Raad van State negeert gezondheidsargumenten 5G

Update van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

Beeld: Wilma de Jong

Na een turbulente tijd en een periode van hoognodige rust, breng ik jullie hierbij verslag van het treurige vonnis van de Raad van State in de procedure rond de zendmast in Haarlo.

Op 28 december 2022 sprak de Raad van State vonnis in de hoger beroepsprocedure die door de gemeente Berkelland en de KPN was aangespannen tegen de uitspraak van de lagere bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020. In het laatstgenoemde vonnis oordeelde de bestuursrechter dat ik, ook op een afstand van 630 meter van een in mijn woonplaats geplande zendmast, als belanghebbende moet worden beschouwd. Volgens de bestuursrechter in Arnhem kon niet worden uitgesloten dat er ook bij een veldsterkte kleiner dan 1 volt per meter (V/m) sprake kan zijn van verhoogde gezondheidsrisico’s. Deze veldsterkte is ruim onder de ICNIRP-blootstellingslimieten en wordt inmiddels, zeker bij de uitrol van 5G, ruimschoots overschreden.

Helaas lijkt het vonnis dat de Raad van State op 28 december 2022 in de hoger beroepsprocedure velde, eerder een politieke agenda te volgen, dan dat er recht wordt gesproken. Daarbij worden (wetenschappelijke) feiten in ernstige mate gedefactualiseerd. Toch biedt het vonnis ook lichtpuntjes en is mijn vijf jaar juridische strijd zeker niet voor niets geweest.

Uitgebreid verslag

In bijgaand uitgebreid verslag maak ik jullie deelgenoot van hoe ik tegen het vonnis van en de gang van zaken bij de Raad van State aankijk. Defactualisatie, het negeren, versluieren en verdacht maken van (wetenschappelijke) feiten, staat pal tegenover desinformatie en fake news en gaat er vaak mee hand in hand. Zo kan het zijn dat de bevestiging van mijn belanghebbendheid door de Raad van State en de afwijzing van het hoger beroep van de gemeente en KPN in deze zaak in mijn nadeel uitpakt, dat de toetsing van het nieuwe besluit op bezwaar volkomen ontoereikend blijft, het voorgenomen gebruik van de zendmast en de paraplu-functie voor 5G-smallcells in het geheel niet door de Raad van State is meegewogen en van toetsing van de deugdelijkheid van de ICNIRP-grenswaarden wordt afgezien, omdat de veldsterkte van < 1 V/m, waardoor ik ‘gevolgen van enige betekenis’ kan ondervinden, ver beneden de maximale grenswaarden ligt van 122 V/m. Dat hier iets niet klopt in de redenering van de Raad van State mag duidelijk zijn.

Lees verder over de procesgang tijdens de zitting (bijvoorbeeld ook in mijn verzoek tot heropening van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting), over de processuele schade die ik opliep, over de (schijn van) partijdigheid van de staatsraden en over hoe staatsraden zelf de wet schenden (schending artikel 44 Wrra) en de gronden die ik heb aangevoerd in mijn wrakingsverzoeken.

Vind hier ook de belangrijkste door mij bij de Raad van State in deze procedure ingebrachte stukken.

Lichtpuntjes: Zijn we bij 5G allemaal belanghebbende?

Natuurlijk biedt het vonnis van de Raad van State ook lichtpuntjes en is mijn jarenlange strijd niet voor niets geweest. In de eerste plaats is het vonnis van 18 december 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:6699) bekrachtigd en daarmee deel van de jurisprudentie van de Rechtspraak geworden. Belanghebbenden kunnen zich op dit vonnis beroepen.

In de tweede plaats is met de bekrachtiging van dit vonnis van de lagere rechter het begrip belanghebbendheid ten aanzien van stralingsrisico’s verruimd. Ook bij een veldsterkte < 1 V/m moet, als het gaat om gezondheidsrisico’s, rekening gehouden worden met ‘gevolgen van enige betekenis’. Dit biedt meer burgers de mogelijkheid om te procederen. De gemeente zal gezondheidsargumenten van burgers mee moeten wegen bij het verlenen van een vergunning voor een zendmast. Dat heeft de gemeente Berkelland tot aan de Raad van State steeds geweigerd.

Dat dit meewegen door de gemeente vervolgens een ‘wassen neus’ is en dat de Raad van State dit heeft laten gebeuren, is natuurlijk een ander verhaal. Het gaat erom dat de wetenschappelijke literatuur die schade aantoont onder de 1 V/m alsnog bij de Raad van State op tafel komt. En, belangrijker nog, ervoor te zorgen dat de Afdeling er niet omheen kan. Dat laatste zal, zo leert mij de ervaring, niet eenvoudig zijn. Maar eens moet toch door die muur van afweer heen gebroken kunnen worden.

Natuurlijk is blootstelling aan 1 V/m, als het gaat om radiofrequente elektromagnetische velden nog altijd veel te hoog; ‘severe concern’ of ‘severe anomaly’ volgens de SBM2015-richtlijn. Maar omdat bij 5G de veldsterktes de 1 V/m ruimschoots zullen overschrijden, betekent de verruiming van het begrip belanghebbendheid dat in principe elke burger die aan deze hogere veldsterktes wordt blootgesteld als belanghebbende moet worden erkend.

Dit brengt me op het derde punt en de te onderzoeken vraag of dit vonnis van de Raad van State mogelijkheden biedt om te procederen tegen in de woonomgeving geplaatste vergunningsvrije antennes. Als ik als belanghebbende ben erkend bij een veldsterkte < 1 V/m, omdat mij ‘het voordeel van de twijfel’ moet worden gegeven, dan zou dit kunnen betekenen dat, op lokaties waar de veldsterkte 1 V/m is of meer, burgers die hieraan dwingend worden blootgesteld ook als belanghebbende moeten worden erkend. Ook zij kunnen immers ‘gevolgen van enige betekenis’ van de radiofrequente elektromagnetische ondervinden. Dit zou mogelijkheden kunnen bieden voor het gezamenlijk procederen van burgers tegen de uitrol van 5G, waarbij kosten voor een goede advocaat kunnen worden gedeeld. Ik nodig iedere geïnteresseerde met een juridische achtergrond uit, hierover zijn of haar gedachten te laten gaan en met mij zijn of haar ideeën te delen.

Nog niet uitgeprocedeerd

Zelf ben ik nog niet helemaal uitgeprocedeerd. Op 21 september 2022 diende ik in een nieuwe procedure opnieuw een beroepschrift in bij de Raad van State. Dit naar aanleiding van het Bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’. Daarbij heb ik alsnog – als bijlage bijgevoegd en in mijn beroepschrift ‘als ingevoegd en herhaald te beschouwen’ – mijn verweerschrift met 470 pagina’s bewijslast bij de Afdeling neergelegd. Een beroepschrift naar aanleiding van een bestemmingsplan moet rechtstreeks bij de Raad van State worden ingediend en het eerder geweigerde verweerschrift ligt nu dus alsnog bij de Raad van State en bij de gemeente als verweerder op tafel.

Wat dit me gaat brengen weet ik niet. Deze nieuwe beroepsprocedure heb ik ingesteld nadat ik vanaf 2017 inspraakreacties en een zienswijzen heb ingediend bij de gemeente Berkelland in reactie op het Bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’.

Daarbij heb ik gepleit voor een witte zone, dat wil zeggen, een stralingsarm woon- en leefgebied, en heb ik de gemeente gewezen op de morele en juridische gronden om burgers die aan stralingsbelasting willen ontsnappen een alternatief te bieden voor dwingend opgelegde stralingsrisico’s.

Beroep Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Wat betreft het vonnis van 28 december 2022 is het spijtig dat er in het bestuursrecht geen cassatieberoep bij de Hoge Raad mogelijk is. De Hoge Raad toetst in een cassatieberoep door een ander gerechtshof gemaakte fouten. Zoals het niet goed genoeg onderbouwen van een uitspraak, het ten onrechte niet horen van een getuige, het niet juist toepassen van hoor en wederhoor en het niet laten onderzoeken van een belangrijke vraag. Precies die zaken die in deze procedure zijn misgegaan. Blijkbaar wordt de Raad van State, als hoogste bestuursrechter in Nederland, geacht vrij te zijn van dit soort fouten, wat dus niet het geval blijkt.

Ook een rechtsgang naar het Gerecht van het Hof van de Europese Unie is niet mogelijk, omdat deze procedure niet openstaat voor individuen. Wel ben ik van plan beroep aan te tekenen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Er worden hier immers mensenrechten geschonden, waaronder mijn recht op een eerlijk proces.

Ten slotte

Daarnaast maak ik plannen voor vertrek naar het buitenland. Of het een het ander gaat bijten, weet ik nog niet. Hoewel een vonnis van het EHRM nog een kink in de kabel kan brengen voor de gemeente en KPN, denk ik dat KPN met dit vonnis van de Raad van State de vergunning als onherroepelijk beschouwt en de zendmast (na een akkoord van de Provincie) gaat bouwen. Zelf moet ik nu prioriteit geven aan mijn fysieke veiligheid. Alleen met een gezond lichaam en een gezonde geest kan ik iets voor anderen blijven betekenen.

Ik dank iedereen die mij in de afgelopen vijf jaar in mijn juridische strijd heeft ondersteund, op welke manier dan ook. Zonder jullie steun had ik dit niet volgehouden. Voel je vrij om uit mijn stukken te putten voor zover je de informatie nodig hebt voor jouw rechtsgang, bezwaarschrift of welk ander pleidooi dan ook. Ik stel het op prijs als je daarbij een bronvermelding maakt.

Mogelijk zal ik, als ik daar de energie voor vind, mijn beroeps- en verweerschrift omwerken naar een boek dat voor een breed publiek toegankelijk is. Mocht iemand van jullie iemand kennen met redactionele en schrijfvaardigheden die mij hierbij zou willen en kunnen helpen, dan hou ik me van harte aanbevolen.

Warme groet en succes voor iedere waarheidsworstelaar. Opdat waarheid uiteindelijk zal zegevieren over onwetendheid en corruptie.

Hartelijke groet,
Wilma de Jong

Bijlagen:
1) Uitgebreid verslag door Wilma de Jong: ‘Vonnis Raad van State negeert gezondheidsargumenten 5G volledig – Staatsraden maken zich schuldig aan defactualisatie’
2) Verweerschrift in hoger beroep
3) Beroepschrift naar aanleiding van het nieuwe besluit op bezwaar
4) Reactie op het rapport van Van Eijk (over landschapswaarden)
5) Bezwaarschrift tegen het proces verbaal van de zitting van 16 mei 2022
6) Verzoek tot heropening van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting
7) Wrakingsverzoek van de meervoudige kamer in de hoofdzaak
8) Verzoek tot wraking van de wrakingskamer
9) Aanvulling wrakingsverzoek van de wrakingskamer
10) Bezwaarschrift tegen het vonnis van de wrakingskamer

Je kunt meer berichten lezen inzake de juridische stappen die Wilma de Jong de afgelopen jaren heeft ondernomen via de tag Wilma de Jong.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.