Verslag en video informatieavond Zeist: Stralingsrisico’s, een blik op de gevolgen voor flora en fauna

Op dinsdag 23 mei 2023 organiseerde Stichting Stralingsbewust Zeist een informatieavond met als thema ‘Stralingsrisico’s: een blik op de gevolgen voor flora en fauna’. Onderstaand kun je het verslag van deze avond lezen en de video van de presentatie bekijken.

Informatieavond Stralingsrisico’s 23 mei 2023, Zeist

Verslag informatieavond

De spreekster Sylvia Slegers begon haar avond met een mededeling vooraf: ik heb geen blije boodschap voor vanavond, maar wel een belangrijke. En daarmee had ze geen woord te veel gezegd. De aandacht voor de vele aspecten die samenhangen met onze steeds groter wordende digitale samenleving groeit. Deze digitale samenleving berust op draadloze communicatie gedragen door de elektromagnetische velden en zenderstraling. In de onderzoeken van de telecommunicatiebedrijven naar schadelijke gevolgen wordt alleen de thermische (temperatuur-) invloed als bewezen geacht. Deze straling zou geen negatieve invloed hebben op de gezondheid, mits de blootstellingsrichtlijn, die is opgesteld, niet wordt overschreden.

Sylvia liet aan de hand van diverse wetenschappelijke onderzoeken zien, dat er echter wel degelijk invloeden van deze straling op levende organismen zijn. Uit onderzoek onder insecten blijkt dat de opwarmingsverschijnselen kunnen leiden tot verandering in gedrag, fysiologie en morfologie. Maar er zijn ook niet-thermische invloeden. Deze veroorzaken verstoringen op de biologische, fysiologische en cellulaire processen. Het grote verschil tussen natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische velden is, dat de laatste geen gelijkmatige golven hebben, maar voortdurend pulsen, wisselende sterktes, hebben. Deze kunstmatige stralingen veroorzaken bij insecten bijvoorbeeld verstoringen op het gebied van hun oriëntatie, reproductie en foerageren.

Zo bleek uit een herhaald onderzoek van een Zwitserse bioloog dat mobiele telefoons bij een bijenkorf bij de bijen paniek en agressie naar soortgenoten veroorzaakt. De elektromagnetische golven verstoren de navigatiecapaciteiten van de werkbijen, die daardoor moeite hadden de nectar te vinden en terug te keren naar hun korf.

Niet alleen insecten en bijen ondervinden hinder van de kunstmatige elektromagnetische velden. Dit bleek uit het aangehaalde onderzoek van de UNESCO bij Mount Nardi in Australië. In dit natuurreservaat is 15 jaar lang onderzoek gedaan, met een nulmeting voordat er zendmasten werden geplaatst. Hierbij werd alleen naar de dieren gekeken. Bij elke verbetering van de zendmasten naar 3G en vervolgens 4G verdwenen er binnen een cirkel van 3 km rondom de masten, steeds meer diersoorten: insecten, vogels, vlinders, kikkers, vleermuizen etc. Met schrikbarende aantallen. De eindconclusie luidde dan ook: “De plaatsing van zendmasten op Mount Nardi heeft over de afgelopen 15 jaar een verwoestende impact gehad. Draadloze technologie is een sluipmoordenaar. Zij veroorzaakt genetische achteruitgang op een immer uitbreidende schaal.”

Zowel onderzoek van 20 – 30 jaar geleden als ook recent onderzoek toont aan dat kunstmatige elektromagnetische velden negatieve gevolgen hebben op zowel flora als fauna (van zoogdieren tot insecten). Daarbij gaat het om verstoringen bij: oriëntatie, migratie, foerageren, voortplanting, paring, nestbouw, territoriaal onderhoud, verdediging, vitaliteit, levensduur en overleving. Bij elke slide die gebruikt werd tijdens de lezing stond onderin ook de bron vermeld, waarin het onderzoek dat Sylvia Slegers noemde, zo gevonden kan worden.

Door de voortschrijdende digitalisering, robotisering en dataverzameling is het van het grootste belang dat we oog krijgen voor negatieve gevolgen van de daaraan verbonden straling (zoals wifi, bluetooth en 3G, 4G, 5G). Het zijn met name de invloeden van de gepulste elektromagnetische golven en het feit dat het een 24/7 omgevingsfactor is geworden, waarmee we rekening moeten houden bij de problemen met milieuschade en de gezondheid van de ecosystemen op aarde. Een open maatschappelijke discussie is wenselijk. Er zullen weloverwogen keuzen gemaakt moeten worden in het hele vraagstuk van beheersing van de klimaatcrisis. Deze avond gaf een heel andere kijk op de vele technische oplossingen die nu nagestreefd worden bij de verduurzaming, omdat die vaak juist gebaseerd zijn op de draadloze communicatiemogelijkheden.

Video van de lezing

Bekijk onderstaand de opname die is gemaakt van de lezing op 23 mei in Zeist:

Wil je zelf onderzoek doen naar de bronnen van de wetenschappelijke studies, dan kun je de slides die Sylvia Slegers toonde bekijken via deze link. Zie voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Stralingsbewust Zeist de website https://stralingsbewustzeist.nl/.

Lees ook:
> Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied
> Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten – Toeval? Of is er meer aan de hand?
> Universiteit van Wageningen: Bomen hebben last van elektromagnetische straling


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.