan kun je je inschrijven op hun nieuwsbrief.

1e Nieuwsbrief van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland:

“Met veel genoegen sturen we jullie allen de link naar onze nieuwe website, waarin je een compleet overzicht vindt van onze doelstellingen en de huidige en toekomstige activiteiten: https://emfscienceplatform.nl.

Ons initiatief is ook bedoeld als een constructieve reactie op de uitspraak van de rechter over de implementatie van het 5G-netwerk. De rechter benadrukte overigens de verantwoordelijkheid van de overheid voor de gevolgen van de implementatie van het netwerk: deze kunnen niet worden afgewenteld op de Europese instanties, noch op de Telecombedrijven. De rechter stelde eveneens vast dat er in de wetenschappelijk wereld een diepe kloof bestaat tussen voor- en tegenstanders.

Veel overheden namen de veel bekritiseerde ICNIRP-veiligheidsnormen over, alsof 4G en 5G alleen een verwaarloosbaar temperatuureffect zou kennen. Terwijl duizenden wetenschappelijke artikelen overduidelijk aantonen dat non-thermale effecten op levensprocessen niet kunnen worden uitgesloten. Het gaat daarbij om meer subtiele effecten, die bij langdurige blootstelling aanleiding kunnen geven tot verstoring van levensprocessen en daarom ernstige gezondheidsproblemen in de mens kunnen veroorzaken, en in feite ook in het gehele ecosysteem van dieren en planten. Het gevolg van een en ander is dat, onverhoopt, de burgers van ons land en alle levensvormen in hun omgeving als ‘proefkonijn’ zullen functioneren voor een onvoldoende getest draadloos communicatiesysteem. Dit alles met een planeet overdekkend stelsel met een hoge dichtheid aan antennes en satellieten, die extreem hoge EMF-frequenties voor hun communicatie gebruiken, en waaraan uiteindelijk elk levend wezen zal worden blootgesteld.

De uitspraak van het kort geding van Stop5GNL werd zo voor ons een extra stimulans om onze tocht, naar een degelijk onderbouwde evaluatie, voort te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit, uiteindelijk, evidente voordelen voor ons hele land zal opleveren. Maar daartoe is allereerst aanvullend en onafhankelijk onderzoek nodig, in Nederland en zeker ook in de Europese context.

Punten van aandacht

In afwachting van het adviesrapport van de Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer, dat eind juli 2020 verwacht wordt, kunnen weifelaars of tegenstanders van de uitrol nu werken aan:

  1. Inzage verkrijgen in de rapportage van de door de Staat opgedragen onderzoeken aan wetenschappelijke instituten die concluderen dat er geen risico’s zijn aangetoond.
  2. De Staat om openbaarheid vragen van haar plannen voor het voortdurend bijhouden van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op gebied van straling en gezondheid. De overheid zal daarvoor een plan van aanpak bekend moeten maken.
  3. Een inventarisatie maken van wetenschappelijke publicaties die duidelijke risico’s aantonen maar die niet zijn onderzocht door de wetenschappelijke instituten, die in opdracht van de Staat werken.
  4. Een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma in gang zetten naar mogelijke risico’s op grond van de laatste inzichten vanuit verschillende disciplines.

Projectie WPEN

Wij zetten ons in voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar non-thermale effecten van 5G en voor een pauze van verdere 5G implementatie. Dat doen we op grond van het voorzorgsprincipe. Dit fundamenteel onderzoek willen we tot inzet maken van de komende 2e kamer verkiezingen in 2021.

Van groot belang is dat bovengenoemde initiatieven worden uitgevoerd door onomstreden organisaties en onafhankelijke wetenschappers, waarbij de opzet van het onderzoek en de interpretatie van de resultaten onder stringent toezicht staan van een breed wetenschappelijk forum voor de noodzakelijke kwaliteitsborging en objectiviteit. In zijn algemeenheid zal de Staat veel meer aandacht moeten besteden aan zorgvuldige, volledige en regelmatige voorlichting aan het publiek over de besluitvorming over de verdere uitrol van 5G, evenals over de eventueel geregistreerde gezondheidsproblemen.

Platform deelnemers WPEN

Het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), met nu al meer dan 45 wetenschappers en deskundigen, wil nieuwe openingen bieden in de thans ontstane “dead-lock” situatie.

Geef je ook op als lid van ons platform, wanneer je een wetenschappelijke opleiding/beroep hebt of over specifieke technologische kennis op EMF-terrein beschikt: Mail je naam en voornaam met je huidige of voormalige positie, mailadres en telefoon-nummer naar Sander Funneman: sanderfunneman@emfscienceplatform.nl.

NB: Op dit moment zijn wij nog niet in staat om individuele vragen over het platform via dit e-mailadres te beantwoorden. Er wordt nog aan een vraagbaak gewerkt. Gebruik het e-mailadres daarom uitsluitend om je op te geven als lid.

EMF onderzoek van Nederlandse bodem

Een eigen, gedegen, meta-analyse van biomedische literatuur heeft een algemeen geldend algoritme gevonden van gunstige en ongunstige frequenties, met een heel spectrum van non-thermale effecten. Deze vinding maakt een geheel andere researchbenadering mogelijk en logenstraft de te beperkte ICNIRP-benadering. Het wordt bijvoorbeeld wellicht mogelijk minder gevaarlijke EMF-frequenties in te stellen. En er kunnen ‘high-tech’ beschermende materialen ontwikkeld worden. Wetenschap en industrie staan voor een nieuwe uitdaging. We kunnen zo ook het breed voorkomende fenomeen van EMF-overgevoeligheid fundamenteel onderzoeken en daarmee wellicht nieuwe perspectieven bieden voor de vele getroffenen.

Het platform wil onderzoek doen naar effecten op menselijke weefsels aangevuld met klinisch en epidemiologisch onderzoek. Ook vinden wij nadere systematische studie noodzakelijk naar ongunstige en gunstige EMF-frequenties op plant en dier. We verwachten dat de overheid zo’n initiatief zal willen steunen, zoals al eerder – in principe – werd toegezegd door de onderzoeksorganisaties NWO en ZonMW, mits er voldoende externe financiering voor beschikbaar zou komen. Op deze punten is onder meer een gesprek in voorbereiding met diverse ministeries van de Nederlandse overheid evenals de Gezondheidsraad (zie de ‘Open brief aan de Nederlandse overheid’ onder de rubriek Laatste Nieuws van onze website).

De conclusie is dat innovatieve benaderingen mogelijk zijn die een brug kunnen slaan tussen voor- en tegenstanders van de 5G implementatie in de huidige explosieve maatschappelijke situatie.  Er is voor ons allen werk aan de winkel, onder het motto meten is weten! En nogmaals; hangende dit veelbelovende fundamentele onderzoek raden wij een 5G pauze aan op grond van gezond verstand en het voorzorgsprincipe.

Om al deze initiatieven mogelijk te maken, en in afwachting van eventuele subsidies, vragen wij jullie om een eenmalige bijdrage of een maandelijkse donatie. Zie verder de website van het platform: https://emfscienceplatform.nl/.

Namens de stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland,

Dick Meijer, Henk Kieft, Dolf Zantinge, Jos Timmer, Aart Nederveen en Sander Funneman”

N.B. StralingsBewust.info ondersteunt het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland.

Lees ook:
> ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid
> Teleurstellende uitspraak kort geding, frequentieveiling 5G mag doorgaan
> Voorstel gezamenlijk onderzoeksproject naar gezondheidseffecten van 4G en 5G


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.