Onze reactie op internetconsultatie frequentieveiling: onverantwoord beleid

De afgelopen weken kon er via een internetconsultatie van de overheid gereageerd worden op de voorgenomen frequentieveiling voor de 700-, 1400- en 2100 MHz-frequentieband. Met deze frequentieveiling wordt de volgende stap in het proces naar de uitrol van 5G ingezet. Er zijn in totaal 789 reacties ingediend. Uiteraard heeft ook Burgercollectief StralingsBewust.info gereageerd. Onze reactie aan de overheid kun je onderstaand nalezen.

Verder willen we iedereen oproepen om op zaterdag 25 januari mee te doen aan de wereldwijde 5G Protestdag. In Amsterdam zal er vanaf 13.00 uur een protest-mars gelopen worden. De protest-mars start om 13.00 uur op de Dam en eindigt rond 16.00 uur op het Museumplein. Het is belangrijk dat we van ons laten horen, zodat 5G niet wordt uitgerold!

Reactie internetconsultatie van StralingsBewust.info

Het voorgenomen beleid van de overheid vinden wij volstrekt onverantwoord. Wij verzoeken hierbij om de frequentieveiling en de voorgenomen uitrol van 5G stop te zetten. Zo lang niet is bewezen dat 5G veilig is voor de volksgezondheid dient het voorzorgsprincipe toegepast te worden. We roepen de overheid dringend op om haar verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid serieus te nemen.

Luisteren naar onafhankelijke wetenschappers

Uit duizenden peer-reviewed onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de huidige elektromagnetische straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones allerlei verstorende biologische effecten heeft op mens, dier en natuur. Zie ook het door wetenschappers en artsen uitstekend onderbouwde 5G Space Appeal, dat dringend oproept om te stoppen met 5G: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal. Het appeal is inmiddels al bijna 200.000 keer ondertekend en zal binnenkort worden aangeboden aan de VN, WHO, EU en overheden wereldwijd.

Weet u het beter dan al deze wetenschappers en artsen?

Biologische effecten van straling

Het menselijk lichaam functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen (denk aan hersenen, hart en zenuwstelsel). Het is toch vrij eenvoudig voor te stellen dat kunstmatige gepulste elektromagnetische straling het functioneren hiervan verstoort? Als zoveel mensen aangeven specifiek in omgevingen met straling gezondheidsklachten te ervaren, dan zou er bij de overheid toch een rode alarmbel moeten afgaan? Alleen eenzijdig blijven kijken naar opwarmingseffecten en enkel vast blijven houden aan de zeer beperkte visie van de (voor buitenstaanders afgesloten) ICNIRP-raad geeft blijk van een tunnelvisie.

Gezondheid hoort voorop te staan

Waarom net als bij asbest, roken, chroom 6, etc., wachten tot het te laat is? Het verleden leert dat de overheid er heel vaak naast zit en veel te lang wacht met handelen. Dat hebben we recent weer gezien met het hardnekkig blijven vasthouden aan het stopzetten van toeslagen, terwijl allang bekend was dat dit een dwaling van de overheid betrof.

De alarmsignalen over straling zijn er ook al lang en overvloedig. Pak ze nu op en voorkom nog meer onnodige gezondheidsschade en toekomstige schadeclaims (want die gaan er zeker komen). Handel in het belang van burgers en niet in het belang van de industrie en/of Europa. Wat heb je aan economisch gewin als iedereen ziek, zwak en misselijk is? Gezondheid is een groot goed dat beschermd dient te worden. En dat is uw taak als overheid!

Dekkingsverplichting uit het beleid verwijderen

In de beleidsstukken wordt gesproken over een dekkingsverplichting voor de telecomproviders van 98% van het grondgebied van elke gemeente. Hiermee worden burgers en gemeenten buitenspel gezet. Waarom mogen wij lokaal zelf niet bepalen wat goed is voor ons? We leven toch in een participatiemaatschappij?

Als 98% van het grondgebied van elke gemeente een draadloze dekking heeft, dan wordt het voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling vrijwel onmogelijk om nog ergens te kunnen wonen en leven. Waar kunnen zij dan terecht? Zij hebben toch ook bestaansrecht? Zij betalen toch ook belasting? En hoe zit het met het recht op onaantastbaarheid van hun lichaam? En het recht om niet ongevraagd en ongewild gebruikt te worden als proefkonijn voor ongeteste nieuwe technologieën? Wij willen de overheid dan ook verzoeken om deze bepaling uit het beleid te verwijderen.

Geen onderzoek gedaan naar effecten van 5G op gezondheid

Er is nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar de effecten van 5G op de gezondheid van mens, dier en milieu, terwijl het hier om hele andere zendtechnieken en (naast de reguliere) ook om veel hogere frequenties gaat. Tegelijkertijd is er al heel veel bewijs van gezondheidsschade door straling van de huidige zendantennes (2G, 3G en 4G).

Medicijnen mogen ook niet zomaar ongetest op de markt worden gebracht, waarom 5G dan wel?

Inkomsten veiling besteden aan ondersteuning stralingsgevoeligen

Als de frequentieveiling toch doorgaat en 5G ondanks alle bezwaren toch uitgerold gaat worden, dan verzoeken wij u om een aanzienlijk deel van de inkomsten van de veiling (die volgens het beleid minimaal € 914.668.000 bedragen) te besteden aan de zorg voor de mensen die gezondheidshinder ervaren door straling en voor het leefbaar maken van hun leefomgeving, bijvoorbeeld vanuit de WMO.

Verplichting tot stralingsarme gebieden in elke gemeente

Daarnaast willen wij voorstellen om in plaats van een 98% dekkingsgraad juist een verplichting te stellen dat elke gemeente een bepaald grondgebied aanwijst waar geen of minimale dekking is. Hiermee krijgen burgers de gelegenheid om in een stralingsarme omgeving te wonen en leven.

Er zou gedacht kunnen worden aan een verplichting van een stralingsarm gebied van ten minste 5% van het grondgebied van elke gemeente. De overheid geeft aan een inclusieve samenleving voor te staan. Door stralingsarme gebieden aan te wijzen wordt het voor deze mensen weer mogelijk om mee te doen aan de samenleving.

Wereldwijde 5G Protestdag: 25 januari 2020

Verder willen wij signaleren dat er een sterk groeiende groep stralingsbewuste burgers is die steeds massaler aangeven dat de uitrol van 5G ongewenst en onverantwoord is. Het is de allerhoogste tijd dat u serieus naar burgers gaat luisteren. Wij willen u hierbij uitnodigen om op 25 januari 2020 vanaf 13.00 uur de landelijke 5G protest-mars bij te wonen in Amsterdam.

Zaterdag 25 januari is tevens een wereldwijde 5G Protestdag, dit betreft dus een breedgedragen problematiek.

U bent verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk

De overheid is verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Als u toestaat dat 5G uitgerold wordt, terwijl er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de effecten daarvan op de gezondheid, dan bent u aansprakelijk voor de gezondheidsschade die ontstaat door deze ongewenste blootstelling aan straling. Wij stellen u hierbij dan ook aansprakelijk voor alle gezondheidsschade, nu en in de toekomst.

We hopen dat u uw verantwoordelijkheid nu echt gaat oppakken, zodat wij als burgers niet genoodzaakt worden om rechtszaken tegen de overheid op te gaan starten. We verzoeken u nogmaals dringend om de frequentieveiling stop te zetten, het voorzorgsprincipe toe te passen en 5G niet uit te rollen.

Met zeer bezorgde groet,

Mevrouw S. Belgraver
Namens Burgercollectief StralingsBewust.info

Zie voor meer informatie over straling, 5G en gezondheid: Informatiemap 5G en Gezondheid.

Lees ook: Internetconsultatie over frequentieveiling – voorbereiding uitrol 5G


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.