Steun Stichting Stop5G.NL in het proces tegen de Staat

Bericht van het bestuur van Stichting Stop5G.NL:

Stichting Stop5G.NL heeft begin 2020 een kort geding aangespannen tegen de Staat met als doel de uitrol van 5G te stoppen. De Staat handelt onrechtmatig omdat zij burgers niet beschermt tegen de schadelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting ligt namelijk vast in de wet. Er restte dan ook geen andere mogelijkheid dan de rechterlijke macht in te schakelen.

In dit bericht een update van de juridische procedure en een oproep tot financiële ondersteuning zodat de Stichting, in het belang van ons allemaal, door kan gaan met het hoger beroep om 5G stop te zetten.

Update

  • Op 4 mei 2020 vond het kort geding tegen de Nederlandse staat plaats in de rechtbank te Den Haag. Helaas oordeelde de rechter op 25 mei dat de overheid door mocht gaan met de voorbereidingen voor de uitrol van 5G.
  • Stichting Stop5G.NL heeft op 17 juni 2020 hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak in het kort geding tegen de Staat. De voorzieningenrechter heeft onze eisen onterecht afgewezen en een onjuist toetsingskader toegepast. De uitrol van 5G is volgens ons absoluut onverantwoord vanwege de te grote gezondheidsrisico’s. De Stichting wil een verbod op 5G.
  • Op 29 september 2020 werden de bezwaren tegen het vonnis bij Memorie van Grieven ingediend bij het Gerechtshof te Den Haag.
  • Op 23 november 2020 reageerde de Staat met een Memorie van Antwoord op die grieven. Dit antwoord beslaat ruim 280 pagina’s! Het uitspitten daarvan was heel veel werk. Tegelijk tekende de Staat ook hoger beroep aan tegen het Kort Geding-vonnis, bij Memorie van Grieven “in incidenteel appél”. Op die grieven heeft de Stichting met Memorie van Antwoord in incidenteel appél gereageerd op 5 januari 2021.
  • Voor 19 januari 2021 moe(s)ten partijen het Hof meedelen of zij mondeling (bij zitting) of schriftelijk (per brief) nog willen pleiten, of uitspraak zonder pleiten willen.

Advocaatkosten

Procederen kost veel geld. De kosten voor het kort geding hebben we met dank aan de vele gulle donaties volledig kunnen betalen. Daarvoor onze hartelijke dank aan iedereen die ons gesteund heeft. Wij doen deze procedure voor alle inwoners van Nederland.

Voor de kosten van het hoger beroep hebben we ook al veel donaties ontvangen, maar helaas nog niet voldoende om alle advocaatkosten te kunnen betalen, met name niet indien er nog een pleidooizitting komt. Als bestuur van de Stichting zouden wij die zitting graag willen, vooral om nog recente, belangrijke ontwikkelingen te kunnen voorleggen aan het Hof, zoals twee uitspraken van de Bestuursrechter te Arnhem waarin deze de gezondheidsrisico’s van straling, onder de limiet, erkend heeft. Ook het bericht “Archief van 4.000 documenten onthult, dat de regering decennia geleden al wist over de gezondheidseffecten van draadloze technologie” willen we dan overleggen aan het Hof.

We bevinden ons nu in de laatste fase van dit hoger beroep en het zou enorm spijtig zijn als we net vóór de eindstreep zouden stranden, omdat we niet genoeg geld hebben. Temeer nu de rechtszaak van Wilma de Jong in Arnhem zo’n belangrijke uitspraak opleverde.

Steun gevraagd

Kunnen wij op uw steun rekenen? Met vele kleine en grote bijdragen van u, als wakkere, bezorgde burgers, kunnen wij dit hoger beroep mogelijk maken. Wij hebben volgens inschatting van de advocaat zeker nog € 11.500,- nodig. Alle kleine beetjes helpen. Alvast enorm, bijzonder bedankt!

Doneren kan via de website:  https://www.stop5gnl.nl/doneren

Of direct naar bankrekening:

NL14 SNSB 0787 8205 20
t.n.v. Stichting Stop 5G NL

Dank namens het Bestuur van Stichting Stop5G.NL,

Jan van Gils, Sylvia Slegers en Carlo Fiscalini


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.