Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten – Toeval? Of is er meer aan de hand?

Onderstaand een bijdrage van gemeenteraadslid Louis van der Kallen over de sterke afname van het aantal insecten en het uitsterven van boomsoorten:

Ik ben een zeventiger. Toen ik auto leerde rijden was één van de wijze adviezen van mijn instructeur: “Altijd een spons en een fles water in de auto te hebben. Want rijdend door een waterrijk gebied is de voorruit vaak aan een wasbeurt toe vanwege de dode insecten. Nu kom ik soms de zomer door zonder naar die spons of die fles water te grijpen.

In april 2020 stond er een artikel in Science met de conclusie dat uit een meta-analyse uit 166 studies blijkt dat sinds 1990 de insectenaantallen op land met 24% zijn afgenomen. Het Australische “Mount Nardi bio-diversiteits-onderzoek” beschrijft over een periode van vijftien jaar de verwoestende impact van de komst van 3G- en 4G-zendmasten in een ongerept natuurgebied in het regenwoud van Oost-Australië.

Dichter bij huis bleek uit een onderzoek (2017) van het Duitse biodiversiteitsinstituut iDiv dat bij een studie rond Krefeld in minder dan dertig jaar de biomassa van vliegende insecten met 75% was afgenomen. Volgens de vlinderstichting is het aantal dagvlinders sinds 1990 gehalveerd en het aantal nachtvlinders is in 20 jaar met meer dan 50% afgenomen.

In 2019 is een rapport uitgekomen van het International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), waarin gesteld wordt dat van de onderzochte 454 boomsoorten op Europese bodem er 42% met uitsterven worden bedreigd en van de 258 endemische soorten 58% met uitsterven worden bedreigd. Tot de bedreigde soorten behoren onder andere de paardenkastanje, de wilde lijsterbes en de krimlijsterbes.

Bij het bomenbestand neemt volgens de door mij gesproken tientallen gemeentelijk groenambtenaren de vitaliteit in alle leeftijdsklassen al decennia af. Die groenambtenaren constateren tevens een toename van ziekten en plagen die de bomen aantasten. De afgelopen twintig jaar wordt ons bomenbestand massaal aangetast door voor Nederland ‘nieuwe’ ziekten zoals de kastanjebloedingsgziekte, massaria, eikensterfte en de roetschorsziekte bij esdoorns. De essen zijn zelfs in een razend tempo aan het sterven door de essentaksterfte. Over minder dan tien jaar zullen we de essen in ons landschap en onze bossen totaal gaan missen. Ook ervaren we meer plagen zoals de processierupsen en een toename van barstafwijkingen zoals, bastknobbels, baststrepen en bastscheuren.

Toeval? Of is er meer aan de hand?

Het IUCN rapport past in een reeks van andere rapportages die laten zien dat de afgelopen decennia het insectenbestand enorm is afgenomen, de vogels in aantallen en soorten enorm zijn afgenomen en bij bomen lijkt ook het grote uitsterven begonnen.

In de gesprekken en mailwisselingen werden wel een aantal mogelijke oorzaken genoemd onder andere veranderend waterbeheer, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen, klimaatveranderingen, luchtverontreiniging en straling. Er is echter één mogelijke oorzaak die de afgelopen decennia een bijna exponentiële groei vertoond: elektromagnetische straling.

Foto: Wageningen University en Research Center

Ik heb een technisch-fysische achtergrond. Ik hecht daardoor aan harde metingen. Die zijn te vinden in de rapportage van het onderzoek “The effects on trees of pulsed digitally modulated high-frequency electromagnetic fields produced by EM transmitters”. Hierin worden de bio-potentiaal metingen aan boomcellen in een kooi van Faraday beschreven, waarbij tot op de minuut nauwkeurig was vast te stellen wanneer een WiFi router werd aan of uit gezet. Er was een zichtbaar effect op de waarde en aard van het te meten bio-potentiaal.

Voor mij is het helder. Als een (boom)cel op een dergelijke wijze reageert op WiFi (elektromagnetische straling) is alle voorzichtigheid geboden en zou het voorzorgprincipe in acht genomen moeten worden.

Louis van der Kallen
Raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten, Bergen op Zoom


Naschrift van Sylvia Slegers:
Voor geïnteresseerden staat onderstaand aanvullende informatie over de effecten van straling op de natuur.

Overzichtspagina met honderden wetenschappelijke publicaties over het effect van straling op natuur en dieren in het wild:
https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/

“Bees, birds and mankind – destroying nature by electrosmog”:
https://www.naturalscience.org/publications/brochure-bees-birds-mankind-destroying-nature-electrosmog/

“Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente”
https://stralingsbewust.info/2020/05/20/actiegroep-brengt-gevolgen-straling-op-ecosysteem-onder-de-aandacht-bij-gemeente/

“Vandaag de bij, morgen wij…? Hoe kleine beestjes een groot verschil maken.” (video 8 min.)
https://vimeo.com/468871704

1930–2012: Emfs + Wildlife: 153 peer-viewed studies or articles reporting significant effects from EMF exposures on wildlife.
https://www.emfresearch.com/emf-wildlife/

2016: Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Waldmann-Selsam, Balmori-de la Puente, Breunig, Balmori.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552133/

2018: Exposure of insects to radio-frequency electromagnetic fields from 2 to 120 GHz o.a. 5G). Thielens A. et al.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

2020: Biological effects of electromagnetic fields on insects.
https://shop.diagnose-funk.org/Review-Biologische-Wirkungen-elektromagnetischer-Felder-auf-Insekten_1

Overzichtspagina met vele wetenschappelijke publicaties: Bees, butterflies and Wildlife: Research on Electromagnetic Fields and The Enviroment.
https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

En wat zeggen de adviesorganen van de regering?
– ICNIRP (adviseert de blootstellingslimiet)
– Gezondheidsraad (adviseert de overheid, o.a. over elektromagnetische velden)
– Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden (informeert burgers met vragen en zorgen over straling)

Eric van Rongen (ICNIRP + Gezondheidsraad) zegt op 3 juli 2019 in antwoord op vragen van Leonie Gerritsen (PvdD): “Er is heel weinig onderzoek gedaan naar dieren en planten (…) dat is één van de onderzoeksvelden waar meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden.” Maar: “geen geld” en “niet belangrijk genoeg”. Zie: https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/Den_Haag?session=19318 (vanaf 3:14:27 min.). “Ja, en zonder dieren en planten zijn de mensen ook snel klaar, kan ik u vertellen.” antwoordde Leonie Gerritsen daar terecht op.

Monique Beerlage, Kennisplatform ElektroMagnetische Velden, 10 augustus 2020: “Er is nooit onderzoek gedaan naar de effecten van straling van zendmasten op koeien of andere dieren. Er is gewoon nooit aanleiding geweest om daar onderzoek naar te doen.” Zie: https://www.telegraaf.nl/video/1670915275/welk-effect-heeft-5-g-op-de-natuur (vanaf 04:05 min.).

Ook in het rapport “5G en Gezondheid” van de Gezondheidsraad d.d. 2 september 2020 wordt met geen woord gerept over dieren, planten, de natuur of het ecosysteem.

Kortom: De blootstellingslimieten (ICNIRP), de adviezen aan de regering (Gezondheidsraad) en de informatieverstrekking aan burgers (Kennisplatform EMV) laten de, in vele onafhankelijke onderzoeken bewezen, schade aan dieren/planten/milieu/ecosysteem volledig buiten beschouwing.


“Alles is met alles verbonden. Het is tijd dat we ons realiseren dat natuur en biodiversiteit van levensbelang is voor ons.”

— directeur Wereld Natuur Fonds, Nederland


Lees ook:
> Universiteit van Wageningen: Bomen hebben last van elektromagnetische straling
> Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied
> Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.