Overheid ontvangt 1,23 miljard euro voor 5G-veiling. De economie is belangrijker dan onze gezondheid.

De frequentieveiling voor 5G is afgerond en de telecomproviders hebben vandaag hun 5G-netwerken aangezet. De Nederlandse overheid ontvangt in totaal 1,23 miljard euro voor het gebruik van deze frequenties. De overheid is dus een grote belanghebbende in deze frequentieveiling. De vraag is dan ook hoe objectief de overheid is in de discussie over de gezondheidsrisico’s van 5G.

De Tweede Kamer heeft de Gezondheidsraad verzocht om advies te geven inzake de gezondheidsrisico’s van 5G, maar zij wacht vervolgens het antwoord hierop niet af en zet de deur naar 5G voortijdig volledig open. En dat terwijl er allerlei aanwijzingen zijn dat 5G wel degelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Daarnaast loopt het hoger beroep inzake het kort geding van Stichting Stop5GNL tegen de overheid nog steeds. Waarom wordt dit niet afgewacht? De weerstand tegen 5G bij de bevolking is sterk groeiende, gemeenten zitten nog met vele onbeantwoorde vragen en het maatschappelijke debat hierover heeft in het geheel nog niet plaats gevonden. Waarom gaat de overheid niet zorgvuldiger met onze gezondheid om? Waarom de grote haast terwijl er nog amper 5G-toepassingen zijn?

Overheid ontvangt 1,23 miljard euro van telecomproviders

De frequentieveiling van de 700-, 1400- en 2100 MHz-band ging op 29 juni van start. Dit zijn de eerste frequenties die gebruikt zullen gaan worden voor 5G. De deelnemende partijen waren zoals verwacht KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. De veiling duurde drie weken en werd op 21 juli afgerond. De drie marktpartijen hebben ongeveer evenveel vergunningen verkregen. In totaal ging het om 26 vergunningen die lopen tot en met 31 december 2040.

Verdeling vergunningen frequentieveiling

De Nederlandse overheid zal voor het gebruik van deze frequenties een totaalbedrag van € 1.231.717.947 ontvangen van de telecomproviders. Hiermee is de overheid dus een grote belanghebbende partij in deze frequentieveiling. Indien zou blijken dat 5G toch gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, dan kan de overheid grote schadeclaims tegemoet zien. Niet alleen van de telecomproviders die hun investeringen zien verdampen, maar ook van burgers van wie de gezondheid (ernstig) is geschaad.

Gezondheidsraad stelt advies over 5G weer uit

Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Op 19 mei 2020 stuurde de Gezondheidsraad een uitstelbrief met de melding dat het gevraagde advies, vanwege de grote hoeveelheid relevante wetenschappelijke gegevens die is gevonden, meer tijd vraagt en pas eind juli 2020 aangeboden zal worden. En op 15 juli 2020 kwam er wederom een uitstelbrief met de aankondiging dat het advies pas begin september 2020 kan worden aangeboden.

De Gezondheidsraad heeft dus nog géén advies gegeven over de mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G. Het is dan ook heel vreemd dat de Nederlandse overheid het desondanks geen enkel probleem vindt om toch gewoon alvast 5G overal uit te rollen en de bevolking hieraan bloot te stellen.

We kunnen hieruit dus de conclusie trekken dat onze overheid – voor wat betreft 5G – de economie belangrijker vindt dan de gevolgen voor de volksgezondheid.

En dat is best een schokkende constatering. Vooral ook omdat er een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs is dat er bij de blootstelling aan straling, ook binnen de blootstellings­richtlijnen, wel degelijk sprake is van (schadelijke) gezondheids­effecten. Dat er momenteel nog sprake is van wetenschappelijke onenigheid doet daar niets aan af. Verder zijn er grote vraagtekens te zetten bij de onafhankelijkheid en werkwijze van de ICNIRP. Zelfs de voorzitter van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad, prof. Kromhout, sprak in maart al zijn grote zorgen uit over de blootstellingsnormen en veiligheid van 5G.

Onafhankelijk Wetenschappelijk Platform is hard nodig

We zijn in een almaar voortdurende patstelling beland, die zich steeds meer aan het verharden is. De overheid volgt blind de blootstellingsrichtlijnen zoals die door de ICNIRP zijn vastgesteld. Deze organisatie, en de wijze waarop de richtlijnen tot stand zijn gekomen, is echter zeer omstreden. Maar iedereen die daar iets van zegt wordt afgedaan als complotdenker, brandstichter of gekkie. Een inhoudelijk gesprek hierover is bijna niet meer mogelijk. Maar de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek blijken in grote mate afhankelijk te zijn van wie het onderzoek uitvoert.

Dr. Henry Lai van de University of Washington heeft voor 326 wetenschappelijke onderzoeken naar de biologische effecten van straling, bekeken of de uitkomsten beïnvloed worden door degene die het onderzoek betaalt. Hieruit blijkt dat 70% van de onafhankelijke onderzoeken schadelijke effecten aantoont. Een meerderheid. Terwijl dat van onderzoek gefinancierd door de telecomindustrie slechts 32% is, een minderheid. Zie deze link (vanaf 10:30 min.).

De rechter die op 25 mei uitspraak deed in het kort geding tegen de overheid om de uitrol van 5G te stoppen, gaf aan dat hij geen wetenschapper is en dus zelf ‘geen wetenschappelijke standpunten kan wegen’. En dat is een begrijpelijk standpunt, maar daardoor blijft de wetenschappelijke onenigheid voortduren. Gelukkig gaf hij ook aan dat er geregeld nieuw onderzoek moest plaats vinden naar mogelijke nieuwe inzichten over gezondheidsrisico’s en dat er door de overheid ingegrepen moest worden als blijkt dat de gezondheid toch in gevaar dreigt te komen. De rechter gaf aan dat de uitrol van 5G niet onomkeerbaar is.

Ik ben dan ook heel blij dat het onafhankelijke Wetenschappelijk Platform EMF Nederland onlangs van start is gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen. Hopelijk kunnen zij de diverse partijen bij elkaar te brengen om tot consensus te komen en kan dan toch eindelijk de kloof gedicht worden.

Uitrol 5G is niet onomkeerbaar

Net als de rechter denk ik ook dat de uitrol van 5G niet onomkeerbaar is. De frequentieveiling heeft inmiddels plaats gevonden en de 5G-netwerken zijn vandaag aangezet. Maar net als duizenden andere mensen voel ik zelf fysiek de gezondheidseffecten van straling van zendantennes en wifi. Ik heb zelf geen enkel onderzoek nodig, mijn lijf geeft mij het bewijs (‘bron weg, klacht weg’). Het is dan ook een kwestie van tijd dat dit ook door de overheid en haar wetenschappers niet langer ontkend kan worden. En tot het zover is blijf ik mij inzetten om te zorgen voor meer voorlichting en bewustwording om anderen mensen gezondheidsellende te besparen.

Op 18 augustus wordt de datum voor het hoger beroep van het kort geding om 5G te stoppen vastgesteld. Ik kijk met grote belangstelling uit naar de uitkomst daarvan. Begin september gaat naar verwachting dan alsnog het advies van de Gezondheidsraad komen over de gezondheidsrisico’s van 5G. Met de kritische uitspraken van Prof. Kromhout van diezelfde Gezondheidsraad kan ik mij niet anders voorstellen dan dat daar iets belangrijks uit gaat komen. En ik hoop dat het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland wat beweging in de wetenschappelijke standpunten weet te brengen.

Wil je zelf ook wat doen? Maak dan op jouw eigen manier je bezorgdheid kenbaar bij jouw gemeente, de politiek en de overheid. En meld vooral je gezondheidsklachten bij je huisarts, de GGD en bij het meldpunt van Stichting EHS. Het is belangrijk dat er meer inzicht komt in het aantal en de aard van de klachten.

En vergeet niet: De waarheid overwint altijd!

Silvia Belgraver

Lees ook:
> Frequentieveiling 5G gestart ondanks serieuze waarschuwingen en nieuw kritisch rapport over ICNIRP
> Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G
> Onze reactie op internetconsultatie frequentieveiling: onverantwoord beleid
> Brief met voorgestelde oplossingen verstuurd aan Staatssecretaris Mona Keijzer


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.