7 Redenen tegen 5G – Zullen we het toch maar niet doen?

Inmiddels hebben er al 352 mensen openbaar hun reactie ingediend op de internetconsultatie over het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Daarin valt onder andere te lezen dat de Rijksoverheid de gemeenten voortaan wil gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. En ze willen de wet gaan wijzigen om er voor te zorgen dat het plaatsen van de small cells niet geweigerd kan worden vanwege de volksgezondheid. Zorgelijke ontwikkelingen. Zie ook ons eerdere bericht daarover.

Marjolein Mol uit Haarlem verdiepte zich in de materie en kwam tot 7 redenen waarom 5G geen goed idee is. Deze heeft zij inmiddels als reactie op de internetconsultatie ingediend. En ze heeft het document ook gelijk naar 16 (lokale) organisaties en clubs gestuurd om te zorgen voor meer bewustwording.

Het document is een interessante opsomming geworden, die wij hier graag met je willen delen (zie ook de geraadpleegde bronnen onder aan het bericht). Wellicht is dit gelijk een mooie inspiratie om zelf ook je reactie in te dienen. De overheid vraagt om onze mening, dus laten we die vooral ook geven! Reageren kan nog tot 9 september. Onderstaand 7 redenen tegen 5G.

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie in draadloze communicatie en kan in kortere tijd meer data versturen en heeft minder vertraging. 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G. Het gaat om de frequenties 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. De huidige veiligheidsvoorschriften zijn gebaseerd op de verouderde hypothese dat opwarming het enige schadelijke effect van elektromagnetische straling is.

De verplichte uitrol van 5G:

1. Is schadelijk voor mens, flora en fauna

Er zijn echter vele studies die een verband aantonen tussen elektromagnetische straling en biologische / neurologische effecten op mens en dier specifiek op cellen, vruchtbaarheid, hersenen en gedrag.

Wetenschappers doen dan ook een internationale oproep aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. Een comité van onafhankelijke wetenschappers, de European Committee on Non Iozing Radiation Risk, adviseert onder andere een maximale blootstelling aan frequenties tot 2 GHz.

De wetenschap die waarschuwt wordt genegeerd. Als we kijken naar ons huidige welzijn en welbevinden dan zijn helaas wel de volgende feiten vast te stellen.

  • Insectenpopulaties zijn de afgelopen 27 jaar met 75% afgenomen, blijkt uit een onderzoek dat is gehouden in 63 natuurbeschermingsgebieden in Duitsland.
  • 1 op de 4 kinderen en jongeren (1,3 miljoen) in Nederland heeft een chronische aandoening. Het gaat om aandoeningen zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma, eczeem maar ook psychische aandoeningen zoals ADHD en depressie.
  • Meer mensen dan ooit worden geconfronteerd met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, de zogenoemde somatische aandoeningen.
  • Naar schatting is 3% van de bevolking (519.000 mensen) in onze samenleving overgevoelig voor elektromagnetische velden, ook wel elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS) genoemd.
  • Het aantal kankerincidenten op jaarbasis is vanaf 1990 meer dan verdubbeld. Nederland is het land met de meeste draadloze communicatienetwerken in Europa en tevens behoort het aandeel sterfgevallen, als gevolg van kanker, in Nederland tot de hoogste in de Europese Unie.

Na een periode van 25 jaar bestralen door draadloze communicatie zouden deze signalen verontrustend genoeg moeten zijn om de wetenschap wel zeer serieus te nemen!

2. Verloopt ondemocratisch

Met Artikel 5c 2 van de wijziging van de Telecommunicatiewet wordt invulling gegeven aan artikel 57 vierde lid van de Telecomcode. Dit houdt in dat overheidsinstanties, in het bijzonder gemeenten maar ook provincies en waterschappen, openbare gebouwen en publieke infrastructuur (straatmeubilair zoals bushokjes, putdeksels, verkeerslichten en lantaarnpalen) beschikbaar moeten stellen voor het plaatsen van antennes. Deze verplichting geldt zowel voor de aanleg voor toegangspunten als op de verdere exploitatie daarvan. Een weigeringsgrond op basis van de volksgezondheid wordt, door de wetgever, niet nodig geacht.

Bij goedkeuring van deze wet heeft de gemeenteraad dus geen zeggenschap meer over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Huiseigenaren en bewoners kunnen geen invloed uitoefenen op hun directe leefomgeving. Als burgers een antenne in of nabij hun voortuin geplaatst krijgen, is er geen recht op verweer.

De Raad van State constateert in haar jaarverslag 2018 dat de wet vaak wordt gebruikt om gemaakte maatschappelijke afspraken te vertalen en te legitimeren en adviseert: “Het is belangrijk dat de wet houvast biedt, juist in een tijd van verregaande veranderingen. Vertrouwen van burgers in de overheid is onontbeerlijk”. Deze opmerkingen zijn zeer treffend van toepassing op de ontwerpwet en het totstandkomingsproces (uitsluitend door ministerie van Economische Zaken) daarvan.

3. Verloopt niet transparant

De bevolking wordt niet betrokken en niet geïnformeerd. De wijziging van de Telecommunicatiewet lijkt de wettelijke basis te zijn om 5G infrastructuur te kunnen uitrollen. Deze veronderstelde verankering zal slechts bekend zijn bij de enkeling die er actief naar op zoek gaat.

Het 5G project is mysterieus: wereldwijd moet dit in snel tempo worden uitgerold maar er is geen inzicht in wat en hoe er wordt ontwikkeld, wie (eind)verantwoordelijk is en wie straks eigenaar is van alle data.

In Zwitserland is sinds april 2019 5G uitgerold. Inwoners van Genève die tot voor kort geen electrostress symptomen ervaarden, ervaren dat nu wel. Wanneer zij over hun gezondheidsproblemen bellen met Swisscom wordt hen verteld dat alles legaal is.

Wie is straks in Nederland aanspreekbaar als dit, gezondheidstechnisch gezien, helemaal fout gaat?
Verzekeringsmaatschappijen categoriseren schade door elektromagnetische straling in de hoogste risicoklasse en sluiten bij voorbaat aansprakelijkheden uit.

4. Wordt een planologische nachtmerrie

Nu staan 4G masten nog op daken. In een gemiddelde woning is op een bovenverdieping dan ook meer elektromagnetische straling aanwezig dan op de begane grond. Iets waar EHS’ers in een woning, verspreid over meerdere verdiepingen, nu nog hun voordeel mee kunnen doen.

Om 5G signalen door te kunnen geven zijn, naast zendmasten, ook nog heel veel antennes nodig. Die antennes kunnen niet op daken worden geplaatst. Voor 5G moeten de antennes lager bij de grond; de hoek van een dak is al een obstakel waar een signaal niet voorbij komt. Het is aannemelijk dat de straling, die we constant zullen absorberen, veel krachtiger wordt dan tot nu toe en dat de bronnen die de straling uitzenden veel dichter bij ons zullen zijn.

De antennes, die eruit schijnen te zien als pizzadozen, moeten uiteraard onderling met kabels aan elkaar in kasten worden verbonden. In Nederland worden kabels, tot nu toe, netjes ondergronds weggewerkt. Eurofiber vraagt zich inmiddels af of dat ook niet, net als in Azië en de Verenigde Staten, boven de grond kan.

5G uitrol geeft dan dus een ander, rommelig straatbeeld waarbij het woord rommelig gerust vervangen kan worden door chaotisch als iedere (telecom)aanbieder zijn eigen infrastructuur aanbrengt. Hebben wij dat ervoor over?

5. Is strijdig met de klimaatdoelstelling

Volgens de telecomsector zelf zullen alleen al de 5G netwerken naar verwachting twee keer méér stroom verbruiken dan 4G netwerken. Dan over het individuele gebruik: alle mogelijke apparaten die 5G ingebouwd zullen hebben, verbruiken straks meer stroom. Met het snelle downloaden van films en ‘games’ zal men ook snel door de databundel heen zijn. Veel meer internetgebruik vraagt om veel meer en grotere ‘datacenters’ die stroom nodig hebben voor het functioneren. Het verminderen van de uitstoot van C02 is dan ook echt een illusie.

Erger nog: bomen, groot en klein blijken vanwege hun absorptie de straling van de 5G antennes in de weg te staan. De huidige nationale bomenkap lijkt hier al aardig op vooruit te lopen.

Door de verdergaande digitalisering worden mensen meer en meer verlokt tot excessief consumentisme. De ‘apps’ die nodig zijn voor allerlei triviale zaken werken vaak immers alleen op een recente ‘smartphone’.

6. Is in strijd met de grondwet

Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (artikel 10). Met 5G verzamelen alle apparaten, inclusief bewakingscamera’s, op continu en ‘real time’ basis informatie. Dit is een zeer groot privacy risico.

Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam (artikel 11). Daarin past geen verplichte blootstelling aan straling terwijl wel in 98% van de Nederlandse gemeenten dekking voor mobiele telefonie moet zijn gerealiseerd.

De bestaanszekerheid van de bevolking is voorwerp van zorg der overheid (artikel 20). Bestaanszekerheid heeft in dit artikel betrekking op welvaart. Maar wat hebben zwakkeren zoals (ongeboren) kinderen, EHS’ers en hoog sensitieven, mensen met een broze gezondheid, chronisch zieken en mensen met een ernstige ziekte aan welvaart als de zekerheid van hun bestaan ernstig wordt verwaarloosd?

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu (artikel 21). De uitrol van 5G beschadigt het milieu, het klimaat en de ruimtelijke ordening.

De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid (artikel 22). Maar de wetgever vindt het niet nodig om een weigeringsgrond met betrekking tot de volksgezondheid in artikel 5c 2 Telecommunicatiewet / artikel 57 Telecomcode, inzake de verplichting tot het plaatsen van antennes, op te nemen. De overheid heeft tot op heden geen afweging gemaakt op gezondheidseffecten.

7. Lijkt een valse belofte

De sociale gevolgen van digitalisering tot nu toe zijn soms al op zijn zachtst gezegd zielig te noemen. Schrijnend is het reclamefilmpje de Tea Topic van Beau waarin een pubermeisje op omslachtige wijze aan haar moeder vraagt die ‘smartphone’ eens een dagje weg te leggen, want zij wil ook wel eens wat aandacht. Onze omgangsvormen zwakken al behoorlijk af.

Wat is dan het beoogd eindresultaat van 5G en waarom is het nodig een militaire technologie in het publieke domein toe te passen? Alle mogelijkheden van 5G liggen open maar concrete toepassingen zijn nog vaag. Verhalen over zelfrijdende auto’s en met elkaar communicerende apparaten hebben een hoog nieuwe economie gehalte. Alle data die onze apparaten zullen verspreiden maakt ons gedrag nog meer voorspelbaar en manipuleerbaar. Zit de mensheid daar nu werkelijk op te wachten? Wie wil geen bestuurder meer zijn van de eigen auto, de eigen woning en het eigen leven?

Het individu dat vrijheid en zelfrespect nastreeft zeker niet. Veel vrijheid en zelfrespect zal er niet meer zijn. Verslaafd aan onze ‘smartphone’ zitten wij – ziek en suf – gevangen in een elektromagnetische kooi die een continu bewaakte en totalitaire maatschappij faciliteert.

Kortom: Zullen we het toch maar niet doen?

Geraadpleegde bronnen:

Busby, C. (29 mei 2019). Exposure Limits for 4G and 5G range radiofrequency radiation. Geraadpleegd op 10 augustus 2019, https://www.euradcom.eu
David, M. (18 juli 2019). Avec la 5G, nous nous sentons comme des cobayes. L’Illustré.
Firstenberg. A. International Appeal Stop 5G on Earth and in Space. Geraadpleegd op 25 mei 2019, https://www.5gspaceappeal.org
Integraal kankercentrum Nederland. Nederlandse kankerregistratie. Geraadpleegd op 3 augustus 2019, https://www.cijfersoverkanker.nl/
Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS One. 2017;12(10):e0185809. Geraadpleegd op 7 augustus 2019. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0185809&type=printable.
Nederlandse wetgever, Voorstel tot wijziging telecommunicatiewet + Memorie van toelichting. (15 juli 2019). Geraadpleegd op 22 juli 2019, https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/
Nederlandse wetgever, De grondwet. Geraadpleegd op 5 augustus 2019, https://www.denederlandsegrondwet.nl/
Olsthoorn, S. (6 april 2019). 5G-netwerk wordt planologische nachtmerrie. Het Financieele Dagblad.
Olsthoorn, S. (28 februari 2019). 5G is er nu echt bijna. Maar wat gaan we er eigenlijk mee doen? Het Financieele Dagblad.
Raad van State. Jaarverslag 2018. Geraadpleegd op 10 augustus 2019, https://jaarverslag.raadvanstate.nl/2018/in-de-staat.
Verwey-Jonker Instituut, April 2019. Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland. Geraadpleegd op 15 augustus 2019, https://www.verwey-jonker.nl/
Wilke, I. (20 februari 2018). Biological and pathological effects of 2.45 GHz radiation in cells, fertility, brain and behavior. Umwelt • medizin • gesellschaft (1) blz. 1-32.

Bijlage: 7 Redenen tegen 5G – PDF-bestand


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.