Meld je gezondheidsklachten zodat we EHS zichtbaar kunnen maken

Terwijl we nog in afwachting zijn van het hoger beroep van het kort geding én van het advies van de Gezondheidsraad, wordt 5G toch al uitgerold en zijn de 5G-netwerken aan gezet. Veel mensen ervaren al jarenlang gezondheidsklachten door de straling van o.a. 3G, 4G en wifi en maken zich grote zorgen over de komst van 5G. En dat is logisch, want er is nog helemaal geen onderzoek gedaan naar de effecten van 5G op onze gezondheid.

Helaas worden gezondheidsklachten door straling vaak niet serieus genomen. Het is daarom belangrijk dat er een goede registratie komt van deze klachten, zodat zichtbaar gemaakt kan worden dat dit wel degelijk een belangrijke maatschappelijke problematiek betreft. Veel huisartsen herkennen gezondheidsklachten niet als zijnde stralingsgerelateerde klachten en diverse GGD’s weigeren nog steeds om gezondheidsklachten door straling te registreren (zo houd je de statistieken laag). Het betreft veelal ‘verborgen leed’.

Stichting EHS heeft een Meldpunt EHS opgericht, maar nog veel te weinig mensen nemen de moeite om hun klachten te laten registreren. Het meldpunt is inmiddels vernieuwd en de vragenlijst geactualiseerd. We willen iedereen hierbij oproepen om stralingsgerelateerde gezondheidsklachten niet alleen bij de huisarts en GGD te melden, maar deze ook bij het Meldpunt van Stichting EHS te registreren. Zie onderstaand het nieuwsbericht van Stichting EHS over hun vernieuwde meldpunt.

Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) heeft onlangs de online vragenlijst van het ‘Meldpunt EHS’ vernieuwd. Via dit meldpunt willen wij zoveel mogelijk meldingen verzamelen van mensen die gezondheidsklachten ervaren door hoog- en laagfrequente elektromagnetische velden. Deze kunnen afkomstig zijn van 2, 3, 4, 5G, Wifi, Bluetooth en elektrische apparatuur, om maar enkele te noemen.

Met het ‘Meldpunt EHS’ streven we ernaar beter zichtbaar te maken dat er duidelijk meer mensen door elekrogevoeligheid getroffen zijn dan overheidsinstanties zoals de GGD-en, het RIVM of het Kennisplatform aannemen. Weliswaar wordt door deze instanties erkend dat EHS, los van de vraag naar de oorzaak, voor sommige mensen een ernstige en beperkende aandoening kan zijn, maar tegelijkertijd wordt het probleem als een klein verschijnsel beschouwd dat weinig aandacht nodig heeft.1 Deze houding leunt ook op het feit dat bij de GGD-en in de jaren 2017 en 2018 minder dan 200 klachten over niet-ioniserende EMV’s werden gedaan, zoals blijkt uit rapportage van het RIVM over milieu-gerelateerde gezondheidsklachten.2 Ook in de twee voorafgaande periodes 2013/14 en 2015/16 overstegen de aan EMV-gerelateerde meldingen niet de 200.

Door zoveel mogelijk meldingen te verzamelen willen we een indicatie kunnen geven van de omvang van het probleem en een reëler beeld kunnen schetsen van wat EHS inhoudt en hoe ingrijpend en soms ernstig de gevolgen van elektrogevoeligheid kunnen zijn, op basis van de antwoorden van de getroffen personen zelf. Dit alles kan ons helpen in de communicatie naar genoemde overheidsinstanties.

In de nieuwe versie van het meldpunt zijn daarom ook vragen opgenomen hoe ernstig en beperkend getroffenen hun klachten ervaren en wat ze als gevolg daarvan in het dagelijkse leven niet meer kunnen doen. Daarnaast vragen we naar de 4 cijfers van de postcode om beter in kaart te kunnen brengen of er bepaalde clusters in de woonplekken van elektrogevoeligen naar voren komen. Ook is het nu mogelijk om herhaaldelijke meldingen te maken als klachten na verloop van tijd veranderen.

Vermoed jij dat jouw lichamelijke klachten samenhangen met de aanwezigheid van elektrische en magnetische velden van elektrische apparaten, of van hoogfrequente velden van apparatuur voor draadloze communicatie? Doe dan een melding! Heb je eerder een melding gedaan en zijn jouw klachten veranderd door nieuwe omstandigheden, doe dan een tweede, aanvullende melding. Wij zorgen dat deze aan je eerste melding wordt toegevoegd.

Uiteraard gaan we strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om en zullen deze nooit verstrekken aan derden zonder je expliciete toestemming. Ook worden de verzamelde gegevens vooraf aan de analyses geanonimiseerd, zoals gebruikelijk in wetenschappelijk onderzoek.

Laat je stem ook horen. Help mee met jouw antwoorden om EHS zichtbaar te maken. Meld je gezondheidsklachten en ervaringen bij het Meldpunt EHS: stichtingehs.nl/meldpunt-ehs.

Voetnoten:

1. https://events.telecompaper.com/5g-webinar-faq/
2. A. Dusseldorp et al., Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGDen- Periode 2017 – 2018, RIVM Briefrapport 2019-0132 


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.