Overwinning voor dorpsbewoners Rijsenhout

Na vele inspanningen van de dorpsbewoners uit Rijsenhout heeft de gemeenteraad uiteindelijk het besluit genomen dat er geen mega-transformatorstation mag komen op de locaties 2A én 2B, dat zijn de locaties vlak naast het dorp.

Dit is dan toch weer een mooi voorbeeld dat als bewoners samenwerken en opkomen voor een gezamenlijk belang, dat er echt veel mogelijk is. Hulde voor deze bewonersgroep!

Mega-transformatorstation

De gemeente Haarlemmermeer en de netbeheerders Liander en TenneT zijn al sinds 2015 met elkaar in gesprek om te zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw te bouwen mega-transformatorstation in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Deze uitbreiding is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit, o.a. door vestiging van datacenters en grote tuinders in dit gebied, te kunnen garanderen.

De twee voorkeurslocaties van de netbeheerders liggen dichtbij het dorp Rijsenhout. De bewoners hebben zich destijds verenigd tot het Bewonerscomité Rijsenhout zegt NEE. Zij zijn nu al lange tijd actie aan het voeren om er voor te zorgen dat het transformatorstation, dat twaalf voetbalvelden groot zal worden, niet pal naast het dorp gebouwd gaat worden. Inmiddels hebben er al vele bijeenkomsten, inspreekmomenten en heroverwegingen plaats gevonden, maar er is nog steeds geen overeenstemming over de locatie.

Patstelling

Het College van B&W vindt dat de locatiekeuze bij TenneT en Liander ligt. De wet­hou­der heeft aangegeven dat de netbeheerders verantwoordelijk zijn voor de regionale stroomvraag en dat zij daarom zelf een voor­stel moe­ten doen voor een locatie en daar een aanvraag voor indienen. De gemeente zal dan de plannen toetsen net zoals dat geldt voor alle andere projecten. TenneT en Liander zijn volgens hen ‘aan zet’.

TenneT en Liander heb­ben eerder al twee voor­keurs­lo­ca­ties aangewezen vlak naast het dorp Rijsenhout. De goed­koop­ste locatie (2A) is door de be­wo­ners van Rij­sen­hout af­ge­we­zen. De ge­meen­te­raad steunt dat stand­punt. De an­de­re lo­ca­tie (2B) is duur­der en in be­zit van de ge­meen­te, maar het ge­sprek over die mo­ge­lijk­heid zit al tij­den vast. De bewonersgroep vindt ook locatie 2B ongeschikt vanwege de ligging vlakbij het dorp.

Ten­net en Li­an­der wil­len voor de gemeenteraadsver­kie­zin­gen van 21 november 2018 dui­de­lijk­heid krij­gen. Daar­om willen zij nu voor deze twee lo­ca­ties (2A en 2B) een con­cept ont­werp-be­stem­mings­plan indienen. Daar­naast heb­ben zij bij de ge­meen­te aan­gege­ven dat ook al­ter­na­tie­ve lo­ca­ties be­spreek­baar zijn. Volgens hen is het aan de ge­meen­te Haar­lem­mer­meer om hier­over de re­gie te voe­ren. En daarmee zit iedereen vast in een patstelling.

Inspreken bij Raadsvergadering

Afgelopen donderdag was er bij de Raadsvergadering een grote opkomst van inwoners uit Rijsenhout. Annet Tebbens heeft namens de Bewonersgroep Rijsenhout zegt NEE ingesproken tijdens het Vragenuur.

Zij geeft aan dat zij zich als burgers machteloos voelen. “De wethouder heeft vorig jaar juni beloofd de regie te nemen en in overleg met TenneT naar mogelijke andere locaties te gaan zoeken. De wethouder zegt geen partij te zijn, maar is wel bij alle overleggen aanwezig. Er is nog steeds geen SIA onderzoek gedaan voor wat betreft de impact van het transformatorstation op de leefomgeving, terwijl dit wel gebruikelijk is bij dit soort grote projecten. De politiek moet opkomen voor de leefbaarheid van Rijsenhout en zorgen voor keuzes met voldoende draagvlak bij inwoners. De kloof tussen inwoners en politiek wordt zo alleen maar groter.”

De bewonersgroep roept de gemeenteraad dan ook op om de locaties 2A én 2B te blokkeren voor het transformatorstation. En daarnaast om het College de opdracht te geven de regie te nemen en actief naar alternatieve locaties te zoeken buiten bewoond gebied. Het inspreken is hier te bekijken bij Agendapunt 2 vanaf 1:03 uur.

Beide locaties onmogelijk gemaakt

Wethouder Adam Elzakalai (van ruimtelijke ordening) herhaalde vervolgens het standpunt dat het aan Tennet en Liander is om een aanvraag in te dienen voor een locatie. Tot verbazing van de aanwezigen adviseerde wethouder Derk Reneman vervolgens aan de gemeenteraad om via een motie het College de opdracht te geven de twee ongewenste locaties gewoon niet aan te bieden, zodat Tennet en Liander wel met een alternatieve locatie moeten komen. Zie hier bij Agendapunt 2 vanaf 1:28 uur.

Alle partijen uit de gemeenteraad dienden later in de vergadering dan ook gezamenlijk een motie in waarin zijn het college van B&W opdraagt zowel de grond van 2A als die van 2B niet aan Tennet aan te bieden voor het realiseren van een transformatorstation. Deze motie werd unaniem aangenomen. Een vreemde gang van zaken, maar dit is uiteindelijk dan toch een enorme overwinning voor de inwoners van Rijsenhout!

De strijd is nog niet gestreden

Dit is dan wel een mooi statement vanuit de gemeenteraad, maar er bestaat nog wel het risico dat TenneT naar de Raad van State zal gaan om daar alsnog haar gelijk te halen, waardoor het transformatorstation er alsnog zou kunnen komen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente de regierol nu wel serieus gaat oppakken. Dit project is tenslotte een pilot van de Omgevingswet aangezien het hier om een toekomstige gebiedsvisie gaat.

Aangezien Tennet en Liander hebben aangegeven open te staan voor alternatieve locaties, is de bewonersgroep nu ook zelf met hen in gesprek gegaan om mogelijke andere locaties te bespreken. De bewonersgroep hoopt dat zowel het College als TenneT nu daadkracht gaan tonen door serieus naar andere opties te gaan kijken en samen te gaan werken aan een oplossing die wel breed maatschappelijk gedragen wordt.

Het is dus nog even afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar wat mooi om te zien dat je als burgers door je te verenigen en als gezamenlijk front op te treden wel degelijk wat kunt bereiken. Een inspirerend voorbeeld!

Lees ook:
Haarlems Dagblad 19-07-2018: Gemeente verbiedt twee locaties voor transformatorstation Rijsenhout
Tennet 16-07-2018: Update netuitbreiding A4-zone

En zie onze eerdere berichten:
> Informatiebijeenkomst nieuw transformatorstation Rijsenhout – 19 juni 2018
> Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV – 15 mei 2018


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.