Openbare zitting Wrakingsverzoek Wilma de Jong bij Raad van State op 19 juli

Onderstaand een update van Wilma de Jong inzake de rechtszaak bij de Raad van State. Op dinsdag 19 juli 2022 om 14.00 uur behandelt de Wrakingskamer van de Raad van State het wrakingsverzoek dat Wilma heeft ingediend. De zitting is openbaar, dus we willen geïnteresseerden oproepen om ook naar de zitting in Den Haag te komen. Het is in ons aller belang dat we in beeld blijven brengen dat gezondheidsrisico’s door straling serieus genomen dienen te worden en dat burgers recht hebben op een eerlijk proces.

Beeld: Wilma de Jong

Lieve mensen,

Een update met betrekking tot mijn rechtszaak bij de Raad van State. Helaas heeft de meervoudige kamer (de 3 rechters die op 16 mei 2022 mijn zaak hebben behandeld) mijn verzoek tot het heropenen van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting van 30 mei 2022 (zie mijn vorige bericht) afgewezen. Dit overigens zonder deugdelijke onderbouwing.

Omdat ik aantoonbaar geen eerlijk proces heb gekregen, heb ik besloten bij de Raad van State een wrakingsverzoek in te dienen. Een wrakingsverzoek kan ingediend worden als er sprake is van feiten en omstandigheden die twijfel doen rijzen over de rechterlijke onpartijdigheid.

Recht op een eerlijk proces

Ik beroep mij in mijn wrakingsverzoek op het recht op een eerlijk proces (o.a. artikel 6 EVRM), dat ook het recht op een onpartijdige rechter omvat. Twee beginselen zijn hier van toepassing: het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel van ‘equality of arms’. Kortweg komt het erop neer dat er alleen sprake kan zijn van een eerlijk proces als een procespartij de mogelijkheid krijgt om met dezelfde wapens te strijden als zijn tegenpartij en in de gelegenheid wordt gesteld om ‘zich uit te laten over alle gegevens en bescheiden die in het geding zijn gebracht en die zijn bedoeld om in de oordeelsvorming van de rechter te worden betrokken’.[1]

In mijn wrakingsverzoek laat ik zien dat hiervan geen sprake kan zijn. Immers, door het weigeren c.q. buiten de procedure plaatsen van mijn 470 pagina’s tellend verweerschrift, heb ik mij niet of nauwelijks kunnen uitlaten over ‘alle gegevens en bescheiden (…) die zijn bedoeld om in de oordeelsvorming van de rechter te worden betrokken’, dat wil zeggen, over de hogerberoepschriften van de gemeente en KPN.

Ook heb ik tijdens de zitting nauwelijks verweer kunnen voeren, vanwege de mij gehinderde digitale toegang tot de rechtszaal op 16 mei 2022. Dit is des te problematischer, omdat mijn advocaat-gemachtigde zich uitsluitend met de juridische kant zou bezighouden en ik de inhoudelijke verdediging op me zou nemen. Ik ben dus, ten opzichte van mijn opponenten, ernstig benadeeld om mijn zaak te bepleiten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de door de Raad van State gemaakte procedurefout, waardoor ik ten onrechte niet in de gelegenheid ben gesteld om het verzuim van de door mijn vorige advocaat gemiste termijn te herstellen.

Overigens is ‘legitimate doubt’ over de onpartijdigheid van de rechter(s) al voldoende voor wraking, omdat de onpartijdigheid ‘in iedere situatie boven elke twijfel verheven’ moet zijn en ‘in alle gevallen zichtbaar in het optreden van de rechter’.[2]

De houding van de meervoudige kamer tegenover mijn processuele schade – de klappen die ik op 16 mei tijdens de zitting moest incassseren en het aantoonbare nadeel dat ik heb ondervonden – was opvallend onverschillig. Ook aan mijn grondig onderbouwde verzoek tot het heropenen van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting werd opmerkelijk weinig zorg en aandacht en besteed. De reactie, die uit slechts drie zinnen bestond, was niet of nauwelijks onderbouwd en ging volkomen voorbij aan mijn argumentatie en schade. Ook werd de door de Raad van State gemaakte procedurefout niet verantwoord (en dus niet hersteld).

Schijn van partijdigheid rechters

De hiervoor genoemde punten bieden al voldoende grond voor wraking. Ik besloot echter ook nog naar de achtergrond van de rechters te kijken. Nevenfuncties, voormalige betrekkingen, maatschappelijke of politieke voorkeuren, kunnen reden zijn voor vooringenomenheid en een schijn van partijdigheid bevestigen vanwege het vermoeden of de mogelijkheid van oneigenlijke beïnvloeding.

Eén van de rechters (de voorzitter) heeft 32 jaar lang bij het advocatenkantoor NautaDutilh gewerkt, met vele klanten uit onder andere de telecomindustrie, waaronder KPN, eiser in deze procedure. Hoewel de betrekking 8 jaar geleden is beëindigd, was de voorzitter van deze meervoudige kamer 25 van de 32 jaar partner bij NautaDutilh en volgt hij het kantoor – dat ook vanwege grote klanten in o.a. de financiële wereld die met diepgaande digitale transformatie (‘fintech’) bezig zijn, en dus belang hebben bij 5G – via LinkedIn.

Daarnaast heeft deze rechter een nevenfunctie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die mogelijk een risico vormt van oneigenlijke beïnvloeding. Rechters krijgen vanwege de ‘trias politica’, de driemachtenleer, die uitgaat van de noodzaak tot splitsing van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, een aanstelling voor het leven. Dit om de macht te verdelen en het gevaar van machtsmisbruik te verminderen. Een nevenaanstelling van een rechter bij de overheid is dus een risicofactor wat betreft oneigenlijke beïnvloeding.

De tweede rechter (de zogenaamde ‘rechter-rapporteur’, d.w.z. de rechter die geacht wordt dieper in het dossier te duiken en de eerste rechter is in het voorbereiden en stellen van vragen), blijkt tot vorig jaar oktober burgemeester te zijn geweest van ‘Smart City Enschede’. Een stad die als eerste deelnam aan de tests met 5G en zich gedurende de ambtstermijn van deze rechter als burgemeester in haar ambities heeft geprofileerd als een ‘living smart society’, met een internationaal samenwerkingsverband met o.a. de hightech steden Palo Alto (USA), Heidelberg (Duitsland) en Linköping (Zweden) in een ‘Smart City Alliance’. Deze rechter toont ook op LinkedIn een grote interesse voor hightech.

Als zelfs de schijn van partijdigheid moet worden vermeden is dit een eigenaardige keuze voor een meervoudige kamer die objectief, dat wil zeggen zonder voorkeur of vooringenomenheid, over de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie in het algemeen en 5G in het bijzonder moet oordelen.

(Ten aanzien van de derde rechter van de meervoudige kamer vond ik geen aanwijzigingen van een mogelijke partijdigheid.)

Openbare zitting – publiek is welkom

De zitting van de wrakingskamer – samengesteld uit rechters van dezelfde rechtbank, waardoor ook deze rechters helaas de schijn van partijdigheid tegen zich hebben – vindt plaats op dinsdag 19 juli 2022 bij de Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag. De zitting is openbaar. Er is, naast de procespartijen, voor publiek geen digitale toegang mogelijk.

Zelf zal ik (opnieuw, deze keer wel zonder problemen mag ik hopen) via een videoverbinding deelnemen en Edwin van Rooyen en Alja Hoeksema zullen mij (deels door mij gemachtigd) vanuit de zittingszaal ondersteunen en waar nodig aanvullen.

Ik hoop dat de Raad van State wraking, conform de ‘NVvR-Rechterscode’ van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, ziet ‘als een instrument dat de kwaliteit van de rechtspleging kan bevorderen’ en dat de verantwoordelijke wrakingskamer mijn wrakingsverzoek opneemt als een kans om zijn geloofwaardigheid als rechtsprekende instantie te behouden. Immers, in de woorden van SP-Tweede Kamerlid Jenske Leijten n.a.v. de toeslagenaffaire[3]: ‘De rechtstaat is er voor iedereen. Of hij bestaat niet.’

Wederom, wish me luck.

Wilma de Jong

Informatie over Openbare zitting
Zittingsdatum wrakingskamer: dinsdag 19 juli 2022, 14.00 uur.
Locatie: Raad van State, Kneuterdijk 22, Den Haag.
Publiek is welkom bij de zitting in Den Haag.
Er is geen videostreaming voor publiek.

[1] Artikel 19 lid 1 Rechtboek burgerlijke rechtsverordening. Zie ook: https://www.fiatjustitia.nl/archief/schending_van_het_fundamentele_beginsel_van_hoor_en_wederhoor/.

[2] Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (2014). Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak, pagina 3.

[3] De Balie, 28 april 2021. De (on)betrouwbare overheid # met Jenske Leijten. https://www.youtube.com/watch?v=Evt53tWRqe0 (vanaf 21:50 min.)

Lees ook:
> Publicatie Verzoek tot heropening rechtszaak bij Raad van State
> Meer over deze rechtszaak: https://stralingsbewust.info/tag/wilma-de-jong/


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.