Stralingsdeskundige op kandidatenlijst bij politieke partij Trots op Nederland

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn we op zoek naar stralingsbewuste politieke partijen. Voor zover ons bekend is Trots op NL de enige partij die een stralingsdeskundige op de kandidatenlijst heeft staan: drs. Vera Verhagen. In dit bericht vertelt Vera Verhagen wie zij is, hoe zij in de politiek is beland en wat de partij­standpunten zijn rondom straling.

Vera Verhagen, nr. 14 op lijst 28 van Trots op Nederland

drs. Vera Verhagen

Als sociaal psycholoog ben ik in de 80er jaren als onderzoeker verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam. Precies in de tijd dat onderzoek aan de Universiteiten steeds meer gefinancierd werd door het bedrijfsleven en het aantal publicaties bepalend werd in plaats van de kwaliteit en het belang van fundamentele theorievorming.

Ik heb gezien hoe deze ontwikkeling binnen de wetenschap steeds meer doorwerkt in de politiek en hoe wetenschappelijk onderzoek nu meer dan ooit te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt om gewenst beleid uit te kunnen voeren. Het coronabeleid is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar ook de invoering van 5G. Na het doorspitten van alle officiële rapportages, onder meer het laatste rapport van de Gezondheidsraad, kon ik niet anders dan tot de conclusie komen dat straling van draadloze apparatuur in weerwil van alle manipulaties in die reviews, wel degelijk tot gezondheidsschade kan leiden.

Intussen slaat de minister het advies van haar eigen Gezondheidsraad om bijvoorbeeld te wachten met de uitrol van de 26Ghz-band, in de wind terwijl zij zelf niet over de nodige vakkennis beschikt om over gezondheidseffecten van straling te kunnen oordelen en wetenschappers uit het veld die dat wel kunnen buiten de deur worden gehouden. Zij wordt niet door de Tweede Kamer teruggefloten omdat deze eveneens nalaat zich onafhankelijk te informeren en het nodige onderzoek te doen. Er is zo geen enkel tegenwicht tegen de beruchte lobby waardoor de keuzevrijheid van de burger, die bijvoorbeeld tegen zijn uitdrukkelijke wens in wordt blootgesteld aan een onontkoombare hoeveelheid straling, wordt opgeofferd aan de belangen van de industrie.

Door al mijn acties tegen elektrosmog ben ik inmiddels schaduwraadslid voor Trots Haarlem. Om ook landelijk EM-straling, 5G en gezondheid op de politieke agenda te krijgen sta ik nu op de verkiezingslijst van Trots op Nederland. Een partij die staat voor directe democratie, herstel van de rechtstaat en zoveel mogelijk zelfbeschikking en autonomie.

Wil je dat niet alleen de oprukkende straling van draadloze technologie aan banden wordt gelegd maar wij als burger weer iets te zeggen krijgen, dan verdient Trots jouw stem. Want in een goed functionerende directe democratie zou de uitrol van 5G juridisch niet eens mogelijk zijn en was de corona spoedwet, als de Tweede Kamer het af laat weten door het volk en/of de rechter allang afgeschoten. Daarom willen wij de rechtsstaat herstellen waarbij het kabinet, de politie en de rechter, weer onafhankelijk, volgens de trias politica ofwel de scheiding der machten functioneren.

Ook moet toetsing van wetten aan de grondwet, na meer dan een eeuw weer mogelijk worden. De invloed van de burger op het beleid willen wij versterken door de instelling van correctieve- maar ook burgerinitiatief referenda. Dan zou bijvoorbeeld de petitie ofwel het burgerinitiatief van Verminder elektrosmog wel serieus genomen moeten worden door het kabinet.

Voorts staan wij voor maximale zelfbeschikking en autonomie waarbij staatsbemoeienis tot een minimum wordt beperkt. Dat geldt ook voor gemeenten die hun autonomie steeds meer kwijtraken terwijl ze een toenemend aantal taken op hun bord krijgen. Zoals het soepel moeten meewerken aan de uitrol van 5G. In ons programma schetsen we hoe we dat in verschillende thema’s, die als we de kiesdeler halen nader uitgewerkt en doorgerekend zullen worden.

Wat betreft 5G, gezondheid en dataveiligheid wil Trots op Nederland:

  • De bevolking actief informeren over de gezondheidseffecten van draadloze straling.
  • Klachten centraal registreren.
  • Zoveel mogelijk bekabelde in plaats van draadloze toepassingen onder het motto: veiliger, gezonder en sneller.
  • De openbare ruimte toegankelijk houden en maken voor burgers die ziek worden door EMV en zij die blootstelling aan deze bewezen schadelijke straling van mobiele technologie zoveel mogelijk willen beperken.
  • Vergoeding voor burgers die zich met dure afschermingsmaterialen moeten beschermen tegen straling van een nabije zendmast of de wifi van hun buren.
  • Onderzoek naar de gezondheid van mens en natuur in de omgeving van nieuw te plaatsen zenders cq zendmasten.
  • Toepassing en controle op naleving van de AVG door overheidsdiensten en de Tech-sector teneinde de privacy en digitale veiligheid van de burger te bewaken tegen datagulzige overheden en bedrijfsleven.
  • Meer ICT-expertise binnen de overheid.
  • De burger is in principe eigenaar van zijn data die alleen met zijn nadrukkelijke toestemming verzameld en verhandeld mogen worden.
  • Onafhankelijk en gekozen toezicht op de activiteiten van het Landelijk- en Regionaal Informatie en Expertise Centra.

Daarom wil Trots op Nederland een overheid in dienst van de burger en geen handlanger van corporaties en supra nationale ongekozen instituties. Een stem op Trots is dus een stem voor alle Nederlanders en een gezonde leefomgeving naar menselijke maat. En ik ga als nr.14 op de lijst laten zien dat 5G, smart cities en data-mining daar niet bij horen.

Vera Verhagen

Lees ook:
>> Artikel Hoogfrequente straling, drs. Vera Verhagen, herfst 2017
>> Visie Trots op Nederland op Digitalisering en Burgerrechten


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.