Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer

De impact van straling op de natuur blijft vaak onderbelicht. Sylvia Slegers stuurde daarom op 10 februari een brief aan alle fractievoorzitters en alle leden van de Tweede Kamer om hen te informeren over de gevolgen van straling op het hele ecosysteem:

Betreft: Tekent ú voor een stralende toekomst?

Geachte volksvertegenwoordiger,

De winterse kou die deze tijd van het jaar plotseling in petto blijkt te hebben, kan wat mij betreft niet snel genoeg voorbij zijn. Sterker nog: van mij zou het altijd voorjaar mogen zijn, met een natuur die steeds meer van haar bloeiende pracht prijsgeeft, vogels, bijen, vlinders, kikkers…

Dus terwijl anderen niet kunnen wachten om de schaatsen onder te binden, besluit ik in de pen te klimmen om de video “Stralingsrisico’s: een blik op de gevolgen voor het ecosysteem” (21 min.) onder uw aandacht te brengen.

In deze video wordt op overtuigende en uitvoerig wetenschappelijk onderbouwde wijze aangetoond hoezeer de alom tegenwoordige draadloze technologieën een nefaste uitwerking hebben op dieren, insecten, bomen, planten, zaden, bacteriën en schimmels. Kortom: het hele ecosysteem wordt erdoor beïnvloed.

Een veel gehoord argument is dat er ook vele andere oorzaken te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld landbouwgif of het verlies van leefgebieden. Dat moge zo zijn, maar wie bovenstaande video bekeken heeft, kan niet anders dan concluderen dat ook straling van elektromagnetische velden een hoofdrol speelt in de achteruitgang van de conditie van het ecosysteem. Het hieronder beschreven onderzoek (dat ook in de video besproken wordt), uitgevoerd in een ongerept natuurreservaat, is daar een schoolvoorbeeld van.

Vlieg met me mee! 

Mag ik u hierbij vragen om het winterse Nederland voor nu even te laten voor wat het is, en een uitstapje te maken naar de andere kant van de wereld? Australië, u bent er vast en zeker zelf ooit geweest.

In het oostelijk gelegen Gondwana regenwoud, behorend tot het UNESCO werelderfgoed, leven zoals u ongetwijfeld weet, de prachtigste diersoorten.
Over hen wil ik het graag even hebben.

UNESCO heeft in dit deel van de wereld namelijk onderzoek laten verrichten naar de impact van elektromagnetische straling van zendmasten op de dierenwereld. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Mark Broomhall (botanicus), bestreek een periode van 15 jaar en werd voorafgegaan door een nulmeting.

Biodiversiteits-onderzoeken die vóór het jaar 2000 verricht waren, toonden aan dat de biodiversiteit in het gebied toenam.

Tussen 2000 – 2004 werden er 3G-masten in het gebied geplaatst, met als gevolg dat de diversiteit aan insecten afnam.

In de periode 2006 – 2009 werden er verbeterde versies van 3G geïnstalleerd, wat tot gevolg had dat de onderzoekers 27 vogelsoorten zagen vertrekken uit het gebied.

Verdwenen: Scaly Thrush / Yellow Throated Scrub / Double Barred Finch

In de jaren 2012 en 2013 verrezen er 4G-masten in het natuurreservaat.

Direct daarna waren nog eens 49 vogelsoorten verdwenen, vertoonden 86 vogelsoorten onnatuurlijk gedrag en waren alle plaatselijk bekende vleermuissoorten schaars geworden. Ook insecten, bijen, motten, vlinders, kikkers, padden en mierensoorten verdwenen en de algehele insectenpopulatie nam af met 80 tot 90%.

Verdwenen: Insect Cicade / Zeldzaam geworden: verschillende mierensoorten / Drastisch gereduceerd: vlinderpopulatie / Zeldzaam geworden: verschillende soorten kikkers en padden

De vraag die hierbij natuurlijk niet mag ontbreken is: hoe wisten de onderzoekers dat de dieren niet massaal gevlucht waren voor iets anders?

De eindconclusie van het onderzoek liegt er dan ook niet om

De onderzoekers spreken o.a. van een verwoestende impact en noemen draadloze technologie een sluipmoordenaar die genetische achteruitgang op een immer uitbreidende schaal veroorzaakt.

Kunt ú zich een wereld voorstellen zonder vogels, kikkers, vleermuizen, vlinders, bijen, insecten…?!

Slim, slimmer, slimst…?!

Op dit moment bevindt Nederland zich in de beginfase van de uitrol van het 5G-netwerk dat juichend gepresenteerd wordt: 5G wordt nòg sneller en kan véél meer data verzenden. Bovendien kunnen met 5G ingewikkelde processen geautomatiseerd en op afstand gestuurd worden. En wat te denken van zelfrijdende auto’s en operaties die op afstand uitgevoerd kunnen worden? Voorstanders zeggen: “Slim, zo zal het leven efficiënter, gemakkelijker en ook leuker worden”.

Maar, is dat wel het hele verhaal?

5G betekent de introductie van een nieuwe technologie, een fikse toename van het aantal antennes en het gebruik van hogere frequenties.

Met een dekkingsplicht van 98% zal 5G overal om ons heen aanwezig zijn en dus zal ieder mens, ieder dier en het hele ecosysteem eraan blootgesteld worden.

Meten is weten

Wist u dat de Nederlandse overheid èn haar adviesorganen, naar eigen zeggen, NOOIT onderzoek hebben gedaan of laten doen naar de gevolgen van straling op dieren en planten? Met andere woorden: de blootstellingslimiet (ICNIRP), de adviezen aan de regering (Gezondheidsraad) en de informatieverstrekking aan burgers (Kennisplatform Elektromagnetische Velden) laten de in vele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken aangetoonde schade aan dieren, bomen, planten, zaden, bacteriën en schimmels volledig buiten beschouwing!

Met het oog op het Australische onderzoek, is het in mijn optiek de hoogste tijd om, vóór de verdere uitrol van 5G, de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten, óók de impact van straling op de Nederlandse biodiversiteit in kaart te brengen en nul- en vervolgmetingen uit te voeren.

Kort gezegd gaat het er bij een nulmeting om

  • de stralingsrealiteit van dit moment vast te stellen en
  • de huidige biodiversiteit, conditie van het ecosysteem en mate van volksgezondheid in kaart te brengen.

In de gemeente Culemborg is dit plan inmiddels aangekaart. (Daarover is het PDF-document “5G Nulmeting Culemborg” met uitgebreide toelichting beschikbaar). Ook in de gemeente Zeist hebben enkele partijen aangegeven de noodzaak van een nulmeting in te zien. Op de Veluwe is een dergelijk project, onder leiding van biologe Saskia Bosman, onlangs voorzichtig van start gegaan. Meer informatie daarover vindt u op https://www.inspilab.nl/

Louis van der Kallen raadslid/fractievoorzitter van Bergse Sociaal Democraten (BSD) in Bergen op Zoom, schreef in november 2020 een column met de alarmerende titel “Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten – Toeval? Of is er meer aan de hand?

Kan het Nederlandse ecosysteem ook op ú rekenen?

Het zou enorm gewaardeerd worden als u zou besluiten deze thematiek expliciet in uw partijprogramma op te nemen, er Kamervragen over te stellen en moties over in te dienen. Uw statement over de urgentie van landelijke nul- en vervolgmetingen kan er mogelijk toe bijdragen dat dit belangrijke onderwerp de plek op de Nederlandse politieke agenda krijgt die het verdient. Voorzichtigheid nu is immers beter dan spijt achteraf!

Wist u overigens dat de vicepremier van België op de Algemene Vergadering van het Internationaal Strafhof d.d. 14 december 2020 een pleidooi gehouden heeft om ‘ecocide’ in het Statuut van Rome op te nemen? België is daarmee het eerste land dat dit op de agenda zet.

Bedankt voor uw tijd en alvast hartelijk dank voor de reactie!

Met vriendelijke doch verontruste groet,

Sylvia Slegers


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.