Moties in Eindhoven aangenomen waarbij het voorzorgsprincipe voor kinderen wordt toegepast

Naar aanleiding van het Burgerinitiatief “Verplaats zendmasten dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven” zijn in Eindhoven verschillende belangrijke moties aangenomen waarin het voorzorgsprincipe voor kinderen wordt toegepast.

Daarnaast gaat het college van B&W – dat zich nu bewust is geworden van de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling – een informatiepakket samenstellen en verspreiden voor scholen en kinderdagverblijven. Het Burgerinitiatief heeft het zelf niet gehaald maar dit beschouwen we als een overwinning. Het onderwerp straling staat op de kaart en de gemeenteraad is zich beter bewust van wat er speelt. Wellicht een stap naar meer.

Hoe het begon

Ons verhaal begint in juli 2018. Medewerkers van kinderdagverblijf De Schatkamer in Eindhoven hadden een stralingsdeskundige uitgenodigd om metingen te verrichten, omdat op de toren van het kerkgebouw waar het kinderdagverblijf is gehuisvest gsm-zenders zijn gemonteerd. Uit de metingen kwam naar boven dat de hoeveelheid straling op bepaalde plekken groot was en op de buitenspeelplaatsen zeer groot. Enkele weken later stond er opeens een grote hijskraan voor de deur van het kinderdagverblijf om er extra gsm-zenders bij te plaatsen. Hierdoor is de hoeveelheid straling alleen maar toegenomen!

De oudercommissie van het kinderdagverblijf is toen uit gaan zoeken welke mogelijkheden er zijn om de gsm-zenders te verplaatsen. Eerst hebben we ons verdiept in het onderwerp door informatie te lezen op websites zoals stralingsbewust.infostopumts.nl, etc. Ook door bijeenkomsten te bezoeken, zoals het event van Lets Talk About Tech, kwamen we in contact met verschillende mensen die ons aanraden om een burgerinitiatief te starten, in plaats van een petitie. Dit omdat een burgerinitiatief met de benodigde 250 handtekeningen een directe manier is om een onderwerp op de agenda te zetten van de gemeenteraad.

De start van het Burgerinitiatief

In oktober was de tekst klaar en na overleg met de griffie van gemeente Eindhoven hebben we het burgerinitiatief gestart. Medewerkers van het kinderdagverblijf hebben de ouders aangesproken om het burgerinitiatief te tekenen en dat hebben ze ook massaal gedaan. Ook bij de scholen van onze kinderen hebben ouders hun steun gegeven. Al met al was het lastiger dan verwacht om de benodigde 250 handtekeningen bij elkaar te krijgen, maar eind december hadden we het dan toch voor elkaar!

In januari 2019 hebben we de handtekeningen overhandigd aan de griffie. Vervolgens zijn ze gecontroleerd op rechtsgeldigheid en is er een ontvankelijkheidsverklaring afgegeven als aanbeveling aan de gemeenteraad dat het burgerinitiatief aan alle eisen voldoet. Deze verklaring is op 29 januari in de raadsvergadering behandeld waarbij een van de initiatiefnemers vijf minuten spreektijd had om het initiatief toe te lichten. Vervolgens is het aangenomen en doorverwezen naar een meningsvormingscommissie.

Informatieavond voor gemeenteraad

Voorafgaande aan de meningsvormingscommissievergadering is op 26 maart een informatieavond georganiseerd voor de gemeenteraadsleden op de locatie van het kinderdagverblijf. Een eerste blok was gevuld met de GGD, het Antennebureau en de gemeente Eindhoven. In het tweede blok spraken de initiatiefnemers en Leendert Vriens als stralingsdeskundige. Er werden maatregelen tegen straling in scholen in de stad Gent in België toegelicht.

Op dat moment werd duidelijk dat er grote weerstand is bij het college van B&W en raadsleden om af te wijken van de officiële lezing van de overheid dat straling geen gezondheidsrisico’s heeft. Tijdens de meningsvormingsvergadering op 2 april werd dit openlijk verkondigd en werd ook duidelijk dat er geen meerderheid in de gemeenteraad bestond voor het burgerinitiatief. Echter, GroenLinks, CDA, het OuderenAppèl, Fractie M.A. Schreurs en 50Plus spraken hun sympathie uit voor het burgerinitiatief. In de dagen na de raadsvergadering op 9 april zijn er door GroenLinks, gesteund door bovengenoemde partijen, moties voorbereid om recht te doen aan het burgerinitiatief.

Moties aangenomen

De moties luiden als volgt:

  • Het voorzorgsprincipe voor kinderen toe te passen en in het jaarlijks overleg met providers over het plaatsingsbeleid ervoor te zorgen dat nieuwe antennes en zendmasten op veilige afstand van basisscholen en kinderdagverblijven worden geplaatst, voor zover de wettelijke kaders dit toe laten.
  • Met het oog op de digitale ontwikkelingen dit voorzorgsprincipe ook op te nemen in de omgevingsvisie onder het hoofdstuk Gezondheid.
  • Daar waar scholen en telecomproviders in onderling overleg niet tot een vanuit de school of kinderdagverblijf gewenste verplaatsing komen van een antenne, zal de gemeente zich gaan inzetten om in samenspraak tot een oplossing te komen.

Uiteindelijk heeft het burgerinitiatief dat op 9 april ter stemming is gebracht in de Eindhovense gemeenteraad het niet gehaald maar zijn bovenstaande moties wel direct aangenomen door de Wethouder zonder stemming. Daarnaast gaat het college van B&W een informatiepakket samenstellen en verspreiden voor scholen en kinderdagverblijven.

Hierbij willen we alle mensen bedanken, voor en achter de schermen, die zich hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. En ook de ambtenaren van de gemeente Eindhoven voor de goede begeleiding.

Namens de oudercommissie van kinderdagverblijf De Schatkamer,

Afric Meijer


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.