Motie Duurzaam Antennebeleid Weesp unaniem aangenomen

Op 29 mei heb ik de Petitie ‘Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg” met de lijst van 247 (!) ondertekenaars overhandigd aan burgemeester Van Bochove en wethouder Vos. Een foto en korte begeleidende tekst van deze overhandiging stonden op de voorpagina van het Weespernieuws van 30 mei.

De lokale politiek heeft het serieus opgepakt en gisteravond is de motie ‘Duurzaam Antennebeleid’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Weesp!

Hieraan voorafgaand heb ik bij GroenLinks tijdens hun eerste fractievergadering de stralingsproblematiek toegelicht en ook meerdere malen gesproken met de fractievoorzitter van de PvdA. Ze hebben ook een pakket met relevante informatie toegestuurd gekregen.

Het initiatief van de motie is genomen door Christian Pfeiffer van GroenLinks en de motie is ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA en VVD. Ik ben heel tevreden met deze belangrijke stap en heb er vertrouwen in dat dit beleid tot gezondere keuzes qua plaatsing van zendmasten in Weesp gaat leiden!

Overigens bleek tijdens de hoorzitting n.a.v. de bezwaarschriften dat T-mobile de zenders sowieso niet meer op de kerktoren gaat plaatsen en op zoek is naar een structurele locatie voor de zenders die nu aan de Leeuwenveldseweg staan. Afgelopen jaar hebben de door T-mobile benaderde eigenaren en huurders (zowel van kantoor- als wooncomplexen) allemaal vriendelijk bedankt voor zenders op hun dak. Gelukkig maar, want alle locaties waren nabij vele woningen. T-mobile gaf tijdens de hoorzitting aan dat ze nu op het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan een locatie proberen te vinden.

Mocht je vragen hebben of willen afstemmen over antennebeleid of een zendmastkwestie dan kun je contact met mij opnemen via info@letstalkabouttech.nl.

Anouk de Bont

Onderstaand de tekst van de motie:

Motie Duurzaam Antennebeleid Weesp

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 14 juni 2018,

Overwegende dat:

  • Het college in februari jl. een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke antenne-installatie voor mobiele communicatie aan de Leeuwenveldseweg;
  • Daardoor commotie is ontstaan onder inwoners omdat zij hier niet bij betrokken zijn geweest en zij zich zorgen maken over de gezondheidseffecten van straling van zendmasten;
  • Weesp inspraak van bewoners bij besluiten over hun woon- en leefomgeving belangrijk vindt;

Constaterende dat:

  • Het gemeentelijk beleid inzake antenne-installaties voor mobiele communicatie berust op een voorstel van het college gedateerd 14 april 2000;
  • Er sinds die tijd een enorme ontwikkeling in mobiele telefonie en dataverkeer heeft plaatsgevonden;
  • in 2020 het 5G netwerk zal worden uitgerold;

Roept het college op:

  • om bij nieuwe aanvragen van (verlenging van) vergunningen om antenne-installaties (zendmasten) te plaatsen bewoners mee te nemen in het besluitvormingsproces waar deze masten geplaatst worden;
  • Hierbij het voorzorgsprincipe toe te passen om geen zendmasten nabij woningen toe te staan en de straling te minimaliseren met behoud van bereik, en met de providers in overleg te gaan om plekken te zoeken die zo weinig mogelijk conflict opleveren met bewoners;
  • Het gemeentelijk Antennebeleid te toetsen aan de huidige staat van ontwikkeling op telecommunicatiegebied en het huidige EU- en landelijke beleid zodat het actueel is voor de uitrol van het 5G netwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.

Klik hier voor de getekende versie van de motie.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.