Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Beste mensen,

Hierbij een kort bericht over de huidige positie van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), dat op 31 januari van 2020 van start is gegaan.

Het WPEN werd opgericht met het doel om kennis en kunde samen te brengen en zeker ook nieuwe kennis te genereren in een open wetenschappelijke sfeer. Het tracht ook een plaats van samenkomst en samenwerking te zijn met een maatschappelijke uitstraling en een keuze voor actie. We zijn daarom gelukkig met het feit dat we thans 45 deskundige leden hebben.

De reacties binnen maar ook buiten het platform, inclusief haar website, zijn zeer positief. Men waardeert de integrale en bemiddelende benadering en de wetenschappelijke aanpak van het complexe terrein.

Het WPEN wil daarmee ook een samenbindend karakter hebben in het verbrokkelde landschap van diegenen die zich, zeer gemotiveerd, tegen de uitrol van 5G technologie verzetten, dit ook om voldoende kritische massa te krijgen in ons politiek-culturele landschap. Het verbindt daarmee mensen die heel verschillende meningen kunnen hebben wat betreft achtergronden en mogelijke oplossingen.

Het WPEN staat vierkant achter het doel om het voorzorgsprincipe te hanteren: geen verdere implementatie van systemen die onvoldoende zijn getest op hun effecten op de gezondheid van mensen en de gehele natuur in ons land.

Daartoe ontwikkelt het platform haar eigen standpunten in een dynamische interactie tussen hun leden om tot een korte- en lange termijnvisie te komen in de huidige maatschappelijke onrust. Daarbij zijn af en toe best intensieve discussies gaande, maar dat hoort typisch bij een wetenschappelijk platform als de onze.

Een randvoorwaarde hierbij is uiteraard dat zo’n kennisuitwisseling geschiedt op een constructieve basis met onderling respect voor elkaars meningen en persoonlijke problematiek. We zijn blij dat de onderlinge sfeer in het platform over het algemeen prima is met de waardigheid die daarbij hoort.

In dit kader komen in onze kring ook wel eens nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen naar voren waar men eerst aan moet wennen, en we hopen uiteraard dat de sterkste argumenten daarbij zullen prevaleren. Een voorbeeld daarvan is de stelling dat er naast ongezonde EMF-straling ook gezondheid bevorderende EMF-straling kan bestaan. Dit is helemaal niet verwonderlijk omdat in ons lichaam van nature zulke “goede” straling voorkomt voor de sturing van cellulaire processen en coördinatie van het hele organisme. Er zijn duizenden publicaties hierover en ik heb een aantal goede reviews voor jullie verzameld (zie onderstaande referentielijst 1).

Dit impliceert dus ook dat dit soort EMF-straling gebruikt kan worden in allerlei vormen van medische therapie (zie voorbeelden in referentielijst 2). Echter, externe c.q. onnatuurlijke straling kan de genoemde essentiële levensfrequenties ernstig verstoren, en daartoe behoren volgens ons eigen onderzoek binnen het WPEN vrijwel alle van de thans gekozen 5G frequenties.

Door allerlei golf-interferenties met de vele andere EMF-velden, die steeds meer onze leefomgeving vervuilen, kunnen zogenaamde “hot spot” straling activiteiten ontstaan waaraan niemand in onze wereld meer ontsnapt. Ook golfmoduleringen en pulserende varianten van 5G dringen zondermeer door in de huid en ook in de rest van het lichaam, blijkens goed opgezette experimenten met non-thermale EMF-blootstelling.

Deze non-thermale EMF-effecten worden door de beruchte ICNIRP-commissie stelselmatig ontkend (zie de 5 artikelen met grondige analyses van het gedrag van deze commissie op de pagina Internationaal van onze website). De vooringenomen ICNIRP-literatuurselectie impliceert in feite de meest omvangrijke fraude die in de wetenschap gedurende de laatste drie decennia is vertoond.

Uit het bovengenoemde platform onderzoek bleek uit een meta-analyse van circa 750 biomedische publicaties, dat er een steeds terugkerend, alternerend, patroon van “goede” en ook “slechte” frequenties van externe EMF-straling bestaat, dit op een soort “tonale en atonale” muziek schaal. Dit consistente EMF-patroon werd in eigen onderzoek binnen het WPEN gevonden en heeft als zodanig niet direct te maken met interpretaties van fysica, zoals sommigen menen, maar wel met een beschrijving uit de muziektheorie. Maar, dit consistente patroon van non-thermale EMF-frequenties is wel heel lastig voor ICNIRP, omdat ze altijd claimden dat non-thermale EMF wel bestaat, maar geen systematiek kent.

Uit dit gegeven heeft Henk Kieft van ons platform een hypothese ontworpen om de risicovolle waarde van de 5G-frequenties zodanig bij te stellen, of ze zo te moduleren, dat ze in de meer gezonde straling categorie terecht komen (zie de pagina Eigen onderzoek op onze website). Zoals hij zelf aangeeft zal dit overigens nog heel wat inspanning kosten om deze hypothese te bevestigen en technologisch te verwezenlijken, maar het is zeker het proberen waard.

De discussie hier omheen gaat ook om de vraag of voor dit concept een fysische/biofysische basis bestaat. Veel van de huidige platformleden kennen onze 25 recente publicaties hierover, die internationale erkenning hebben gevonden, ook blijkens een enorme internationale vraag naar de betreffende artikelen en reviews (circa 1500 per week) en daarnaast veel uitnodigingen voor mondiale congreslezingen. Deze theorie staat na 5 jaar zo langzamerhand als een huis, niet op basis van klassiek-fysische interpretaties, maar wel op basis van “up to date” informatie uit de huidige biofysica van de laatste 15 jaar.

Intussen gaan we in het platform door met eigen onderzoek op het gebied van 5G EMF-interacties in water: zoals we weten omvat water circa 80% van het organisme van mens, dier en plant. Een eigen werkgroep is gevormd rond het thema 5G-frequenties, waterstructuur en gezondheid (lees meer). De eerste resultaten daarvan zijn spectaculair, maar zijn wel zeer verontrustend voor de huidige 5G ontwikkelaars in ons land en daarbuiten. Maar over dit alles later meer, in het vertrouwen dat we als actieve leden van WPEN goed bezig zijn en dat we zeker meer van dit soort werkgroepen zullen vormen.

Tenslotte is het van het grootste belang dat we allen beseffen dat, insluipend, een planeet-overdekkend stelsel van 5G antennes en satellieten dreigt te ontstaan voor een supersnelle communicatie die we niet echt nodig hebben, maar die zelfs op mondiale schaal ernstig kan worden misbruikt. De problemen van onze privacy en de ethische kanten van een dergelijk collectivistisch stelsel blijven helaas vrijwel onbesproken. Ook de Telecombedrijven met hun eigen culturele opties op basis van massale dataopslag en zeer snelle informatieoverdracht, zijn toe aan een grondige reflectie, zoals die thans ook aarzelend op gang komt bij Facebook. Een heikel probleem voor hen is ook dat mogelijke schadeclaims niet verzekerbaar blijken.

In het algemeen is in de politiek en de hele maatschappij, wat betreft het 5G gebeuren, een drastische omslag in denken nodig. Dat dit echt kan, leren ons de recente voorbeelden op de terreinen van klimaatwisseling, rassendiscriminatie en de positie van de vrouw in de maatschappij. Om het 5G-tij te keren hebben we naast onafhankelijk onderzoek, een zeer kritische informatieverwerking nodig, en dienen we vooral een gesloten front te vormen van denkende, maar niet gewelddadige mensen, die bevlogen bezig zijn met de toekomst van onze dierbare planeet!

Hartelijke groet en veel sterkte gewenst met alles, ook in deze te virale wereld,

em. Prof. dr. Dick Meijer,
voorzitter van de stuurgroep
Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Bijlagen:
Referentielijst 1 en 2
Research Project: EMF en Waterstructuur in Levensprocessen

Lees ook:
Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.