Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente

Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee spant zich op allerlei manieren in om te zorgen voor meer bewustwording onder burgers en politici in de regio Gooi- en Vechtstreek over de gevolgen van straling in het algemeen en 5G in het bijzonder. De actiegroep focust daarbij niet alleen op onze gezondheid, zij vraagt ook aandacht voor de gevolgen van straling voor dieren, planten en het hele ecosysteem.

Inspreken bij gemeente Huizen

Op maandag 18 mei vond er in de gemeente Huizen een vergadering plaats van de Commissie Sociaal Domein. Bij de bijeenkomst waren ook een aantal journalisten aanwezig. Sylvia Slegers van Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee, heeft tijdens deze vergadering gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers.

Gedurende de 5 minuten spreektijd werd een Powerpoint-presentatie getoond waarin een combinatie van drie thema’s onder de aandacht werd gebracht: het Australische Mount Nardi bio-diversiteits-onderzoek, de brochure Voorstel nulmeting 5G Culemborg en het boek Elektrisch Ecosysteem. Je kunt hier de video bekijken van de presentatie (5 minuten).

De presentatie

De openingszin van de presentatie was “Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf”… Vervolgens werd ingezoomd op het gegeven dat 5G een nieuwe technologie betreft die gebruik maakt van hogere frequenties en dat er vele extra antennes bijgeplaatst zullen worden. Dat alles terwijl er een dekkingsplicht geldt van 98%, hetgeen betekent dat er met 5G “geen ontsnappen meer aan” zal zijn.

Alvorens de commissieleden ‘mee te nemen’ naar de andere kant van de wereld, om aan te tonen wat er als gevolg van straling zoal op het spel staat, werden er in de Powerpoint-presentatie enkele recente citaten van professor dr. ir. Hans Kromhout (voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad) onder de aandacht gebracht:

“Er worden alléén metingen gedaan in de buurt van 5G-zenders”, “Er wordt geen blootstelling van individuen gemeten, er worden geen toekomstscenario’s doorgerekend en er worden geen gezondheidsrisico’s ingeschat” en “dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan.”

Daarbij vermeldde de inspreekster van de actiegroep dat wetenschappers het, op zijn zachtst gezegd ‘allerminst eens’ zijn over de gevolgen van straling en dat men wat 5G betreft zelfs volledig in het duister tast.

Het Australische Mount Nardi onderzoek

Het Australische Mount Nardi bio-diversiteits-onderzoek beschrijft de verwoestende impact van de komst van 3G- en 4G-zendmasten in een ongerept natuurgebied in het regenwoud van Oost-Australië.

UNESCO heeft dit onderzoek naar de impact van straling van zendmasten op dieren laten doen in een natuurgebied op de berg Nardi Nightcap in de Gondwanaregenwouden van Australië. Het onderzoek was voorafgegaan door een nulmeting en vond plaats over een periode van 15 jaar (2000 tot 2015) onder leiding van botanicus Mark Broomhall.

  • De conclusie van biodiversiteits-onderzoeken van vóór 2000 was: “De biodiversiteit in het Nardi natuurreservaat neemt toe.”
  • In de periode tussen 2000 en 2004 werden er 3G zendmasten geplaatst met als gevolg een verminderde insecten-diversiteit in het gebied.
  • Tussen 2006 en 2009 werden verbeterde versies van 3G geïnstalleerd. Vervolgens zagen de onderzoekers 27 vogelsoorten vertrekken uit het gebied.
  • Tussen 2012 en 2013 werden er nieuwe 4G-zendmasten gebouwd. Direct daarna waren nog eens 49 vogelsoorten verdwenen en waren alle plaatselijk bekende vleermuissoorten schaars geworden. Ook verdwenen insecten, motten, vlinders, kikkers, padden en mierensoorten.

Hoe wisten de onderzoekers dat de dieren niet massaal gevlucht waren voor iets anders?

De eind-conclusie van het onderzoek was: “De plaatsing van zendmasten op Mount Nardi heeft over de afgelopen 15 jaren een verwoestende impact gehad. Draadloze technologie is een sluipmoordenaar. Zij veroorzaakt genetische achteruitgang op een immer uitbreidende schaal.” [Bekijk hier de Powerpoint-presentatie met alle afbeeldingen.]

Voorstel Nulmeting ook in het Gooi

Het Culemborgs 5G Collectief heeft op 11 februari 2020 een verzoek ingediend bij de gemeente Culemborg tot uitstel van de implementatie van 5G in de gemeente totdat grondig onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de mogelijke gezondheidsrisico’s voor mensen, dieren en planten. En daarnaast om een zogenaamde Nulmeting te laten uitvoeren naar de huidige stralingsniveaus. Gevolgd door vervolgmetingen, monitoring, observatie en evaluatie. Zie deze zeer informatieve brochure Voorstel Nulmeting 5G Culemborg met een uitgebreide toelichting.

In navolging van Culemborg doet Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee tijdens de vergadering een dringende oproep aan de gemeente Huizen tot voorzichtigheid en stelt voor om ook in de Gooi- en Vechtstreek -alvorens 5G eventueel uit te rollen- over te gaan tot het verrichten van een nulmeting. Hiermee kan de huidige stralingsrealiteit, biodiversiteit, conditie van het ecosysteem en volksgezondheid worden vastgesteld.

Voorafgaand aan het inspreken kreeg PvdA-wethouder Hoelscher (die 5G in de portefeuille heeft) de Culemborgse Nulmetings-brochure overhandigd, met daarbij een uitnodiging om dit plan samen met Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee nader uit te werken.

Boek Elektrisch Ecosysteem

En tenslotte werd het boek Elektrisch Ecosysteem onder de aandacht gebracht, waarin middels een uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing aangetoond wordt dat:

bijen vliegende batterijen zijn
zeehonden een radarsnor hebben
vogels googelen op het aardmagnetisch veld
kikkers kunnen zweven op magneetvelden
bacteriën aan cel- én aan magneetdeling doen.

Alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme.

Het globale idee voor de insteek van de hele presentatie, ontstond tijdens een gesprek dat de actiegroep onlangs had met Sander Funneman, auteur van het hierboven genoemde boek en mede-samensteller van de nulmetingsbrochure.

Na afloop van de presentatie

Na afloop van de spreektijd informeerde PvdA-raadslid Vreedeveld of de Commissie Sociaal Domein het Australische onderzoek toegestuurd zou kunnen krijgen. De actiegroep gaf aan dat dat uiteraard mogelijk is en heeft dat inmiddels geregeld. Om het kader te schetsen waarbinnen dit onderzoek ter sprake kwam, heeft de voltallige commissie inmiddels eveneens de Powerpoint-presentatie, de brochure Voorstel Nulmeting Culemborg en de bijbehorende uitnodiging toegestuurd gekregen met het verzoek daar vóór 7 juni a.s. op te reageren. Het plan is om deze documenten eveneens via een persoonlijke mail te versturen naar alle burgemeesters, wethouders en raadsleden van Gooi- en Vechtstreek.

Op de afsluitende vraag van de voorzitter “hoe dit hier en nu af te handelen” klonk een unaniem “ter kennisgeving aannemen”. Vlak voor mijn vertrek fluisterde de 5G-wethouder (die al die tijd op anderhalve meter afstand van me zat), me nog snel toe “we gaan dit echt heel goed uitzoeken, hoor.”

Sylvia Slegers
Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee

Lees ook:
> Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten – Toeval? Of is er meer aan de hand?
> Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.