Wil je lokaal inspraak op het gebied van draadloze technologie en 5G?

Zorg dan dat je juridisch grip krijgt op de Omgevingsvisie van je gemeente via wettelijke inspraakprocedures.

In onderstaand bericht vertelt Wilma de Jong in het kort hoe het juridisch werkt met de Omgevingsvisie en welke concrete vragen je kunt stellen aan jouw gemeente. Dus kom ook in aktie en vraag naar de status van de Omgevingsvisie in jouw gemeente. Je hebt recht op inspraak.

Ben je, net als Wilma, inwoner van de gemeente Berkelland, ga dan naar www.gemeenteberkelland.nl/omgevingsvisie en vul vóór 6 april 2023 de enquête in en houd de vinger aan de pols.

Inspraak op de nieuwe Omgevingsvisie

Lieve mensen,

Na vijf jaar procederen en de nodige leerervaringen die ik daarbij heb opgedaan, zie ik het belang van tijdig reageren op plannen die door overheden worden gemaakt en besluiten die daaruit voortkomen. Wil je lokaal inspraak op het gebied van draadloze technologie en 5G zodanig dat jouw gemeente daar niet zonder deugdelijke motivatie aan voorbij kan gaan, zorg dan dat je juridisch grip krijgt op de Omgevingsvisie van je gemeente via de wettelijk verplichte inspraakprocedures (artikel 3:15 Awb).

Op grond van de nieuwe Omgevingswet moeten lokale overheden de leefomgeving als één geheel gaan beschouwen en een visie formuleren voor deze leefomgeving (Omgevingsvisie). In de fase van planvorming formuleert de gemeente de uitgangspunten waarop belanghebbenden kunnen reageren. Dit is een formeel, juridisch in de Algemene wet bestuurswet (Awb) vastgelegd participatietraject, waarin alle burgers recht hebben op inspraak.

Deze inspraakreacties/zienswijzen moeten op grond van de Awb zonder vooringenomenheid door de gemeente worden beoordeeld en deze beoordeling moet voorzien worden van een deugdelijke motivatie. Gaat de gemeente niet of niet deugdelijk in op de gronden in jouw inspraakreactie/zienswijze, dan kun je, nadat de Omgevingsvisie is vastgesteld, beroep aantekenen bij de bestuursrechter en ben je verzekerd van een bestuursrechtelijk vonnis.

Hoe de bestuursrechter de zaak beoordeelt is natuurlijk de vraag. Maar hoe meer mensen via het formele traject hun stem laten horen, hoe groter de kans is dat er dingen kunnen gaan verschuiven.

Gevolgen van enige betekenis niet uitgesloten bij veldsterktes < 1 V/m

Hoewel de Raad van State in mijn zaak het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:6699) in zijn uitspraak van 28 december 2022 (RvS 202100651/1/R4) heeft bevestigd, is de betekenis van deze bekrachtiging niet door de Afdeling Bestuursrecht doordacht.

Dat de Raad van State heeft bevestigd dat bij blootstelling aan RF-EMV zoals gebruikt bij draadloze technologie ‘gevolgen van enige betekenis’ bij een veldsterkte < 1 V/m (Volt per meter) niet kunnen worden uitgesloten, zou toch vragen moeten oproepen over de veiligheid van de ICNIRP-limieten.

Natuurlijk is het nogal eigenaardig dat, als bij een veldsterkte < 1 V/m ‘gevolgen van enige betekenis’ niet kunnen worden uitgesloten, de Raad van State het niet nodig vindt om de veiligheid van grenswaarden te toetsen die van maximaal 61 V/m (bij ‘whole body exposure’, blootstelling van het gehele lichaam) verder mogen oplopen naar 122 V/m (bij ‘local exposure’, blootstelling van delen van het lichaam). Natuurlijk is deze houding uiterst discutabel.

Stel ook vragen aan jouw gemeente

Dus, laat ook jouw stem horen. Kom in actie en stel de volgende vragen aan je gemeente:

  1. Vraag naar de status van de Omgevingsvisie (de status kan zijn planvorming, participatie of besluitvorming);
  2. Vraag wanneer het participatietraject voor inwoners begint en/of wat er al aan participatie heeft plaatsgevonden;
  3. Vraag (als de Omgevingsvisie nog niet is vastgesteld) naar de uitgangspuntennotitie (uit de fase van planvorming) en kijk wat de plannen zijn voor digitale connectiviteit en of de gemeente aandacht besteedt aan de gezondheidsrisico’s hiervan;
  4. Vraag hoe de gemeente het participatietraject bekendmaakt (vaak via een regionaal krantje, maar dat is volgens mij niet verplicht, dus zorg dat je weet hoe het zit en houd de vinger aan de pols);
  5. Dien een inspraakreactie/zienswijze in waarin je aandringt op aandacht voor de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie en op witte (stralingsarme) zones voor burgers met EHS.

Je kunt uiteraard (meer of minder uitgebreid) putten uit mijn stukken zoals via deze website openbaar gemaakt. In onderstaande bijlagen tref je in ieder geval nog mijn inspraakreactie en zienswijze zoals ik die heb ingediend betreffende het (voorontwerp) bestemmingsplan buitengebied 2020 van de gemeente Berkelland. Daarin vindt je mijn argumentatie voor het initiëren van een milieuzone witte zone.

Voor inwoners van Berkelland

Foto ‘Witte zone = minder straling. Blij ermee!’

Vul vóór 6 april 2023 de enquête in via www.gemeenteberkelland.nl/omgevingsvisie. Vraag daarbij om aandacht voor de gezondheidsrisico’s van RF-EMV en roep op tot het creëren van een witte zone voor burgers met EHS.

Ik heb het formulier zojuist zelf ingevuld. Er wordt veel open ruimte gegeven om je antwoord uit te leggen. Die ruimtes heb ik zoveel mogelijk benut om mijn visie over RF-EMV/straling en de noodzaak van witte zones neer te leggen (geen onderwerp in de vraagstelling), maar juist daarom van belang om in te brengen in de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie van de gemeente Berkelland gaat waarschijnlijk na de zomer het wettelijke traject van het indienen van inspraakreacties/zienswijzen in. De gemeente heeft mij verzekerd dat dit via het ‘Berkelbericht’ (‘Achterhoek Nieuws’) wordt bekendgemaakt. Het ‘Overdrachtsdocument Omgevingsvisie’ van gemeente Berkelland kun je via deze link bekijken.

Hartelijke groet,
Wilma de Jong

Laten we dit samen doen!

Bijlagen:
> Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’ door Wilma de Jong
> Zienswijze ontwerpbestemmingsplan buitengebied Berkelland 2020 door Wilma de Jong

Je kunt meer berichten lezen inzake de juridische stappen die Wilma de Jong de afgelopen jaren heeft ondernomen via de tag Wilma de Jong.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.