Stichting Stop5GNL teleurgesteld in uitspraak Hoger Beroep, maar blijft zich inzetten voor bewustmaking stralingsrisico’s

Op 4 mei 2020 vond een kort geding plaats van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G stop te zetten vanwege te grote gezondheidsrisico’s. Na een teleurstellende uitspraak op 25 mei 2020 ging de stichting met steun van vele donateurs in hoger beroep. Vandaag vond de uitspraak van het hoger beroep plaats. Onderstaand het persbericht dat stichting Stop5GNL daarover uitbracht en een overzicht van de vervolgstappen.

UITSPRAAK HOGER BEROEP 15 JUNI 2021

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van Stichting Stop5GNL tegen de Staat. Stichting Stop5GNL ervaart het arrest als ‘zwaar teleurstellend’.

Vorderingen wel/niet ontvankelijk
Terwijl in Kort Geding (ro 4.8) werd geoordeeld, dat Stop5GNL ontvankelijk is in haar vorderingen, is de stichting in Hoger Beroep daarin niet-ontvankelijk verklaard. Omdat, volgens het Hof, Stop5GNL via de bestuursrechter op had kunnen komen (en nog op kan komen) tegen de besluiten van de Staat inzake de uitrol van 5G. Dus is er geen plaats voor een oordeel van de civiele rechter. Stop5GNL zou de zaak  voor de Bestuursrechter (hebben) moeten brengen.

Volksgezondheid wederom in de kou
Het Hof oordeelt, dat de Staat voldoende rekening houdt met de gevolgen voor de volksgezondheid. De argumenten van Stop5GNL die het tegendeel aantonen, lijken niet in overweging genomen te zijn.

Opvallend daarbij is, dat het Hof het thema volksgezondheid voornamelijk beoordeeld heeft op basis van formele gronden. Empathie met, mededogen en zorg voor mensen die moeten zien te leven met straling gerelateerde klachten lijken in het arrest niet meegewogen te zijn.

Terwijl alleen al de paragraaftitels van de samenvatting voldoende reden geven tot (voor)zorg, kent het Hof in zijn arrest bijzonder weinig gewicht toe aan het adviesrapport “5G en Gezondheid” (Gezondheidsraad – september 2020). Daarentegen hecht het Hof opvallend veel waarde aan ICNIRP: de organisatie die slechts een beperkt deel van mogelijke gevolgen voor de gezondheid belicht: opwarming van weefsel.

Belangenverstrengeling buiten beeld
Hoewel Stop5GNL op uitgebreide wijze belicht heeft hoezeer er binnen de adviesorganen van de overheid (waaronder ICNIRP) sprake is van belangenverstrengeling, is daar in deze uitspraak van het Hof geen woord over terug te lezen.

Selectieve beschouwing van wetenschappelijke onderzoeken
In zijn arrest lijkt het Hof ook geen oog te hebben voor de al jaren bestaande wetenschappelijke verdeeldheid over gevolgen van straling. Die verdeeldheid noopt juist tot hantering van het voorzorgsprincipe. Onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken lijken terzijde te zijn geschoven.

UPDATE 24 juni 2021:

Wel ontvankelijk of niet ontvankelijk, that’s the question
Op 15 juni 2021 heeft het Hof de vorderingen van Stichting Stop5GNL in het hoger beroep tegen de Staat ‘niet-ontvankelijk’ verklaard met als argument dat wanneer de rechtsgang naar de bestuursrechter open staat, een zaak wat het Hof betreft per definitie niet-ontvankelijk is bij de civiele rechter. Opmerkelijk daarbij is dat de voorzieningenrechter in kort geding de zaak wèl ontvankelijk verklaard had. Een duidelijk verschil in inzicht, met als gevolg voor Stop5GNL dat zij terug naar de tekentafel verwezen is, zonder dat de rechter inhoudelijk op de ingebrachte grieven is ingegaan.

Teneinde dit niet-ontvankelijkheidsbesluit aan te vechten, zou Stop5GNL in cassatie kunnen gaan bij de Hoge Raad. Beslist die dat de zaak inderdaad niet-ontvankelijk is, dan is dit traject afgerond. Is de Hoge Raad echter van mening dat de vorderingen in het hoger beroep van Stop5GNL wel ontvankelijk zijn, dan wordt de zaak overgedragen naar het Hof in Den Bosch met het verzoek tot een inhoudelijke uitspraak te komen. Dit traject is echter zeer prijzig en neemt veel tijd in beslag.

Hoe nu verder?
Stop5GNL heeft daarom besloten om bestuursrechtelijke wegen te gaan bewandelen. Daarbij valt te denken aan:

  • het indienen van zienswijzen om invloed uit te oefenen op besluiten van landelijke en lokale overheden. Bij het nemen van besluiten zijn overheden verplicht om op ingediende zienswijzen te reageren en ze in de besluiten te verwerken;
  • het starten van bezwaarschriftprocedures via de bestuursrechter om besluiten van de landelijke en lokale overheden aan te vechten. Hierbij bestaat de mogelijkheid om voorlopige voorzieningen aan te vragen, bijvoorbeeld m.b.t. de veiling/uitrol van 3,5 en 26 GHz. De rechter wordt dan verzocht een speciale regeling te treffen voor de periode dat het bezwaar nog in behandeling is. In dit geval zou dat neerkomen op het maken van een pas op de plaats met de genoemde frequenties.

Voorts overweegt Stop5GNL om in gesprek te gaan met de diverse landelijke actie- en belangengroepen om te kijken welke (juridische) wegen eventueel gezamenlijk bewandeld kunnen worden.

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de krachten te bundelen met individuele inwoners om samen met hen bezwaarschriften in te dienen en rechtszaken te starten tegen afgegeven vergunningen voor zendmasten. Stop5GNL zou hierbij (eventueel samen met het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit) een coördinerende rol kunnen vervullen.

Bij dit alles zal Stop5GNL sowieso de politieke route blijven volgen waarbij zij haar pogingen om landelijke en lokale politici te overtuigen zal voortzetten en zal blijven aandringen op een open en democratisch debat. Met andere woorden, Stop5GNL zal haar pogingen om mensen en flora en fauna te beschermen tegen de risico’s van elektromagnetische straling onverminderd voortzetten!


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.