Stralingsbewust Heusden

Om te zorgen voor meer bewustwording rondom straling in de gemeente Heusden is het burgerinitiatief ‘Stralingsbewust Heusden’ opgestart door Petra Vriens en Angela van Alphen (beiden uit Drunen). Onderstaand een overzicht van de recente ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunnen inwoners van de gemeente Heusden terecht op de openbare Facebookgroep “Stralingsbewust Heusden”. Je kunt contact met hen opnemen via het e-mailadres: stralingheusden@gmail.com.

Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden

Op woensdagavond 13 juni 2018 vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Deze gemeente bestaat uit o.a. Vlijmen, Drunen, Nieuwkuijk, Heusden en een tiental kleine kernen, in totaal 43.000 inwoners.

Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten, zoals Angela van Alphen-Verreijt en Petra Vriens was de mogelijkheid geboden om in te spreken tijdens het agendapunt “Openbare verlichting / slimme lantaarnpalen”. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog (die de spreektijd had gekregen van andere insprekers) hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. Dat alles op een positieve wijze. Dat is ook op film vastgelegd. De videobeelden van de bijeenkomst zijn hier te bekijken. Zie vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur, zo lang duurde het zelfs.

Unaniem werden al onze (belangrijkste) voorstellen door de raad en wethouder gehonoreerd:

  • “Gezondheid en gezondheidsrisico’s door straling” worden ook een benoemd beleidspunt binnen het thema Openbare Verlichting.
  • “Privacy”, “eigen regie gemeente” en “gezondheidsclausule straling (aanvaarden aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid door aannemer van stralingsrisico’s)” worden opgenomen in de aanbestedingsprocedure en -overeenkomst.
  • Burgers gaan meebeslissen in soort verlichting en kleur verlichting.

De wethouder legt het nog op te stellen Plan van Aanpak voor aan de gemeenteraad. Op 3 juli 2018 wordt er in de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen over de ‘slimme’ lantaarnpalen.

Het was een succesvolle informatievergadering. Eerdere successen bij andere gemeentes hebben hier beslist ook aan bijgedragen.

Update gemeente Heusden – beleidsplan Openbare verlichting

Op 3 juli 2018 is het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad, met daarin enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot gezondheidsaspecten. We kunnen spreken van een doorbraak. In het plan werd gesproken over slimme lantaarnpalen met 5G, Wifi en dimbare LED lampen in het kader van ‘Smart City’.

Door de alertheid van Angela van Alphen uit Drunen en Carla Obbens (van Stichting EHS) uit Vlijmen, werden een aantal burgers op tijd gealarmeerd. In een vroeg stadium uitten zij al hun zorgen over de gezondheidseffecten van die slimme lantaarnpalen. Andere meedenkende burgers uitten hun zorgen via de zogenaamde zienswijzen, ingezonden brieven in de krant, mailtjes naar politieke partijen en gesprekken vooraf met raadsleden en zelfs met de betrokken wethouder Van Bokhoven van DMP. Dit bleef gelukkig niet onopgemerkt. Mede door het optreden van Petra Vriens en Rob Verboog van Stop Overdosis Straling (zie deze video bij punt 11) tijdens de raadsinfovergadering van 13 juni jl., werd het plan aangepast op een aantal punten.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli werden de insprekers en de indieners van een zienswijze bedankt voor hun inbreng en inzichten op het gebied van straling. De gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng.

Lees hier de exacte wijzigingen in het plan:

“Een ander aspect is de zorg onder een klein deel van de bevolking over mogelijke gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door elektromagnetische velden van voornamelijk zend- en communicatieapparatuur in de openbare ruimte. Onder hen zijn ook mensen die lijden onder elektrohypersensitiviteit (EHS), een overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. Met de komst van Smart City technologie, waaronder 5G en publieke Wi-Fi, zal meer van dit soort zend- en communicatieapparatuur nodig zijn. Dit kan betekenen dat het aantal elektromagnetische velden in de openbare ruimte zullen toenemen.

Daarbij is het belangrijk oog te houden voor mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en lichthinder en lichtvervuiling te vermijden of zo veel mogelijk te voorkomen.”

Vrijwel alle aanbevelingen van Rob Verboog zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Via deze link, punt 9, zijn de stukken van de vergadering van 3 juli 2018 in te zien.

Informatieavond ‘Heusden één’

Op 3 oktober 2018 zijn Angela en Petra naar de informatieavond van Heusden één geweest. Er werd ruimschoots de tijd genomen om het over allerlei aspecten omtrent straling te hebben.

We hebben gesproken over de gevolgen die een steeds toenemende intensiteit van straling kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen. De gezondheidsklachten die kunnen optreden bij (over)gevoeligheid voor straling. We hebben onze bezorgdheid geuit over de uitrol van 5G en wat dit gaat betekenen voor de volksgezondheid.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor mensen die wellicht hulp van de gemeente nodig hebben om hun woonomgeving leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door hun huis af te kunnen schermen tegen straling met behulp van een bijdrage uit de WMO. Deze WMO is er namelijk niet alleen voor mensen met een erkende ziekte, maar voor iedereen die het nodig heeft om te kunnen blijven meedoen in maatschappij.

Verder hebben we het gehad over wat de gemeente kan doen aan het beleid van scholen op het gebied van draadloze communicatie. Wat als een school alleen maar zegt dat het onder de norm blijft, maar hierover geen cijfers kan geven. Het advies was om in gesprek te gaan met de M.R. en/of de overkoepelende organisatie, zoals O.M.O. Wellicht kan ook de onderwijsinspectie hierin een rol spelen en een meting laten uitvoeren.

We willen Heusden één bedanken voor de serieuze aandacht voor dit onderwerp.