Bewonersplatform EMV Gooise Meren schrijft adviesstuk over straling voor gemeente

Graag willen we hier – ter inspiratie voor anderen – weer eens een mooie actie van een bewonersgroep onder de aandacht brengen.

Een groep inwoners van gemeente Gooise Meren maakt zich zorgen over de toename van straling en heeft op verzoek van de gemeente in december 2022 een uitgebreid ‘Adviesstuk elektromagnetische straling inclusief 5G‘ geschreven over de effecten van 5G op onze gezondheid, op flora & fauna en op de privacy. In dit stuk hebben zij diverse beleidssuggesties gegeven aan de gemeente. Ze adviseren o.a. om het voorzorgsprincipe toe te passen en een eigen antennebeleid op te stellen, zodat zendmasten bij voorkeur niet in woonwijken en natuurgebieden worden geplaatst. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een aantal lokale politici.

Daarnaast zijn zij gestart met het zelf verrichten van metingen met professionele apparatuur op basis van een strikt meetprotocol in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. De stralingsmetingen in hun regio zijn te zien op de website emfkaart.nl, een mooi initiatief van Stichting Stralingsbewust Zeist.

Onderstaand vermelden we het Voorwoord van het Adviesstuk dat is samengesteld door Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers. Het is een inhoudelijk goed beargumenteerd document, voorzien van uitgebreide bronvermelding. Het adviesstuk kan ook door andere stralingsbewuste groepen gebruikt worden voor eigen acties om in gesprek te komen met gemeenteraadsleden.

Adviesstuk Elektromagnetische straling inclusief 5G:

‘Hoe verstandig en veilig om te gaan met draadloze technologieën, met respect voor mens, dier en privacy’

“Voor u ligt een document dat tot stand is gekomen in samenwerking met diverse experts, onderzoeksdeskundigen en inwoners van een Nederlandse gemeente. Het stuk dient als handleiding om samen met het College van B & W en de Gemeenteraad in de beeldvormende fase nader te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de negatieve impact van de uitrol van 5G tot een minimum te beperken.

Door enerzijds de uitrol van de 5G-technologie en de daarmee samenhangende toename aan stralingsbelasting en anderzijds de continue ontwikkeling van draadloze technologie zien wij de bezorgdheid van inwoners op diverse vlakken toenemen. Wij bieden aan om samen te werken in de uitvoer van de voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden. Diverse gemeenten, waaronder Bergen, Zeist, Wageningen, Amersfoort, Hilvarenbeek en Westland gingen u inmiddels voor. Bijvoorbeeld door het opstellen van lokaal antennebeleid en/of het indienen van een motie (bijlage 2).

Op basis van recentelijke terugkoppeling van inwoners, maar ook uit de jarenlange ervaring van diverse experts die onderzoek deden naar de impact van radiofrequente elektromagnetische velden, kunnen wij stellen dat er voldoende wetenschappelijk bewijs aan te leveren is van gezondheidsrisico’s voor zowel mens, dier en ook de natuur, als gevolg van het faciliteren en implementeren van steeds meer en steeds hogere frequenties draadloze technologie. Dit geldt overigens eveneens voor de eerdere generaties draadloze communicatie, te weten 2G t/m 4G.

Wij constateren ook dat de richtlijnen zoals uw gemeente die benoemt op haar website en waarvan gesteld wordt dat deze in lijn zijn met de van de VNG, hiertegen onvoldoende bescherming bieden. De reden hiervan is dat deze standpunten, waarvan gezegd wordt dat ze in lijn zijn met die van de Gezondheidsraad, geen accurate en een onvolledige weergave zijn van de actuele stand van de wetenschap (onderbouwing in hoofdstuk 6: ‘Achtergronddocument’- onderdeel 6.C).

Zo verwijst iedereen kruislings naar elkaar op basis van gedateerde gegevens en geven noch VNG, noch GGD (en dus evenmin gemeenten) een juiste invulling aan wat de Gezondheidsraad per september 2020 in het adviesrapport 5G en Gezondheid aan de regering heeft geadviseerd: blootstelling monitoren voor, tijdens en na de uitrol van 5G; meer onderzoek doen; de 26 GHz frequentieband niet voor 5G in gebruik nemen en – ”omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-norm de potentie heeft de gezondheid te schaden” – voorzorg toepassen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk houden. (Meer informatie over ICNIRP in hoofdstuk 6: ‘Achtergronddocument’ – onderdeel 6.C: paragraaf 2, 6, 7, 10, 11 en 14).

Zelfs de voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, prof. dr. ir. Hans Kromhout stelt:

“Het is best gek dat we een hele populatie blootstellen aan een technologie waarvan we nog niet hebben kunnen onderzoeken welke effecten dit heeft op de gezondheid”.

Daar de landelijke overheid door allerlei politieke redenen vooralsnog niet voorziet in onafhankelijk onderzoek en/of maatregelen om inwoners beter te beschermen, menen wij dat het aan de gemeente zelf is om zich op het ‘voorzorgsprincipe’ te beroepen en hierin haar verantwoordelijkheid naar haar inwoners en omgeving te nemen.

Tevens zal de gemeente zich haar autonomie en eigen regie op het gebied van digitale veiligheid laten ontglippen als zij zich niet goed laat informeren over de implicaties die de plannen van de centrale overheid rondom ‘smart cities’ met zich meebrengen.
Het ontwikkelen van een eigen visie op dit vlak is voor de waarborging van grondrechten van inwoners, haar bestuur en beider autonomie van essentieel belang daar de beslissingen die u nu als college neemt niet meer terug te draaien zijn als bepaalde technologie eenmaal ‘aangezet’ en in apps en processen geïntegreerd gaat worden.

Wij snappen dat veel gemeenten momenteel overvraagd raken op de diverse onderdelen die de 5G-uitrol met zich meebrengt. Aangezien dit complexe materie betreft welke ook veel verschillende expertisegebieden raakt, is het moeilijk laveren tussen de mogelijkheden die 5G biedt en waar, ook ethisch gezien, voorzorg betracht dient te worden met de ingebruikname van deze technologie.

Echter, met de ambitieuze doelstellingen en aanverwante wet- en regelgeving die elkaar vanuit de centrale overheid zeer snel opvolgen, is het belangrijk om tóch lokaal pas op de plaats te maken om zodoende deze autonomie en regie te bewaren: foutieve beslissingen in dit kader kunnen vaak verstrekkende gevolgen hebben.

Wij hopen met dit document de gemeente handvatten te geven om op de diverse onderdelen en impactgebieden zorgvuldig beleid en acties te kunnen helpen definiëren die gehoor gaan geven aan de, in onze ogen, gegronde bezorgdheid van inwoners.”

Inhoud van het Adviesstuk:

 1. Inleiding
 2. Welke implicaties heeft de (nabije) digitale toekomst voor gemeenten?
 3. Waarom het volgen van VNG-, GGD- en RIVM-standpunten geen uitkomst meer biedt.
 4. Gevolgen voor de gemeente
 5. Beleidssuggesties: Het voorzorgsprincipe in de praktijk
 6. Achtergronddocument bij Adviesstuk 5G
 7. Bronnen
 8. Bijlagen

Je kunt het Adviesstuk HIER als PDF-document downloaden (48 pagina’s).

Beleidssuggesties

In het Adviesstuk worden o.a. deze algemene beleidssuggesties gegeven:

 • Bij twijfel niet oversteken!
 • Kennis en dialoog: open een gesprek voor brede ‘Beeldvormingsfase’ met diverse industrie-onafhankelijke experts en inwoners.
 • Pauzeer de uitrol (stop verdere upgrade van 5G), neem de tijd voor een zorgvuldig lokaal antenne- & small cell-beleid.
 • Pas het voorzorgsprincipe toe op huidig plaatsingsbeleid (vergunningen) van antennes rondom scholen, kinderdagverblijven, ouderen instellingen, ziekenhuizen en natuurgebieden.
 • Stel fondsen beschikbaar voor eigen onafhankelijk onderzoek en metingen naar gezondheidsrisico’s voor mensen en negatieve effecten voor dieren en de natuur.
 • Doe onderzoek in samenwerking met eerstelijns-artsen om in kaart te brengen welke somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarbare klachten (SOLK) hun patiënten ervaren; welke klachten mogelijk samenhangen met blootstelling aan EMV en of bepaalde klachten vaker voorkomen bij patiënten die in de directe omgeving van antennes wonen.

Zorg ook voor meer bewustwording in jouw gemeente

We nodigen je van harte uit om (samen met buurtgenoten) ook in jouw gemeente het gesprek met gemeenteraadsleden aan te gaan, zodat we met elkaar voor meer bewustwording over de effecten van blootstelling aan straling kunnen zorgen. Het Adviesstuk geeft veel informatie en praktische handvatten, dus dat kun je daar mooi bij gebruiken. Meer bewustwording kan zorgen voor betere en gezondere keuzes voor onze samenleving.

Lees ook:
> Artikel Bewonersplatform meet straling in Gooise Meren – Gooi- en Eemlander
> Zie voor meer informatie ook onze webpagina’s  Advies aan Gemeenten en Acties van stralingsbewuste groepen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.