Brief aan politieke partijen over kabinetsreactie: Stralingsonderzoek naar gezondheidseffecten 5G nog altijd urgent!

In april kopten de kranten groots dat de Tweede Kamer zich zorgen maakte over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk en dat politieke partijen met spoed wilden weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst. Laura Bromet van GroenLinks gaf aan: “We zijn het aan alle Nederlan­ders verplicht om dit goed uit te zoeken.”

Een verstandige uitspraak, zeker nu vele wetenschappers en artsen in een oproep aan de EU wijzen op de mogelijke gevaren van een 5G netwerk. En wetende dat er een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek is dat aangeeft dat 2G, 3G, 4G, wifi en dergelijke ernstige schadelijke effecten heeft die zich niet alleen tot mensen beperken maar ook tot dieren, planten en insecten.De Kabinetsreactie van Mona Keijzer en Bruno Bruins op de vraag van de politieke partijen om goed stralingsonderzoek was echter teleurstellend. Onderzoek zou niet nodig zijn, zo stelden ze, want er waren geen gezondheidseffecten te verwachten beneden de huidige blootstellingslimieten. En daarmee leek alles weer gesust en gingen de politieke partijen over tot de orde van de dag.

Let’s Talk About Tech is erg geschrokken van de beperkte kennis die de Ministeries hier tentoonspreiden. In de reactie mist echt iets fundamenteels, namelijk de gezondheidsschade die kan ontstaan ver beneden de huidige limieten. Door dit manco in de reactie wordt slechts het standpunt van één wetenschappelijke stroming verwoord. Namelijk dat alleen thermische effecten boven de limieten schade kunnen veroorzaken. De andere wetenschappelijke stroming – die in onderzoeken aantoont dat er biologische schadelijke gezondheidseffecten optreden ver beneden de limieten – wordt hiermee onterecht buiten beschouwing gelaten en lijkt hiermee niet bestaand.

En juist voor de gezondheidseffecten beneden die limieten wordt aandacht gevraagd bij de Ministeries. Deze effecten worden in de regel door instanties als de ICNIRP, de Gezondheidsraad en Agentschap Telecom ontkend en niet herkend. De Ministeries verwijzen in hun reactie echter wederom naar deze partijen die zeggen dat het allemaal veilig is. Zo is het kringetje rond en is er geen speld tussen te krijgen. Zoals gebruikelijk een geruststellend antwoord dat de limieten niet overschreden worden en dat dat ook niet zal gebeuren met de uitrol van 5G. Goed onderzoek waarin de biologische bewezen effecten ook meespelen is hiermee van de baan.

Het is belangrijk dat politieke partijen hiervan op de hoogte zijn. De Stichting EHS heeft in april een uitgebreide reactie opgesteld aan de leden van de Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat die Let’s Talk About Tech inhoudelijk volledig onderschrijft. Puntsgewijs benadrukt en bewijst de Stichting EHS uitstekend op de hoogte zijn van wereldwijde en recente wetenschappelijke kennis waarbij het wemelt van de rode vlaggen voor de volksgezondheid. Niet alleen voor personen die lijden aan elektrogevoeligheid, maar juist voor iedereen.

Ook heeft Let’s Talk About Tech eerder een aantal partijen aangeschreven om hen te wijzen op de manco’s in de kabinetsreactie.

Op 12 juni jl. is een uitgebreidere reactie gestuurd aan de verschillende partijen en leden van de Vaste Commissie van VWS en EZK om hen eerlijk en adequaat te informeren over de stand van de wetenschap en te benadrukken dat goed onderzoek nog steeds hard nodig is. De uitrol van 5G is bijzonder ingrijpend en zal iedereen treffen. Better be safe than sorry!

Let’s Talk About Tech


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.