Hoger Beroep Stichting Stop5GNL in eindfase

Persbericht van Stichting Stop5GNL:

Stichting Stop5GNL heeft het schriftelijk slotpleidooi in het hoger beroep tegen de Staat op 9 maart jl. ingediend. Het Gerechtshof zal na 23 maart een datum bepalen waarop uitspraak -“arrest”- gedaan zal worden.

Van een openbare zitting moest helaas, door omstandigheden zoals de strenge lockdown, worden afgezien. De advocaten van Stop5GNL schreven een schriftelijk slotpleidooi, dat, met alle andere ingebrachte stukken, het Hof ertoe moet bewegen de grondig onderbouwde gezondheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan de economische.

Het EU-voorzorgsprincipe dient gehanteerd te worden om de bevolking te beschermen. Onze overheid predikt veiligheid, omdat de blootstelling meestal ruim onder de limiet voor het “opwarm-magnetron-effect” blijft. Maar biologische effecten, langdurige en continue blootstelling, stapeling van de vele stralingsbronnen die ons omringen en de specifieke 5G-technologieën zijn hierbij, ten onrechte, buiten beschouwing gelaten.

De limiet voldoet niet
Een Nederlandse rechter heeft in december 2020 geoordeeld, dat verhoogde gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten zijn bij 1 Volt per meter (V/m) gezien de huidige wetenschappelijke inzichten. Onze overheid vindt een limiet van 61 V/m voor de onzichtbare zenderstraling echter nog steeds acceptabel.

Wereldwijd lopen er meer rechtszaken waarin de limiet onder vuur ligt: in de VS een zaak tegen de FCC, in Europa een zaak van een Euro-parlementariër, bij het Europese Hof van Justitie en in Nederland de zaak van Stop5GNL tegen de Staat, in hoger beroep.

Ondertussen gaat de lobby voort. Toch vertonen zich barsten in het bolwerk, dat zich decennia geleden vormde en slechts één adagium kent: “alleen opwarming en zolang de opwarm-limiet gehanteerd wordt, is het veilig”. In de Franse documentaire Complément d’enquête 5G : l’onde d’un doute wordt bijvoorbeeld aangetoond, dat de private ICNIRP-adviescommissie, die de warmtelimiet adviseert in de EU, wetenschappelijke onderzoeken selectief interpreteert en dat deze commissie (financiële) banden heeft met de telecomsector.

Van uitstel naar afstel?
Hoewel er in het adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad van september 2020 o.a. gesproken wordt over mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals kans op tumoren, op neurodegeneratie van hersenweefsel, mannelijke onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en geboorteafwijkingen, is dat rapport voor de overheid geen reden om op de rem te gaan staan.

Ook het advies van de Gezondheidsraad om af te zien van de uitrol van 5G via de 26 GHz-frequentie omdat onderzoek daarnaar ontbreekt, werd door de Staat terzijde gelegd. Dit adviesrapport is al drie keer geagendeerd ter bespreking door de parlementaire commissie, maar tot nu toe is er door de verantwoordelijke bewindspersonen met geen woord over gerept.

Geen antwoord op Kamervragen
Op Kamervragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer van 26 januari jl. naar aanleiding van het wetenschappelijke essay “Elektromagnetische velden, 5G en gezondheid, hoe zit het met het voorzorgsprincipe”, heeft Mona Keijzer inmiddels laten weten, dat die “niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming”.

Stichting Stop5GNL vraagt u om met een donatie bij te dragen in de advocaatkosten voor deze belangrijke rechtszaak.

Naschrift:
Op 21 april a.s. wordt de datum vastgesteld waarop het hoger beroep door het Hof (schriftelijk) behandeld zal worden.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.