Stralingsbewuste organisaties sturen na teleurstellende reactie van staatssecretaris opnieuw brief aan Mona Keijzer

Zoals eerder gemeld hebben de stralingsbewuste organisaties Stichting EHS, CPLD Vereniging en Stralingsbewust Wonen op 10 juni 2020 een uitgebreid gesprek gehad met staatssecretaris Mona Keijzer bij het ministerie van EZK. In dit gesprek hebben wij onder meer gevraagd om witte zones: stralingsarme woongebieden en stralingsarme gebieden voor crisisopvang en herstel.

De staatssecretaris gaf tijdens het gesprek aan erg geraakt te zijn door onze verhalen. Ze heeft ons in dit gesprek verzocht om haar een brief te sturen met nadere informatie over onze wensen en de mogelijkheden die wij zien ten aanzien van stralingsarme gebieden. Verder heeft de staatssecretaris aangegeven met ons in gesprek te willen blijven, wat zij de volgende dag ook publiekelijk herhaalde in de Commissievergadering Telecom.

Het leek erop dat ze de problematiek serieus nam. Op 7 juli hebben we haar dan ook onze brief met voorgestelde oplossingen doen toekomen. In deze brief hebben we bovendien ook andere bespreekpunten opgenomen, omdat er meer zaken zijn die aangepakt moeten worden.

Teleurstellende reactie van staatssecretaris

Tot onze grote verbazing ontvingen we op 14 oktober een zeer teleurstellende reactie van de staatssecretaris. Mona Keijzer noemt in haar brief geen enkele concrete actie en verwijst stralingsgevoeligen slechts door naar SOLK-klinieken. Zij stelt dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten.

Vervolgens maakt ze een oneigenlijke afweging tussen het maatschappelijk belang van mensen die afhankelijk zijn van telecomnetwerken en mensen die gevoelig zijn voor EMV. Onze behoefte aan witte zones voor verblijf van elektrogevoeligen hoeft immers verder niemand te belemmeren. Zelfs 112 zal er gewoon bereikbaar zijn.

Dringend beroep om EHS-ers niet in de steek te laten

Als stralingsbewuste organisaties hebben we op 2 december een gezamenlijke reactie op deze teleurstellende brief aan de staatssecretaris gestuurd. In deze reactie benoemen we onder meer het nieuwe Advies van de Gezondheidsraad, waarin schadelijkheid van EMV onder de ICNIRP-limieten niet wordt uitgesloten en voorzorg wordt geadviseerd.

Daarnaast geven we aan ons al lange tijd niet gehoord te voelen door het kabinet. We doen via onze brief dan ook nogmaals een dringend beroep op Mona Keijzer om mensen die gevoelig zijn voor EMV niet in de steek te laten en haar stellingname te heroverwegen.

Starre houding

Overigens is deze zelfde starre houding ook terug te vinden in de Kabinetsreactie op het Advies van de Gezondheidsraad. Ook daarin is geen aandacht voor de vaststelling van de Gezondheidsraad dat gezondheidsschade onder de ICNIRP-limieten wetenschappelijk niet uit te sluiten valt. Ondanks dat de Gezondheidsraad uitdrukkelijk wijst op de noodzaak van voorzorg weigert het kabinet hier zelf verantwoordelijkheid in te nemen. Diverse organisaties hebben op deze kabinetsreactie gereageerd.

Inmiddels lijkt de Tweede Kamer door de Kabinetsreactie in slaap te zijn gesust. De Technische Briefing van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport door de Gezondheidsraad over het ‘Advies 5G en Gezondheid’ zou eerst plaats vinden op 8 oktober, dit is vervolgens verschoven naar 10 december en is nu door de Kamer geannuleerd. Sterker nog: in reactie op ‘de zeer actieve tegenbeweging’ is in een kamerbreed gedragen motie gevraagd gemeenten te faciliteren met landelijk uniform antennebeleid en praktische ondersteuning voor een snelle invoering van 5G.

Desondanks hopen we dat Mona Keijzer haar politieke positie herziet en politieke steun gaat geven aan stralingsarme gebieden voor zorg (inclusief noodopvang), wonen en werken en met ons in gesprek blijft over de gezondheidsrisico’s van straling.

Update:
Op 11 februari 2021 ontvingen we onderstaande, wederom zeer teleurstellende en ontwijkende, reactie:

“Hartelijk dank voor uw brief d.d. 2 december jl. Uit uw brief maken we op dat u teleurgesteld bent over de inhoud van de beantwoording van uw eerdere brief d.d. 7 juli jl. De beantwoording van uw brief d.d. 14 oktober jl. is zorgvuldig en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld. Wij zien dan ook geen aanleiding om onze zienswijze te herzien. In uw brief verwijst u o.a. naar het Gezondheidsraadadvies, voor de toelichting en de reactie op het advies verwijs ik u graag door naar de recente kabinetsreactie van de ministeries EZK, VWS en Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Door het gesprek met de staatssecretaris zijn wij van mening dat u door het kabinet gehoord bent in uw zorgen.

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Directie Digitale Economie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat”

Lees ook:
> Advies 5G en Gezondheid ter discussie in Kamercommissie & Brief van Stichting EHS
> Kabinet negeert adviezen Gezondheidsraad; Stichting Stop5GNL stuurt brief aan Tweede Kamer
> Mooie korte film met presentaties van 4 initiatieven voor stralingsarm wonen en opvangplekken
> Oproep aan de overheid van Stralingsbewust Wonen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.